lula

All posts tagged lula

Title: โกรธไหม / Groht Mai (Are You Angry?)
Artist: Lula
Album: OST จากศัตรูสู่หัวใจ / Jahk Sudtroo Soo Hua Jai
Year: 2020

คิดว่าฉันเย็นชาใช่ไหม
Kit wah chun yen chah hai mai
You thought I was nonchalant, didn’t you?
เหมือนฉันเป็นคนใจร้าย
Meuan chun bpen kon jai rai
Like I’m cruel
และอาจจะดูว่าฉันไม่มีหัวใจ
Lae aht ja doo wah chun mai mee hua jai
And you might see me as being heartless

รู้ไหมฉันเองก็หวั่นไหว
Roo mai chun eng gor wun wai
Do you know I’m nervous?
ทุกครั้งที่คอยทำร้าย
Took krung tee koy tum rai
Every time I’m cruel to you
เจ็บที่ต้องทำเหมือนไม่แคร์อย่างนั้น
Jep tee dtaung tum meuan mai care yahng nun
It hurts having to act like I don’t care

รักเธอ แต่เหมือนอะไรคอยบอก
Ruk tur dtae meuan arai koy bauk
I love you, but it’s like everything keeps telling me
ว่าอย่าเพิ่งรักเธอ หมดหัวใจ
Wah yah perng ruk tur mot hua jai
Not to love you with all my heart

(*) โกรธไหมที่ฉันทำไปทุกอย่าง ที่ทำให้เธอเสียใจ
Groht mai tee chun tum bpai took yahng tee tum hai tur sia jai
Are you angry about everything I did to you? For making you sad?
โกรธไหมที่ฉันไม่เคยจะบอกว่ารักเธอเท่าไหร่
Groht mai tee chun mai koey ja bauk wah ruk tur tao rai
Are you angry that I never told you how much I loved you?
โปรดมองฉันด้วยหัวใจเธอสักหน่อย แค่ขอให้เธอเข้าใจ
Bproht maung chun duay hua jai tur suk noy kae kor hai tur kao jai
Please look at me with your heart, I just want you to understand
อยากบอกว่ารัก อยากบอกว่ารัก รักเธอเท่าไร
Yahk bauk wah ruk yahk bauk wah ruk ruk tur tao rai
I want to tell you I love you, I want to tell you how much I love you
แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม
Dtae mai roo chun mee sit mai
But I don’t know if I have the right to

มันเคยชินแค่ความเจ็บช้ำ
Mun koey chin kae kwahm jep chum
I’d gotten used to the pain
รักทุกครั้งก็ยิ่งเจ็บซ้ำ
Ruk took krung gor ying jep sum
Every time I’ve loved, the more I get hurt over and over
ไม่เคยได้เจอความรักที่ใจต้องการ
Mai koey dai jur kwahm rukt ee jai dtaung gahn
I’ve never found the love my heart wanted

ขอให้เขาเป็นเธอได้ไหม
Kor hai kao bpen tur dai mai
Can it be you
ที่ช่วยฉันจากฝันร้าย
Tee chuay chun jahk fun rai
Who helps me escape this nightmare
และทำให้ใจได้รักจริงๆ สักครั้ง
Lae tum hai jai dai ruk jing jing suk krung
And makes my heart able to really love?

รักเธอ คือเสียงที่ใจคอยบอก
Ruk tur keu siang tee jai koy bauk
I love you is the thing my heart keeps telling me
ว่าอยากจะรักเธอ หมดหัวใจ
Wah yahk ja ruk tur mot hua jai
I want to love you with all my heart

(*)

โปรดมองฉันด้วยหัวใจเธอสักหน่อย แค่ขอให้เธอเข้าใจ
Bproht maung chun duay hua jai tur suk noy kae kor hai tur kao jai
Please look at me with your heart, I just want you to understand
อยากบอกว่ารัก อยากบอกว่ารัก รักเธอเท่าไร
Yahk bauk wah ruk yahk bauk wah ruk ruk tur tao rai
I want to tell you I love you, I want to tell you how much I love you
แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม
Dtae mai roo chun mee sit mai
But I don’t know if I have the right to

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: มีเหมือนไม่มี / Mee Meuan Mai Mee (Having You is Like I Don’t)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Soulfood
Year: 2019

จะลองบอกเธอว่าไม่รักสักที อยากรู้ว่าเธอจะมีอาการเช่นไร
Ja laung bauk tur wah mai ruk suk tee yahk roo wah tur ja mee ahgahn chen rai
I’ll try telling you that I don’t love you, I want to know what your reaction would be
จะแกล้งทำเป็นไม่สนใจ เผื่อจะทำให้เธอหันมา
Ja glaeng tum bpen mai son peua ja tum hai tur hun mah
I’ll pretend that I’m not interested in case it makes you turn my way

อยากให้เธออ่านใจฉันให้ดี
Yahk hai tur ahn jai chun hai dee
I want you to read my heart carefully
ตรงนี้มันเริ่มอ่อนแอทุกวัน
Dtrong nee mun rerm aun ae took wun
I’m starting to get weak right here every day
อยากได้ยินว่ารักกัน เหมือนที่เคยผ่านมา
Yahk dai yin wah ruk gun meuan tee koey pahn mah
I want to hear that you love me like you once did

