Kusuman Rungruang

All posts tagged Kusuman Rungruang

Title: จำขึ้นใจ / Jum Keun Jai (Remembering in My Heart)
Artist: Santi Lunpae and Kusuman Rungruang (สันติ ลุนเผ่ และ กุสุมาลย์ รุ่งเรือง)
Album: ??
Year: ??

(*) ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา
Chun roo seuk chohk dee tee dai gert mah
I feel lucky that I was born
สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
Suam kreuang baep somyah kah rachagahn
Into a civil servant uniform
และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ
Lae dai tum pahra nahtee sumkun
And that I can perform important duties
รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย
Rup chai ngahn peua por luang haeng thai
And work for the Father of Thailand

สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา
Sahn bprayoht kaung chaht lae bpuang bprachah
Entertwining the benefits of the nation and the people
เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้
Meuan kum sut sunyah tee maup ao wai
It’s like a promise I bestow
ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ
Duay luk gahn lert lum luk tum kum jai
With high principles and morals supporting my heart
ภาคภูมิในเกียติยศศักดิ์ศรี
Pahk poom nai giat suk see
I take pride in my honor and prestige

(**) จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ
Ja dern dtahm roy tao kaung por duay kwahm dtung jai
I’ll follow the footsteps of our Father with determination
จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
Ja dterm dtem kwahm mai kah rahchagahn tee dee
I’ll fulfill the meaning of a great civil servant
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้
Maup cheewit toom tay hai paen din nee
Entrusting my life and devoting it to this nation
ทำความดีเพื่อชาติไทย
Tum kwahm dee peua chaht thai
Doing good things for Thailand

(***) สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน
Soong tee soot kaung cheewit kon neung kon
The highest point of a person’s life
ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
Dtaung pisoot wah dton dai tum arai
Is having to prove what they can do
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป
Duay sut ja tee chun bpadtiyahn hai bpai
With the truth that I pledge
ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
Chun poom jai tee tum dtahm dai jing
I’m really proud to follow this path

ยึดมั่นหัวใจ
Yeut mun hua jai
Holding fast to my heart
ในหลักเที่ยงธรรม
Nai luk tiang tum
In moral foundation
รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน
Rup chai bprachahchon took kon tao tiam gun
I serve the population, everyone is equal
มั่นคงความดีตลอดไป…
Mun kong kwahm dee dtalaut bpai
Secure in goodness forever

(*,**,***)

ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน
Tot taen koon hai por luang lae paen din
Repaying our Father and this land

   
คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง/เรียบเรียง เศกพล อุ่นสำราญ

Title: ใช่เธอรึเปล่า / Chai Tur Reu Plao (Is It You?)
Artist: Kusuman Rungruang
Album: OST from the lakorn Yaud Yah Yee
Year: 2011

ถ้ามองไปไม่มีดอกไม้ แต่ใจฉันมีดอกไม้
Tah maung pai mai mee dauk mai dtae jai chun mee dauk mai
If you look, there are no flowers, but my heart has flowers
อะไรดูสวยงาม สดใสไปทุกอย่างเลย
Arai doo suay ngahm sot sai pai took yahng loey
Everything seems beautiful, everything is so bright
ตัวฉันเป็นอย่างเนี้ย ก็เพราะมันไม่เคย
Dtua chun pen yahng nia gor pror mun mai koey
I’m like this because I’ve never been
เลยลังเลไม่ค่อยเข้าใจ
Loey lung lay mai koy kao jai
So I hesitate, not really understanding

ถ้ามองที่ตรงขอบฟ้า ลอยล่องไปสุดฟ้า
Tah maung tee dtrong kaub fah loy laung pai soot fah
If I look at the sky line floating by the horizon
ส่งใจไปหาใคร คิดถึงใครสักหนึ่งคน
Song jai pai hah krai kit teung krai suk neung kon
I send my heart to look for someone, thinking of only one person
ใจฉันเป็นอย่างเนี้ย ฉันชักจะสับสน
Jai chun pen yahng nia chun suk ja sup son
My heart is like this, I’m beginning to get confused
ก็อยากที่จะลองหาต้นเหตุ
Gor yahk tee ja laung hah dton het
I want to search for the reason

(*) (เพราะเธอรึเปล่า) เพราะเธอรึเปล่า (ใช่เธอรึเปล่า) ใช่เธอรึเปล่า
Pror tur reu plao, chai tur reu plao
Is it because of you? Is it you?
(เพราะเธอรึเปล่า) ที่คอยเข้ามาในจิตใจฉันทุกวัน
Pror tur reu plao tee koy kao mah nai jit jai chun took wun
(Is it because of you?) That you keep coming in my mind every day
(เพราะฉันรึเปล่า) เพราะฉันรึเปล่า (ฉันเองรึไง) ฉันเองรึไง
Pror chun reu plao, chun eng reu ngai
Is it because of me? Is it me or what?
(ฉันเองใช่ไหม) ที่ไปหวั่นไหวก็ได้แต่ฝันไปคนเดียว
(Chun eng chai mai) tee pai wun wai gor dai dtae fun pai kon diao
(It’s me, isn’t it?) Who’s nervous and can only dream alone

ถ้ามองไปก็มีแต่เธอ และใจฉันมีแต่เธอ
Tah maung pai gor mee dtae tur lae jai chun mee dtae tur
If I look, there’s only you, and my heart has only you
ที่เจอกันทุกที ไม่รู้ใครที่ตั้งใจ
Tee jur gun took tee mai roo krai tee dtung jai
Every time we meet, I don’t know who intended it
ฉันต้องเป็นอย่างเนี้ย ไม่รู้เพราะอะไร
Chun dtaung pen yahng nia mai roo pror arai
I must be like this, I don’t know what’s causing it
ไม่อยากจะโทษใจที่รักเธอ
Mai yahk ja toht jai tee ruk tur
I don’t want to blame the heart that loves you

(*) x3