Jennifer Kim

All posts tagged Jennifer Kim

Title: แค่เพียงเพราะรัก / Kae Piang Pror Ruk (Just Because of Love)
Artist: Jennifer Kim
Album: OST ตอกตราผี The Fatality
Year: 2008

คงมีบางทีที่เธอได้เห็น ร่องรอยน้ำตา
Kong mee bahng tee tee tur dai hen raung roy num dtah
There’s probably sometimes that you see the trail of tears
มันคือเวลา ที่เธอได้ทำให้ฉันได้คิดอะไร
Mun keu welah tee tur dai tum hai chun dai kit arai
It’s the time that you make me feel something
ที่มันเป็นเพียง เรื่องราวส่วนหนึ่งของเรื่องใหญ่
Tee mun bpen piang reuang rao suan neung kaung reuang yai
That it’s just one part of a bigger issue
ที่คนอย่างเธอ ไม่เคยใส่ใจ
Tee kon yahng tur mai koey sai jai
That someone like you has never been interested
ก็คนอย่างเธอ ไม่พร้อมจะจริงจัง
Gor kon yahng tur mai praum ja jing jung
Someone like you isn’t ready to be sincere

อย่าปฏิเสธอะไรอีก ฉันไม่ขอรับฟัง
Yah bpadtiset arai eek chun mai kor rup fung
Don’t deny anything else, I don’t want to hear it
ความจริงบางครั้ง เรามองต่างมุมและต่างแง่คิดของใคร
Kwahm jing bahng krung rao maung dtahng moom ale dtahng ngae kit kaung krai
Sometimes, we look at the truth from different angles and points of views
แต่ตัวเธอเอง ไม่เคยจะยอมเข้าใจ
Dtae dtua tur eng mai koey ja yaum kao jai
But you refuse to understand
ว่าคนอย่างเธอ ต้องการมากมายจนเธอไม่คิดถึงฉัน
Wah kon yahng tur dtaung gahn mahk mai jon tur mai kit teung chun
That someone like you wants so much that you don’t think of me

(*) มันคงเป็นกรรม ที่ต้องเกิดมาเพื่อเขา
Mun kong bpen gum tee dtaung gert mah peua kao
Maybe it was karma to have to be born for them
หรือเพราะว่าเป็นตัวเรา เกิดมาเพื่อเสียใจ
Reu pror wah bpen dtua rao gert mah peua sia jai
Or is it because we were born to be sad?
กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้
Gup sing tee kao tum lai lae tum ting wai
With the things that they destroy and abandon
แค่เพียงเพราะรัก เราจึงอภัย
Kae piang pror ruk rao jeung apai
Just because of love, we forgive
แต่แล้วทำไม เราจึงต้องรัก
Dtae laeo tummai rao jeung dtaung ruk
So then why must we love?

เธอเคยเอาใจ ห่วงใยและพร้อมอภัยให้กัน
Rao koey ao jai huang yai lae praum apai hai gun
We once tried to please each other, worried about each other, and were ready to forgive each other
ไม่พูดสักคำ แต่เธอก็รู้ทุกครั้งฉันคิดอะไร
Mai poot suk kum dtae tur gor roo took krung chun kit arai
I don’t say a word, but you know every time I think anything
แต่พอนานวันทุกอย่างจืดจาง เลือนหายไป
Dtae por nahn wun took yahng jeut jahng leuan hai bpai
But after a while, everything fades away
เมื่อคนอย่างฉัน รักเธอหมดใจ
Meua kon yahng chun ruk tur mot jai
When someone like me loves you with all of my heart
กลับมองข้ามใจของฉัน
Glup maung kahm jai kaung chun
And you end up overlooking my heart

(*)

มันต่างจากฝัน ที่เคยมีร่วมกัน
Mun dtahng jahk fun tee koey mee ruam gun
It’s different than the dreams we used to have
จากวันที่ยอม ทุ่มเทให้เธอทั้งใจ
Jahk wun tee yaum toom tay hai tur tung jai
From the days I agreed to devote my entire heart to you
จะขอให้ดูแลหัวใจ กลับกลายมาเป็นทำลาย
Ja kor hai doo lae hua jai glup glai mah bpen tum lai
I asked you to take care of my heart, and you ended up destroying it

