Jintara Poonlarp

All posts tagged Jintara Poonlarp

Title: ปล่อยใจให้รักเธอ / Bploy Jai Hai Ruk Tur (Let My Heart Love You)
Artist: Jintara Poonlarp (จินตหรา พูนลาภ)
Album: ขอใจฉันคืน / Kor Jai Chun Keun (I Want My Heart Back)
Year: 2011

รู้ก็รัก ทั้ง ทั้งที่รู้ก็รัก
Roo gor ruk tung tung tee roo gor ruk
I know, but I love you, even though I know, I love you
และใครก็ทัก รักคนที่มีเจ้าของ
Lae krai gor tuk ruk kon tee mee jao kaung
And who would say hi to me? I love someone who’s taken
ยังหมายปองเธอ ห้ามใจเสมอ
Yung mai bpaung tur hahm jai samur
I still desire you, I’m always forbidding my heart
แต่ใจยังเพ้อ เฝ้าคิดถึงเธออยู่ดี
Dtae jai yung pur fao kit teung tur yoo dee
But my heart is still distracted thinking of you

รู้ว่าแพ้ ทั้ง ทั้งที่รู้ว่าแพ้
Roo wah pae tung tung tee roo wah pae
I know I’ve failed, even though I know I’ve failed
แต่ใจอ่อนแอ ห้ามมันไม่ได้เสียที
Dtae jai aun ae hahm mun mai dai sia tee
But my heart is weak, it can’t be stopped
จากพบวันนั้น จนถึงวันนี้
Jahk pob wun nun jont eung wun nee
From meeting you then until today
รักลามเข้าไปทุกที สี่ในห้องหัวใจ
Ruk lahm kao bpai took tee see nai haung hua jai
Love has spread to all four chambers of my heart

(*) ปล่อยให้ใจรักเธอ ฉันคงห้ามมันไม่ได้
Bploy hai jai ruk tur chun kong hahm mun mai dai
Let my heart love you, I can’t stop it
เหนื่อยเหลือเกินรั้งใจไม่ไหว เบื่อฝืนใจตัวเองยิ่งนัก
Neuay leua gern rung jai mai wai beua feun jai dtua eng ying nuk
It’s so exhausting, I can’t hold back my heart, I’m tired of resisting my heart, it’s getting difficult
ปล่อยให้ใจรักเธอ รักเธอให้เจ็บให้ตาย
Bploy hai jai ruk tur ruk tur hai jep hai dtai
Let my heart love you, love you, let it hurt to death
ก็ไม่รู้ทำไม พ่ายใจของเธอ
Gor mai roo tummai pai jai kaung tur
I don’t know why I’ve been defeated by your heart

(**) ได้แค่มอง ฉันคงจะได้แค่มอง
Dai kae maung chun kong ja dai kae maung
I can only look, I can only look
คนมีเจ้าของ หมายปองเธออยู่เรื่อยไป
Kon mee jao kaung mai bpaung tur yoo reuay bpai
I constantly desire you, someone who is already taken
แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นสุขใจ
Dtae teung yahng rai gor bpen sook jai
But no matter what, I’ll be happy
ฉันยอมเต็มใจ ยอมแพ้พ่ายปล่อยใจรักเธอ
Chun yaum dtem jai yaum pae pai bploy jai ruk tur
I willingly consent, I’m giving up and letting my heart love you

(*,**,*)

พ่ายใจของเธอ
Pai jai kaung tur
I’ve been defeated by your heart

Title: แฟนเก่าแฟนเก็บ / Faen Gao Faen Gep (Old Lovers, Lovers Staying Together)
Artist: Jintara Poonlarp
Album: อยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอ / Yahk Bpen Chun Nai Aum Gaut Tur (I Want to Be the One in Your Embrace)
Year: 2014

ก็นานแล้วหนอ ผ่านกี่พ.ศ.ที่รักกันมา
Gor nahn laeo nor pahn gee por sor tee ruk gun mah
Hasn’t it been long enough? We’ve spent many years loving each other
ผ่านกี่ปัญหา กี่บททดสอบที่ตอบหัวใจ
Pahn gee bpunhah gee bot tot saup tee dtaup hua jai
We’ve gotten through many problems, many lessons and tests that we answered with our hearts
ว่าคนที่เรา สามารถฝากฝีฝากไข้
Wah kon tee rao sahmahrot fahk feu fahk kai
That we were able to entrust to each other
คือเธอนี่ไง ที่พรหมลิขิตให้เจอ
Keu tur nee ngai tee praum likit hai jur
Is it you whom fate made me meet?

