Klear

All posts tagged Klear

Title: ไปต่อหรือรอจบ / Bpai Dtor Reu Ror Job (Keep Going or Wait for the End)
Artist: Klear and Gun Napat
Album: Sun and Moon
Year: 2020

อยู่กันไปมีแต่ช้ำ
Yoo gun bpai mee dtae chum
Being together is only painful
ปรับกันมาตั้งเท่าไร
Bprup gun mah dtung tao rai
However much we’ve tried to change
ห่างกันไปคงดีกว่า
Hahng gun bpai kong dee gwah
It’s better to separate

ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัน
Chun gor roo wah rao dtahng gun
I know we’re different
แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัน
Dtae chun gor roo wah rao ruk gun
But I also know that we love each other
เรายังไหวใช่ไหมเธอ
Rao yung wai chai mai tur
We can still do it, right?

(*) เหนื่อยและล้า…มานาน
Neuay lae lah mah nahn
I’ve been tired and exhausted for so long
กับคำถามว่าไปต่อหรือรอจบ
Gup kum tahm wah bpai dtor reu ror job
With the question of if we should keep going or wait for the end
ห่างกันไปเพื่อจะกลับมา หรือเพื่อจะบอกลา
Hahng gun bpai peua ja glup mah reu peua ja bauk lah
Are we separating to get back together or to say good-bye?
จะเลือกทางไหนก็เจ็บไม่ต่างกัน
Ja leuak tahng nai gor jep mai dtahng gun
No matter which way we choose, they’ll all hurt

(**) รัก…ขอลองอีกสักครั้ง หรือว่ามันหมดหวัง
Ruk kor laung eek suk krung reu wah mun mot wung
Love…do you want to try it one more time? Or is it hopeless?
ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ ห่าง…
Tee roo dtaun nee dtaung hahng peua kao jai hahng
What I know now is that we must separate to understand, separate…
เพื่อทบทวนรักเรา(ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ)
Peua top tuan ruk rao (ying top tuan ying jep)
To reconsider our love (The more I reconsider it, the more it hurts)
เรารักกันเท่าไร(เจ็บช้ำมาเท่าไร)
Rao ruk gun tao rai (jep chum mah tao rai)
However much we love each other (However much it hurts)
เรารักกันได้ต่อ(ไม่ไหวคงต้องจบ)
Rao ruk gun dai dtor (mai wai kong dtaung jep)
We can keep loving (If we can’t, it must end)

พยายามมานานแล้ว
Payayahm mah nahn laeo
We’ve tried for so long
อยากประคองกันไปต่อ
Yahk bprakaung gun bpai dtor
I want us to keep supporting each other
แต่ฉันก็ขอทำใจ
Dtae chun gor kor tum jai
But I want to come to terms with it

ถ้ายังรักก็ยังทนไหว
Tah yung ruk gor yung ton wai
If we’re still in love, I can still endure it
อยากประคองกันไปต่อ
Yahk bprakaung gun bpai dtor
If you want us to keep supporting each other
อย่าเพิ่งท้อได้ไหมเธอ
Yah perng tor dai mai tur
Please don’t get discouraged yet

(*,**)

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
Mun mai bpen meuan fun
It’s not like a dream
ความรักเพียงแค่นั้น มันไม่พอให้หวัง
Kwahm ruk piang kae nun mun mai por hai wung
Love is just that, it’s not enough to give us hope
ยังรักเธอเหลือเกิน แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
Yung ruk tur leua gern dtae gern neuay lae rung
I still love you so much, but it’s too tiring holding on
เรารักกันเท่าไร ตอบกันอีกสักครั้ง
Rao ruk gun tao rai dtaup gun eek suk krung
How much do we love each other? Answer me once more

(*,**)

เพื่อทบทวนรักเรา(ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ)
Peua top tuan ruk rao (ying top tuan ying jep)
To reconsider our love (The more I reconsider it, the more it hurts)
เรารักกันเท่าไร(เจ็บช้ำมาเท่าไร)
Rao ruk gun tao rai (jep chum mah tao rai)
However much we love each other (However much it hurts)
เรารักกันได้ต่อ(ไม่ไหวคงต้องจบ)
Rao ruk gun dai dtor (mai wai kong dtaung jep)
We can keep loving (If we can’t, it must end)

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
Mun mai bpen meuan fun
It’s not like a dream
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
มันไม่พอให้หวัง
Mun mai por hai wung
It’s not enough to give us hope
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
Dtae gern neuay lae rung
It’s too tiring holding on
ความรักเราควรไปต่อ(ความรักเราคงต้องจบ)
Kwahm ruk rao kuan bpai dtor (kwahm ruk rao kong dtaung job)
Our love should keep going (Our love must end)
ตอบกันอีกสักครั้ง
Dtaup gun eek suk krung
Answer me one more time
เรารักกันเท่าไร
Rao ruk gun tao rai
How much do we love each other?

