Jennifer Kim

All posts tagged Jennifer Kim

Title: เพลิงพระนาง / Plerng Pra Nahng (The Royal Flame)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST เพลิงพระนาง / Plerng Pra Nahng (The Royal Flame)
Year: 2017

ด้วยใจที่ยังคงความเคียดแค้น และชิงชัง
Duay jai tee yung kong kwahm kiat kaen lae ching chung
With a heart that still has malice and hatred
สิ่งเคยครอง ต้องมาสูญไป ใจเจ้าจึงรุ่มร้อน
Sing koey kraung dtaung mah soon bpai jai jao jeung room raun
The things I once possessed have melted, my heart is anxious

ต้องทนเดียวดาย ยอมอ้างว้าง
Dtaung ton diao dai yaum ahng wahng
I must endure the loneliness, willingly alone
ทุกข์ทนเท่าใด ไม่เคยอ้อนวอน
Took ton tao dai mai koey aun waun
However much I suffer, I’ve never begged
ด้วยยังคง ทรนง ไม่ยอมอ่อนแอ
Duay yung kong toranong mai yaum aun ae
Still arrogant, refusing to be weak

อดทนรอวันเวลา เพื่อขอทวงคืน
Aut ton ror wun welah peua kor tuang keun
I endure it waiting for the day that I can demand for it all back
หากมีวันใด ได้ยืนอยู่เหนือศัตรู
Hahk mee wun dai dai yeun yoo neua suttroo
If there will be a day that I can stand over my enemies
วันนั้นคือวันที่นางเฝ้าดู อย่างผู้มีชัย
Wun nun keu wun tee nahng fao doo yahng poo mee chai
That’s the day that I’ll be watching like a winner

ด้วยเพลิงภายในกายใจ ลึกล้ำ
Duay plerng pai nai gai jai leuk lum
With the flame inside my body and heart, it’s forceful
รุนแรง ร้อนร้าย ทำลายด้วยแค้น
Roon raeng raun rai tum lai duay kaen
Harsh, hot, and destroys with fury

(*) เปรียบกายร้อนดั่งเพลิง
Bpriap gai raun dung plerng
It’s like my body is hot like a flame
เปรียบใจร้อนดั่งไฟ
Bpriap jai raun dung fai
It’s like my heart is hot like a fire
สุขจึงสูญหมดไป ทุกข์ใจสิ้นกาย
Sook jeung soon mot bpai took jai sin gai
My happiness melts away, I suffer to the end of my physical being

(**) หมดสิ้นผืนแผ่นดิน
Mot sin peun paen din
To the ends of the land
ต้องพลาดพลั้งหมดทาง
Dtaung plaht plung mot tahng
I’ve made a mistake in every way
เพราะเพลิงพระนาง ครองจิตใจ
Pror plerng pra nahng kraung jit jai
Because the royal flame rules my heart

เพราะเพียงความพึงใจ นางจึงไขว่คว้ามา
Pror piang kwahm peung jai nahng jeung kwai kwah mah
Just because of fascination, I reached out and grabbed it
จะดีหรือร้าย จะดึงยึดไว้ ให้ได้มาครอง
Ja dee reu rai ja deung yeut wai hai dai mah kraung
Be it good or bad, I’ll seize it to possess it

(*,**)

เพราะเพลิงพระนาง ครองแผ่นดิน
Pror plerng pranahng kraung paen din
Because the royal flame rules the land

   

คำร้อง/ทำนอง : วราภรณ์ บุญให้, เทียรี่ ตาเปียรัวโน
เรียบเรียง : ทฤษฎี ณ พัทลุง

Title: เพลิงตะวัน / Plerng Dtawun (Flames of the Sun)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST เพลิงตะวัน / Plerng Dtawun
Year: 2015

เพลิงแห่งความแค้น ลุกโชนในใจ
Plerng haeng kwahm kaen look chohn nai jai
The flames of anger blaze in my heart
ร้อนรุ่มยิ่งกว่าไฟ นรกโลกันตร์
Raun room ying gwah fai narok loh gun
Hotter than the fire in the deepest part of hell
โหมไฟให้แรง และรอให้ถึงวันนั้น
Hohm fai hai raeng lae ror hai teung wun nun
The fire is harsh and waiting for the day
วันที่จะเผาผลาญ เธอคนที่จุดไฟ
Wun tee ja pao plahn tur kon tee joot fai
The day it will burn you, the person who ignited it