(*) รู้ฉันรู้ว่าเรารักกันมานาน
Roo chun roo wah rao ruk gun mah nahn
I know, I know we’ve loved each other for a long time
จนอาจลืมความหวานที่ควรจะมี
Jon aht leum kwahm wahn tee kuan ja mee
So much so that I might have forgotten the sweetness that I should have had
และยังแปลกใจที่ในวันนี้ เธอเริ่มดูไม่รักเหมือนเดิม
Lae yung bplaek jai tee nai wun nee tur rerm doo mai ruk meuan derm
And it’s still surprising today that you’re starting to seem like you don’t love me the same way

(**) แค่กลัวว่าเธอจะลืมฉัน
Kae glua wah tur ja leum chun
I’m just scared that you’ll forget me
ลืมว่าใครคนนี้ยังรอเธอ (ในทุกวันที่ไม่เจอ)
Leum wah krai kon nee yung ror tur (nai took wun tee mai jur)
Forget that someone is still waiting for you (every day that we don’t meet)
และอยากได้ยินอยู่เสมอ
Lae yahk dai yin yoo samur
And I always want to hear
ที่เคยบอกว่ารักทั้งหัวใจ (แต่ยิ่งรอยิ่งห่างไกล)
Tee koey bauk wah ruk tung hua jai (dtae ying ror ying hahng glai)
The words you once told me, that you love me with all your heart (but the more I wait, the further apart we drift)
โอ้ใครจะเข้าใจฉันในตอนนี้
Oh krai ja kao jai chun nai dtaun nee
Oh, who would understand me now?
ที่มีเธอแต่เหมือนไม่มี
Tee mee tur dtae meuan mai mee
I have you, but it’s like I don’t

หากว่าเธอยังรักฉันไม่เปลี่ยน
Hahk wah tur yung ruk chun mai bplian
If you still love me and haven’t changed
อยากขอให้เธอดูแลหัวใจ
Yahk kor hai tur doo lae hua jai
I want you to take care of my heart
ก่อนที่มันจะสายไป
Gaun tee mun ja sai bpai
Before it’s too late
และรักของเราจะไม่เหมือนเดิม
Lae ruk kaung rao ja mai meuan derm
And our love won’t be the same

(*,**,**)

   

Produced : Pete Tansakul
Lyrics / Melody :ThanaponThongsawat (Tohnap)
Arranged / Program / Keyboard :KasidathRitngarm(Pew Telex)
Guitarist :WorrasethApinyawatcharakul
Bassist :PatcharapongRuenghirunwong
Drum Sample :SatitpornSompong
Chorus : Lula, Toh, Pew
Studio &engineer :Fatz @Studio28 , Grand and Pond @Grand’s studio
Vocal Editing: Grand
Mixdown : Pete Tansakul @ 8bit Mixlab
Mastered : Andrew Edgson, Studios 3 0 1

   

All the other contributions for this album had been upbeat, happy, or at least positive ones, I guess it was time for a sad one~

Title: เพลงเก่า / Pleng Gao (Old Song)
Artist: Lula (ลูลา)
Album: Levitate
Year: 2018

ไม่เคยลืมบทเพลงที่เราเคยร้องตาม
Mai koey leum bot pleng tee rao koey raung dtahm
I’ve never forgotten the song we once sang along with
ทุกทุกคำเปรียบดังนิยามความรักเรา
Took took kum bpriap dung niyahm kwahm ruk rao
Every word is like a fable of our love

(*) เพลงที่ทำให้เราได้พบกัน
Pleng tee tum hai rao dai pob gun
The song that brought us together
และเพลงที่มีน้ำตาด้วยกัน
Lae pleng tee mee num dtah duay gun
And the song that we shed tears over together
เป็นเพลงที่เราได้ฟังในวันสุดท้าย
Bpen pleng tee rao dai fung nai wun soot tai
Was the song that we listened to on the last day

(**) ยังคงมีเสียงในใจ
Yung kong mee siang nai jai
I still have the sound in my heart
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
Mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’s been
และยังชัดเจน
Lae yung chut jen
And it’s still clear
ท่วงทำนองไม่เคยจางหายไป
Tuang tumnaung mai koey jahng hai bpai
The melody never fades away
ช่วงเวลาที่เราพบกัน
Chuang welah tee rao pob gun
The times we met
นึกถึงวันเหล่านั้น
Neuk teung wun lao nun
I think of those days
เพลงเก่าก็กลับมา
Pleng gao gor glup mah
The old song comes back
ทุกความหมาย
Took kwahm mai
Every meaning
เรื่องราวของเรา
Reuang rao kaung rao
Of our story

และทุกคราว
Lae took krao
And every time
ที่เธอได้ยินเพลงนี้ดัง
Tee tur dai yin pleng nee dung
You hear this song
คิดเหมือนกัน
Kit meuan gun
Do you think like me?
หรือเพียงให้มันลอยผ่านไป
Reu piang hai mun loy pahn bpai
Or do you just let it float past

(*,**)