   

คำร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร / รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
เรียบเรียง : Klear / Dano / วิทวัส เหมือนชอบ

Title: เสมอตลอดมา / Samur Dtalaut Mah (Always)
Artist: Klear ft. Name (เนม) Getsunova
Album: Grow in the Dark
Year: 2020

ครั้งเมื่อนานมาแล้ว เธอกับฉันเคยคุยกันทุกวัน
Krung meua nahn mah laeo tur gup chun koey kooey gun took sun
Quite a while ago, you and I used to talk every day
แล้วชีวิตก็พัดพาเราจากกัน
Laeo cheewit gor put pah rao jahk gun
Then life separated us
ฉันเดินทางมาไกล เธอก็หายไปมีชีวิตใหม่
Chun dern tahng mah glai tur gor hai bpai mee cheewit mai
I traveled far, you disappeared with your new life
หาหนทางยังไงก็ไม่ถึงเธอ
Hah hon tahng yung ngai gor mai teung tur
However I’ve tried to find a way, I couldn’t reach you

(*) ไม่ได้รู้ข่าว เราห่างหายกันไปตั้งนาน ก็ยังนึกถึงอยู่
Mai dai roo kao rao hahng hai gun bpai dtung nahn gor yung neuk teung yoo
I don’t know what you’re up to, we’ve been separated for a long time, but I still think about you

(**) เธอสบายดีไหม ในวันที่เหงาอยู่ได้ไหม
Tur sabai dee mai nai wun tee ngao yoo dai mai
How are you? Can you make it through the lonely days?
อยู่ตรงนั้นได้ไหม ถ้าร้องไห้ทำยังไง
Yoo dtrong nun dai mai tah raung hai tum yung ngai
Can you survive there? If you’re crying, what do you do?
เกิดวันไหนไม่ไหว มีใครปลอบไหม
Gert wun nai mai wai mee krai bplaup mai
If one day you just can’t take it, do you have someone to comfort you?
ตอนเธอไม่สบาย มีใครดูไหม
Dtaun tur mai sabai mee krai doo mai
When you’re sick, do you have anyone watching over you?
อยากจะคุยระบาย มีใครรับฟังดูแล
Yahk ja kooey rabai mee krai rup fung doo lae
If you want to talk and vent, do you have someone to listen and take care of you?
ห่วงเธอ เหมือนอย่างเดิมเสมอถึงแม้ไม่ได้เจอ
Huang tur meuan yahng derm samur teung mae mai dai jur
I worry about you just the same, always, even though we haven’t seen each other
อยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไง
Yahk ja kooey gup gor mai roo tum yung ngai
I want to talk to you, but I don’t know how
ได้แต่คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น
Dai dtae kit yahk roo reuang rao tahng nun
I can only think, I want to know what’s going on over there
ได้แต่คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น
Dai dtae kit gup lom gup fah tao nun
I can only think with the wind and the sky
ได้แต่คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียงเธอ
Dai dtae kit yahng kon hahng glai tee ruk piang tur
I can only think, like a distant person who only loves you
เสมอตลอดมา เสมอตลอดมา
Samur dtalaut mah samur dtalaut mah
Always, always

คิดคนเดียวในใจให้ลมฟ้าพามันไปถึงเธอ
Kit kon diao nai jai hai lom fah pah mun bpai teung tur
I think alone in my heart, hoping the wind will lead it to you
หวังให้เป็นดังเพลง เล่าสู่กันฟัง
Wung hai bpen dung pleng lao soo gun fung
I hope it’ll be like music and enter your ears for you to hear
ถ้าได้คุยกันจริงเธอคงถามว่าฉันเป็นเช่นไร
Tah dai kooey gun jing tur kong tahm wah chun bpen chen rai
If we could really talk, you’d probably ask me how I am
ฉันก็คงจะพูดไปว่าไหวอยู่
Chun gor kong ja poot bpai wah wai yoo
And I’d probably answer that I’m okay

(*,**)

   

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ

   

This song really makes me think about my old friends; the ones that we drifted apart, or the ones whom I just lost contact with before the age of the internet and easy communication. Sometimes I wonder if they still remember and think about me like I do about them. What a lovely duet between Klear and Name, and perfect music video to match~

