Justin

All posts tagged Justin

Title: นาทีนี้ / Nahtee Nee (This Moment)
Artist: Justin
Album: [Single]
Year: 2017

ขอ ฉันขอเวลา ฟังกันสักนาที
Kor chun kor welah fung gun suk nahtee
I want, I want some time, listen to me for just a moment
ขอได้ไหมคนดี ให้เธอช่วยเห็นใจ
Kor dai mai kon dee hai tur chuay hen jai
Please, darling, give me some sympathy
อย่าเพิ่งเดินหนีไป ชีวิตฉันขึ้นอยู่กับนาที…นี้
Yah perng dern nee bpai cheewit chun keun yoo gup nahtee nee
Don’t just walk away, my life depends on this moment

ขอ ฉันขอกุมมือ ดึงเธอไว้แนบกาย
Kor chun kor goom meu deung tur wai naep gai
I want, I want to take your hand and pull you close to me
เหมือน ฉันเหมือนจะตาย เมื่อเธอต้องการลา
Meuan chun meuan ja dtai meua tur dtaung gahn lah
It’s like, like I’m dying when you have to say good-bye
กับคำว่าเลิกกัน มันเหมือนหัวใจจะถูกเฉือนไป
Gup kum wah lerk gun mun meuan hua jai ja took cheuan bpai
With the words that we’re breaking up, it’s like my heart will be severed
ให้ทำอย่างไร
Hai tum yahng rai
What do you want me to do?

(*) (ได้) โปรดเปลี่ยนใจแล้วอย่าไปไหนอีกเลย
(Dai) bproht bplian jai laeo yah bpai nai eek loey
Please change your mind, don’t leave me anymore
ก็ชีวิตจะเป็นจะตายอยู่ที่เธอ
Gor cheewit ja bpen ja dtai yoo tee tur
My life’s existence depends on you
อย่าบอกฉันว่าจบกัน ใจไม่รับฟัง
Yah bauk chun wah jop gun jai mai rup fung
Don’t tell me that it’s over, my heart refuses to listen
โปรดกลับคำที่บอกมาว่าจะไป
Bproht glup kum tee bauk mah wah ja bpai
Please take back your words that you’re leaving
เธอรู้ไหม นาทีที่ฟังเธอพูดลา
Tur roo mai nahtee tee fung tur poot lah
Do you know that the moment I heard you say good-bye
มันก็เหมือนโลกใบนี้มืดไป
Mun gor meuan lohk bai nee meut bpai
It was like the world darkened?
ฉันจะอยู่อย่างไร ถ้าหัวใจมันไม่มีอยู่
Chun ja yoo yahng rai tah hua jai mun mai mee yoo
How will I live if I don’t have my heart?

ขอให้ฉันมองเธอ ได้มองเห็นแววตา
Kor hai chun maung tur dai maung hen waew dtah
Let me look at you, to be able to see the look in your eyes
ขอ ฉันขอเวลา ให้ความรักของเรา
Kor chun kor welah hai kwahm ruk kaung rao
I want, I want some time for our love
อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม ทั้งหัวใจร้องบอกและวิงวอนขอ
Yoo duay gun meuan derm tung hua jai raung bauk lae wing waun kor
To be together again, my entire heart is crying out and pleading
ขอเธออย่าไป
Kor tur yah bpai
For you not to go

(*)
ถ้าหัวใจข้างในไม่มีเหลือ
Tah hua jai kaung nai mai mee leua
If I don’t have any of my heart left inside?

(*)

   

คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง/เรียบเรียง กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
โปรดิวเซอร์ สุวัธชัย สุทธิรัตน์

   
It’s another of your average “don’t leave me” songs, written for Grammy’s music-movie things, but. Justin’s so attractive and has such a nice voice, I still like it 😀

Title: น้ำท่วมปาก / Num Tuam Bpahk (Biting My Tongue)
Artist: Justin (จัสติน)
Album: [Single]
Year: 2016

อยากดึงมือ มือของเธอ เข้ามาหาและกอดเธอไว้
Yahk deung meu meu kaung tur kao mah hah lae gaut tur wai
I want to pull, pull your hand to come to me and hug you
แต่รู้ดี ว่ามันสายจนเกินไป
Dtae roo dee wah mun sai jon gert bpai
But I know full well that it’s far too late
ผิดที่ฉัน ฉันพลาดเอง จนต้องเสียเธอให้กับเขา
Pit tee chun chun plaht eng jon dtaung sia tur hai gup kao
It’s my fault, I screwed things up until I lost you to him
คำว่ารัก บอกวันนี้ช้าเกินไป
Kum wah ruk bauk wun nee chah gern bpai
Telling you I love you today is too slow

(*) เสียใจเท่าไหร่ คิดถึงเท่าไหร่
Sia jai tao rai kit teung tao rai
However sorry I am, however much I miss you

