Kaimook Rungrat

All posts tagged Kaimook Rungrat

Title: ถ้าเธอฟังอยู่ / Tah Tur Fung Yoo (If You’re Listening)
Artist: Kaimook Rungrat (ไข่มุก รุ่งรัตน์) ft. Mean
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าคิดถึง
Tah hahk wah tur fung yoo yahk hai roo wah kit teung
If you’re listening, I want you to know that I miss you
และถ้าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าฉันรอ
Lae tah tur fung yoo yahk hai roo wah chun ror
And if you’re listening, I want to let you know that I’m waiting
ไม่ว่านานเท่าไหร่ ใจฉันยังเฝ้าขอให้สักวัน
Mai wah nahn tao rai jai chun yung fao kor hai suk wun
No matter how long it takes, my heart still wants there to be a day
เรากลับมาพบกัน
Rao glup mah pob gun
That we see each other again

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอและฉันต้องไกลห่างกัน
Dtung dtae wun nun tee tur lae chun dtaung glai hahng gun
Since that day you and I had to separate
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอ
Mai mee wun nai tee mai kit teung tur
There has never been a day that I didn’t miss you
ฉันยังรักเธอเสมอ ไม่รู้เธอได้ยินไหม
Chun yung ruk tur samur mai roo tur dai yin mai
I still love you, always, I don’t know if you can hear me

(*)

(**) ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ บอกหน่อยเธอเป็นเช่นไร
Tah hahk wah tur fung yoo bauk noy tur bpen chen rai
If you’re listening, please tell me how you are
และถ้าเธอฟังอยู่ เธอคิดถึงกันบ้างไหม
Lae tah tur fung yoo tur kit teung gun bahng mai
And if you’re listening, do you miss me?
เธอรู้บ้างรึเปล่า ว่าฉันต้องทนเหงาขนาดไหน
Tur roo bahng reu bplao wah chun dtaung ton ngao kanaht nai
Do you know how much loneliness I must endure?
ก็ได้แต่หวังในใจว่าเธอฟังอยู่
Gor dai dtae wung nai jai wah tur fung yoo
I can only hope in my heart that you’re listening

อยากกอดแค่ไหน ก็คงทำได้แค่ในความคิด
Yahik gaut kae nai gor kong tum dai kae nai kwahm kit
However much I want to hug you, I can only do so in my thoughts
ไม่มีสิทธิเจอ เพราะเธออยู่แสนไกล
Mai mee sit jur pror tur yoo saen glai
I don’t have the right to see you, because you’re so far away
ฉันได้แค่ดูข้อความ และรูปที่เคยเก็บไว้
Chun dai kae doo kor kwahm lae roop tee koey gep wai
I can only read the messages and look at the pictures that I once gathered

(*,**,*,**)

เธอจะรู้บ้างรึเปล่า ว่าฉันต้องทนเหงาแทบขาดใจ
Tur ja roo bahng reu bplao wah chun dtaung ton ngao taep aht jai
Will you know that I have to endure this loneliness to death?
ก็ได้แต่หวังในใจว่าเธอฟังอยู่..
Gor dai dtae wung nai jai wah tur fung yoo
I can only hope in my heart that you’re listening

   

Compose : Potay MEAN
Lyrics : Pat MEAN

Title: ยัยโง่เอ๋ย / Yai Ngoh Oey (Man, I’m Stupid)
Artist: Kaimook Rungrat (ไข่มุก รุ่งรัตน์) ft. Tossakan (ทศกัณฐ์)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) นํ้าตายังคงไหลล้น แต่ฉันยังวนคิดถึงเธอ
Num dtah yung kong lai lon dtae chun yung won kit teung tur
The tears still flow, but I still go back to thinking of you
ทั้งที่ข้างในยังเจ็บช้ำ แต่ฉันก็ยังจะคงพรํ่าเพ้อ
Tung tee kahng nai yung jep chum dtae chun gor yung ja kong prum pur
Even though inside, I’m still hurting, but I still fantasize
โดนเขาทำเท่าไหร่ หลอกลวงแค่ไหน ไม่เคยจะจำ
Dohn kao tum tao rai lauk luang kae nai mai koey ja jum
However much they’ve done to me, however much I’ve been deceived, I never remember
ใจที่ยังบอบช้ำ ยังโดนเหยียบซํ้า ที่เดิมเสมอ
Jai tee yung baup chum yung dohn yiap sum tee derm samur
My heart that’s still bruised is always trampled over and over in the same place
ยัยโง่เอ๋ย
Yai ngoh oey
Man, I’m stupid

ฉัน โดนทำอีกแล้ว ซํ้า ที่เดิมอีกแล้ว
Chun dohn tum eek laeo sum tee derm eek laeo
It happened to me again, over and over in the same place again
ยํ้า กันเข้าไปและยังคงทำ กันเข้าไป
Yum gun kao bpai lae yung kong tum gun kao bpai
I repeat it, and it still happens
อย่างไม่เคยสนใจ ว่าข้างในฉันเหนื่อยแล้ว
Yahng mai koey son jai wah kahng nai chun neuay laeo
Like it never matters that I’m tired inside