Title: ทัชที่ดีต่อใจ / Touch Tee Dee Dtor Jai (The Best Touch For My Heart)
Artist: KLEAR x YAYA
Album: [Single]
Year: 2019

เป็นตัวเองได้เลย เต็มที่เลย
Bpen dtua eng dai loey dtem tee loey
I can fully be myself
ทำตามใจได้เลย ถ้ามีเธออยู่
Tum dtahm jai dai loey tah mee tur yoo
I can follow my heart if I have you here
อะไรก็ไม่กลัว ลุยได้เลย
Arai gor mai glua looey dai loey
I’m not scared of anything, I can push through
เธออยู่ข้างฉันเหมือนเคย
Tur yoo kahng chun meuan koey
If you’re beside me as usual

วันที่ต้องเสียใจ เธอคอยปลอบ
Wun tee dtaung sia jai tur koy bplaup
When I’m sad, you comfort me
วันที่ต้องทุกข์ใจ ก็มีเธอกอด
Wun tee dtaung took jai gor mee tur gaut
When I’m suffering, I have you hugging me
ดูแลกันและกัน ไม่เคยห่าง
Doo lae gun lae gun mai koey hahng
We take care of each other, never far apart
We are team!! Touch!!
We are team touch!

(*) ไม่ว่าร้ายดี ก็มีแต่เธอที่ฉันไว้ใจ
Mai wah rai dee gor mee dtae tur tee chun wai jai
Through the good and the bad, you’re the only one I trust
You’re, you’re, you’re my best friend!
You’re, you’re, you’re my best friend

(**) ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ ขอแค่มีเธออยู่ตรงนี้
Dtrong nee yoo dtrong nee kor kae mee tur yoo dtrong nee
Right here, right here, I just ask for you to be right here
แค่นี้ฉันก็อุ่นใจ
Kae nee chun gor oon jai
Just this warms my heart
เป็นทัชที่ดีต่อใจ
Bpen touch tee dee dtor jai
It’s the best touch for my heart
ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ ขอแค่มีเธออยู่ตรงนี้
Dtrong nee yoo dtrong nee kor kae mee tur yoo dtrong nee
Right here, right here, I just ask for you to be right here
ก็ไม่ต้องการสิ่งใด
Gor mai dtaung gahn sing dai
I don’t need anything else
เป็นทัชที่ดีต่อใจ(ใช่เลย)
Bpen touch tee dee dtor jai chai loey
It’s the best touch for my heart (Oh yeah)

ดีใจที่ฉันมี เธอทุกวัน
Dee jai tee chun mee tur yook wun
I’m happy that I have you every day
ไม่ว่านานเท่าไร ก็ไม่ทิ้งกัน
Mai wah nahn tao rai gor mai ting gun
No matter how long it takes, we won’t abandon each other
ดูแลกันและกัน ไม่เคยห่าง
Doo lae gun lae gun mai koey hahng
We take care of each other, never far apart
We are team!! Touch!!
We are team touch!

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Machina / Klear / Dano / วิทวัส เหมือนชอบ

Title: นาทีที่ยิ่งใหญ่ / Nahtee Tee Ying Yai (A Great Moment)
Artist: Klear
Album: OST สงครามนักปั้น / Songkrahm Nuk Bpun
Year: 2018

บนทางเดิน อาจไม่มีทางไหน มุ่งไปดวงดาว
Bon tahng dern aht mai mee tahng nai moong bpai duang dao
On this path, there might not be a way straight to the stars
ที่ส่องสกาวบนนภา
Tee saung sagao bon napah
That twinkle in the sky
และคนที่เดินดิน ทุกทุกคน ก็รู้ว่า
Lae kon tee dern din took took kon gor roo wah
And every person who walks on the ground knows that
มันไกลเกินที่คนจะก้าวไป
Mun glai gern tee kon ja gao bpai
It’s too far for people to walk to

ในความเป็นจริง เส้นทางบนดินนั้น ก็มีดวงดาว
Nai kwahm bpen jing sen tahng bon din nun gor mee duang dao
In reality, that path on the ground has stars
ที่ส่องสกาว อยู่ไม่ไกล
Tee saung sagao yoo mai glai
That twinkle from close by
และตัวฉันคนหนึ่ง ที่ต้องการจะก้าวไป
Lae dtua chun kon neung tee dtaung gahn ja gao bpai
And I, who want to keep going
ฉันมั่นใจ ว่าคงไม่ยากเกิน
Chun mun jai wah kong mai yahk gern
I’m certain it’s not too difficult

