Khonkaen

All posts tagged Khonkaen

Title: ฉันยังคงเดิม / Chun Yung Kong Derm (I’m Still the Same)
Artist: Khonkaen
Album: กรุงเทพฯ / Grungthep (Bangkok)
Year: ??

บางอย่าง ที่เธอไม่เคยจะรู้สึก
Bahng yahng tee tur mai koey ja roo seuk
Some things that you’ve never felt
ว่าเธอนั้นยังมีผู้ชายคนนี้ ที่อยู่ข้างเธอ
Wah tur nun yung mee poo chai kon nee tee yoo kahng tur
That you still have this man right here beside you
เธอมองผ่าน อย่างคนที่ไม่ได้พบเจอ
Tur maung pahn yahng kon tee mai dai pob jur
You look past me like someone you haven’t met
ที่มีคนคนหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม
Tee mee kon kon neung dtaung yoo dtrong nee yoo dtrong tee derm
You have one person right here, here in the same place

(*) แม้ฉันทุ่มเท มากมายเพียงใด
Mae chun toom tay mahk mai piang dai
No matter how much I’ve devoted to you
ให้เธอหมดทั้งหัวใจ ให้ไปด้วยรัก
Hai tur mot tung hua jai hai bpai duay ruk
I gave you all of my heart, I let you go out of love
ทั้งที่ทุ่มเท ไม่มีความหมาย
Tung tee toom tay mai mee kwahm mai
Even though I devoted it all, it was meaningless
แม้เธอจะไม่สนใจ ฉันนั้นจะทำ เพื่อเธอ
Mae tur ja mai son jai chun nun ja tum peua tur
Even though you’re not interested, I’ll do it for you

ฉันสัมผัสกับความอ้างว้างอยู่ทุกวัน
Chun sumput gup kwahm ahng wahng yoo took wun
I touch emptiness every day
ทั้งที่คนที่ยังนั่งอยู่กับฉันนั้นคือเธอ
Tung tee kon tee yung nung yoo gup chun nun keu tur
Even though you’re the person who’s still sitting with me
เวลาผ่าน แต่สิ่งที่ยังไม่พบเจอ
Welah pahn dtae sing tee yung mai pob jur
Time has passed, but the thing you still haven’t found
คือฉันยังทำทุกอย่างเพื่อเธอทุกอย่างเหมือนเดิม
Keu chun yung tum took yahng puea tur took yahng meuan derm
Is that I’ve still done everything for you, everything, just the same

(**) ปล่อยเธอไปบนทางเดินที่เธอเลือกเดิน
Bploy tur bpai bon tahng dern tee tur leuak dern
I let you go down the path of your choosing
และคนอย่างฉันนั้นยังจะคงอยู่ อย่างนี้ตลอดไป
Lae kon yahng chun nun yung ja kong yoo yahng nee dtalaut bpai
And a guy like me still stays right here forever
ปล่อยใจเธอล่องลอยไปคงไม่เป็นไร
Bploy jai tur laung loy bpai kong mai bpen rai
Letting your heart float away is okay
เมื่อคนอย่างฉันยังคงจะอยู่เคียงข้างเธอ เป็นห่วงเสมอ
Meua kon yahng chun yung kong ja yoo kiang kahng tur bpen huang samur
When a guy like me will still be beside you, always concerned about you

(*)
แม้เธอจะไม่สนใจ แต่ฉันนั้นจะยอม
Mae tur ja mai son jai dtae chun nun ja yaum
Though you’re not interested, I’m willing

(**)
แม้ว่าเธอจะไม่ได้รักกัน แต่ฉันยังคงเดิม
Mae wah tur ja mai dai ruk gun dtae chun yung kong derm
Even though you won’t love me, I’m still the same

Title: ใช่เธอหรือเปล่า / Chai Tur Reu Bplao (Is It You?)
Artist: Khonkaen
Album: ??
Year: ??

นี่ใช่เธอหรือเปล่า ที่เราเคยรักกัน ฉันไม่แน่ใจ
Nee chai tur reu bplao tee rao koey ruk gun chun mai nae jai
Is it you whom I once loved? I’m not sure
ท่าทางที่หมางเมิน ไม่เหมือนเธอคนเดิม เธอไปอยู่ไหน
Tah tahng tee mahng mern mai meuan tur kon derm tur bpai yoo nai
Your manner seems standoffish, it’s like you’re a different person, where have you gone?

