Kong Karoon

All posts tagged Kong Karoon

Title: เหยียบดาว / Yiap Dao (Step on the Stars)
Artist: Kong Karoon
Album: Lost Wings
Year: 2011

จะไปดวงดาวที่ไกลสุดปลายฟ้า ไปดวงจันทร์ที่ล่องลอยบนนภา
Ja bpai duang dao tee glai soot bplai fah bpai duang jun tee laung loy bon napah
I’ll go to the stars that are as far as the horizon, I’ll go to the moon that’s floating in the sky
ไปเป็นคนที่สูงจนเกินกว่า คำ..ที่ใครเขานินทา
Bpai bpen kon tee soong jon gern gwah kum tee krai kao nintah
I’ll be someone who’s so high, I’m beyond everyone else’s gossip

หลายคนบอกว่าฉันทำผิด แต่ชีวิตของใครก็ของมัน
Lai kon bauk wah chun tum pit dtae cheewit kaung krai gor kaung mun
Many people say I’m making a mistake, but people’s lives belong to them
สิ่งที่ฉันทำไป ไม่ถูกใจใคร ก็ขออภัยแล้วกัน
Sing tee chun tum bpai mai took jai krai gor kor apai laeo gun
The things I do don’t please everyone, so forgive me
แม้เธออยากให้ฉันลองเปลี่ยน แต่จะขอท้าทายอีกสักวัน
Mae tur yahk hai chun laung bplian dtae ja kor tah tai eek suk wun
Even though you want me to try changing, but I want to challenge you again
หากต้องล้มลงไปก็ไม่เป็นไร แค่ใจวิ่งตามความฝัน
Hahk dtaung lom long bpai gor mai bpen rai kae jai wing dtahm kwahm fin
If I must fall, it’s okay, my heart will just run after my dreams

(*) คนเราชีวิตนั้นสั้นจะตาย ทำไมไม่ใช้มัน
Kon rao cheewit nun sun ja dtai tummai mai chai mun
The human life is so short, why not use it?
อย่ามัวแต่ฟังเสียงใคร.. จนลืมฟังสิ่งที่ร้องในใจ
Yah mua dtae fung siang krai jon leum fung sing tee raung nai jai
Don’t get so caught up in listening to everyone else that you forget to listen to the things your heart is shouting
จิตใจฉันไม่หวั่นไหว
Jit jai chun mai wun wai
My heart isn’t shaken

(**) จะไปดวงดาวที่ไกลสุดปลายฟ้า ไปดวงจันทร์ที่ล่องลอยบนนภา
Ja bpai duang dao tee glai soot bplai fah bpai duang junt ee laung loy bon napah
I’ll go to the stars that are as far as the horizon, I’ll go to the moon that’s floating in the sky
ไปเป็นคนที่สูงจนเกินกว่า คำ…ที่ใครเขานินทา
Bpai bpen kon tee soong jon gern gwah kum tee krai kao nintah
I’ll be someone who’s so high, I’m beyond everyone else’s gossip
จะไปเป็นคนที่ยืนอยู่บนนั้น มันอาจไกลแต่หัวใจไม่หวั่น
Ja bpai bpen kon tee yeun yoo bon nun mun aht glai dtae hua jai mai wun
I’ll be someone who stands up there, it might be far away, but my heart isn’t nervous
ฉันจะบอกเธอไว้ ว่าฉันจะไปบนฟ้าเหยียบดาวสักวัน
Chun ja bauk tur wai wah chun ja bpai bon fah yiap dao suk wun
I’ll tell you that I’ll go up to the sky and step on the stars some day

ฟ้าไกลแต่ไม่สูงเกินกว่า คนที่กล้าขึ้นไปที่ผิวจันทร์
Fah glai dtae mai soong gern gwah kon tee glah keun bpai tee piew jun
The sky is high up, but it’s not too high for people who are brave to make it up to the surface of the moon
ทางที่ฉันเดินไปเธอจะภูมิใจ ถ้าลองเชื่อในตัวฉัน
Tahng tee chun dern bpai tur ja poom jai tah laung cheua nai dtua chun
You’ll be proud of the path I’m walking if you try to have faith in me

(*,**,**)

Title: Swinging
Artist: Kong Karoon ft. Dome Pakorn
Album: [Single]
Year: 2013

ค่ำคืนนี้ยังอีกนาน แต่ไม่ทัน เท่าไหร่
Kum keun nee yung eek nahn dtae mai tun tao rai
The night is still young, but I can’t keep up
เห็นเธอ Shock พอประมาณ
Hen tur shock por pbramahn
Seeing you was quite a shock
ดูอาการของเธอ ไม่ไหว
Doo ahgahn kaung tur mai wai
I can’t look at your signs

(*) OH Swing baby หยุด Stop Crazy
Oh swing baby yoot stop crazy
Oh, swing, baby, stop, stop, crazy
เซมาหากัน มันก็ชัดเลย
Say mah hah gun mun gor chut loey
Make your way over here, it’s clear
OH Swing baby OH start crazy
OH Swing baby OH start crazy
Ooh here we go now
Ooh here we go now