(*) เพราะฉันนั้นต้องการมี เสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่
Pror chun nun dtaung gahn mee siao nahtee tee ying yai
Because I want a fraction of a moment that’s great
ให้ใจจดไว้ นานเท่านาน
Hai jai jot wai nahn tao nahn
For my heart to remember for as long as possible
อยากจะได้ภูมิใจ ที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่าน
Yahk ja dai poom jai tee meu chun koey dai euam pahn
I want to be proud that my hand that once reached out
ได้เก็บดาว ที่แสนไกล ด้วยตัวฉันเอง
Dai gep dao tee saen glai duay dtua chun eng
Was able to grab a star for far away on my own accord

คนบางคน อาจจะมีใจท้อ แค่ตรงกลางทาง
Kon bahng kon aht ja mee jai tor kae dtrong glahng tahng
Some people might be discouraged only reaching midway
หมดความหวัง ในหัวใจ
Mot kwahm wung nai hua jai
Feeling hopeless
แต่มีฉันคนหนึ่ง ที่ยังคงจะก้าวไป
Dtae mee chun kon neung tee yung kong ja gao bpai
But there’s still me who will keep going
ฉันมั่นใจ กับทางที่เลือกเดิน
Chun mun jai gup tahng tee leuak dern
I’m certain about the path I’ve chosen to follow

(*)

ฉันนั้นต้องการ เขียนตำนานให้หัวใจ
Chun nun dtaung gahn kian dtum nahn hai hua jai
I want to write a legend for my heart
เพื่อจำจดไว้นานเท่านาน
Peua jum jot wai nahn tao nahn
To be remembered for as long as possible
สิ่งที่ฉันทำไป จะเป็นเส้นทางให้ข้ามผ่าน
Sing tee chun tum bpai ja bpen sen tahng hai kahm pahn
The things I do will be a path to get over this
สู่จุดหมายที่ตั้งใจ ด้วยตัวฉันเอง
Soo joot mai tee dtung jai duay dtua chun eng
Towards my intended goal by my own accord

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : ธนา ลวสุต

Title: รักหรือหลอก(สาบาน?) / Ruk Reu Lauk (Sahbahn) [Love or Deception (Do You Swear?)]
Artist: Klear
Album: OST ยุทธการปราบนางมาร / Yoottagahn Bprahp Nahn Mahn
Year: 2018

ดูเธอไม่ออก ยังคงไม่ค่อยแน่ใจ
Doo tur mai auk yung kogn mai koy nae jai
I can’t tell with you, I’m still not really sure
คำที่เธอบอก จะจริงไม่จริงแค่ไหน
Kum tee tur bauk ja jing mai jing kae nai
How true or untrue the things you say are
กลัวจะโดนหลอก ก็คงต้องดูต่อไป
Glua ja dohn lauk gor kong dtaung doo dtor bpai
I’m scared I’ll be deceived, I must keep looking
สับสนเพราะใจอ่อนไป
Sup son pror jai aun bpai
I’m confused because my heart is too weak

(*) ที่ว่ารักนั้นจริงรึเปล่า อย่าให้เดามันอยากจะรู้
Tee wah ruk nun jing reu bplao yah hai dao mun yahk ja roo
When you say you love me, is it true? Don’t make me guess, I want to know

(**) ฉันดูไม่ออก
Chun doo mai auk
I can’t tell
รักหรือหลอก จากการกระทำดูไม่รู้
Ruk reu lauk jahk gahn gratum doo mai roo
Is it love or deception? I don’t know from your actions
ทุกคำที่บอก
Took kum tee bauk
Every word you tell me
รักหรือหลอก บอกฉันที
Ruk reu lauk bauk chun tee
Is it love or deception? Tell me
บอกชัดๆให้มั่นใจ กล้าพูดจากใจ
Bauk chut chut hai mun jai glah poot jahk jai
Tell me clearly so I can be certain, if you dare to speak from the heart
สาบานว่าเธอนั้น ไม่ได้หลอก
Sahbahn wah tur nun mai dai lauk
Swear that you’re not deceiving me

คนที่กลิ้งกลอก ต่อหน้าแสนดีต่อกัน
Kon tee gling glauk dtor nah saen dee dtor gun
Cunning people are good to people’s faces
กลายเป็นลวงหลอก เธอคงไม่ทำกับฉัน
Glai bpen luang lauk tur kong mai tum gup chun
Then become deceitful, you’re probably not doing that to me
คนที่สำคัญ อย่าทำให้ต้องผิดใจ
Kon tee sumkun yah tum hai dtaung pit jai
You’re a special person, don’t turn me against you
อยากขอแค่นี้ได้ไหม
Yahk kor kae nee dai mai
This is all I ask

(*,**)