ไม่มีวิธีใดๆ จะให้ฉันยอมอภัย
Mai mee witee dai dai ja hai chun yaum apai
There’s no way to get me to forgive you
หัวใจถูกทำร้าย จนเกินเยียวยา
Hua jai took tum rai jon gern yiao yah
My heart has been hurt too much to recover
วันนี้จะขอทวงคืน ไม่มีคำว่าเมตตา
Wun nee ja kor tuang keun mai mee kum wah met dtah
Today I want revenge, there’s no such thing as kindness
ร้ายมา ก็แรงไป ให้มันสาสมกัน
Rai mah gor raeng bpai hai mun sahsom gun
You were terrible to me, so I’m going to be harsh until we’re equal

(*) จะคอยแผดเผา ชีวิตเธอให้วอดวาย
Ja koy pet pao cheeiwt tur hai waut wai
I’ll keep burning you until your life is nothing but ashes
ให้ทุรนทุราย ขาดใจตายต่อหน้าฉัน
Hai tooron toorai kaht jai dtai dtor nah chun
I won’t rest until you die right in front of me
ร่องรอยความแค้น ฝังแน่นแสนทรมาน
Raung roy kwahm kaen faeng naen saen toramahn
The trail of my anger is deeply embedded with torture
ร้อนแรงกว่าเพลิงตะวัน ฉันต้องสะสาง
Raung raeng gwah plerng dtawun chun dtaung sasahng
Hotter than the fire of the sun, I must purge
ลบล้างมันไปจากใจ
Lop lahng mun bpai jahk jai
And eradicate it from my heart

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : นายกวี คีตกาล
เรียบเรียง : อีสานซน

Title: รักเปลี่ยนเป็นแค้น / Ruk Bplian Bpen Kaen (Love Changed to Anger)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST เงาอาถรรพ์ / Ngao Ahporn
Year: 2017

ดีต่อกันผูกพันทุกนาที มีแต่ฉันเธอเคยให้สัญญา
Dee dtor gun pook pun took nahtee mee dtae chun tur koey hai sunyah
You were good to me at every moment, you once promised that you’d have only me
แต่แล้ว ในวันที่เขานั้นเข้ามา สุดท้ายคนเหว่ว้า ก็คือฉัน
Dtae laeo nai wun tee kao nun kao mah soot tai kon way wah gor keu chun
But now, when she showed up, in the end, the lonely person is me

ทุกความเจ็บ เก็บกดมานานแสนนาน
Took kwahm jep gep got mah nahn saen nahn
I’ve kept every pain suppressed for so long
ดวงใจที่ทรมาน ดั่งถูกเติมด้วยเชื้อไฟ
Duang jai tee toramahn dung took dterm duay cheua fai
It’s like my tortured heart is being filled with tinder

(*) จากรักเปลี่ยนเป็นแค้น ตอบแทนที่เธอผิดสัญญา
Jahk ruk bplian bpen kaen dtaup taen tee tur pit sunyah
From love, it changed to anger in response to you breaking your promise
จากคนดีที่แสนบูชา เปลี่ยนเป็นความชิงชังสุดหัวใจ
Jahk kon dee tee saen boo chah bplian bpen kwahm ching chung soot hua jai
From a good person who was very righteous, it’s changed to hatred in my heart
อย่าคิดว่าจะทิ้งกัน อย่าฝันว่าจะได้รักใคร
Yah kit wah ja ting gun yah fun wah ja dai ruk krai
Don’t think that I’ll dump you, don’t dream that I’ll love anyone else
ฉันรักเธอ แต่เมื่อเธอสิ้นเยื่อใย เป็นหรือตาย…จะขอเป็นเงา
Chun ruk tur dtae meua tur sin yeua yai bpen reu dtai ja kor bpen ngao
I love you, but when your feelings for me ended, live or die, I want to be your shadow

ตัวจะตามเป็นเงาให้เธอจำ ตาจะคอยมองตามไม่วางตา
Dtua ja dtahm bpen ngao hai tur jum dtah ja koy maung dtahm mai wahng dtah
My body will follow you as your shadow for you to remember, my eyes will stare at you, never turning away
และมือคู่นี้ขอใช้เพื่อเอื้อมคว้า ฉุดรั้งเธอกลับมาอยู่กับฉัน
Lae meu koo nee kor chai peua ueam kwah choot rung tur glup mah yoo gup chun
And I want to use these hands to reach out and pull you back to me

รักเท่าไหร่ เจ็บปวดในใจเท่ากัน
Ruk tao rai jep bpuat nai jai tao gun
However much I love you, the pain in my heart is equal to that
คนยังรักทรมาน มากกว่าคนไม่เหลือใจ
Kon yung ruk toramahn mahk gwah kon mai leua jai
Some people prefer torture to someone who doesn’t have any feelings left

(*)