สุขทุกข์จะมีด้วยกัน
Sook took ja mee duay gun
Happiness and sadness exist together
แต่แล้วที่แท้ความสุขนั้นเธอมีได้
Dtae laeo tee tae kwahm sook nun tur mee dai
But actually, you can have that happiness
แต่ทุกข์นั้นจะให้ใคร จะให้ฉันให้เพียงฉัน
Dtae took nun ja hai krai ja hai chun hai piang chun
But that suffering, who do you give it to? You’ll give it to me, only me
ให้แต่ฉัน เก็บเอาไว้หรือเธอ
Hai dtae chun gep ao wai reu tur
You give it only to me, do I keep it?

(*,*)

Title: แพ้คนแสนดี / Pae Kon Saen Dee (Defeated By a Wonderful Person)
Artist: Jennifer Kim
Album: OST ดาวเกี้ยวเดือน / Dao Giao Deuan
Year: 2013

อันว่าดอกไม้งาม ก็อาจมีหนามคม
Un wah dauk mai ngahm gor aht mee nahm kom
Beautiful flowers might have thorns
เพียงครู่เชยชม หนามคมก็แทงทำร้าย
Piang kroo choey chom nahm kom gor taeng tum rai
With just a brief touch, the cleaver thorns can prick and hurt
อันว่าความรักเอย เปรียบเปรยดังดอกไม้
Un wah kwahm ruk oey bpiap bproeydung dauk mai
Oh, love is like the flower
ฉันเคยกล้ำกราย สุดท้ายก็ต้องปวดใจ
Chun koey glum grai soot tai gor dtaung bpuat jai
I once got near it, and in the end, I was heartbroken

อันว่าใจของเธอ คือสิ่งที่สวยงาม
Un wah jai kaung tur keu sing tee suay ngahm
Your heart is a beautiful thing
ใครต่างต้องการ ขอเคียงข้างไม่ห่างไกล
Krai dtahng dtaung gahn kor kiang kahng mai hahng glai
Everyone wants to be beside you, never far
อันว่าใจฉันเอง เคยเจ็บก็จำไว้
Un wah jai chun eng koey jep gor jum wai
My heart once was hurt, it remembers
ดูดีเท่าไร ต้องเตือนใจให้ระวัง
Doo dee tao rai dtaung dteuan jai hai rawung
However nice things look, I must remind myself to watch out

(*) เจอเธอกี่ครั้ง ท่องไว้ว่าฉันไม่อ่อนแอ
Jur tur gee krung taung wai wah chun mai aun ae
However many times I meet you, I remember that I’m weak
แต่กลับจะแพ้ แค่เห็นว่าเธอส่งยิ้มมา
Dtae glup ja pae kae hen wah tur song yim mah
But I end up defeated, just seeing you smile at me

(**) ใกล้คนแสนดีอย่างนี้ ห้ามใจไว้ได้อย่างไร
Glai kon saen dee yahng nee hahm jai wai dai yahng rai
How can I forbid my heart when I’m this close to such a wonderful person?
แพ้ความดีใช่ไหม ที่ฉันหวั่นไหว
Pae kwahm dee chai mai tee chun wunw ai
I’m defeated by the greatness that makes me nervous, right?
ใกล้เธอมากอย่างนี้ ห้ามความรักได้อย่างไร
Glai tur mahk yahng nee hahm kwahm ruk dai yahng rai
Being near you so much like this, how can I forbid my love?
ก็เหมือนว่าในหัวใจ..จะแพ้ใจเธอ
Gor meuan wah nai hua jai ja pae jai tur
It’s like I’ll lose to your heart in mine

อันว่าใจของเธอ คือสิ่งที่สวยงาม
Un wah jai kaung tur ke sing tee suay ngahm
Your heart is a beautiful thing
เลยเกิดคำถาม ว่ามีหนามคมอย่างไร
Loey gert kumt ahmw ah mee nahm kom yahng rai
So that arises the question; how thorny is it?
อันว่าใจฉันเอง ก็อาจทนไม่ไหว
Un wah jai chun eng gor aht ton mai wai
My heart might not be able to take it
หากใจทั้งใจ ถูกรักของเธอทำลาย
Hahk jai tung jai took ruk kaung tur tum lai
If my heart was destroyed by your love