(**) ได้แต่น้ำท่วมปาก และน้ำตาท่วมใจ
Dai dtae num tuam bpahk lae num dtah tuam jai
I can only bite my tongue and let tears flood my heart
หมดสิทธิ์แล้ว ที่จะพูดคำไหน
Mot sing laeo tee ja poot kum nai
I lost the right to say anything
ที่ ที่ฉันเคยอยู่ มีเขามายืนแทน
Tee tee chun koey yoo mee kao mah yeun taen
The place where I once was has him standing there instead
ไม่มีหวัง พูดคำในหัวใจ ว่ามันยังรักเธอ
Mai mee wung poot kum nai hua jai wah mun yung ruk tur
I don’t have any hope to speak the words in my heart that I still love you

อยากจะทำ อยากชดเชย สิ่งที่ฉันเคยผิดเคยพลั้ง
Yahk ja tum yahk chot choey sing tee chun koey koey palung
I want to fix things, I want to compensate for the things that I once screwed up or did mistakenly
มีถ้อยคำ อยากจะขอเธอคืนมา
Mee toy kum yahk ja kor tur keun mah
I have a confession; I want to ask you to come back
แต่สุดท้าย คำทุกคำ ฉันต้องฝืนกลืนเก็บมันไว้
Dtae soot tai kum took kum chun dtaung feun gleun gep mun wai
But in the end, I must force myself to swallow every word
คำว่ารัก บอกวันนี้ช้าเกินไป
Kum wah ruk bauk wun nee chah gern bpai
Telling you I love you today is too slow

(*,**,**)

   
NOTE: The idiom น้ำท่วมปาก / Num Tuam Bpahk literally translates to “Water will flood my mouth,” and alludes to a situation where it’s better for you to keep your mouth closed and not speak, like if you were underwater where water would drown you if you opened your mouth. I think the closest comparable English idioms would be “biting my tongue” or “keeping my mouth shut”~

I really like this guy’s voice, and he’s nice to look at too. How about giving him more than just one single a year, eh, Grammy?

Title: อยู่ไม่ไหว / Yoo Mai Wai (I Can’t Live)
Artist: Justin (จัสติน)
Album: [Single]
Year: 2015

ก็เพิ่งรู้ชีวิตมันอยู่ยากเย็น
Gor perng roo cheewit mun yoo yahk yen
I just realized that life is hard
มองทางใดก็เห็นเพียงแต่เงาของความว่างเปล่­า
Maung tahng dai gor hen piang dtae ngao kaung kwahm wahng bplao
Whichever way I look, I only see the shadows of emptiness
ตั้งแต่ชีวิตไม่มีเธอ
Dtung dtae cheewit mai mee tur
Since my life has been without you

พยายามจะทำในสิ่งคุ้นเคย
Payayahm ja tum nai sing koon koey
I try to do familiar things
แตไม่มีอะไรสักอย่างเลยคุ้นเคยเหมือนเก่า
Dtae mai mee arai suk yahng loey koon koey meuan gao
But there’s nothing that’s familiar anymore
เมื่อไม่มีเหลือคำว่าเรา
Meua mai mee leua kumw ah rao
When there’s no more “us”

(*) ย้อนเวลากลับไปได้ไหม ย้อนคืนลมหายใจ
Yaun welah glup bpai mai dai yaun keun lom hai jai
I can’t turn back the time, turn back my breath
กลับไปดึงเธอเอาไว้
Glup bpai deung tur ao wai
To hold you back

(**) อยู่ไม่ไหวคนเดียว เมื่อไม่มีเธอ
Yoo mai wai kon diao meua mai mee tur
I can’t live alone, when I don’t have you
มันเหงา มันเหนื่อย และเหมือนไม่มีอากาศจะหายใจ
Mun ngao mun neuay lae meuan mai mee ahgaht ja hai jai
It’s lonely, it’s tiring, and it’s like I don’t have any air to breathe
ฉันไม่รู้จะอยู่ยังไง
Chun mai roo ja yoo yung ngai
I don’t know how to live

(***) อยู่ไม่ไหวลำพัง อ่อนแอเกินไป
Yoo mai wai lumpung aun ae gern bpai
I can’t live by myself, I’m too weak
อ้างว้าง แปลกแปลก อยากขอให้เธอช่วยกลับมาได้ไหม
Ahng wahng bplaek bplaek yahk kor hai tur chuay glup mah dai mai
It’s empty and strange, I want you to please come back
ขอแค่เพียงเธอกลับคืนมา
Kor kae piang tur glup keun mah
I just ask that you come back

แต่ละคืนยาวนานยิ่งกว่าที่เคย
Dtae la keun yao nahn ying gwah tee koey
Each night is longer than the before
แต่ละวันมันเลย และผ่านไปด้วยความเงียบงัน
Dtae la wun mun loey lae pahn bpai duay kwahm ngiap ngun
Each day is too, and passes by in silence
เมื่อมองไม่เห็นเธอข้างกัน
Meua maung mai hen tur kahng gun
When I can’t see you beside me

(*,**,*** , **,***)

   
คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง/เรียบเรียง กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
โปรดิวเซอร์ สุวัธชัย สุทธิรัตน์