จากรักเปลี่ยนเป็นแค้น ตอบแทนที่เธอผิดสัญญา
Jahk ruk bplian bpen kaen dtaup taen tee tur pit sunyah
From love, it changed to anger in response to you breaking your promise
จากคนดีที่แสนบูชา เปลี่ยนเป็นความชิงชังสุดหัวใจ
Jahk kon dee tee saen boo chah bplian bpen kwahm ching chung soot hua jai
From a good person who was very righteous, it’s changed to hatred in my heart
อย่าคิดว่าจะทิ้งกัน อย่าฝันให้มันจบง่ายดาย
Yah kit wah ja ting gun yah fun hai mun jop ngai dai
Don’t think that I’ll dump you, don’t dream that it’ll end so easily
ฉันสัญญา จะเฝ้าเธอทุกชาติไป ไม่ว่ารักใคร ก็หนี…ไม่พ้นเงา
Chun sunyah ja fao tur took chaht bpai mai wah ruk krai gor nee mai pon ngao
I promise that I’ll follow you in every lifetime, no matter who you love, you won’t be able to escape your shadow

   

คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง : วุฒิชัย สมบัติจินดา
เรียบเรียง : คีรินทร์ คุ้มรักษ์

Title: ผิดไหม / Pit Mai (Is It Wrong?)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST ดอกส้มสีทอง / Dauk Som See Taung
Year: 2011

คนที่ผิดในสายตาของใครๆ
Kon tee pit nai sai dtah kaung krai krai
A person who is wrong in everyone’s eyes
ถูกหรือผิด ดูฉันแรงก็เลวร้าย
Took reu pit doo chun raeng gor leo rai
Whether I do right or wrong, they view me harshly and cruelly
เมื่อทำดีไปไร้ค่า ไม่ไขว่คว้าก็ไม่ได้
Meua tum dee bpai rai kah mai kwai kwah gor mai dai
Whenever I do good things, it’s worthless, I’m not reaching for anything, but I can’t
ดีร้ายไม่ตายก็ต้องดิ้นรน
Dee rai mai dtai gor dtaung dinron
Good or bad, I’m still alive, so I must fight

(*) กี่วันและคืนผ่านไป ก้าวเดินด้วยใจมืดมน
Gee wun lae keun pahn bpai gao dern duay jai meut mon
However many days and nights passed by, I moved foward with a dim heart
ก็พลาดก็ล้มทำผิดไปเท่าไร แต่วันและคืนเปลี่ยนแปลง
Gor plaht gor lom tum pitbpai tao rai dtae wun lae keun bplian bplaeng
However much I screwed up, fell down, and made mistakes, the days and nights changed
เมื่อเห็นแสงมาส่องใจ เธอใช่ไหม ความหวังที่ใจเฝ้ารอ
Meua hen saeng mah saung jai tur chai mai kwahm wung tee jai fao ror
When I saw a light shining on my heart, it’s you, right? The hope that my heart was waiting for?

(**) จะผิดไหมถ้าใจฉัน จะรักเพียงเธอคนนี้
Ja pit mai tah jai chun ja ruk piang tur kon nee
Is it wrong if my heart loves only you?
แม้ไม่มีทางรู้จะจบอย่างไร
Mae mai mee tahng roo ja jop yahng rai
Even though there’s no way to know how it will end
จะผิดไหมแค่ใจรู้ ถ้าไร้เธอคงขาดใจ
Ja pit mai kae jai roo tah rai tur kong kaht jai
Is it wrong? Only the heart knows, if I’m without you, I’d die
เพราะทุกอย่างความรักทั้งหมด
Pror took yahng kwahm ruk tung mot
Because everything, including my love
ฉันได้ใส่เอาไว้ในมือเธอ ฉันพร้อมจะเสี่ยง
Chun dai sai ao wai nai meu tur chun praum ja siang
I’ve put in your hand, I’m ready to risk it

คนที่ผิดยามที่มองสายตาเธอ
Kon tee pit yahm tee maung sai dtah tur
The person who is wrong when they look in your eyes
คนที่ผิดอยากจะดี ได้อีกหน
Kon tee pit yahk ja dee dai eek hon
The person who is wrong wants to be good and get another chance
จะเป็นคนดีของเธอ แค่เพียงให้เธอชื่นชม
Ja bpen kon dee kaung tur kae piang hai tur cheun chom
I’ll be a good person for you, I just want you to admire me
คนไหนจะมองเช่นไรไม่แคร์
Kon nai ja maung chen rai mai care
I don’t care how anyone else looks at me

(*,**,**)

Title: คิดถึงเธอทุกที(ที่อยู่คนเดียว) / Kit Teung Tur Took Tee (Tee Yoo Kon Diao) [I Think of You Every Time (That I’m Alone)]
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: ??
Year: ??