ใช่หรือเปล่า
Chai reu bplao
Yes or no?
ยังเป็นเพลงของเราใช่ไหม
Yung bpen pleng kaung rao chai mai
It’s still our song, right?
หากวันใดได้พบกันอีกครั้ง
Hahk wun dai dai pob gun eek krung
If some day we can meet again

(**)

Title: Status
Artist: Lula ft. Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึก และรู้ว่าเธอจริงใจ
Chun roo wah tur gor roo seuk laeo roo wah tur jing jai
I know you feel it, and I know you’re sincere
คล้ายๆว่าเรานั้นคบกัน เพียงไม่รู้ว่ามันคือแบบไหน
Klai klai wah rao nun kop gun piang mai roo wah mun keu baep nai
It’s like we’re dating, but I don’t know in what way
ก็รู้มันดีที่เป็นอยู่ และไม่ต้องคิดอะไร
Gor roo mun dee tee bpen yoo lae mai dtaung kit arai
I know it’s good to be like this, and there’s no need to think anything
แค่พบเจอกันในบางวัน เหมือนที่มันเป็นไป
Kae pob jur gun nai bahng wun meuan tee mun bpen bpai
Just meeting each other some days, it’s like it is possible

แต่ใจไม่อยากยอมรับมัน และยังสงสัย
Dtae jai mai yahk yaup rup mun lae yung song sai
But my heart doesn’t want to accept it, and I still wonder
ได้ไหม ถ้าวันนี้จะถามเธอ ช่วยตอบให้ชัดสักคำว่าเธอคิดเช่นไร
Dai mai tah wun nee ja tahm tur chuay dtaup hai chut suk kum wah tur kit chen rai
Please? If I asked you today, please answer clearly how you feel

(*) บอกหน่อยได้ไหม ว่าจะให้เป็นอะไรของเธอ ช่วยตอบได้ไหม
Bauk noy dai mai wah ja hai bpen arai kaung tur chuay dtaup dai mai
Please tell me what I am to you, please answer
ว่าคนๆนี้ที่เธอพบเจอ และยืนข้างกาย อยู่ในสถานะใด
Wah kon kon nee tee tur pob jur lae yeun kahng gai yoo nai satahna dai
What’s the status of this person whom you’re meeting and standing beside?
ให้เป็นคนรัก ที่เธอจะคอยดูแลเรื่อยไป หรือว่าแบบไหน
Hai bpen kon ruk tee tur ja koy doo lae reuay bpai reu wah baep nai
Am I your lover whom you’ll always take care of or what?
ไม่อยากเป็นคนที่เธอพบกัน แค่ตอนเหงาใจ
Mai yahk bpen kon tee tur pob gun kae dtaun ngao jai
I don’t want to be someone whom you only see when you’re lonely
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What will you allow me to be? Please, make it clear

Baby เธอก็รู้ว่าเธอต้องไป รู้ว่าเธอไม่เคยคิดมีใจ
Baby tur gor roo wah tur dtaung bpai roo wah tur mai koey kit mee jai
Baby, you know that you must go, you know that you never considered having feelings for me
พูดว่าเธอจะมีกัน พูดว่าเธอจะมีฉัน Oh เธอจะพูดทำไม
Poot wah tur ja mee gun poot wah tur ja mee chun oh tur ja poot tummai
You said that we’d have each other, you said that you’d have me, oh, why would you say that?
อะ อะ อะ อาย เพราะภาพของเรามันยังคงเฝ้าละตอกย้ำ
A a a ai pror pahp kaung rao mun yun gkong fao la dtauk yum
I’m sh-sh-shy because our picture is still reminding me
ไม่อยากดูน่ารำคาญ เหมือนคนที่คอยจะถามย้ำ
Mai yahk doo nahrumkahn meuan kon tee koy ja tahm yum
I don’t want to seem annoying like someone who keeps asking something repeatedly
ก็เพราะทุกคำที่พูดที่เธอได้เคยจะบอกฉัน
Gor pror took kum tee poot tee tur dai koey ja bauk chun
Because every word that you said, that you ever told me
มันทำทุกอย่างให้ rewind ก่อนร้ายแล้วก็ฉายเป็นภาพซ้ำ
Mun tum took yahng hai rewind gaun rai laeo gor chai bpen pahp sum
Makes everything rewind to before it was bad and projects it over and over
ไม่อยากจะพบเจอ ไม่อยากจะวุ่นวาย ไม่อยากจะก้าวก่าย
Mai yahk ja pob jur mai yahk ja woon wai mai yahk ja gao gai
I don’t want to see you, I don’t want to trouble you, I don’t want to intrude
แต่พอมานึกคิดถึงเรื่องเธอกลับทำให้ยิ้มได้
Dtae por mah neuk kit teung reuang tur glup tum hai yim dai
But as soon as I think about you, it ends up making me smile
So วอนเธอหากก่อนจะลาช่วยบอกให้ชัดเจน
So waun tur hahk gaun ja lah chuay bauk hai chut jen
So I’m begging you, before you say good-bye, please tell me and make it clear
ไม่อยากจะคิดไปไกลถ้าหากหัวใจเธอมองเป็นเรื่องเล่น
Mai yahk ja kit bpai glai tah hahk hua jai tur maung bpen reuang len
I don’t want to think too far if your heart sees this as a game