(*,**,**)

ใกล้เธอมากอย่างนี้ ห้ามความรักได้อย่างไร
lai tur mahk yahng nee hahm kwahm ruk dai yahng rai
Being near you so much like this, how can I forbid my love?
ก็เหมือนว่าในหัวใจ..จะแพ้ใจเธอ..
Gor meuan wah nai hua jai ja pae jai tur
It’s like I’ll lose to your heart in mine

Title: ไม่ยอมหมดหวัง / Mai Yaum Mot Wung (I Refuse to Run Out of Hope)
Artist: Jennifer Kim
Album: OST เมืองมายา / Meuang Mah Yah
Year: ??

ก็เคยฝันใฝ่และเคยมั่นใจในวันนี้
Gor koey fun fai lae koey mun jai nai wun nee
I once dreamed and once was certain that today
ว่าคงต้องดี ต้องเป็นได้ดังที่ตั้งใจ
Wah kong dtaung dee dtaung bpend ai dung tee dtung jai
Would be good, it would be as I intended it to be
แต่คนทั้งคน ที่เป็นความฝันของหัวใจ
Dtae kon tung kon tee bpen kwahm fun kaung hua jai
But everyone who was a dream of my heart
กลับมาทิ้งกันไป ต้องสูญสิ้นไปหมดทุกอย่าง
Glup mah ting gun bpai dtaung soon sin bpai mot took yahng
Ended up abandoning me, using up everything

ปวดใจเหลือเกิน
Bpuat jai leua gern
I’m so heartbroken
แต่คงต้องทน ข่มความทรมาน
Dtae kong dtaung ton kom kwahm toramahn
But I must endure the torture
ฉันจะต้องก้าวผ่าน
Chun ja dtaung gao pahn
I must move forward
ตราบฉันยังคงหายใจ
Dtrahp chun yung kong hai jai
As long as I’m still breathing

(*) แม้ว่าจะต้องเสียความรักไป
Mae wah ja dtaung sia kwahm ruk bpai
Even though I must lose my love
แม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคน
Mae wah ja mai leua krai suk kon
Even though I won’t have anyone left
มันจะเจ็บจะช้ำกี่หน
Mun ja jep ja chum gee hon
However many times I get hurt
แต่คนคนนี้ไม่ท้อใจ
Dtae kon kon nee mai tor jai
I won’t be discouraged

(**) แม้ว่าในวันนี้มีน้ำตา
Mae wah nai wun nee me num dtah
Even though I have tears today
จะข่มมันให้ไหลอยู่ข้างใน
ja kom mun hai lai yoo kahng nai
I’ll force them to flow inside of me
ความฝันนั้นจบไป แต่ยังเหลือตัวฉัน
Kwahm fun nun job bpai dtae yung leua dtua chun
The dream is over, but I’m still left over

ก็คงสักวัน ที่ลมฝนมันจะผ่านพ้น
Gor kong suk wun tee lom fon mun ja pahn pon
Some day that the wind and rain will pass by
จะยอมสู้ทน เพื่อรอพบวันที่สดใส
Ja yaum soo ton peua ror pob wun tee sot sai
I’ll fight on to wait for a brighter day
หากมีสักคน สักคนที่ทำให้กันด้วยหัวใจ
Hahk mee suk kon suk kon tee tum hai gun duay hua jai
If there’s someone, someone who will to everything for me with his heart
ถึงนานสักเท่าไร แต่ฉันก็ยังเฝ้ารอ
Teung nahn suk tao rai dtae chun gor yung fao ror
No matter how long it’ll be, I’ll still wait

(*,**,*,**)

อดทนไว้และบอกใจ จะไม่ยอมหมดหวัง
Aut ton wai lae bauk jai ja mai yaum mot wung
I’ll endure it and tell my heart I refuse to run out of hope