ตะวันลับฟ้าเมื่อตอนเย็นเย็น จะเป็นเวลาที่ใจหาย
Dtawun lup fah meua dtaun yen yen ja bpen welah tee jai hai
When the sun is hidden from the sky in the evening, that’s the time when my heart disappears
ปลายท้องฟ้ากับแดดรำไร ฉันเหมือนใจจะขาด
Bplai taung fah gup daet rum rai chun meuan jai ja kaht
With the sunlight faint on the horizon, it’s like I’m dying

ยังกังวลห่วงใครบางคน ที่ไม่อาจพบและเจอ
Yung gung won huang krai bahng kon tee mai aht pob lae jur
I’m still worried about someone whom I can’t meet or see
คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว
Kit teung tur took tee tee yoo kon diao
I think of you ever time that I’m alone

(*) ไม่เคยได้รู้ว่าเธอเป็นไง ข่าวคราวเงียบหายเมื่อจากกัน
Mai koey dai roo wah tur bpen ngai kao krao ngiap hai meua jahk gun
I never know how you are, news of you has silenced since we separated
เธอมีใครมาแทนที่ฉันและเขาดีหรือเปล่า
Tur mee krai mah taen tee chun lae kao dee reu bplao
Have you found someone to replace me, and is she good to you?
มีฉันไหมเวลาที่ฝัน หรือว่าลืมทุกเรื่องราว
Mee chun mai welah tee fun reu wah leum took reuang rao
Do you still have me in your dreams, or have you forgotten everything we shared?
ยังคิดถึงฉันหรือเปล่าเมื่ออยู่คนเดียว
Yung kit teung chun reu bplao meua yoo kon diao
Do you still think of me when you’re alone?

(**) ตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ ชีวิตดูเปลี่ยนไป
Dtung dtae krung nun tee tur mai yoo cheewit doo bplian bpai
Since that time you left, my life seems to have changed
ยังอ้างว้างยังเสียใจ เหลือเพียงแต่ความเงียบเหงา
Yung ahng wahng yung sia jai leua piang dtae kwahm ngiap ngao
I’m still empty, still sad all that’s left is loneliness
ยังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่เรา
Yung kit teung wun tee pahn wun tee mee dtae rao
I still think of the past, the days when there was just the two of us
วันนี้มันว่างเปล่าเหงาจับใจ คิดถึงเธอรู้ไหม…
Wun nee mun wahng bplao ngao jup jai kit teung tur roo mai
Today is empty, loneliness grips my heart, do you know I miss you?
ยังคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว
Yung kit teung tur took tee tee yoo kon diao
I still think of you every time that I’m alone

(*,**)

ยังคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว
Yung kit teung tur took tee tee yoo kon diao
I still think of you every time that I’m alone

Title: เรื่องธรรมดา / Reuang Tummadah (Common Problem)
Artist: Buddha Bless ft. Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: [Single]
Year: 2016

คนเราบางทีมันก็มีอารมณ์ที่ทำให้พร่ำเพ้อ
Kon rao bahng tee mun gor mee ahgrom tee tum hai prum pur
Sometimes people have feelings that make us delirious
เมื่อคิดถึงใครที่เขาจากไปไม่ได้เจอ
Meua kit teung krai tee kao jahk bpai mai dai jur
When we think of someone who has left and we haven’t seen
จะทำยังไงเมื่อทุกชั่วโมงทุกนาที
Ja tum yung ngai meua took chua mohng took nahtee
What will I do when with every hour, every minute
เวลาผ่านไปอะไร ๆ มันดูเนิ่นนานตอนไม่มีเธอ
Welah pahn bpai arai arai mun doo nern nahn dtaun mai mee tur
That passes by, everything seems so slow when I don’t have you?

ความทรมาน ในวันวาน ที่เราจากกัน
Kwahm toramahn nai wun wahn tee rao jahk gun
The torture of the past when we separated
มันเป็นความจริง ที่ฉันอยาก ให้มันเป็นแค่ฝัน
Mun bpen kwahm jing tee chun yahk hai mun bpen kae fun
Is a reality that I want to make just a dream
ที่เสียน้ำตาไปมากมาย ที่ทุกข์ที่ร้อนที่ฟูมฟาย
Tee sia num dtah bpai mahk mai tee took tee raun tee foom fai
I’ve lost so many tears, I’ve suffered and cried
เพราะรับความจริงยังไม่ได้
Pror rup kwahm jing yung mai dai
Because I still can’t accept the truth

(*) ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าไม่เจอกับตัว ไม่มีวันเข้าใจ
Krung neung nai cheewit tah mai jur gup dtua mai mee wun kao jai
Once in a lifetime, if you don’t experience it, you’ll never understand
จากกันมันเจ็บปวดยังไง ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้
Jahk gun mun jep bpuat yun gngai tummai mun dtaung bpen baep nee
How it hurt to be separated, why does it have to be like this?

