King Chanawit

All posts tagged King Chanawit

Title: ปิดที่ปวด / Bpit Tee Bpuat (Closing Off What Hurts)
Artist: King Chanawit (คิงส์ ชนาวิทย์)
Album: [Single]
Year: 2019

คำว่าเรา มันจบลงไปนานก็รู้ ฉันต้องอยู่ ใช้ชีวิตคนเดียวให้ไหว
Kum wah rao mun jop long bpai nahn gor roo chun dtaung yoo chai cheewit kon diao hai wai
We ended a long time ago, I know this, I must be able to live, spending my life alone
เตือนตัวเอง ตั้งแต่วันที่เธอจากไป ไม่ว่ายังไงฉันต้องลบเธอไปให้ได้
Dteuan dtua eng dtung dtae wun tee tur jahk bpai mai wah yung ngai chun dtaung lop tur bpai hai dai
I remind myself ever since you left that no matter what, I must be able to erase you

(*) แต่แล้ว ก็ผิดจากความตั้งใจ
Dtae laeo gor pit jahk kwahm dtung jai
But now I’ve deviated from my intentions
เมื่อยังต้องเจอกับเธอพร้อมคนใหม่
Meua yung dtaung jur gup tur praum kon mai
When I still must see you and your new man
จับมือ อย่างที่เราเคยทำยิ่งช้ำใจ
Jup meu yahng tee rao koey tum ying chum jai
Holding hands like we used to do, the more it hurts me
จะลืมเธอได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างนี้
Ja leum tur dai yung ngai tah glai gun yahng nee
How can I forget you if we’re this close?

(**) ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
Bpit dtah ao wai meua tur lae kao nun dern pahn mah
I close my eyes when you and he walk past
ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
Bpit hoo tee pahn kit teung meua dai yin siang tur
I plug my ears that bully me into thinking of you whenever I hear your voice
ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
Bpit took chaung tahng tee mun yung dteuan kwahm song jum chun smaur
I close off every channel that still reminds me of my memories
ปิดอะไรอะไรที่ทำให้ปวดใจ ฉันจะได้ลืมเธอเสียที (เพื่อฉันจะเลิกรักเธอได้ซักที)
Bpit arai arai tee tum hai bpuat jai chun ja dai leum tur sia tee (peua chun ja lerk ruk tur dai suk tee)
I close off everything that makes my heart ache, I’ll finally be able to forget you (so I’ll finally be able to stop loving you)

ยังไม่ชิน กับความจริงที่ฉันต้องรู้ ที่ต้องดูเธอกับเขารักกันอย่างนั้น
Yung mai chin gup kwahm jing tee chun dtaung roo tee dtaung doo tur gup kao ruk gun yahng nun
I’m still not used to the truth that I must realize, having to see you and him love each other like that
ยังคงรอ ได้แต่หวังว่าคงสักวัน ฉันจะลืมและเลิกรักเธอได้สักที
Yung kong ror dai dtae wung wah kong suk wun chun ja leum lae lerk ruk tur dai suk tee
I’m still waiting, I can only hope that someday I’ll finally be able to forget you and stop loving you

(*, **, **)

   

Lyrics : คิงส์ ชนาวิทย์, ต้อง พริกไทย
Melody : คิงส์ ชนาวิทย์
Arrange : Flipper
Producer : Flipper
Co. Producer : ต้อง พริกไทย

Title: หนังสือเล่มเก่า / Nung Seu Lem Gao (An Old Book)
Artist: King Chanawit (คิงส์ ชนาวิทย์)
Album: [Single]
Year: 2018

เคยจับมือและเคยบอกรักในตอนที่อยู่ด้วยกัน
Koey jup meu lae koey bauk ruk nai dtaun tee yoo duay gaun
I used to hold your hand and tell you I loved you when we were together
ทำไมยังฝันถึงมัน มันก็นานแล้วเธอทิ้งไป
Tummai yung fun teung mun mun gor nahn laeo tur ting gun
Why do I still dream about it? You dumped me a long time ago

หรือเป็นเพราะว่ารักคราวนั้นมันคาหัวใจ
Reu bpen pror wah ruk krao nun mun kah hua jai
Is it because that love is stuck in my heart?
ฉันเป็นเหมือนนักกีฬา ที่ถูกเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมส์
Chun bpen meuan nuk gee lah tee took bplian dtua chuang tai game
I’m like an athlete who was taken out near the end of the game

(*) เหมือนหนังสือเล่มนึงถ้าใครได้อ่าน
Meuan nung seu lem neung tah krai dai ahn
It’s like a book, if anyone reads it
ที่เริ่มเรื่องช่างหวานได้อ่านก็ยิ้มเรื่อยไป
Tee rerm reuang chahng wahn dai ahn gor yim reuay bpai
It starts of sweet, reading it makes you constantly smile
แต่แล้วตอนจบมันไม่สวยไม่ซึ้งใจ
Dtae laeo dtaun jop mun mai suay mai seung jai
But the ending isn’t pretty or touching
ก็เหมือนเรื่องราวของเธอและฉัน
Gor meuan reuang rao kaung tur lae chun
It’s like the story of you and me

(**) แค่หลับตา ฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอ
Kae lup dtah chun gor yung kong hen piang dtae tur
Just closing my eyes, I still see only you
ยังคงพรำ่เพ้อ ยังละเมอ ว่าเธอไม่เคยทิ้งกันไป
Yung kong prum pur yung lamur wah tur mai koey ting gun bpai
I still fantasize, still daydream that you never dumped me
เธอเป็นหนังสือที่ฉันนั้นยังอ่าน
Tur bpen nung seu tee chun nun yung ahn
You’re a book that I’m still reading
ซ้ำอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหน
Sum yoo yahng nun mai bpai nai
Over and over like that, never putting it down
ยังอ่านมันทุกข้อความ เว้นตอนจบของมัน
Yung ahn mun took kor kwahm wen dtaun jop kaung mun
I still read every line except for the ending

รูปถ่ายเธอ หรือว่า ของขวัญที่เคยให้กัน
Roop tai tur reu wah kaung kwun tee koey hai gun
Your picture and the presents you once gave me
ยังวางไว้ตรงที่เก่า ที่ตรงนั้นที่เคยมีเรา
Yung wahng wai dtrong tee gao tee dtrong nun tee koey mee rao
Are still kept in the same old place, that place where we once were
วันเกิดเธอสิบสามเดือนสองยังจำขึ้นใจ เพราะฉันไม่เคยจะลืม แต่ที่ลืมคือวันที่เลิกรา
Wun gert tur sip sahm deuan saung yung jum keun jai pror chun mai koey ja leum dtae tee leum keu wun tee lerk rah
I still remember your birthday is February 13th because I’ll never forget, but what I have forgotten is the day we broke up

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ชนาวิทย์ อยู่สะอาด , ต้อง พริกไทย
ทำนอง : ชนาวิทย์ อยู่สะอาด
เรียบเรียง : Flipper, ต้อง พริกไทย
PRODUCER : Flipper, ต้อง พริกไทย
MIXDOWN : Flipper