Title: กี่เพ้า / Qi Pao
Artist: Jennifer Kim
Album: OST กี่เพ้า / Qi Pao
Year: 2012

ธาตุแท้ ที่อยู่ในหัวใจ จะดีร้ายเท่าไร มองไม่รู้ด้วยตา
Taht tae tee yoo nai hua jai ja dee rai tao rai maung mai roo duay dtah
You can’t look with your eyes and know if the essence of the heart is good or bad
ธาตุแท้ ใครที่เราพบพา อาจได้เพียงรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ
Taht tae krai tee rao pob pah aht dai piang roo nah dtae mai roo jai
The essence of the people we meet, we might only be able to know their face, but not their jeart

(*) เหมือนดังกี่เพ้าถักทอ งามจับตาเท่าไร
Meuan dung gee pao tut tor ngahm jup dtah tao rai
Like a qi pao, however beautiful it is to look at
แต่ที่มาที่ไป เรื่องราวข้างใน จะมีใครที่รู้
Dtae tee mah tee bpai reuang rao kahng nai ja mee krai tee roo
But where it came from, where it’s going, the story inside, who knows?

(**) กี่เพ้านี้มีความลับใช่ไหม กี่เพ้าเหมือนใจดวงนี้ใช่ไหม
Gee pao nee mee kwahm lup chai mai gee pao meuan jai duang nee chai mai
This qi pao has a secret, doesn’t it? This qi pao is like a heart, isn’t it?
สิ่งที่หัวใจเธอปิดเอาไว้ ไม่รู้ดีหรือร้าย
Sing te ehua jai tur bpit ao wai mai roo dee reu rai
I don’t know if the things your heart is hiding are good or bad
อยากไขหัวใจดวงนี้ได้ไหม ให้เห็นเธอที่แท้ข้างใน
Yahk kai hua jai duang nee dai mai hai hen tur tee tae kahng nai
I want to expose this heart, may I? So I can see your truth inside
หวังแค่เพียงสักวันจะใช้ความรัก เปิดใจให้เจอตัวจริง
Wung kae piang suk wun ja chai kwahm ruk bpert jai hai jur dtua jing
I only hope that someday I’ll use love to open your heart and find the real you

หวั่นไหว เมื่อต้องมาใกล้กัน
Wun wai meua dtaung mah glai gun
I’m nervous when I must be near you
ในบางคราวฉันหวั่น และบางครั้งฉันกลัว
Nai bahng krao chun wun lae bahng krung chun glua
Sometimes I’m shaken, and sometimes I’m scared
หวั่นไหว เธออาจไม่รู้ตัว เมื่อมีความมืดมัว ปิดบังหัวใจ
Wun wai tur aht mai roo dtua meua mee kwahm meut mua bpit bung hua jai
I’m nervous that you might not realize it when you have a darkness concealing your heart

(*,**)

ให้ฉันได้รู้เธอนั้นคือใคร ได้ไหม
Hai chun dai roo tur nun keu krai dai mai
Can you let me know who you are?
หวังแค่เพียงสักวันจะใช้ความรัก เปิดใจให้เจอตัวจริง
Wung kae piang suk wun ja chai kwahm ruk bpert jai hai jur dtua jing
I only hope that someday I’ll use love to open your heart and find the real you

Title: เธอรักฉันที่ตรงไหน / Tur Ruk Chun Tee Dtrong Nai (What Part of Me Do You Love?)
Artist: Jennifer Kim ft. Narongvit
Album: OST Pleuak Sanay Hah
Year: 2009 (?)

