M Yoss

All posts tagged M Yoss

Title: กำลังพัฒนา / Gumlung Puttanah (Developing)
Artist: M Yoss ft. Pung and Stamp
Album: [Single]
Year: 2019

ฟังฉันนะเธอนะ
Fung chun na tur na
Listen to me
มองฉันนะเธอนะอย่าเพิ่งไปไหน
Maung chun na tur na yah perng bpai nai
Look at me, don’t just leave
มองหน้าฉันคนนี้
Maung nah chun kon nee
Look at my face
ตาของฉันคู่นี้ที่ของหัวใจ
Dtah kaung chun koo nee tee kaung hua jai
These eyes of mine that belong to my heart

ฉันรู้ฉันดูไม่เข้าท่า
Chun roo chun doo mai kao tah
I know I’m not really nice to look at
รู้ฉันดูไม่ก้าวหน้าเท่าใจเธอคิดเอาไว้
Roo chun doo mai gao nah tao jai tur kit ao wai
I know I don’t seem as progressive as your heart thinks
สิ่งที่ฉันนั้นเป็นและทำอยู่
Sing tee chun nun bpen lae tum yoo
The things I am and do
ใช่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเธอรู้ไหม
Chai ja bpen yahng nun dtalaut bpai tur roo mai
Will absolutely always be like that forever, do you know?

(*) กำลังพัฒนาทุกอย่างในโลกนี้ใช้เวลา
Gumlung puttanah took yahng nai lohk nee chai welah
Everything in this world develops with time
กว่าเราจะได้คบหากันมามันก็ใช้เวลา
Gwah rao ja dai kop hah gun mah mun gor chai welah
It will take some time until we can date
เธอก็รู้ว่านานแค่ไหน
Tur gor roo wah nahn kae nai
You know how long it is
ค่อยๆพัฒนาเราอาจจะเดินทางช้า
Koy koy puttanah rao aht ja dern tahng chah
Gradually developing, we might move slowly
แต่เราจะถึงอย่างปลอดภัย
Dtae rao ja teung yahng bplaut pai
But we’ll arrive safely
รู้เอาไว้แค่ฉันรักเธอ
Roo ao wai kae chun ruk tur
Just know that I love you

ฟังฉันนะเธอนะ
Fung chun na tur na
Listen to me
มองฉันนะเธอนะอย่าเพิ่งไปไหน
Maung chun na tur na yah perng bpai nai
Look at me, don’t just leave
ฉันรู้ฉันดูไม่เข้าท่า
Chun roo chun doo mai kao tah
I know I’m not really nice to look at
รู้ฉันดูไม่ก้าวหน้าอย่างใจเธอคิดเอาไว้
Roo chun doo mai gao nah yahng jai tur kit ao wai
I know I don’t seem as progressive as your heart thinks
สิ่งที่ฉันนั้นเป็นและทำอยู่
Sing tee chun nun bpen lae tum yoo
The things I am and do
ใช่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเธอรู้ไหม
Chai ja bpen yahng nun dtalaut bpai tur roo mai
Will absolutely always be like that forever, do you know?

(*)

กำลังพัฒนา
Gumlung puttanah
Developing
กำลังพัฒนา
Gumlung puttanah
Developing
กำลังพัฒนา
Gumlung puttanah
Developing

(*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
โปรดิวซ์ / เรียบเรียง ปกป้อง จิตดี

Title: บ๊อบเท / Bobtay (Bob Cut)
Artist: M Yoss
Album: [Single]
Year: 2018

เธอบ่นว่าเบื่อว่าอยากตัดผม
Tur bon wah beua wah yahk dtut pom
You complained that you were bored and wanted to cut your hair
ผมยาวนั้นทำให้เธอไม่น่าสนใจ
Pom yao nun tum hai tur mai nah son jai
That your long hair made you uninteresting
เธออยากจะเปลี่ยนไปเป็นบ๊อบเท
Tur yahk ja bplian bpai bpen bob tay
You want to change it to a bob cut
เพราะมันดูเก๋และไม่ซ้ำใคร
Pror mun doo gay lae mai sum krai
Because it looks stylish and unique

