Joy Jeerapat

All posts tagged Joy Jeerapat

Title: คนสำคัญที่ไม่สำคัญ / Kon Sumkun Tee Mai Sumkun (The Important Person Who Isn’t Important)
Artist: Joy Jeerapat (จอย จีราพัชร)
Album: [Single]
Year: 2014

มีฉันเอาไว้บอกใครว่ารักกัน
Mee chun ao wai bauk krai wah ruk gun
You keep me, telling everyone we’re in love
แต่คำว่ารักเคยมีให้กันไหมเธอ
Dtae kumw ah ruk koey mee hai gun mai tur
But have you ever had love for me?
มีฉันเอาไว้บอกใครว่าแคร์กันเสมอ
Mee chun ao wai bauk krai wah care gun samur
You keep me, telling everyone we always care for each other
มีไหมเคยดูแลจริงสักที
Mee mai keoy doo lae jing suk tee
But have you ever really looked after me?

(*) ปากบอกว่ารัก แต่ใจเธอนั้น ไม่รู้ไปรักใคร
Bpahk bauk wah ruk dtae jai tur nun mai roo bpai ruk krai
Your mouth says you love me, but I don’t know who your heart loves
ตัวจริงยังเป็นฉันอยู่บ้างไหม
Dtua jing yung bpen chun yoo bahng mai
In reality, is it still me?

(**) ได้เป็นคนสำคัญที่ไม่สำคัญ จะมารักกันทำไม
Dai bpen kon sumkun tee mai sumkun ja mah ruk gun tummai
I’m an important person who isn’t important, why love me?
ได้เป็นคนพิเศษ ที่ได้แค่เศษหัวใจ แล้วดีใช่ไหม
Dai bpen kon piset tee dai kae set hua jai laeo dee chai mai
I’m a special person who only gets a fraction of your heart and that’s enough, right?
จะรักกันทำไม ถ้าไม่ได้แคร์กันจริง
Ja ruk gun tummai tah mai dai care gun jing
Why do you love me if you don’t really care about me?
ทิ้งกันไปเลยยังดูจริงใจเสียกว่า
Ting gun bpai loey yung doo jing jai sia gwah
Leave me, it’ll still seem more sincere
ไม่อยากเป็นตัวจริงที่ปวดใจ(ไม่อยากจะเหนื่อยล้า…อีกต่อไป)
Mai yahk bpen dtua jing tee bpuat jai (mai yahk ja neuay lah eek dtor bpai)
I don’t want to be in a heart-breaking reality (I don’t want to be exhausted anymore)

หากคบกันแล้วความรักมันน้อยลง
Hahk kop gun laeo kwahm ruk mun noy long
If us dating makes your love lessen
กลับไปเป็นคนไกลๆ อย่างเดิมไหมเธอ
Glup bpai bpen kon glai glai yahng derm mai tur
Lets go back to being distant people like we used to be
หากฉันเป็นคนสุดท้ายที่ต้องรอเธอเสมอ
Hahk chun bpen kon soot tai tee dtaung ror tur samur
If I’m the last person always waiting for you
อย่าเจอกันเลยเธอแบบนี้
Yah jur gun loey tur baep nee
I don’t want to see you like this

(*,**,**)

Title: ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ / Kaup Koon Tee Yoo Dtrong Nee (Thank You For Being Here)
Artist: Joy Jeerapat
Album: OST เรือนริษยา / Reuan Rit Yah
Year: 2014

เคยอยู่โดยไม่ต้องมีใครให้สนใจ
Koey yoo doy mai dtaung mee krai hai son jai
I once lived not needing anyone to pay attention to me
ก็ใช้ชีวิตเรื่อยไป ด้วยตัวเอง
Gor chai cheewit reuay bpai duay dtua eng
Continuously living my life with myself
เคยอยู่กับคำถามว่าใครที่ใจฉันเอง
Koey yoo gup kum tahm wah krai tee jai chun eng
I once lived with the questions of whom my heart
จะฝากชีวิตให้เขานั้นดูแล ในวันท้อใจ
Ja fahk cheewit hai kao nun doo lae nai wun tor jai
Would entrust my life to to look after when I’m discouraged

(*) ตั้งแต่วันนั้น ที่ได้พบเธอ
Dung dtae wun nun tee dai pob tur
Since the day I met you
ดูเหมือนเธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันไป
Doo meuan tur kao mah bplian cheewit kaung chun bpai
It seems like you showed up and changed my life

(**) ไม่มีคนไหน ที่ทำให้ฉันอุ่นใจ
Mai mee kon nai tee tum hai chun oon jai
There’s no one who makes me as warm
และไม่เคยมีใคร จะดีได้เท่าเธอ
Lae mai koey mee krai ja dee dai tao tur
And there’s no one who can be as wonderful as you
ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ ขอบคุณที่มีกันเสมอ
Kaup koon tee yoo dtrong nee kaup koon tee mee gun samur
Thank you for being right here, thank you for always having me
ทั้งใจจะมอบให้เธอเพียงผู้เดียว
Tung jai ja maup hai tur piang poo diao
My whole heart is entrusted to you alone

เธอเปลี่ยนความสับสนที่มีในหัวใจ
Tur bplian kwahm sup son tee mee nai hua jai
You changed the confusion I had in my heart
ให้ฉันไม่ต้องวุ่นวาย เหมือนทุกที
Hai chun mai dtaung woon wai meuan took tee
And made me not have to be stressed out all the time like I used to be
เธอไม่เคยอ่อนล้าเมื่อฉันทำตัวไม่ดี
Tur mai koey aun lah meua chun tum dtua mai dee
You never get fed up when I behave badly
มีแต่รักและคอยให้อภัย กับฉันเรื่อยไป
Mee dtae ruk lae koy hai apai gup chun reuay bpai
You continuously have only love and forgiveness for me

(*,**,**)