Jack Thanapol

All posts tagged Jack Thanapol

Title: คนแบกรัก / Kon Baek Ruk (A Person Shouldering Love)
Artist: Jack Thanapol (แจ๊ค ธนพล)
Album: คนที่รอคอย / Kon Tee Ror Koy (The Person Waiting)
Year: 2014

แบกรักมานาน
Baek ruk mah nahn
I’ve shouldered my love for so long
มานานแสนนานเต็มที
Mah nahn saen nahn dtem tee
So long, willingly
อ้างว้างเดียวดายอย่างนี้
Ahng wahng diao dai yahng nee
All alone like this
ไม่มีใครช่วยแบ่งเบา
Mai mee krai chuay baeng bao
With no one to help me bear it
กลางคืนก็เพ้อ ฝัน
Glahng keun gor pur fun
I absently daydream
กลางวันยิ่งหงอย เหงา
Glahng wun ying ngoy ngao
The more it makes me lonely during the day
เห็นมีแต่เงา
Hen mee dtae ngao
I only see my shadow
เป็นเพื่อนตลอดเวลา
Bpen peuan dtalaut welah
It’s always my friend

แบกรักจนเหนื่อย
Baep ruk jon neuay
I’ve shouldered my love until I’ve gotten tired
จนเมื่อยหัวใจเต็มทน
Jon meuay hua jai dtem ton
Until my heart has grown sore
เฝ้าเหลียวหาใครสักคน
Fao liao hah krai suk kon
I turn and look for someone
จวนจนมาพบแก้วตา
Juan jon mah pob gaeo dtah
Until I found my darling
แรกเจอก็พิศ ฝัน
Raek jur gor pit fun
When we first met, I stared and dreamed
ยิ่งนานยิ่งโหย หา
Ying nahn ying hoy hah
The longer it’s been, the more I desire you
เหมือนใจรู้ว่า
Meuan jai roo wah
It’s like my heart knows that
คนดีชะตาต้อง กัน
Kon dee chadtah dtaung gun
Fate has put us together, darling

(*) เป็นเธอได้มั๊ย
Bpen tur dai mai
Can it be you?
เป็นเธอได้ไหม
Bpen tur dai mai
Can it be you?
ที่ จะเต็มใจ
Tee ja dtem jai
Who will be willing
รับรักจากชายอย่างฉัน
Rup ruk jahk chai yahng chun
To accept the love from a guy like me
เราเจ็บแค่ไหน
Rao jep kae nai
However much we hurt
แต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
Dtae yung ngai gor yung saen wahn
No matter what, it’s still sweet
เหมือนเหล้าที่หมักไว้นาน
Meuan lao tee muk wai nahn
Like alcohol that has been fermenting for a long time
ยิ่งหวาน…จับใจ
Ying wahn jup jai
The more the sweetness grabs my heart

(**) แบกรักมาหนัก
Baek ruk mah nuk
I’ve shouldered my heavy love
มาหนักเพราะเป็นรักจริง
Mah nuk pror bpen ruk jing
It’s heavy because it’s true love
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้ง
Ruk laeo mai taut mai ting
If I love you, I won’t abandon you
ไม่มีกลิ้งกลอกหลอกใคร
Mai mee gling glauk lauk krai
There’s no deception towards anyone
ถ้าหากเธอยิน ดี
Tah hahk tur yin dee
If you’re happy
จะพลีหมดดวง ใจ
Ja plee mot duang jai
I’ll offer you my entire heart
ร้าย ดียังไง
Rai dee yung ngai
No matter how good or bad things are
รักเธอจนตายจากกัน
Ruk tur jon dtai jahk gun
I’ll love you until death separates us

(*,**)

Title: คนที่รอคอย / Kon Tee Ror Koy (The Person Waiting)
Artist: Jack Thanapol
Album: คนที่รอคอย / Kon Tee Ror Koy (The Person Waiting)
Year: 2014

ได้มาพบเธอ จึงรู้ ว่าเจอคำตอบ
Dai mah pob tur jeung roo wah jur kum dthaup
When I met you, I knew I had found the answer
เปิดใจได้ เลยว่าชอบ ตั้งแต่วันแรกพบกัน
Bpert jai dai loey wah chaup dtung dtae wunr aek pob gun
I can open my heart and say that I’ve liked you since the day we first met
เคยอยู่คนเดียว ขับเคี่ยวชีวิตสู้งาน
Koey yoo kon diao kup kiao cheewit soo ngahn
I used to be alone, dealing with life and fighting through work
คำถามทำเพื่อใครกัน วันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลย
Kum tahm tum peua krai gun wun nee sawun hai tur chaloey
I questioned who I was doing it for, today, heaven gave you as my answer

ดั่งคนคุ้นเคย ใช่เลยที่ใจเฝ้าคอย
Dung kon koon koey chai loey tee jai fao koy
Like familiar people, yes, my heart is waiting
เธอเป็นเหมือนแสงหิ่งห้อย มาส่องใจที่เฉย เมย
Tur bpen meuan saeng hing hoy mah saung jai tee choey moey
You’re like the light of a firefly, illuminating my indifferent heart
ให้มองเห็นทาง เดินห่างความเหงาคุ้นเคย
Hai maung hen tahng dern hahng kwahm ngao koon koey
Letting me see the path and walking away from the familiar loneliness
ทางใจที่ใครผ่านเลย จะลงเอยถ้าเธอ มาเริ่ม
Tahng jai tee krai pahn loey ja long oey tah tur mah rerm
The path of the heart that everyone passed by will end if you begin

(*) เติม ความสุขลงในช่องว่าง
Dterm kwahm sook long nai chaung wahng
Filling happiness into my empty space
ห้องนอนอ้างว้าง หากมีผู้มาช่วย เติม
Haung naun ahng wahng hahk mee poo mah chuay dterm
My empty bedroom, if there was someone to help fill it
มีเธอเคียงคู่ แม้นดู ทีวีเครื่องเดิม
Mee tur kiang koo maen doo tee vee kreuang derm
To have you beside me, like you’re watching the same TV
ไม่ต้อง ปรับแสงเงาเพิ่ม ก็เติมสุขได้ เสมอ
Mai dtaung bprup saeng ngao perm gor dterm sook dai samur
There’s no need to increase the light of the shadow, it can always be filled with happiness

(**) ได้มาพบเธอ จึงรู้ ว่าเจอคำตอบ
Dai mah pob tur jeung roo wah jur kum dtaup
When I met you, I knew I had found the answer
ถ้าเธอเผยใจว่าชอบ คงสอบผ่านความ ละเมอ
Tah tur poey jai wah chaup kong saup pahn kwahm lamur
If you revealed that you liked me, I’d get over this daydream
คนที่รอคอย อย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอ
Kon tee ror koy yah hai loot loy meua jur
Don’t make the person who’s waiting slip up when he meets you
ใจร้างรอช่างคือเธอ เสนอรักมา ซ่อมแซม
Jai rahng ror chahng keu tur sanur ruk mah saum saem
This deserted heart is waiting just for you, offering love to repair

(*, **)