(*) แค่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไง
Kae yahk ja roo wah bpen yung ngai
I just wanted to know how it would be
และในวันนี้ฉันได้เข้าใจ
Lae nai wun nee chun dai kao jai
And today I understood

(**) บ๊อบเท บ๊อบเท
Bob tay bob tay
Bob cut, bob cut
Cause you make me feel so alive
Cause you make me feel so alive
You change my day, I fly away
You change my day, I fly away
เวลาที่เธอยิ้มมาฉันละลาย
Welah tee tur yim mah chun lalai
When you smile at me, I melt

(***) บ๊อบเท บ๊อบเท
Bob tay bob tay
Bob cut, bob cut
ต่อจากวันนี้ฉันเองจะไม่หันมองใคร
Dtor jahk wun nee chun eng ja mai hun maung krai
From now on, I won’t look at anyone else
ฉันนั้นเปลี่ยนไป และทุ่มหมดใจ
Chun nun bplian bpai lae toom mot jay
I’ve changed and have devoted my entire heart
จะเทให้เธอคนเดียว
Ja tay hai tur kon diao
I’ll devote it only to you

ฉันนั้นไม่เคยคิดที่จะสนใจเธอ
Chun nun mai koey kit tee ja son jai tur
I never imagined I’d be interested in you
แต่บ๊อบเทก็ทำให้ฉันเข้าใจ
Dtae bob tay gor tum hai chun kao jai
But your bob cut made me understand
ฉันนั้นไม่เคยคิดที่จะสนใจเลย
Chun nun mai koey kit tee ja son jai loey
I never imagined I’d be interested
แต่บ๊อบเทของเธอจดจำฝังใจ
Dtae bob tay kaung tur jot jum fung jai
But your bob cut became imprinted in my heart

(*,**,***,**,***)

When you come and look in my eyes
When you come and look in my eyes

(***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : M YOSS
เรียบเรียง/โปรดิวซ์ : ปกป้อง จิตดี

   

A cute, funny song about how a change in hair styles can make all the difference in gaining one’s attention haha

Title: เสาอากาศ / Sao Ahgaht (Antenna)
Artist: M Yoss
Album: [Single]
Year: 2017

สัญญาณจากจอทีวีไม่ชัดเจนเท่าไร
Sunyahn jahk jor tee vee mai chut jen tao rai
The signal from the TV screen isn’t very clear
เลยตัดสินใจออกไปหมุนเธอ
Loey dtut sin jai auk bpai moon tur
So I decided to go out and rotate you
ยืนอยู่บนหลังคาเสียดฟ้าและดวงดาว
Yeun yoo bon lung kah siat fah lae duang dao
Standing on the roof, scraping the sky and the stars
มีคนเฝ้ารอเรื่องราวจากเธอ
Mee kon fao ror reuang rao jahk tur
There’s someone waiting for a story from you

(*) วันที่ฝนโปรยปรายเมฆหมอก
Wun tee fon bproy bprai mek mauk
On cloudy, rainy days
ไม่มีสัญญาณแต่อีกไม่นานมันคงจะชัดเจน
Mai mee sunyahn dtae eek mai nahn munkong ja chut jen
There’s no signal, but soon it’ll be clear

(**) เมื่อมีเธอทำให้โลกสนุก
Meua mee tur tum hai lohk sanook
When I have you, it makes the world fun
สะท้อนสัญญาณอากาศ
Sataun sunyahn ahgaht
Reflecting the signal through the air

(***) ให้เราได้รับรู้ว่าทุกวินาที
Hai rao dai rup roo wah took winahtee
Making us able to realize that every second
มีเสียงและเรื่องราวมากมาย
Mee siang lae reuang rao mahk mai
There’s so many voices and so many stories
บางวันเธอทำให้ฉันร้องไห้
Bahng wun tur tum hai chun raung hai
Some days you made me cry
มีคนที่ทะเลาะกันไม่เคยเข้าใจ
Mee kon tee talor gun mai koey kao jai
There’s people who argue with each other and never understand
แต่ก็มีเรื่องราวเลวร้ายแล้วกลายเป็นดี
Dtae gor mee reaung rao leo rai laeo glai bpen dee
But there’s bad things that become good