(*)

บอกหน่อยได้ไหม … ช่วยตอบได้ไหม …
Bauk noy dai mai chuay dtaup dai mai
Please tell me, please answer me
ว่าอยู่ในสถานะใด ให้เป็นคนรัก …
Wah yoo nai satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
อยู่สถานะใด ให้เป็นคนรัก
Yoo satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What am I to you? Please make it clear

ให้ฉันเป็นคนนั้นให้ฉันเป็นคนนี้
Hai chun bpen kon nun hai chun bpen kon nee
Let me be that person, let me be this person
ให้ฉันเป็น the one คนในฝันเธออยู่ทุกนาที
Hai chun bpen the one kon nai fun tur yoo took nahtee
Let me be the one, the person in your dreams at every moment
ให้ฉันลองได้รักตัวเธอดูสักที
Hai chun laung dai ruk dtua tur doo suk tee
Let me try loving you and see
ให้ฉันมีแค่เธออยู่ทุกคืนมันก็คงจะดี
Hai chun mee kae tur yoo took keun mun gor kong ja dee
Let me have just you every night, I bet it would be nice

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
Producer : มุรธา ร่วมรักษ์ / อัครชนช์ ราชปันติ

   
Lula’s voice made me cringe in that first verse, but it got better by the chorus~

Title: คือความว่างเปล่า / Keu Kwahm Wahng Bplao (It’s Emptiness)
Artist: Lula and Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อไหร่ที่ความเหงาจะปล่อยฉันไป
Meua rai tee kwahm ngao ja bploy chun bpai
When will loneliness release me?
ปลุกให้หัวใจ มันอบอุ่นขึ้นมา
Bplook hai hua jai mun op oon keun mah
Awake my heart with warmth
รอคอยเพียงความเหงาเอ่ยคำร่ำลา
Ror koy piang kwahm ngao oey kum rum lah
I’m just waiting for loneliness to say good-bye
เปิดโอกาสให้ได้พบเจอ
Bpert ohgaht hai dai pob jur
Opening up the chance for me to be able to find
กับใครคนนั้นที่รออยู่
Gup krai kon nun tee ror yoo
That someone I’m waiting for

ฟ้าสีเทา ค่ำคืนเหน็บหนาว
Fah see tao kum keun nep nao
The sky is grey, the night is cold
ดาวยังดูหม่นหมอง มองออกไป
Dao yung doo mon maung maung auk bpai
The stars still seem sad, looking out
เหลือแค่เพียง แสงจากดวงไฟ
Leua kae piang saeng jahk duang fai
All that’s left is the light from the lamps
คนที่ยังเคลื่อนไหว มีแต่ฉัน
Kon tee yung kleuan wai mee dtae chun
I’m the only person still moving
กี่ความฝันผันผ่าน
Gee kwahm fun pun pahn
How many dreams have passed by
ปลุกฉันด้วยความอ้างว้าง
Bplook chun duay kwahm ahng wahng
Waking me with loneliness?
ซ้ำๆทุกวัน ลืมตากับความหวัง
Sum sum took wun leum dtah gup kwahm wung
Over and over, every day, I open my eyes with hope
จะมีใครบ้างมั้ย ที่เข้ามา
Ja mee krai bahng mai tee kao mah
Will anyone show up?

นานแค่ไหนต้องถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
Nahn kae nai dtaung taun hai jai kon diao yoo boy krung
How long must I sigh alone?
นานแค่ไหนที่ข้างตัวฉันคือความว่างเปล่า
Nahn kae nai tee kahng dtua chun keu kwahm wahng bplao
How long will there be emptiness by my side?
นานแค่ไหนไม่มีแม้ใครให้คุยเวลาเหงา
Nahn kae nai mai mee mae krai hai kooey welah ngao
How long will I not even have anyone to talk to when I’m lonely?
นานแค่ไหนแล้ว ที่เดียวดาย
Nahn kae nai laeo tee diao dai
How long have I been alone?

(*)

เห็นฉันทักทาย พูดคุยกับใครๆ อยู่ท่ามกลางรอยยิ้มคนมากมาย
Hen chun tuk tai poot kooey gup krai krai yoo tahm glahng roy yim kon mahk mai
You see me saying hello and talking with everyone, in the middle of many smiling people
เห็นฉันเหมือนคนที่ดูไม่เป็นไร เหมือนจะมีหมดแล้วที่ต้องการ
Hen chun meuan kon tee doo mai bpen rai meuan ja mee mot laeo tee dtaung gaun
I seem like I’m okay, like I have everything that I ever wanted

(แต่)ใครจะรู้ฉันถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
(Dtae) krai ja roo chun taun hai jai kon diao yoo boy krung
(But) Who would know I often sigh alone?
ใครจะรู้ที่ข้างกายฉันคือความว่างเปล่า
Krai ja roo tee kahng gai chun keu kwahm wahng bplao
Who would know that there’s emptiness beside me?
ใครจะรู้ว่าไม่มีแม้คนให้คุยเวลาเหงา
Krai ja roo wah mai mee mae kon hai kooey welah ngao
Who would know that there’s not even someone to speak to when I’m lonely?
ใครเลยจะรู้ ว่าเดียวดาย
Krai loey ja roo wah diao dai
So who would know that I’m alone?