ที่ว่ารักนั้นจริงรึเปล่า
Tee wah ruk nun jing reu bplao
When you say you love me, is it true?
อย่าให้เดาจนคิดไปใหญ่
Yah hai dao jon kit bpai yai
Don’t make me guess and over-think things
ที่ทำดีนั้นจริงหรือไม่
Tee tum dee nun jing reu mai
When you’re good to me, is it sincere?
อึดอัดใจมันอยากจะรู้
Eut ut jai mun yahk ja roo
It’s frustrating, I want to know

(**,**)

   

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร / รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
Arranged by : Klear , วิทวัส เหมือนชอบ

   

I’m not familiar with the premise of this lakorn/series, but the song is catchy. I also like the caricatures of them in fox masks for the album art. Since nine-tailed foxes are thought to be shapeshifters in Asian mythology, I can only assume that’s the connection they were going for with this song questioning the motives of the other person

Title: เหมือนในวันเก่า / Meuan Nai Wun Gao (Like In the Old Days)
Artist: Klear
Album: The Silver Lining
Year: 2017

ฉันพร้อมเดินทางแล้ว เสื้อผ้ากับรองเท้าคู่เก่า
Chun praum dern tahng laeo seua pah gup raung tao koo gao
I’m ready to travel with my old clothes and old shoes
หนังสือกับเพลงเหงาเพลงเดิม ฉันพร้อมทุกอย่างแล้ว
Nung seu gup pleng ngao pleng derm chun praum took yahng laeo
A book and the same old lonely songs, I’m all set
ท่องเที่ยวกับเธอเหมือนวันเก่า ให้มีแค่เราเหมือนดังเดิม
Taung tiao gup tur meuan wun gao hai mee kae rao meuan dung derm
Going out with you like the old days, I want it to be just us like it always was

(*) บังเอิญว่าไม่ได้มีเธออยู่ บังเอิญว่าเธอนั้นได้ลาจาก
Bungern wah mai dai mee tur yoo bungern wah tur nun dai lah jahk
But it just so happens that I don’t have you, it just so happens that you left me
ก็ยังคงทำว่าเธอยังอยู่กับฉันเหมือนเคย
Gor yung kong tum wah tur yung yoo gup chun meuan koey
But I still act like you’re still with me like you used to be

(**) แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนเก่า แค่อยากให้เรายังคงรักเหมือนเดิม
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan gao kae yahk hai rao yung kong ruk meuan derm
I just want you to be right here like you used to be, I just want us to still be as in love as ever
เป็นไปไม่ได้แล้ว ความจริงช่างโหดร้ายเหลือเกิน
Bpen bpai mai dai laeo kwahm jing chahng hoht rai leua gern
It’s not possible, reality is so cruel

ที่นี่ที่เคยฝัน ที่เธออยากมาถึงซักวัน เห็นไหมว่ามันสวยเพียงใด
Tee nee tee koey fun tee tur yahk mah teung suk wun hen mai wah mun suay piang dai
This place that we once dreamed of, that you wanted to reach some day, have you seen how beautiful it is?

(*,**,**)

แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนเก่า แค่อยากให้เรายังคงรักเหมือนเดิม
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan gao kae yahk hai rao yung kong ruk meuan derm
I just want you to be right here like you used to be, I just want us to still be as in love as ever
เธอจะได้ยินไหม ใจที่มันเรียกร้องหาเธอ
Tur ja dai yin mai jai tee mun riak raung hah tur
Will you hear my heart that’s calling out for you?
แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนในวันเก่า แค่อยากให้เธออยู่กับฉันเหมือนในวันเก่า
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan nai wun gao kae yahk hai tur yoo gup chun meuan nai wun gao
I just want you to be right here like the old days, I just want you to be with me like the old days
แค่อยากให้เธอยังคงรักเหมือนเธอคนเก่า แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนในวันเก่า
Kae yahk hai tur yung kong ruk meuan tur kon gao kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan nai wun gao
I just want you to still love me like the old you, I just want you to be right here like the old days
แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนในวันเก่า แค่อยากให้เธออยู่กับฉันเหมือนในวันเก่า
Kae yahk hai tur yoo dtrong nee meuan nai wun gao kae yahk hai tur yoo gup chun meuan nai wun gao
I just want you to be right here like the old days, I just want you to be with me like the old days
แค่อยากให้เธอยังคงรักเหมือนเธอคนเก่า แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ ..
Kae yahk hai tur yung kong ruk meuan tur kon gao kae yahk hai tur yoo dtrong nee
I just want you to still love me like the old you, I just want you to be right here…

   