เสาอากาศที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไร
Sao ahgaht tee rahkah mai koy paeng tao rai
An antenna isn’t very expensive
รายการก็น้อยไปมีแต่ละคร
Rai gahn gor noy bpai mee dtae lakorn
The list of available shows is too few, there’s only TV dramas
อยากจะดูเอ็มวีสารคดี
Yahk ja doo em wee sahraka dee
If you want to see music videos or documentaries
หรือบางทีอยากจะดูบอล
Reu bahng tee yahk ja doo baun
Or if sometimes you want to watch football
ต้องเก็บเงินเอาไว้ผ่อนจานดาวเทียม
Dtaung gep ngern ao wai paun jahn dao tiam
You must save your money and make installment payments on a satellite dish

(*,**,***,**,***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศวัศ สิทธิวงค์
เรียบเรียง : ปกป้อง จิตดี

Title: พจนานุกรม / Potjanahnoogrom (Dictionary)
Artist: M Yoss
Album: [Single]
Year: 2018

อยากบอกความรู้สึกที่มีให้เธอในใจ
Yahk bauk kwahm roo seuk tee mee hai tur nai jai
I want to tell you the feelings I have towards you in my heart
แต่ว่าไม่รู้จักจะใช้คำพูดยังไง
Dtae wah mai roo juk ja chai kum poot yung ngai
But I don’t know what words to use
คำบางคำมันน้อยไป
Kum bahng kum mun noy bpai
Some words are too little
จะพูดว่ารักตอนนี้ก็ยังไม่ไหว
Ja poot wah ruk dtaun nee gor yung mai wai
I still can’t say I love you right now
ก็เป็นอย่างนี้ไง
Gor bpen yahng nee ngai
It’s like this
ก็เลยลำบาก
Gor loey lumbahk
So it’s difficult

(*) เปิดดูคำมากมายในพจนานุกรม
Bpert doo kum mahk mai nai potjanahnoogrom
I’ve looked up so many words in the dictionary
ก็ไม่เจอสักคำที่ตรง
Gor mai jur suk kum tee dtrong
But I haven’t found a word that matches
กับความรู้สึกข้างใน
Gup kwahm roo seuk kahng nai
The feelings inside

(**) ไม่มีใครบัญญัติไว้
Mai mee krai bunyyayat wai
No one has coined a phrase yet
คำคำนี้ที่มีในหัวใจ
Kum kum nee tee mee nai hua jai
For these words that I have in my heart
ทุกครั้งที่เราได้พบเจอกัน
Took krung tee rao dai pob jur gun
Every time we meet
มันมากมายขึ้นทุกที
Mun mahk mai keun took tee
It becomes more and more every time
อาจไม่มีคำใดใด
Aht mai mee kum dai dai
There might not be any words
ที่จะอธิบายบนโลกนี้
Tee ja attibai bon lohk nee
That can explain it in this world
ให้เธอได้เข้าใจ
Hai tur dai kao jai
For you to understand
ความหมายของคนคนหนึ่ง
Kwahm mai kaung kon kon neung
The meaning of this person
ที่แอบมองเธอตรงนี้
Tee aep maung tur dtrong nee
Who’s secretly watching you from over here

ถ้าหากว่ารีบบอก
Tah hahk wah reep bauk
If I rush and tell you
ก็กลัวว่าเธอไม่เข้าใจ
Gor glua wah tur mai kao jai
I’m scared you won’t understand
กลัวมันจะวุ่นวาย
Glua mun ja woon wai
I’m scared I’ll bother you
ถ้าเราไม่เป็นเหมือนเก่า
Tah rao mai bpen meuan gao
If things aren’t same anymore
แต่ถ้าเก็บมันไว้ในใจ
Dtae tah gep mun wai nai jai
But if I keep it in my heart
ไม่ยอมบอกมันออกไป
Mai yaum bauk mun auk bpai
And refuse to say it out loud
ฉันคงไม่เอา
Chun kong mai ao
I don’t want that
ก็เป็นอย่างนี้ไง
Gor bpen yahng nee ngai
It’s like this
ก็เลยลำบาก
Gor loey lumbahk
So it’s difficult

(*,**,**)

   

ถ่ายทำ/ตัดต่อ/เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศวัศ สิทธิวงค์
เรียบเรียง และ โปรดิวซ์ : ปกป้อง จิตดี