(*,*)

   

Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Vocal by ลุลา & Season Five
Chorus by สุดเขต จึงเจริญ ,สิโรดม หล่อกัณภัย ,เอกพล สถิรากร ,บวร อัจฉรารัตนโสภณ
Vocal Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Editor เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Sound design by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Recording at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed & Mastered at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Lonely song, not really my thing to begin with. I like Season Five’s voices, but not so much Lula’s… When Season Five has a pretty wide range and Lula does not, it seems like a strange duet to me. Not my favorite song

Title: ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ / Mai Yoo Nai Cheewit Dtae Yoo Nai Hua Jai (Not in My Life, But In My Heart)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2018

กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอ
Gwah ja pahn ja pon wun welah tee ja yaum rup wah mai mee tur
Until the time passed and I could accept being without you
มันหนักหนามันช่างยากเย็น
Mun nuk nah mun chahng yahk yen
It was so stressful, it was very difficult
ต้องเอาความเป็นทุกข์ สร้างเป็นพลัง
Dtaung ao kwahm bpen took sahng bpen palung
I had to take my suffering and create strength
เปลี่ยนเอาความผิดหวัง เป็นกำลังใจ
Bplian ao kwahm pit wung bpen gumlung jai
Changing my disappointment into spirit
ต้องเอาความคิดถึงที่มี ผลักดันไม่ให้ท้อใจ
Dtaung ao kwahm kit teung tee mee paluk dun mai hai tor jai
I had to take the longing for you that I had and push it down, not letting it discourage me

เก็บทุกอย่างกลับมาวางตามเดิม
Gep took yahng glup mah wahng dtahm derm
I collected everything and ended up replacing them just the same
เอาข้าวของและรูปเธอคืนมา มาวางไว้ ที่เดิมนั้น
Ao kao kaung lae roop tur keun mah mah wahng wai tee derm nun
I took your things and your photographs and set them in the same place
ให้ได้มองไปแล้ว เหมือนยังมีเธอ
Hai dai maung bpai laeo meuan yung mee tur
So I can look at them like I still have you
ให้มองไปแล้วเหมือนว่าเธอยังอยู่
Hai maung bpai laeo meuan wah tur yung yoo
So I can look at them and it can be like you’re still here
ต่อชีวิตให้ก้าวไป ให้หายใจไปวันวัน
Dtor cheewit hai gao bpai hai hai jai bpai wun wun
And continue moving forward in love, breathing day by day

(*) ทุกทุกการเดินทางของฉัน ฉันรู้จะมีเธอมองดูไกลไกล
Took took gahn dern tahng kaung chun chun roo ja mee tur maung doo glai glai
Every journey I take, I know I’ll have you watching from afar
จะดีจะร้ายจะล้ม จะลุกขึ้นเดินต่อไป
Ja dee ja rai ja lom ja look keun dern dtor bpai
Be it good or bad, if I fall, I’ll stand up again and continue going
ถึงแม้บางครั้งจะเงียบเหงา ฉันไม่เคยเดียวดาย
Teung mae bahng krung ja ngiap ngao chun mai koey diao dai
Even though sometimes I might be lonely, I’m never alone
แค่มองรูปเธอก็พอชื่นใจ
Kae maung roop tur gor por cheun jai
Just looking at your picture is enough to make me happy

(**) ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉัน แต่เธออยู่ในหัวใจ
Teung mae tur ja mai yoo nai cheewut chun dtae tur yoo nai hua jai
Even though you’re not in my life, you’re in my heart
เธอมีความหมายเหลือเกินกับฉันในวันอ่อนไหว
Tur mee kwahm mai leua gern gup chun nai wun aun wai
You mean so much to me when I’m weak
เวลาที่เธออยู่กับฉัน แม้มันจะสั้นเกินไป
Welah tee tur yoo gup chun mae mun ja sun gern bpai
The time you were with me, even though it was so short
แต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ ได้พบกับเธอ
Dtae chun dee jai tee dai ruk tur dai pob gup tur
I’m happy to have been able to love you, to have been able to meet you

กว่าจะผ่านจากวันเดือนเป็นปี ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกวินาที
Gwah ja pahn jahk wun deuan bpen bpee chun perng roo wah took winahtee
Bu the time the days and the months became years, I just realized that every second
มันเชื่องช้า เมื่อขาดเธอ
Mun cheuang chah meua kaht tur
Is so slow when I’m without you
แต่ก็ทำให้ฉันได้คิดทบทวน สิ่งดีดีที่ได้ทำตอนเธออยู่
Dtae gor tum hai chun dai kit top tuan sing dee dee tee dai tum dtaun tur yoo
But it made me reconsider all the good things that we did when you were here
ช่วงเวลาที่แสนดี ที่ไม่มีทางคืนมา
Chuang welah tee saen dee tee mai mee tahng keun mah
The wonderful times that have no way to return