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: หาย / Hai (Disappear)
Artist: Klear
Album: Stay Alive
Year: 2008


กลับมาที่ห้องเดิม เปิดเพลงซ้ำๆ เดิมๆ อยู่อย่างนั้น
Glup mah tee haung derm bpert pleng sum sum derm derm yoo yahng nun
I come back to the same room and turn on the same old music over and over
ภาพเราที่มีกัน ยังคงชัดเจน
Pahp rao tee mee gun yung kong chut jen
The image of us together is still clear

นั่งมองที่เตียงเก่า ยิ่งมองยิ่งเหงาจนใจเริ่มหวั่นไหว
Nung maung tee dtiang gao ying maung ying ngao jon jai rerm wun wai
I sit looking at the old bed, the more I look, the lonelier I get, until my heart starts to shake
ภาพเธอข้างๆ กาย ไม่มีแล้วใจ หาย
Pahp tur kahng kahng gai mai mee laeo jai hai
The image of you beside me, I no longer have you, and my heart has disappeared

(*) มันเหงาจนแทบจะทนไม่ไหว เมื่อฉันและเธอต้องไกล
Mun ngao jon taep ja ton mai wai meua chun lae tur dtaung glai
I’m so lonely, I nearly can’t take it, when you and I must be far apart
ความรักยังเต็มในใจ และแม้จะนานเพียงใด
Kwahm ruk yung dtem nai jai lae mae ja nahn piang dai
Love still fills my heart, and no matter how long it’ll be
แต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ
Dtae chun gor yung ja mee piang tur
I still have only you

เมื่อฉันและเธอต้องไกล ความเหงามันเต็มในใจ
Meua chun lae tur dtaung glai kwahm ngao yung dtem nai jai
When you and I must be far apart, love still fills my heart
และแม้จะนานเพียงใด แต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ
Lae mae ja nahn piang dai dtae chung or yung ja mee piang tur
And no matter how long it’ll be, I still have only you

(*,*)


Title: ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย / Krung Neung Mai Teung Dtai (One Time Won’t Kill You)
Artist: Klear
Album: OST Club Friday The Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย
Year: 2017

ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา
Pahn mah gee krung tee tur tum pit sunyah
How many times have you broken your promises?
ครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจ
Krung tee roy lae krung tee lahn gor yaum kao jai
The 100th and the millionth times I was willing to understand
โง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัย
Ngoh tee ton yoo dtae mun ruk jeung yaum hai apai
I’m stupid for putting up with it, but I love you so I was willing to forgive you

เพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราว
Pror wah ruk mai chai wah chun mai roo reuang rao
Because love isn’t that I don’t know the situation
ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ้งได้ใจทุกคราว
Chun ying yaum hai tur gor ying dai jai took krao
The more I give in to you, the more I encourage you every time
ครั้งที่เท่าไหร่ ที่ต้องร้องไห้ทั้งคืน
Krung tee tao rai tee dtaung raung hai tung keun
How many times must I cry all night?

(*) อยู่กับรักที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินอยู่บนนั้น
Yoo gup ruk tee bpen kae dai bahng bahng hai dern yoo bon nun
Living with a love that’s hanging by a thread
กลับตัวก็ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทนไว้ก็เจ็บ
Glup dtua gor mai tun tah plung gor dtai dtae ton wai gor jep
It’s too late to reform myself, if I screw up, I’ll die, but if I endure it, I’ll get hurt
อยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลา จบไปอย่างเชื่องช้า
Yoo gup ruk tee ror hai teung welah jop bpai yahng cheuang chah
Living with a love I’m waiting to slowly die
นับวันที่ด้ายจะขาด นับวันให้เธอลาจากฉันไป
Nup wun tee dai ja kaht nup wun hai tur lah jahk chun bpai
Counting the days until the thread will snap, counting the days until you say good-bye and leave me

เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
Koey dai yin wah ruk tum rai mun mai teung dtai
I once heard that love hurts, but it won’t kill you
เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ
Koey dai yin wah chum kae nai gor yung hai jai
I once heart that however much you get hurt, you’ll still be able to breathe
ฉันก็ทนอยู่ แต่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น
Chun gor ton yoo dtae gor meuan kon dtai tung bpen
I’m enduring it, but it’s like I’m dead inside

(*)

แค่ครั้งหนึ่งคงไม่ตาย แค่ครั้งหนึ่งคงไม่ถึงตาย
Kae krung neun gkong mai dtai kae krung neung kong mai teung dtai
Just one time won’t kill you, just one time won’t kill you
อีกครั้งหนึ่งคงไม่ตาย อีกครั้งหนึ่งคงไม่ถึงตาย
Eek krung neung kong mai dtai eek krung neung kong mai teung dtai
One more time won’t kill you, one more time won’t kill you

เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
Koey dai yin wah ruk tum rai mun mai teung dtai
I once heard that love hurts, but it won’t kill you

   

ทำนอง ดนัย ธงสินธุศักดิ์
เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
เรียบเรียง Klear & ดนัย ธงสินธุศักดิ์
Produced by ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: ปม / Bpom (Complex)
Artist: Klear
Album: The Silver Lining
Year: 2017

เคยเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องใหญ่
Koey bpen kon tee yeun yoo dtrong moom haung yai
I was once someone standing in the corner of a big room
ได้แต่คอยมองคนอื่นเค้า
Dai dtae koy maung kon eun kao
I could only look at others
เดินเฉิดฉายใต้แสงดวงไฟ
Dern chert chai dtai saeng duang fai
Walking gloriously under the lights
อยู่ในมุมที่ต่างได้แต่ตั้งคำถาม
Yoo nai moom tee dtahng dai dtae dtung kum tahm
In a different corner, I could only ask the question;
ที่ยืนของฉันมันคือที่ใด
Tee yeun kaung chun mun keu tee dai
Where’s my place?

ก็เป็นปมที่อยู่ข้างในใจเนิ่นนาน
Gor bpen bpom tee yoo kahng nai jai nern nahn
It’s a complex that’s been in my heart for a long time
แต่เป็นปมที่ผลักดันฉัน
Dtae bpen bpom tee pluk dun chun
But it’s a complex that pushes me
ให้พยายามให้มากขึ้นไป
Hai payayahm hai mahk keun bpai
To try harder
ไม่ได้เร็วที่สุดอาจจะเดินได้ช้า
Mai dai rew tee soot aht ja dern dai chah
It doesn’t have to be fast, I might take my time
ฝันไกลแต่ฉันจะไปให้ถึง
Fun glai dtae chun ja bpai hai teung
I dream big, but I’ll achieve it

(*) ความฝันแสนธรรมดา ของคนธรรมดา
Kwahm fun saen tummadah kaung kon tummadah
The very average dreams of an average person
มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นที่หนึ่ง
Mun mai dai ying yai mai dai bpen tee neung
They’re not great, they’re not number one
ไม่ได้ดีที่สุด
Mai dai dee tee soot
They’re not the best
แต่ฝัน ที่ธรรมดานั้นมันแสนพิเศษ
Dtae fun tee tummadah nun mun saen piset
But those average dreams are so special
เมื่อมันไม่เหมือนใครมันสุขในหัวใจ
Meua mun mai meuan krai mun sook nai hua jai
When they’re unlike anyone else’s, it makes me happy in my heart
กับชีวิตที่เป็นของเรา
Gup cheewit tee bpen kaung rao
With a life that belongs to me

ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ ไม่ได้มีเท่าใคร
Mai chai kon ying yai mai dai mee tao krai
I’m not a great person, I don’t have as much as everyone else
แต่ก็มีฝันมีเส้นทางมีชีวิตที่ฉันต้องการ
Dtae gor mee fun mee sen tahng mee cheewit tee chun dtaung gahn
But I have a dream, I have a path, I have a live that I want
อาจเป็นมุมที่ต่างแต่ก็หมดคำถาม
Aht bpen moom tee dtahng dtae gor mot kum tahm
It might be a different corner, but I’m out of questions
ที่ยืนของฉันมันคือตรงนี้
Tee yeun kaung chun mun keu dtrong nee
My place is right here

(*)

   

คำร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear, ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   

What a nice, emotional, motivational song~

Title: พันหมื่นเหตุผล / Pun Meun Het Pon (A Million Reasons)
Artist: Klear
Album: [Single]
Year: 2017

เธอบอกให้ฉัน ไปเจอคนที่ดี ไปมีชีวิตที่หวังที่เพียบพร้อมกว่า
Tur bauk hai chun bpai jur kon tee dee bpai mee cheewit tee wung tee piap praum gwah
You told me to go find a great guy, to go have the life I’ve been hoping for that’s more complete
เธอให้เหตุผล เราไม่เหมาะสมกัน ควรจะจบรักครั้งนี้ไปซะที
Tur hai hetpon rao mai mee porsom gun kuan ja jop ruk krung nee bpai sa tee
You gave the reason that we aren’t suitable for each other and should finally end our relationship