(**) โลกก็หมุนไป อย่างนั้น วันนี้ เพิ่งเข้าใจ
Lohk gor moon bpai yahng nun wun nee perng kao jai
The world keeps spinning, today I’ve just understood
ว่าไม่มีอะไร มั่นคงตลอดไป นี่ใช่ไหมชีวิต
Wah mai mee arai mun kong dtalaut bpai nee chai mai cheewit
That nothing is lasts forever, this is life, isn’t it?
แต่ใครก็ต้องเจออยู่แล้ว พลัดพราก และจากลา
Dtae krai gor dtaung jur yoo laeo plut prahk lae jahk lah
But everyone must face it, separating and saying good-bye
เจอกัน จากกัน เรื่องธรรมดา มาเป็นบทเรียนให้ได้รู้
Jur gun jahk gun reuang tummadah mah bpen bot rian hai dai roo
Meeting and parting, it’s a common problem that serves as a learning experience

ก็รู้อยู่แล้ว ว่าวันนี้จะต้องมา
Gor roo yoo laeo wah wun nee ja dtaung mah
I knew that today would have to come
วันที่จากกัน วันที่ฉันเสียน้ำตา
Wun tee jahk gun wun tee chun sia num dtah
The day we’d separate, the day I’d cry
มันยากเกินทำใจ ในวันที่โลกมันเปลี่ยนไป
Mun yahk gern tum jai nai wun tee lohk mun bplian bpai
It’s too difficult to accept, living in this changing world
ไม่มีเธออยู่ข้าง ๆ เหมือนก่อน
Mai mee tur yoo kahng kahng meuan gaun
Without you beside me like before

จะทำยังไง ให้ไม่ต้องจากลา จะทำยังไง ไม่ให้เสียน้ำตา
Ja tum yung ngai hai mai dtaung jahk lah ja tum yungngai mai hai sia num dtah
What can you do to keep from having to say good-bye? What can you do to keep from losing tears?
จะทำยังไง ให้โลกหมุนกลับมา มันคงจะไม่มี
Ja tum yung ngai hai lohk moon glup mah mun kong ja mai mee
What can you do to make the world turn back? Nothing

(*,**,**)

จะอีกแค่ไหน เมื่อไหร่จะลุกขึ้นสักที
Ja eek kae nai meua rai ja look keun suk tee
How much more? When will you finally stand up again?
จะอีกแค่ไหน ที่รอยยิ้มหายไปไม่มี
Ja eek kae nai tee roy yim hai bpai mai mee
How much longer will your smile be gone?
จะพอได้ไหม หยุดทำร้ายตัวเองเสียที
Ja por dai mai yoot tum rai dtua eng sia tee
Enough is enough, stop hurting yourself
จะเอาอีกไหม เจ็บปวดแค่ไหนก็รู้ดี
Ja ao eek mai jep bpuat kae nai gor roo dee
What else do you want? You know full well how much it hurts
ไม่พอใช่ไหม ความเจ็บความเศร้าที่มี
Mai por chai mai kwahm jep kwahm sao tee mee
The pain and sadness you have isn’t enough, is it?
คงไม่มีใคร เท่าตัวเธอที่รู้ดี
Kong mai mee krai tao dtua tur tee roo dee
No one else knows as well as you

   
Pardon me while I gush about my Buddha Bless boys.
First of all, my boys are SINGING!! It sounds so different from their usual dancehall/hiphop/reggae sounds, but their constant willingness to try new things is one of their biggest appeals, and this was a fresh, unexpected sound.
Secondly, the lyrics, though pretty “tough love,” are fabulous, reminding us that to lose at love is a common problem that everyone is going to face at some point in their lives, there’s nothing you can do to avoid it, and the sooner we can accept it for what it is, the sooner we can move on with our lives.
Lastly, the music video is so beautifully portrayed, I’m sure even if I wasn’t already head over heels in love with this trio, I’d still have goosebumps.
Another perfect release for Buddha Bless <3

Title: กำไลมาศ / Gumlai Maht (Gold Bracelet)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST กำไลมาศ /Gumlai Maht
Year: 2016

(*) ที่ยังรอเพราะรัก รักจนสุดแสน รอเพราะแค้น แค้นจนสุดใจ
Tee yung ror pror ruk ruk jon soot saen ror pror kaen kaen jon soot jai
I’m still waiting because of love, love to the very end, waiting because of anger, anger to the depths of my heart
เธอรู้ไหมฉันรอจนใจสลาย
Tur roo mai chun ror jon jai salai
Do you know that I’ve been waiting until my heart was destroyed?
ให้ยอมลารักนั้น ฉันทนไม่ไหว ให้ยอมอภัย ฉันทำไม่ได้
Hai yaum lah ruk nun chun ton mai wai hai yaum apai chun tum mai dai
Make me willing to say good-bye to that love, I can’t take it, make me willing to forgive, I can’t do it
ทั้งรักทั้งเจ็บถึงแม้ตัวตาย…ฉันก็จะรอ
Tung ruk tung jep teung mae dtua dtai chun gor ja ror
I’ll love and hurt, though my body will die, I will wait