คิดถึงกันฉันบ้างไหม ว่า ต้องเจ็บแค่ไหน
Kit teung gun chun bahng mai wah dtaung jep kae nai
Do you ever think of me? Of how much I must hurt?
ต้องโดนทำลายหัวใจ และบดขยี้เข้าไป
Dtaung dohn tum lai hua jai lae bot kayee kao bpai
My heart must be destroyed and crushed up
อย่างไม่มีใครจะมาเห็นใจ ฉันเหนื่อยแล้ว
Yahng mai mee krai ja mah hen jai chun neuay laeo
Like no one will have sympathy on me, I’m tired

(**) ไม่เคยจะเรียนรู้ ไม่เคยจะเข้าใจ พอโดนทำเจ็บซํ้า
Mai koey ja rian roo mai koey ja kao jai por dohn tum jep chum
I’ll never learn, I’ll never understand, as soon as I’m hurt
ก็กลับมานึก กลับมาคิด กลับมาถาม ว่าฉันนั้นผิดตรงไหน
Gor glup mah neuk glup mah kit glup mah tahm wah chun nun pit dtrong nai
I end up thinking, I end up wondering, I end up asking where I went wrong?

(*)

มันก็เรื่องเดิมๆ ที่เธอกระทำให้เจ็บให้ช้ำ
Mun gor reuang derm derm tee tur gratum hai jep hai chum
It’s the same old problem that you hurt me
ตัวฉันเองแท้ๆ ที่โดนกี่ทีก็กลับไม่จำ
Dtua chun eng tae tae tee dohn gee tee gor lup mai jum
I’m so loyal, however many times it happens to me, I don’t end up remembering
หัวใจของฉันดวงนี้หายไปเพราะอาจไม่ทันระวัง
Hua jai kaung chun duang nee hai bpai pror aht mai tun rawung
My heart disappeared because I wasn’t careful in time
เลยโดนคนบาปอย่างเธอ เอาไปยํ่ายี่โอ้เวรกรรม
Loey dohn kon bahp yahng tur ao bpai yum yee oh wen gum
So I was trampled by a sinner like you, oh, karma

จิตใจทำด้วยอะไรเอาไปครั้งเดียวก็ยังไม่พอ
Jit jai tum duay arai ao bpai krung diao gor yung mai por
What is my mind doing? Taking it once still isn’t enough
คงผิดที่ฉันโง่เองไม่ทันจะคิดตอนเธอมาขอ
Kong pit tee chun ngoh eng mai tun ja kit dtaun tur mah kor
It’s my fault for being stupid and not thinking in time when you asked
ครั้งแรกเธอเอา…ไป ความรักที่ฉันนั้นเฝ้า…รอ
Krung raek tur ao bpai kwahm ruk tee chun nun fao ror
The first time you took the love I was waiting for
ไม่ทันรู้ตัว เลย…ว่า ชะตาของมันจะเหลือแต่ตอ
Mai tun roo dtua loey wah chadtah kaung mun ja leua dtae dtor
I didn’t realize in time, so just a stump is left of destiny

(ยัยโง่เอ๋ย… )
(Yai ngoh oey)
(Man, I’m stupid)
โง่ โง่ โง่ ให้เธอมายํ่ามายีหัวใจ
Ngoh ngoh ngoh hai tur mah yum mah yee hua jai
Stupid, stupid, stupid for letting you come and trample my heart
(ยัยโง่เอ๋ย… )
(Yai ngoh oey)
(Man, I’m stupid)
ไม่เคย say no no no เจ็บเท่านี้จะพอหรือยัง
Mai koey say no no no jep tao nee ja por reu yung
Never say no, no, no, is this pain enough?
(ยัยโง่เอ๋ย…)
(Yai ngoh oey)
(Man, I’m stupid)
หัวใจของฉันนั้นหนา ที่ถูก เธอเอาไปกระทำ
Hua jai kaung chun nun nah tee took tur ao bpai gratum
My heart that you did this to
คงไม่ใช่ความ ผิด ใคร นอกจากความผิดไอ้โง่อย่างฉัน นะ
Kon gmai chai kwahm pit krai nauk jahk kwahm pit ai ngoh yahng chun na
Isn’t anyone’s fault except the fault of my stupidity

(**,*)

   

Produced : ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Lyrics : บอย โกสิยพงษ์
Lyrics Rap : TOSSAKAN
Music : สุธี แสงเสรีชน & บอย โกสิยพงษ์

   

I feel like it’s so rare to have an outstanding vocalist come out of a singing reality show contest anymore, but Kaimook’s voice is lovely~ I like the mix of traditional and modern sound in this~