ไม่อยากเหนื่อยใจ เอาแต่ทำร้ายกัน พยายามฝืนยิ่งเหมือนไร้หนทาง
Mai yahk neuay jai ao dtae tum rai gun payayahm feun ying meuan rai hon tahng
I don’t want to be exhausted, only hurting each other, trying to force things, the more it’s like there’s no way
แต่ต่อให้ฉันไม่อยากไป มันก็ไม่เหลือที่ให้ยืน
Dtae dtor hai chun mai yahk bpai mun gor mai leua tee hai yeun
But even though I don’t want to go, there’s nowhere left for me to stand

(*) พันหมื่นเหตุผล ที่บอกกับฉัน คือความผูกพันเธอนั้นไม่มีเหลืออยู่
Pun meun hetpon tee bauk gup chun keu kwahm pook pun tur nun mai mee leua yoo
There’s a million reasons you tell me, that you don’t have any connection left with me
พันหมื่นเหตุผล ที่เธอยืนยันให้รับรู้ ยิ่งฟังดูไม่ได้ความไม่มีค่าใด
Pun meun het pon tee tur yeun yun hai rup roo ying fung doo mai dai kwahm mai mee kah dai
There’s a million reasons that you reassure me to acknowledge, the more I listen, it seems like it’s worthless
มีหนึ่งเหตุผล ยังปิดเอาไว้ คือเธอต้องการกันฉันให้พ้นทาง
Mee neung het pon yung bpit ao wai keu tur dtaung gahn gun chun hai pon tahng
There’s one reason that you’re hiding; that you want to get me out of the way
เพื่อให้เขาและเธอนั้นได้มารักกัน เหตุผลข้อเดียวคือข้อนั้น คือไม่รักกันแค่นั้นเอง
Peua hai kao lae tur nun dai mah ruk gun het pon kor diao keu kor nun keu mai ruk gun kae nun eng
So you and her can love each other, the number one reason is that you don’t love me, and that’s that

มองเถอะมองฉัน มองที่ตาคู่เดิม ลองจับมือฉันและพูดความจริงข้างใน
Maung tur maung chun maung tee dtah koo derm laung jup meu chun lae poot kwahm jing nai jai
Look, look at me, look me in my same two eyes, try holding my hand and saying the things in your heart
เธอจะปล่อยมือ ฉันจะยอมให้ไป ไม่โกหกกันซักครั้งได้รึเปล่า
Tur ja bploy meu chun ja yaum hai bpai mai goh hohk gun suk krung dai reu bplao
You’ll let go of my hand, I’ll let you go, can we not lie to each other for once?

ไม่ต้องเหนื่อยใจ ไม่ต้องทำร้ายกัน ไม่ต้องทนฝืน ไม่รักฉันเข้าใจ
Mai dtaung neuay jai mai dtaung tum rai gun mai dtaung ton feun mai ruk chun kao jai
There’s no need to be exhausted, there’s no need to hurt each other, there’s no need to endure it, you don’t love me, I understand
แต่ต่อให้ฉันไม่อยากไป มันก็ไม่เหลือที่ให้ยืน
Dtae dtor hai chun mai yahk bpai mun gor mai leua tee hai yeun
But even though I don’t want to go, there’s no place left for me to stand

(*)

มีหนึ่งเหตุผล ยังปิดเอาไว้ คือเธอต้องการกันฉันให้พ้นทาง
Mee neung het pon yung bpit ao wai keu tur dtaung gahn gun chun hai pon tahng
There’s one reason that you’re hiding; that you want to get me out of the way
เพื่อให้เขาและเธอนั้นได้มารักกัน เหตุผลข้อเดียวคือข้อนั้น คือรักเขาแล้ว เท่านั้นเอง
Peua hai kao lae tur nun dai mah ruk gun het pon kor diao keu kor nun keu ruk kao laeo tao nun eng
So you and her can love each other, the number one reason is that you love her, that’s it

   

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง : Klear / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
A new breakup song from Klear. I’m not usually a huge fan of sad songs, but I like the sentiments of the lyrics of at least wanting the guy to admit that he’s breaking up because he’s in love with someone else and not giving a million other reasons to try and make it seem like it’s anything else. As someone who has never really understood the appeal of Klear’s ballads as the singer’s voice always seemed a bit warbly for me (even my husband commented that she sounded like a goat bleating in this single), I’m not a huge fan of the overall sound of this, although I’ve heard much worse, and I do like the melody. Perhaps it would be more appealing to me if it were sung in a lower octave. Lastly, the music video is well-put-together, illustrating the birth and death of their relationship. Although, that ring the guy gave her is so UGLY, I would have taken it off and given it back to him at the end, or at least gave him the last parting advice of getting a much better looking ring for the next girl.