เคยถูกความรัก หักอกเจ็บช้ำน้ำตาท่วมใจ
Koey took kwahm ruk huk auk jep chum num dtah tuam jai
I was once heartbroken with tears flooding my heart from love
หยัดยืนไม่ไหว คนประคองไว้ก็มีแค่เธอ
Yut yeun mai wai kon bprakaung wai gor mee kae tur
I can’t fight it, you’re the only one who can support me
คนที่จริงใจ ยื่นความห่วงใยซับน้ำตาเอ่อ
Kon tee jing jai yeun kwahm huang yai sup num dtah ur
The person who is sincere, who worries about me and absorbs my tears
จนคบกับเธอ ก้าวผ่านเรื่องราวมากมาย
Jon kop gup tur gao pahn reuang rao mahk mai
Until we started dating and moving forward through so many memories

(*) เป็นแฟนกันจนเก่า กลายเป็นแฟนเก่าเก็บ
Bpen faen gun jon gao glai bpen faen gao gep
We’ll be lovers until we’re old, we’ll be grow old together
สักน้อยแม้เท่าขี้เล็บ เธอไม่เคยทำให้เสียใจ
Suk noy mae tao kee lep tur mai koey tum hai sia jai
Even though I’m equal to fingernail clippings, you never make me sad
มีแต่อ้อมแขนอุ่น อุ่น หยูกยาตักหนุนในยามเจ็บไข้
Mee dtae aum kaen oon oon yook yah dtuk noon nai yahm jep kai
I have only your warm embrace as my medicine supporting me when I’m sick
เธอดูแลด้วยหัวใจ นี่คือผู้ชายที่ฉันเรียกแฟน
Tur doo lae duay hua jai nee keu poo chai tee chun riak faen
You take care of me with your heart, this is the man I call my boyfriend

(**) อีกนานแค่ไหน ก็จะมอบใจให้เพียงแค่เธอ
Eek nahn kae nai gor ja maup jai hai piang kae tur
No matter how much longer it’ll be, I”ll bestow my heart only to you
สุขทุกข์ที่เจอ ขอเพียงมีเธอให้ยืมอ้อมแขน
Sook took tee jur kor piang mee tur hai yeum aum kaen
Whether we face happiness or sadness, I just want to have you embracing me
ให้ซุกอุ่นไอโอบกอดหัวใจ ฉันไว้แน่น แน่น
Hai sook oon ai ohp gaut hua jai chun wai naen naen
Letting me hide in the warm embrace of your heart, keeping me secure
ให้ฉันมั่นใจว่าแฟนคนนี้ คือคนรักคนสุดท้าย
Hai chun mun jai wah faen kon nee keu kon ruk kon soot tai
Making me certain that this boyfriend will be my final lover

(*,**)

ให้ซุกอุ่นไอโอบกอดหัวใจ ฉันไว้แน่น แน่น
Hai sook oon ai ohp gaut hua jai chun wai naen naen
Letting me hide in the warm embrace of your heart, keeping me secure
ให้ฉันมั่นใจว่าแฟนคนนี้ คือคนรักคนสุดท้าย
Hai chun mun jai wah faen kon nee keu kon ruk kon soot tai
Making me certain that this boyfriend will be my final lover

Title: อยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอ / Yahk Bpen Chun Nai Aum Gaut Tur (I Want to Be the One in Your Embrace)
Artist: Jintara Poonlarp
Album: อยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอ / Yahk Bpen Chun Nai Aum Gaut Tur (I Want to Be the One in Your Embrace)
Year: 2014

เธอเป็นของคนอื่น เธอเป็นของต้องห้าม
Tur bpen kaung kon eun tur bpen kaung dtaung hahm
You belong to someone else, you’re something I must forbid myself from
ฉันคงไม่อาจล่วงล้ำ กำแพงศีลธรรมข้ามไป
Chun kong mai aht luang lum gum paeng seelatum kahm bpai
I shouldn’t infringe and cross the borders of morality
แอบรักเธอมานาน ถึงจะรักเธอแค่ไหน
Aep ruk tur mah nahn teung ja ruk tur kae nai
I’ve secretly loved you for so long, no matter how much I love you
สิ่งที่ฉันทำได้ ก็แค่หายใจบนโลกเดียวกัน
Sing tee chun tum dai gor kae hai jai bon lohk diao gun
The only thing I can do is breathe on the same earth as you

(*) ถึงไม่อยากรอชาติหน้า อยากเป็นแฟนเธอชาตินี้
Teung mai yahk ror chaht nah yahk bpen faen tur chaht nee
Though I don’t want to wait for the next life, I want to be your girlfriend in this life
แต่วาสนาที่มี ไม่ได้ถักทอให้เธอคู่ฉัน
Dtae wah sanah tee mee mai dai tuk tor hai tur koo chun
But as luck would have it, I can’t get romantically involved with you
ได้แต่เฝ้ามองเธอ ใช้ชีวิตอยู่กับใครคนนั้น
Dai dtae fao maung tur chai cheewit yoo gup krai kon nun
I can only watch you live your life with her
คนที่ควรจะเป็นฉัน ได้อยู่ตรงนั้น ในอ้อมกอดเธอ
Kon tee kuan ja bpen chun dai yoo dtrong nun nai aum gaut tur
The person who should be me there in your embrace