กำไลมาศ วิลาสจับใจ ใส่คล้องไว้มอบใจภักดีแต่เธอ
Gum lai maht wilaht jup jai sai klaung wai maup jai puk dee dtae tur
This gold bracelet is pretty and impressive, when I put it on, I bestow my heart to be loyal to only you
แทนสัญญา สักวันที่เรามาเจอ จะเคียงคู่เธอตลอดไป
Taen sunyah suk wun tee rao mah jur ja kiang koo tur dtalaut bpai
To stand for the promise that some day, we’ll meet, and I’ll be beside you forever

ภาพวันวาน หวานกลายเป็นขม เจ็บระทมเมื่อเธอรักจางห่างไกล
Pahp wun wahn wahn glai bpen kom jep ratom meua tur ruk jahng hahng glai
The image of yesterday, the sweetness has become bitter, I’m hurting and depressed when your love faded away
ขอสัญญา ไม่ว่าจะนานแค่ไหน จะให้เธอชดใช้ในสิ่งที่ทำ
Kor sunyah mai wah ja nahn kae nai ja hai tur chot chai nai sing tee tum
I want to promise, no matter how long it’ll be, I’ll make you pay for what you’ve done

(*)

กำไลมาศ ชาติภพเปลี่ยนผัน เฝ้านับวันกลับมาพบเจ้าของใจ
Gumlai maht chaht pop bplian pun fao nup wun glup mah pob jao kaung jai
With this gold bracelet, the world has changed, counting the days until I can meet the owner of my heart again
ขอสัญญา ว่าฉันจะกอดเธอไว้ อยู่เคียงใจไม่ยอมให้พรากจากกัน
Kor sunyah wah chun ja gaut tur wai yoo kaing jai mai yaum hai prahk jahk gun
I want to promise that I’ll embrace you, I’ll be beside your heart and refuse to be separated from you

ในความอ้างว้างต้องทนร้าวรานเพียงไหน เธอได้ยินไหมเสียงหัวใจเพรียกหา
Nai kwahm ahng wahng dtaung ton rao rahn piang nai tur dai yin mai siang hua jai priak hah
In the emptiness, however much regret I must endure, do you hear the voice of my heart crying out?

ที่ยังรอเพราะรัก รักจนสุดแสน รอเพราะแค้น แค้นจนสุดใจ
Tee yung ror pror ruk ruk jon soot saen ror pror kaen kaen jon soot jai
I’m still waiting because of love, love to the very end, waiting because of anger, anger to the depths of my heart
เธอรู้ไหมฉันรอจนใจสลาย
Tur roo mai chun ror jon jai salai
Do you know that I’ve been waiting until my heart was destroyed?
ให้ยอมลารักนั้น ฉันทนไม่ไหว ให้ยอมอภัย ฉันทำไม่ได้
Hai yaum lah ruk nun chun ton mai wai hai yaum apai chun tum mai dai
Make me willing to say good-bye to that love, I can’t take it, make me willing to forgive, I can’t do it
ทั้งรักทั้งเจ็บถึงแม้ตัวตาย
Tung ruk tung jep teung mae dtua dtai
I’ll love and hurt, even though my body will die
ให้ยอมลารักนั้น ฉันทนไม่ไหว ให้ยอมอภัย ฉันทำไม่ได้
Hai yaum lah ruk nun chun ton mai wai hai yaum apai chun tum mai dai
Make me willing to say good-bye to that love, I can’t take it, make me willing to forgive, I can’t do it
ทั้งรักทั้งเจ็บถึงแม้ตัวตาย…ฉันก็จะรอ
Tung ruk tung jep teung mae dtua dtai chun gor ja ror
I’ll love and hurt, even though my body will die, I’ll wait
ฉันจะรอเธอ ฉันจะรอ…
Chun ja ror tur chun ja ror
I’ll wait for you, I’ll wait

   
คำร้อง/ทำนอง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

Title: ไม่สายใช่ไหม / Mai Sai Chai Mai (It’s Not Late, Right?)
Artist: Jennifer Kim and Pete Pol (เจนนิเฟอร์ คิ้ม, พีท พล)
Album: OST บางระจัน / Bahng Rajun
Year: 2015

เหมือนเมฆลอย คอยปิดบังสายตา
Meuan mek loy koy bpit bung sai dtah
It’s like clouds have floated in, covering our vision
ท้องนภา จึงไม่เคยเห็นดาว
Taung napah jeung mai koey hen dao
So the sky never sees the stars
ไม่รู้เลย ว่าแสงทอสกาว
Mai roo loey wah saeng tor sagao
I don’t know if the woven light
คือแสงดาวคอยส่องมาให้ฉัน
Keu saeng dao koy saung mah hai chun
Is the starlight shining down for me