คนบางคนชอบมองแต่นอกกาย
Kon bahng kon chaup maung dtae nauk gai
Some people like looking only at the body
ชื่นชมอะไรที่ดูว่าสวยงาม
Cheun chum arai tee doo wah suay ngahm
Admiring everything that looks beautiful
จะมีใครรักจริงไม่เหยียดหยาม
Ja mee krai ruk jing mai yeuat yahm
Will I ever have someone who really loves me? Who won’t insult me?
รักตัวตนจริงๆที่ฉันนั้นเป็นอยู่
Ruk dtua dton jing jing tee chun nun pen yoo
The actual embodiment of love that I’m living for

(*) ถ้าหากว่าเธอจะรักกัน อย่าทำให้ฉันเสียใจอีก
Tah hahk wah tur ja ruk gun yah tum hai chun sia jai eek
If you’re going to love me, don’t make me sad anymore
เหมือนที่ผ่านมา ไม่อยากเจ็บซ้ำรอย
Meuan tee pahn mah mai yahk jep sum roy
Like in the past, I don’t want to hurt like that again

(**) จะรักที่ตรงไหน จะรักที่ใจหรือนอกกาย
Ja ruk tee dtrong nai ja ruk tee jai reu nauk gai
What part of me do you love? Do you love my heart or my body?
อยากจะรู้จริงๆบอกฉันให้เข้าใจ
Yahk ja roo jing jing bauck chun hai kao jai
I really want to know, tell me so I can understand
จะรักที่ตรงไหน ที่เธอว่ารัก รักกันมากมาย
Ja ruk tee dtrong nai tee tur wah ruk ruk gun mahk mai
What part of me do you love? When you say you love me so much
มันคือความรักแท้จากใจ ไม่ใช่ความหลงใหลหลอกลวงให้เพ้อไป
Mun keu kwahm ruk tae jahk jai mai chai kwahm long lai lauk luang hai pur pai
Is it true love from the heart and not just infatuation deceiving you into getting careless?

คนบางคนก็ดีแต่นอกกาย
Kon bahng kon gor dee dtae nauk gai
Some people are only nice on the outside
ลึกลงในใจไม่เป็นอย่างเห็นกัน
Leuk long nai jai mai pen yahng hen gun
But deep down in their hearts, things aren’t as they seem
คนบางคนก็มาเพื่อหลอกฉัน
Kon bahng kon gor mah peua lauk chun
Some people only come to trick me
ใช้ฉันเป็นสะพานให้เขาได้ข้ามไป
Chai chun pen sapahn hai kao dai kahm pai
And use me as a bridge they can walk over

(*,**)

เจ็บกับรักปลอมๆ เสียจนเสียจนมันกลัวจะรักใคร
Jep gup ruk plaum plaum sia jon sia jon mun glua ja ruk krai
I’ve been hurt by fake love, so much so that I’m afraid to love anyone else
บอกได้ไหมว่าเธอจริงใจ รักฉันที่หัวใจ
Bauk dai mai wah tur jing jai ruk chun tee hua jai
Please tell me that you’re sincere, that you love my for my heart

จะรักที่ตรงไหน จะรักที่ใจหรือนอกกาย
Ja ruk tee dtrong nai ja ruk tee jai reu nauk gai
What part of me do you love? Do you love my heart or my body?
อยากจะรู้จริงๆบอกฉันให้เข้าใจ
Yahk ja roo jing jing bauck chun hai kao jai
I really want to know, tell me so I can understand
จะรักที่ตรงไหน ที่เธอว่ารัก รักกันมากมาย
Ja ruk tee dtrong nai tee tur wah ruk ruk gun mahk mai
What part of me do you love? When you say you love me so much
มันคือความรักแท้จากใจ ไม่ใช่ความหลงใหลหลอกลวงใช่ไหมเธอ
Mun keu kwahm ruk tae jahk jai mai chai kwahm long lai lauk luang chai mai tur
It’s true love from the heart, not just infatuation deceiving you, right?

Title: สายลม / Sai Lom (Wind)
Artist: Jennifer Kim
Album: Love Maker
Year: 2008

ไม่รู้ว่านานเท่าไร ที่ฉันและเธอห่างไกลตั้งแต่วันนั้น
Mai roo wah nahn tao rai tee chun lae tur hahng glai dtung dtae wun nun
I don’t know how long it’s been that you and I have been separated since that day
อยากขอแค่เพียงสักวัน ให้เราได้มาพบกันเหมือนวันเก่า
Yahk kor kae piang suk wun hai rao dai mah pob gun meuan wun gao
I just want some day for us to meet again like the old days