(*,**)

   

Lyrics สีฟ้า
Melody / Arrange / Producer ธนา ลวสุต

   

Lula’s looking gorgeous in this video, but I feel like the music video and the song would have been more emotional if it had portrayed the loss of a parent or a family member more than just a lover, but that’s just me

Title: เราไม่รู้จักกัน / Rao Mai Roo Juk Gun (We Don’t Know Each Other)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2018

เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน เราไม่เคยพบกันมาก่อนเลย
Tur mai roo juk chun rao mai roo juk gun rao mai koey pob gun mah gaun loey
You don’t know me, we don’t know each other, we’ve never met before
แต่วันหนึ่งเธอเข้ามา เปลี่ยนอะไรในใจของฉัน ก่อตัวและกลายเป็นคำว่าคุ้นเคย
Dtae wun neung tur kao mah bplian arai nai jai kaung chun gor dtua lae glai bpen kum wah koon koey
But one day, you showed up and changed something in my heart, it began to take shape and became familiarity
จากคนไม่รู้จักกัน ก็กลายเป็นความผูกพัน เธอทำให้ใจของฉันไม่อาจรักใครได้เลย
Jahk kon mai roo juk gun gor glai bpen kwahm pook pun tur tum hai jai kaung chun mai aht ruk krai dai loey
From people who didn’t know each other, it became a connection, you made my heart unable to love anyone else
ฉันยอมให้เธอหมดใจ จนไม่อาจจะจากไปไหน แต่เธอกลับทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้
Chun yaum hai tur mot jai jon mai aht ja jahk bpai nai dtae tur glup ting chun wai yoo dtrong nee
I gave up my entire heart to you until I couldn’t leave, but you ended up abandoning me here

(*) เธอบอกว่ารัก ของเราสว่างกว่าแสงดวงดาว ส่องแสงพร่างพราวอยู่บนฟ้า
Tur bauk wah ruk kaung rao swahng gwah saeng duang dao saung saeng prahng prao yoo bon fah
You told me that our love shined brighter than the stars twinkling in the sky
แต่ดูเหมือน แสงดาวจะดับและลับตาลง เมื่อถึงเวลา เมื่อฉันรู้ว่า
Dtae doo meuan saeng doa ja dup lae lup dtah long meua teung welah meua chun roo wah
But it seems like the starlight has gone out and you’ve closed your eyes, when it’s time, when I know that

(**) จากวันนี้จะไม่มีเธออีกแล้ว จะให้ฉันต้องทำอย่างไร ที่ต้องเห็นเธอเดินจากไป
Jahk wun nee ja mai me etur eek laeo ja hai chun dtaung tum yahng rai tee dtaung hen tur dern jahk bpai
From now on, I won’t have you anymore, what do you want me to do when I have to see you walk away?
จากวันนี้จะไม่มีเธอใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วที่เคยห่วงใย กลับไปเป็นคนไม่เคยรู้จักกัน
Jahk wun nee ja mai mee tur chai mai mai mee eek laeo tee koey huang yai glup bpai bpen kon mai koey roo juk gun
From now on, I won’t have you, will I? There’s no more connection, we’ve gone back to being people who never knew each other
(จากวันนี้จะไม่มีเธอใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วที่เคยผูกพัน เป็นแค่ใครบางคนที่เธอเดินผ่านไป)
(Jahk wun nee ja mai me etur chai mai mai mee eek laeo tee koey pook pun bpen kae krai bahng kon tee tur dern pahn bpai)
(From now on, I won’t have you, will I? There’s no more relationship between us, I’m just someone whom you walk past)

(*,**)

เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน เราคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว
Tur mai roo juk chun rao mai roo juk gun rao kong mai dai pob gun eek laeo
You don’t know me, we don’t know each other, we won’t meet again

   

คำร้อง : รัฐ พิฆาตไพรี
ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : รัฐ พิฆาตไพรี / อัครชนช์ ราชปันดิ
Producer : รัฐ พิฆาตไพรี / อัครชนช์ ราชปันดิ / มุรธา ร่วมรักษ์
Mixed by : พิสิษฐ์ จินตวรรณ
Mastered by : จุมภฎ ธรรมธารทอง @Stucools Mastering Studio

Title: Down
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Twist
Year: 2010

มองตาเวลาฉันคุยกับเธอ ได้โปรด
Maung dtah welah chun kooey gup tur dai bproht
Please look at me when I’m talking to you
ไม่เอาน่า ก็โตแล้วงอนกันแบบนี้ ได้โปรด
Mai ao nah gor dtoh laeo ngaun gun baep nee dai bproht
Come on, you’re an adult and you’re pouting like this? Please
ขอนะ ขอทีได้โปรดบอกฉัน มีเรื่องอะไรก็พูดมา
Kor na kor tee dai bproht bauk chun mee reuang arai gor poot mah
Come on, I’m begging you, please tell me, if there’s anything wrong, say it