เหมือนเมฆลอย คอยปิดบังหัวใจ
Meuan mek loy koy bpit bung hua jai
It’s like the clouds floated in, covering our hearts
รักเท่าไร เธอไม่เคยเห็นกัน
Ruk tao rai tur mai koey hen gun
However much I love you, you never see me
ขอชะตา พัดเมฆที่ขวางกางกั้น
Kor chadtah put mek tee kwahng gahng gun
I want destiny to blow the blocking clouds away
สักวัน อาจรู้และเข้าใจ
Suk won aht roo lae kao jai
Some day you might know and understand

(*) ฉันรักเธอ แต่เหมือนว่าเธอไม่รู้
Chun ruk tur dtae meuan wah tur mai roo
I love you, but it’s like you don’t know
ฉันรักเธอ ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร
Chun ruk tur mai roo dtung dtae meua rai
I love you, I don’t know since when
รู้แค่เพียงตอนนี้ มีแต่เธอในใจ
Roo kae piang dtaun nee mee dtae tur nai jai
All I know is that right now I only have you in my heart
ไม่สายไป ใช่ไหมให้เรารักกัน
Mai sai bpai chai mai hai rao ruk gun
It’s not too late for us to love each other, right?

จากวันนี้จะมีแต่เธอเสมือนดวงใจ
Jahk wun nee ja mee dtae tur sameuan duang jai
From now on, I’ll have only you as my sweetheart
จากวันนี้จะมีแต่เราร่วมทางกันไป
Jahk wun nee ja mee dtae rao ruam tahng gun bpai
From now on, there will be only us travelling together
จะฝ่าฟัน จะแบ่งปัน จะรักกัน ไม่ว่านานเพียงไหน
Ja fah fun ja baeng bpun ja ruk gun mai wah nahn piang nai
We’ll struggle through, we’ll share things, we’ll love each other, no matter how long it’ll be

(*,*)
ไม่สายไป วันนี้ฉันจะรักเธอ
Mai sai bpai wun nee chun ja ruk tur
If it’s not too late, today I’ll love you

Title: พรากรัก / Prahk Ruk (Separate Love)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST บางระจัน / Bahng Rajun
Year: 2015

ตราบดวงตะวัน มั่นคงบนฟ้าไกล
Dtrahp duang dtawun mun kong bon fah glai
As long as the sun is stable in the sky
หนึ่งดวงฤทัย จะมั่นในรักเธอ
Neung duang reutai ja mun nai ruk tur
One heart will be certain in its love for you
เมื่อโชคชะตา ลิขิตให้พบเจอ
Meua chohk chadtah likit hai pob jur
When destiny and fate let us meet
จะรักแค่เธอ ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
Ja ruk kae tur mai yaum bplian jai
I’ll love only you, I refuse to change my mind

(*) จะร้ายจะดี พรุ่งนี้อย่างไร
Ja rai ja dee proong nee yahng rai
However good or bad tomorrow will be
ไม่เคยสนใจ จะอยู่กับเธอวันนี้
Mai koey son jai ja yoo gup tur wun nee
I’ll never care, I’ll be with you today
จะร้อนจะเย็น จะขอเผชิญข้างเธอคนดี
Ja raun ja yen ja kor pachern kahng tur kon dee
Be it hot or cold, I want to face it at your side, sweetheart
สัญญาจะมีแต่กันและกัน
Sunyah ja mee dtae gun lae gun
I promise we will only be together

(**) ต่อให้ฟ้าพรากเราให้ห่าง ไม่มีทางพรากใจของฉัน
Dtor hai fah prahk rao hai hahng mai mee tahng prahk jai kaung chun
Though heaven separated us, there’s no way to separate my heart
สองดวงใจจะเคียงคู่กัน ไม่มีวันห่างหาย
Saung duang jai ja kiang koo gun mai mee wun hahng hai
Our two hearts will be beside each other, never far apart
หากวันใดฟ้าจะพรากใจ ก็คงทำได้เพียงความตาย
Hahk wun dai fah ja prahk jai go rkong tumd ai piang kwahm dtai
If one day heaven separates our hearts, all I will be able to do is die
จากวันนี้ถึงวันสุดท้าย จะรักเธอ ดั่งลมหายใจผู้เดียว
Jahk wun nee teung wun soot tai ja ruk tur dung lom hai jai poo diao
From today until my final day, I”ll love you like my only breath