(*) ยิ่งใกล้กันเหมือนฉันไม่มีเธอ
Ying glai gun meuan chun mai mee tur
The closer we are, it’s like I don’t have you
แค่เอื้อมมือแต่ใจยังคิดถึง
Kae euam meu dtae jai yung kit teung
You just reach out your hand, but my heart still misses you

(**) ถ้าใจเธออยู่ตรงนี้ ฉันจะบอกเธอ
Tah jai tur yoo dtrong nee chun ja bauk tur
If your heart was here, I’d tell you
ด้วยคำว่ารักคำเดิม ที่เธอนั้นเคยบอกกับฉัน
Duay kum wah ruk kum derm tee tur nun koey bauk gup chun
With the same love that you once told me
ให้เราเป็นอย่างก่อนนั้น ที่เคยรักกัน
Hai rao bpen yahng gaun nun tee koey bauk gun
I want us to be like before when we once loved each other
ก็ฉันไม่มั่นใจ อยู่ใกล้แต่หัวใจคิดถึง (ก็ฉันยังคงคิดถึง)
Gor chun mai mun jai yoo glai tae hua jai kit teung gor chun yung kong kit teung
But I’m not sure, we’re near, but my heart still misses you (but I still miss you)

เธอลืมเรื่องต่างๆ ที่เราเคยร่วมทาง ทำได้อย่างไร
Tur leum reuang dtahng dtahng tee rao koey ruam tahng tum dai yahng rai
You’ve forgotten all the things that we once shared, what can I do
ให้เธอเป็นเหมือนเดิม ที่รักกันดังเดิม จะเป็นไปได้ไหม
Hai tur bpen meuan derm tee ruk gun dung derm ja bpen bpai dai mai
To make you the same, to love me the same? Is it possible?

(*,**)

Title: ลืม / Leum (Forget)
Artist: Khonkaen (ขอนแก่น)
Album: ??
Year: 2010 (??)

อยากจะลืม เรื่องราววุ่นวายชีวิต
Yahk ja leum reuang rao woon wai cheewit
I want to forget the things shaking up my life
เรื่องราวที่ยังวนเวียนทำให้คิด ถึงวันนั้นยังไม่จางไป
Reuang rao tee yung won wian tum hai kit teung wun nun yung mai jahng pai
The things that still linger, making me miss those days that still haven’t faded away

(*) คงไม่นานถ้าหากเราไม่คิดถึงใครๆ เราก็คงจะลืมมัน
Kong mai nahn tah hahk rao mai kit teung krai krai rao gor kong ja leum mun
Pretty soon, if we don’t think of anyone, we’ll probably forget them
เพียงนิดเดียวถ้าหากเราไม่ต้องพบเจออะไร ที่มันผูกมันพันกัน
Piang nit diao tah hahk rao mai dtaung pob jur arai tee mun pook mun pun gun
If we didn’t have to face even a little something that would connect us

(**) มันคงไม่ยากเย็นเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขา
Mun kong mai yahk yen tao rai tah wun nee mai mee kao
It probably wouldn’t be so difficult if today you didn’t have him
และคงไม่ยากเย็นอะไร ถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเรา..คนเดียว
Lae kong mai yahk yen arai tah proong nee mee piang rao kon diao
And it probably wouldn’t be so hard if tomorrow there were only us
ไม่ต้องไปสนใจ มันก็แค่เรื่องเมื่อวาน
Mai dtaung pai son jai mun gor kae reuang meua wahn
There’s no need to take interested, it was just a matter of yesterday

อยากจะลืม ใครสักคนที่ทำให้เราเหงา
Yahk ja leum krai suk kon tee tum hai rao ngao
We want to forget someone who makes us lonely
ใครสักคนที่ยังคงทำให้เราเศร้า แม้วันนี้ยังคงเสียใจ
Krai suk kon tee yung kong tum hai rao sao mae wun nee yung kong sia jai
Someone who still makes us sad, even though today we’re still upset

(*,**)