(*) แม้ไม่อาจเป็นดั่งใจที่ต้องการ เราต่างรู้
Mae mai aht pen dung jai tee dtaung gahn rao dtahng roo
Though it might not be as our heart’s desire, we both know
คงไม่นานเกินเฝ้ารอ จะจำไว้เสมอ
Kong mai nahn gern fao ror ja jum wai samur
It won’t be too long to wait, we’ll always remember

(**) เมื่อใดที่สายลมพัด ดั่งมีความรักมาช่วยปลอบความเหงาใจ
Meua dai tee sai lom put dung mee kwahm ruk mah chuay plaup kwahm ngao jai
Whenever the wind blows, it’s like there’s love helping to ease the loneliness
ไม่ว่าตัวเธออยู่ไหน ลมจะเป็นเหมือนใจที่ห่วงใยกัน
Mai wah dtua tur yoo nai lom ja pen meuan jai tee huang yai gun
Regardless of where you are, the wind will be like my heart that’s concerned about you
เพราะรักแท้ก็เป็นเหมือนลมที่โอบกอดฉัน
Pror ruk tae gor pen meuan lom tee ohp gaut chun
Because true love is like the wind embracing me
แม้มองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกถึงเธอ
Mae maung mai hen dtae chun roo seuk teung tur
Though I can’t see you, I feel you

แค่นึกว่าได้เจอกัน หรือว่าพบในฝัน ฉันก็สุขใจเหลือเกิน
Kae neuk wah dai jur gun reu wah pob nai fun chung or sook jai leua gern
Just thinking of seeing you or meeting you in my dreams makes me so happy
ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอ จะเป็นแบบเดิมและคิดถึงกันหรือเปล่า
Mai roo wah dtaun nee tur ja pen baep derm lae kit teung gun reu plao
I don’t know if right now you’re still the same and are thinking of me or not

(*,**)

ลมจะพัดมาจากทิศใดก็ตาม
Lom ja put mah jahk tit dai gor dtahm
Whichever direction the wind blows from, it’s fine
สายลมเป็นดั่งสายใยเชื่อมใจเราไว้ไม่ขาด
Sai lom pen dung sai yai cheuam jai rao wai mai kaht
The wind is like a bond connecting our hearts without fail
ให้เราผูกพันแม้ต้องห่างไกล
Hai rao pook pun mae dtaung hahng glai
Letting us feel connected, though we’re far apart

ไม่ว่าตัวเธออยู่ไหน ลมจะเป็นเหมือนใจที่ห่วงใยกัน
Mai wah dtua tur yoo nai lom ja pen meuan jai tee huang yai gun
Regardless of where you are, the wind will be like my heart that’s concerned about you
เพราะรักแท้ก็เป็นเหมือนลมที่โอบกอดฉัน
Pror ruk tae gor pen meuan lom tee ohp gaut chun
Because true love is like the wind embracing me
แม้มองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกถึงเธอ
Mae maung mai hen dtae chun roo seuk teung tur
Though I can’t see you, I feel you

แม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เสมอ
Mae maung mai hen dtae sumput dai samur
Though I can’t see you, I can always touch you

Title: เสียรักไม่ได้ / Sia Ruk Mai Dai (I Can’t Lose Love)
Artist: Jennifer Kim
Album: OST Buang
Year: 2012

รักนั้นอยู่หนใด ทุกข์นั้นอยู่ไหนไกล
Ruk nun yoo hon dai took nun yoo nai glai
Wherever love is, suffering is far off
แล้วเหตุใดผู้คนล้วน แต่ตามหา
Laeo het dai poo kon luan dtae dtahm hah
That’s the reason why everyone only searches for it
รักที่ใครว่าดี ทำให้ครั้นแต่มีน้ำตา
Ruk tee krai wah dee tum hai krun dtae mee num dtah
The love that everyone says is great in turn brings only tears
แต่ยังไขว่คว้า มาแนบกาย
Dtae yung kwai kwah mah naep gai
Yet we still grasp at it and hold it close