หัวใจฉันที่ผิด คิดรักคนมีแฟน
Hua jai chunt ee pit kit ruk kon mee faen
It’s my heart that’s at fault for thinking of loving someone with a girlfriend
อยากอยู่ในอ้อมแขน แฟนเขาทุกทีที่เจอ
Yahk yoo nai aum kaen faen kao took tee tee jur
I want to be in the embrace of her boyfriend every time I see them
แอบรักเธอมานาน เก็บไปฝันไปเพ้อ
Aep rup tur mah nahn gep bpai fun bpai pur
I’ve secretly loved you for so long, I keep dreaming and fantasizing
แต่สิ่งที่ได้ร่วมกับเธอ ก็แค่หายใจบนโลกเดียวกัน
Dtae sing tee dai ruam gup tur gor kae hai jai bon lohk diao gun
But the only thing I can share with you is breathing on the same earth

(*)

อยากสารภาพว่ารักออกไป
Yahk sahrapob wah ruk auk bpai
I want to confess my love
แต่ก็ทำไม่ได้ เมื่อเจ้าของเธออยู่ตรงนั้น
Dtae gor tum mai dai meua jao kaung tur yoo dtrong nun
But I can’t do it when your girlfriend is right there

(*)

Title: โทษฉันที่มันไม่ใช่ / Toht Chun Tee Mun Mai Chai (Blame Me For It Not Being Right)
Artist: Jintara Poonlarp
Album: อยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอ / Yahk Bpen Chun Nai Aum Gaut Tur (I Want to Be the One in Your Embrace)
Year: 2014

อ้อมกอดอันนั้น ที่ฉันเคยซบก่อนนี้
Aum gaut un nun tee chun koey sob gaun nee
That embrace that I once snuggled into before
ต่อจากนี้จะไม่มีคำว่าฉัน
Dtor jahn nee ja mai mee kum wah chun
From now on, it won’t be me
เมื่อความรักของเรามาถึงทางตัน
Meua kwahm ruk kaung rao mah teung tahng dtun
When our love has reached a dead end
จะไม่โทษเธอแล้วกัน โทษฉันที่มันไม่ใช่
Ja mai toht tur laeo gun toht chun tee mun mai chai
I won’t blame you, I blame me for it not being right

ไปอยู่กับเขา ความเศร้านั้นจงอย่าเจอ
Bpai yoo gup kao kwahm sao nun jong yah jur
Go be with her, don’t face that sadness
รักเขาเด้อ อย่าเผลอเป็นคนหลายใจ
Ruk kao dur yah plur bpen kon lai jai
Love her, don’t carelessly be a person with many hearts
เป็นฝั่งเป็นฝา มีลูกด้วยกันไว ไว
Bpen fung bpen fah mee look duay gun wai wai
Get settled down, have a kid
อย่าทำให้เขาเสียใจ ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน
Yah tum hai kao sia jai gao bpai hai teung fung fun
Don’t make her sad, move on to the banks of your dreams

(*) หากไม่มีฉัน ดูแลตัวเองให้ดี
Hahk mai mee chun doo lae dtua eng hai dee
If you don’t have me, take good care of yourself
อวยพรให้เธอสุขขี อย่ามีทุกข์มาขวางกั้น
Uay pon hai tur sook kee yah mee took mah kwahng gun
I happily wish you blessings, don’t let worry block your way
พักผ่อนเยอะ เยอะ แฟนจะได้เห่อนาน นาน
Puk paun yur yur faen ja dai hur nahn nahn
Rest a while, stay with your girlfriend for a long time
สุขทุกข์ให้เธอก้าว ผ่านอย่าเจอเหตุการณ์ ที่มันรักล่ม
Sook took hai tur gao pahn yah jur het gahn tee mun ruk lom
Be it happiness or suffering, I want you to move on, don’t find any reasons for love to fail

(**) อ้อมกอดอันนั้น ที่ฉันเคยซบก่อนหน้า
Aum gaut un nun tee chun koey saup gaun nah
That embrace that I once snuggled into before
จำนนฟ้า เขาให้ฉันมาตรอมตรม
Jum non fah kao hai chun mah dtraum dtrom
I surrender to heaven, she has given me grief
จะไม่แค้น ที่เธอเหยียบหัวใจจม
Ja mai kaen tee tur yuap hua jai jom
I won’t be angry that you trampled my heart
ห่วงใยไปตามสายลม อย่าซูบอย่าโทรมคนดี
Huang yai bpai dtahm sai lom yah soop yah sohm kon dee
Worry follows the wind, don’t wear yourself out, sweetie

(*,**)

ห่วงใยไปตามสายลม ดูแลตัวเองให้ดี
Huang yai bpai dtahm sai lom doo lae dtua eng hai dee
Worry follows the wind, take care of yourself

แฟนเก่าแฟนเก็บ / Faen Gao Faen Gep (Old Lovers, Lovers Staying Together)
ปล่อยใจให้รักเธอ / Bploy Jai Hai Ruk Tur (Let My Heart Love You)
โทษฉันที่มันไม่ใช่ / Toht Chun Tee Mun Mai Chai (Blame Me For It Not Being Right)
อยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอ / Yahk Bpen Chun Nai Aum Gaut Tur (I Want to Be the One in Your Embrace)

   
All songs tagged jintara Poonlarp