ทุกครั้งเธอไม่เคยเป็นแบบนี้ ฉันอยาก
Took krung tur mai koey bpen baep nee chun yah
You’ve never been like this before, I want to
จะถามมากไปก็คงจะไม่ดี แต่ก็อยาก
Ja tahm mahk bpai gor kong ja mai dee dtae gor yahk
Ask you so much, but it probably wouldn’t be good, but I want to
รับรู้ รู้นะเรื่องที่ไม่ดี แต่ว่าเธอ แอบเก็บอะไรไว้ข้างใน
Rup roo roo na reuang tee mai dee dtae wah tur aep gep arai wai kahng nai
Know, know about the bad things, but you secretly keep everything inside

(*) เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์ ดู ดู ดู ดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down doo doo doo down down
Because you look down, down, you look look look down down
จากที่เคยดูดี ดูดีดีมันไม่ดี
Jahk tee koey doo dee doo dee dee mun mai dee
From once looking good, looking great, it’s bad
เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์ ดู ดู ดู ดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down doo doo doo down down
Because you look so down, down, you look look look down down
จากที่เคยดูดี ดูดีดีมันไม่ดี
Jahk tee koey doo dee doo dee dee mun mai dee
From once looking good, looking great, it’s bad
ไม่ต้องดูฟ้าและดูนก เพราะดูยังไงก็ไม่ดี
Mai dtaung doo fah lae doo nok pror doo yung ngai gor mai dee
There’s no need to look at the sky or at the birds, because however you look at things, it’s not good

ความจริงคงต้องเริ่มมาจากสายตา
Kwahm jing kong dtaung rerm mah jahk sai dtah
The truth must begin from the eyes
ก็เย็นชาทุกทุกคำที่เธอพูดมา
Gor yen chah took took kum tee tur poot mah
Every word you say is so indifferent
ยังไงฉันก็ไม่อยากจะจากไป ไปทำอะไรเธอพูดมา
Yung ngai chun gor mai yahk ja jahk bpai bpai tum arai tur poot mah
Regardless, I don’t want to leave, if it’s something I did, say so

(*,*,*)

เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down
Because you look so down, down
เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์ ดู ดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down doo down down
Because you look so down, down, you look so down, down

   

คำร้อง / ทำนอง อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต
เรียบเรียง จักรธร ขจรไชยกูล / อดิศักดิ์ หัตถกุลโกวิท

Title: เรื่องระหว่างทาง / Reuang Rawahng Tahng (Problems on the Way)
Artist: Lula (ลุลา) ft. Chart Suchart (ชาติ สุชาติ)
Album: [Single]
Year: 2017

หลายคน เดินทางมาจากที่แสนไกล
Lai kon dern tahng mah jahk tee saen glai
Many people have come a long way
แต่น้อยคน ที่จะรู้หนทางจะไปต่อ
Dtae noy kon tee ja roo hon tahng ja bpai dtor
But few people know which way they’re going
ดิ้นรน ความสุขปะปนความเศร้าอยู่ไม่น้อย
Din ron kwahm sook bpa bpon kwahm sao yoo mai noy
Struggling, there’s quite a bit of happiness mixed with sadness
รอคอย คอยวันนั้นที่ฝันจะสำเร็จ
Ror koy koy wun nun tee fun ja sumret
Waiting, waiting for the day that their dreams prevail

(*) ได้แต่หวังไว้ และมองออกไปข้างหน้า
Dai dtae wung wai lae maung auk bpai kahng nah
We can only hope and look forward
โหยหาโชคชะตา ความฝันนำมาเจอความอ่อนล้า
Hoy hah chohk chadtah kwahmf un num mah jur kwahm aun lah
Longing for destiny, our dreams lead us to find exhaustion

(**) ไปเรื่อยเรื่อยจะได้ไม่เหนื่อยกับมันนัก
Bpai reuay reuay ja dai mai neuay gun mun nuk
Keep going, you won’t get too tired
อะไรที่ยากมาก ก็ลองค่อยค่อยทบทวนใหม่
Arai tee yahk mahk gor laung koy koy top tuan mai
Anything that’s really difficult, try gradually reconsidering it again
ฝันเอาไว้ ค่อยค่อยเดินไปก็ไม่สาย
Fun ao wai koy koy dern bpai gor mai sai
Keep dreaming, slowly keep moving forward, it’s not too late
มันไม่ได้เสียหาย
Mun mai dai sia hai
It’s not ruined
อาจกลายเป็นเห็นเรื่องราวสำคัญในระหว่างทาง
Aht glai bpen hen reuang rao sumkun nai rawahng tahng
You might end up seeing something important along the way

หลายหลายคน วางความฝันไว้ไกลจากตรงนี้
Lai lai kon wahng kwahm fun wai glai jahk dtrong nee
Many people have let go of their dreams long before getting this far
และรู้ดี ว่าจะต้องพลีหัวใจให้มันหมด
Lae roo dee wah ja dtaung plee hua jai hai mun mot
And know that they must give up their heart because of it
ทุกคน ต่างมีความหวังในฝันของตัวเอง
Took kon dtahng mee kwahm wung nai fun kaung dtua eng
Everyone has hope in their own dreams
ดั่งเสียงเพลง ที่โดนบรรเลงท่ามกลางฝนกระหน่ำ
Dung siang pleng tee dohn bunleng tahm glahng fon granum
Like the music that’s played in the middle of a storm