(**) กลับคนเดียว แน่ใจ ให้ฉันนั้นพาไปได้
Glup kon diao nae jai hai chun nun pah bpai dai
If you’re returning alone, I’m certain, let me lead you
ไม่ว่าไกลแค่ไหน จะทำให้เธอสบาย
Mai wah glai kae nai ja tum hai tur sabai
No matter how far it is, I’ll make you comfortable
ให้ฉันดูแลเธอในคืนนี้ First kiss กันสักที เท่านี้
Hai chun doo lae tur nai keun nee first kiss gun suk tee tao nee
Let me take care of you tonight, finally our first kiss, just this
อยากจะไป ที่ไหน Swing ได้ตามสบาย
Yahk ja bpai tee nai swing dai dtahm sabai
Wherever you want to go, you can swing as you wish

สองเราล่องลอยด้วยกัน
Saung rao laung loy duay gun
The two of us floating together
คืนพ้นผ่าน เมื่อไหร่
Keun pon pahn meua rai
When the night passes
ให้เธอคิดดูสักวัน อยากจะ ****
Hai tur kit suk wun yahk ja ****
I’ll make you think someday that you want to ****
ด้วยกัน อีกไหม
Duay gun eek mai
With me again

(*,**,**)

Title: สาบาน / Saban (I Swear)
Artist: Kong Karoon
Album: [New Single]
Year: 2009

ลมหายใจที่ฉันนั้นมีทั้งชีวิต
Lom hai jai tee chun nun mee tung cheewit
My every breath that I take my entire life
มันจะเป็นของเธอจากวันนี้…ไม่มีวันทวงคืน
Mun ja pben kong tur jahk wun nee…mai mee wun tuang keun
Will be yours from today…And I’ll never ask for it back
แรงที่มี…ที่เคยใช้ทำเพื่อตัวเอง
Raeng tee mee…tee koey chai tum peua dtua eng
The strength that I have…that I once used for myself
มันจะทำเพื่อเธอจากวันนี้…ไม่มีคำว่าฝืน
Mun ja tum peua tur jahk wun nee…mai mee kum wah feun
It’ll be for you from today…no words of resistance

(*)วินาทีที่เธอลืมตาขึ้นมา บนโลกกลมๆ ใบนี้
Winatee tee tur leum dtah keun mah bon lohk glom glom bai nee
The second you open your eyes on this round world
เป็นเหมือนนาทีที่ฉันรู้… ว่าฉันจะอยู่ไปเพื่อใคร
Pben meuan nahtee tee chun roo…wah chun ja yoo pbai peua krai
It was like that minute I knew…who I was here for

(**)ให้ฟ้าและดาวเป็นพยาน… ว่าฉันสาบานคำที่พูดไป
Hai fah lae dao pben payahn… wah chun sahbahn kum tee poot pbai
I’ll let the sky and the stars be my witness…that I swear by the words I speak
เป็นเรื่องจริงจากหัวใจคนคนนี้…
Pben reuang jing jahk hua jai kon kon nee
It’s the truth from the heart of this man…
บอกฉันรักเธอก็คือรัก… หากแม้สักคำผิดไปจากนี้
Bork chun ruk tur keu ruk…hahk mae suk kum pit pbai jahk nee
I tell you I love you, it’s love… And if a single word is wrong from now
ให้ฟ้าลงโทษฉันที… มาเอาลมหายใจฉันไป
Hai fah long toht chun tee… mah ao lom hai jai chun pbai
Let heaven punish me… Take my breath away

ตัวของเธอ… ไม่ต้องทำดีคืนให้ฉัน
Dtua kong tur…mai dtong tum dee keun hai chun
Your body… You don’t have to do good things in return for me
เพียงเธอเป็นของเธออย่างตอนนี้… ฉันก็พึงพอใจ
Piang tur pben kong tur yahng dton nee… chun gor peung por jai
Just be yourself like right now… And I’ll be satisfied
ในทุกวัน แค่ฉันมีเธอเคียงกาย….
Nai took wun kae chun mee tur kiang gai…
Every day, to just have you at my side…
มีเธอคอยจ้องตาอย่างตอนนี้ ก็ไม่ต้องการสิ่งไหน
Mee tur koy jong dtah yahng dtorn nee gor mai dtong gahn sing nai
To have you gazing into my eyes like right now, I don’t need anything else

(*)

(**)

ตราบวันนี้ถึงวันสุดท้าย….
Dtrahp wun nee teung wun soot tai…
From today till my final day…
หากว่าฉันยังมีแค่เธอ คนเดียวทั้งใจ ไม่เปลี่ยนแปลง
Hahk wah chun yung mee kae tur kon diao tung jai mai pblian pblang
If I still have only you alone, your entire heart, I’ll never change
อยากจะขอให้เธอบอกฉัน… คำๆ นั้นแค่เพียงสั้นๆ
Yahk ja kor hai tur bork chun…kum kum nun kae piang sun sun
I want you to please tell me… just those few little words
ว่าเธอรักฉัน… เท่านั้น….
Wah tur ruk chun…taonun…
That you love me… only…

(**)