ตราบใดมีรัก ประกายในหัวใจ
Dtrahp dai mee ruk bpragai nai hua jai
As long as I have love sparkling in my heart
มืดมัวเท่าไร ก็ยังไม่มืดมน
Meut mua tao rai gor yung mai meut mon
However dark it is, it’s still not dim
สักวันชะตา อาจเปลี่ยนให้ทุกข์ทน
Suk wun chadtah aht bplian nai took toon
Some day, destiny might change and make me suffer
แต่เราสองคน ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
Dtae rao saung kon mai yaum bplian jai
But the two of us refuse to change our minds

(*,**)

หากวันใดฟ้าจะพรากใจ ก็คงทำได้เพียงความตาย
Hahk wun dai fah ja prahk jai go rkong tumd ai piang kwahm dtai
If one day heaven separates our hearts, all I will be able to do is die
จากวันนี้ถึงวันสุดท้าย จะรักเธอ ดั่งลมหายใจผู้เดียว
Jahk wun nee teung wun soot tai ja ruk tur dung lom hai jai poo diao
From today until my final day, I”ll love you like my only breath

จากวันนี้ถึงวันสุดท้าย จะรักเธอ ดั่งลมหายใจผู้เดียว
Jahk wun nee teung wun soot tai ja ruk tur dung lom hai jai poo diao
From today until my final day, I”ll love you like my only breath

Title: บ่วงแค้น / Buang Kaen (Angry Snare)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST บ่วง
Year: 2012

ยามรักก็รักจนปักหัวใจ ยอมให้ทำได้ทั้งผิดและถูก
Yahm ruk gor ruk jon bpuk hua jai yaum hai tum dai tung pit lae took
When I love, I love until I implant my heart, I give and do both right and wrong
ยามแค้นก็เกิดความแค้นพันผูก ถูกรัดเรียงร้อยเป็นบ่วงมัดใจ
Yahm kaen gor gert kwahm kaen pun pook took rut riang roy bpen buang mut jai
When I’m angry, anger forms a thousand binds, I’m bound, composing a snare that ties up my heart

(*) ความแค้นจากความรักรุนแรง มากยิ่งนัก
Kwahm kaen jahk kwahm ruk roon raeng mahk ying nuk
Anger from love is far more harsh
ยิ่งรักยิ่งเจ็บแค้นยิ่งผูกร้าย พยาบาท
Ying ruk ying jep kaen ying pook rai payahbaht
The more I love, the more I hurt and am angry, and the more I’m bound to evil and am vindictive
บ่วงแค้นไม่มีวันสลาย แม้ตายไม่มีวันอภัย
Buang kaen mai mee wun salai mae dtai mai mee wun apai
The angry snare will never be destroyed, even if I die, it’ll never be forgiven
บ่วงกรรมที่เธอทำกันไว้ ฝังใจทุกชาติตามราวี
Buang gum tee tur tum gun wai fung jai took chaht dtahm rahwee
The snare of sin that you’ve done to me is embedded in my heart for every following lifetime
บ่วงแค้นมัดหัวใจแค่ไหน ดิ้นรนเพียงไรกรีดใจทุกที
Buang kaen mut hua jai kae nai din ron piang rai greet jai took tee
However much the angry snare has tied up my heart, however much I struggle, it slices my heart every time
เจ็บปวดแสนทรมานอย่างนี้ ไม่รู้จะมีวันไหนหลุดพ้นเสียที วันที่อโหสิกรรม
Jep bpuat saen toramahn yahng nee mai roo ja me wun nai loot pon sia tee wun tee ahohsigum
It’s painful torture like this, I don’t know if there will ever be a day I’ll escape it, a day I’ll have reconciliation
บ่วงรักยังมัดใจด้วยรักเธอ รอเจอเพื่อรั้งเธออยู่ข้างกาย
Buang ruk yung mut jai duay ruk tur ror jur peua rung tur yoo kahng gai
The snare of love still ties up my heart with my love for you, waiting to see you to hold you by my side
บ่วงแค้นยังผูกใจไว้คงมั่น รอวันสะสางหนี้กรรมของเรา
Buang kaen yung pook jai wai kong mun ror wun sasahng nee gum kaung rao
The angry snare still binds my heart steadfast, waiting for the day to clear our debt of karma

(*)

บ่วงแค้นมัดหัวใจแค่ไหน ดิ้นรนเพียงไรกรีดใจทุกที
Buang kaen mut hua jai kae nai din ron piang rai greet jai took tee
However much the angry snare has tied up my heart, however much I struggle, it slices my heart every time
รอวันแสงธรรมส่องใจดวงนี้ วันนั้นที่ความเลวร้ายจะพ่ายความดี วันที่อโหสิกรรม
Ror wun saeng tum saung jai duang nee wun nun tee kwahm leo rai jai pai kwahm dee wun tee ahohsigum
Waiting for the day light will shine on this heart, that day that the evil will be peaten by goodness, the day I’ll have reconciliation