(*,**)

ดอกไม้งดงามรอให้ชื่นชม
Dauk mai ngot ngahm ror hai cheun chom
A beautiful flower waiting to be admired
ก้อนหิน กลิ่นลมยังรออยู่ข้างทาง
Gaun hin glin lom yung ror yoo kahng tahng
A lone rock still waiting by the side of the road
ไม่รู้ว่าความฝันยังรอยังห่าง
Mai roo wah kwahm fun yung ror yung hahng
We don’t know if our dreams are still waiting, if they’re still far off
ไกลสักเท่าไหร่ จะถึงเมื่อไหร่
Glai suk tao rai ja teung meua rai
How far away they are, or when we’ll reach them

(*,**)

   

เนื้อร้อง : Suchart Saeheng / Komol Boonpienpol
ทำนอง : Suchart Saeheng / Komol Boonpienpol
เรียบเรียง : Fung BetterWeather
โปรดิวเซอร์ : Mooratha Ruamrak / Fung BetterWeather / Komol Boonpienpol
Mixed by : Pisit Chintawan

   

What a lovely inspirational and motivational song and music video for immigrants, like myself, or anyone, really, who are still working on getting situated and achieving their dreams to not give up and to take every pitfall and roadblock along the way as a learning experience that might be more important than our actual destination 🙂

Title: จม / Jom (Sink)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2017

อยากจะหนี หนีไปให้ไกลอีกหน่อย
Yahk ja nee nee bpai hai glai eek noy
I want to run, run even further away
หลบให้พ้น เรื่องที่เคยคุ้นตา
Lop hai pon reuang tee koey koon dtah
To escape the problems that I was once familiar with
ออกไปค้น หาฉันคนเดิมกลับมา
Auk bpai kon hah chun kon derm glup mah
To go out and search for the old me to come back
ออกไปทิ้ง ชีวิตที่มีแต่เธอที่แล้วมา
Auk bpai ting cheewit tee mee dtae tur tee laeo mah
To go out and throw away my previous life that had only you

(*) ให้น้ำทะเลโอบล้อมหัวใจ ปล่อยมันให้จมลงก่อน
Hai num talay ohp laum hua jai bploy mun hai jom long gaun
I let the seawater encircle my heart, let it sink down into it
เจ็บช้ำเท่าไรปวดร้าวเพียงใด
Jep chum tao rai bpuat rao piang dai
However much it hurts, however much it aches
ให้ลมทะเลช่วยปลอบ
Hai lom talay chuay bplaup
I et the ocean breeze help soothe it
ให้เสียงทะเลกระทบชายฝั่ง
Hai siang talay gratop chai fung
Let the sound of the ocean breaking on the shore
ปล่อยมันให้ดังกลบเสียงเธอ
Bploy mun hai dung glop siang tur
Drown out the sound of your voice
ที่ก้องอยู่เสมอ ก้องอยู่ในใจฉัน
Tee gaung yoo samur gaung yoo nai jai chun
That’s always echoing, echoing in my heart

(**) ปล่อยใจดวงนี้ให้จมลงก่อน
Bploy jai duang nee hai jom long gaun
I let this heart sink down in it
ปล่อยใจที่คิดถึงเพียงแต่เธอ
Bploy jai tee kit teung piang dtae tur
I let go of my heart that thinks only of you
ปล่อยวันดีๆและภาพเก่าๆ ที่ไม่มีวันกลับมาเจอ
Bploy wun dee dee lae pahp gao gao tee mai mee wun glup mah jur
I let go of the good days and old images that never came back to me
ทิ้งมันเอาไว้ตรงนี้ ทิ้งมันเอาไว้ ที่นี่
Ting mun ao wai dtrong nee ting mun ao wai tee nee
Throwing them away right here, throwing them away at this spot

จบไปแล้ว ฝืนใจตัวเองอีกหน่อย
Jop bpai laeo feun jai dtua eng eek noy
It’s over, I have to force my heart a little
ให้หยุดร้อง เรียกให้เธอย้อนมา
Hai yoot raung riak hai tur yaun mah
To stop crying out for you to return
เมื่อไม่รัก ทำไมต้องเสียเวลา
Meua mai ruk tummai dtaung sia welah
When you don’t love me, why must I waste time?
ได้เรียนรู้ เพื่อรักตัวเองกว่าวันที่แล้วมา
Dai rian roo peua ruk dtua eng gwah wun tee laeo mah
I learned to love myself more than I used to in the past

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : Atom – Chanakan Rattana-udom
ทำนอง : Atom – Chanakan Rattana-udom
เรียบเรียง : Fung Better Weather
โปรดิวเซอร์ : Mooratha Ruamrak / Fung Better Weather

   
This song is a nice reminder for anyone going through a breakup that we do need to love ourselves more and force ourselves to move on, even though it might hurt at first. I also fully agree, going to the beach is a great cure for the blues and is a better place to drown one’s sorrows than in the bottom of a bottle~ 🙂
The music video ended with such a cliffhanger of the girl’s ex showing up behind her, will there be a part two in another song?