(*) ถึงแม้ใครจะมองเช่นไร
Teung mae krai ja maung chen rai
Regardless however everyone looks at it
ฉันไม่มอง ไม่เคยสนใจ
Chun mai maung mai koey son jai
I won’t look, I’ll never care
ขอทำเพื่อเธอด้วยใจปรารถนา
Kor tum peua tur duay jai pratanah
I want to do it for you with my desiring heart
แม้รักเธอจะเป็นเหมือนไฟ
Mae ruk tur ja pen meuan fai
Though your love will be like a fire
จะกอดไว้ไม่จากลา
Ja gaud wai mai jahk lah
I’ll embrace it, never leaving it
เพราะรู้ว่าขาดความรักไม่ได้
Pror roo wah kaht kwahm ruk mai dai
Because I know I can’t be without love

(**) ถ้าเสียรักไป ฉันจะอยู่ยังไง
Tah sia ruk pai chun ja yoo yung ngai
If I lost love, how would I live?
เสียเธอฉันจะเป็นยังไง
Sia tur chun ja pen yung ngai
If I lost you, how would I be?
เมื่อเธอ เธอคือลมหายใจ
Meua tur tur keu lom hai jai
When you, you’re my breath
เธอคือความหมาย
Tur keu kwahm mai
You’re my meaning
ถ้าเสียรักไป ฉันจะทนไม่ไหว
Tah sia ruk pai chun ja ton mai wai
If I lose love, I wouldn’t be able to take it
เสียเธอฉันจะยอมไม่ได้
Sia tur chun ja yaum mai dai
I can’t consent to losing you
ไม่มีทางให้เธอจากไปจากฉัน
Mai mee tahng hai tur jahk pai jahk chun
There’s no way I’d let you leave me
ต่อให้ดีและร้ายอย่างไร ฉันต้องทน
Dtor hai dee lae rai yahng rai chun dtaung ton
No matter how good or bad, I must endure it

เธอจะอยู่หนใด รักจะอยู่คู่กัน
Tur ja yoo hon dai ruk ja yoo koo gun
Wherever you are, love is with you
เป็นอย่างนั้นเพราะฉันรักเธอจนหมดใจ
Pen yahng nun pror chun ruk tur jon mot jai
It’s like this because I love you with all of my heart
ถ้าเธอจะไม่รักจริง ฉันอยู่ไปก็เหมือนตาย
Tah tur ja mai ruk jing chun yoo pai gor meuan dtai
If you don’t really love me, it’ll nearly kill me
โปรดอย่าทำร้ายหัวใจฉันเลย
Proht yah tum rai hua jai chun loey
Please don’t break my heart

(*,**,**,**)

B
บ่วงแค้น / Buang Kaen (Angry Snare)

G
กำไลมาศ / Gumlai Maht (Gold Bracelet)

K
แค่เพียงเพราะรัก / Kae Piang Pror Ruk (Just Because of Love)
คิดถึงเธอทุกที(ที่อยู่คนเดียว) / Kit Teung Tur Took Tee (Tee Yoo Kon Diao) [I Think of You Every Time (That I’m Alone)]

M
ไม่สายใช่ไหม / Mai Sai Chai Mai (It’s Not Late, Right?) [With Pete Pol]
ไม่ยอมหมดหวัง / Mai Yaum Mot Wung (I Refuse to Run Out of Hope)

P
แพ้คนแสนดี / Pae Kon Saen Dee (Defeated By a Wonderful Person)
ผิดไหม / Pit Mai (Is It Wrong?)
เพลิงพระนาง / Plerng Pra Nahng (The Royal Flame)
เพลิงตะวัน / Plerng Dtawun (Flames of the Sun)
พรากรัก / Prahk Ruk (Separate Love)

Q
กี่เพ้า / Qi Pao

R
รักเปลี่ยนเป็นแค้น / Ruk Bplian Bpen Kaen (Love Changed to Anger)

S
สายลม / Sai Lom (Wind)
เสียรักไม่ได้ / Sia Ruk Mai Dai (I Can’t Lose Love)

T
เธอรักฉันที่ตรงไหน / Tur Ruk Chun Tee Dtrong Nai (What Part of Me Do You Love?)

   
All songs tagged Jennifer Kim