Ja Jittapa

All posts tagged Ja Jittapa

Title: ขอบคุณทุกอย่าง / Kaup Koon Took Yahng (Thanks for Everything)
Artist: Ja Jittapa (จ๊ะ จิตตาภา)
Album: OST วัยแสบสาแหรกขาด / Wai Saep Sai Raek Kaht
Year: 2016

ฉันเชื่อว่ารักแท้จริง ต้องเกิดจากหัวใจ
Chun cheua wah ruk tae jing dtaung gert jahk hua jai
I believe that true love must be born from the heart
ไม่ใช่แค่อารมณ์อ่อนไหวเท่านั้น
Mai chai kae ahrom aun wai tao nun
it’s not just a weak feeling
ฉันเชื่อว่ารักคือการเดินทางไปด้วยกัน
Chun cheua wah ruk keu gahn dern tahng bpai duay gun
I believe that love is going through life together
ไม่ใช่แค่มองตากันแล้วเผลอไป
Mai chai kae maung dtah gun laeo plur bpai
Not just looking in each other’s eyes and being absent-minded

(*) และตอนนี้ที่ฉันได้พบเธอ เรียกว่ารักได้รึเปล่า
Lae dtaun nee tee chun dai pob tur riak wah ruk dai reu bplao
And now that I’ve met you, would this be called love?

(**) ขอบคุณทุกสิ่ง ขอบคุณทุกอย่าง มีเธอข้างๆก็เลยได้เข้าใจ
Kaup koon took sing kaup koon took yahng mee tur kahng kahng gor loey dai kao jai
Thanks for everything, thanks for everything, I have you beside me, so I can understand
ขอบคุณที่เธอ ช่วยตอบคำถามในหัวใจ
Kaup koon tee tur chuay dtuap kum tahm nai hua jai
Thank you for answering the questions in my heart
ความรักเป็นอย่างไร ได้รู้และมั่นใจเพราะเธอ
Kwahm ruk bpen yahng rai dai roo lae mun jai pror tur
I know and am certain what love is like because of you

ฉันเชื่อว่าเธอคือคนๆเดียวที่ฉันรอ
Chun cheua wah tur keu kon kon diao tee chun ror
I believe you’re the one person whom I’ve been waiting for
ฉันเชื่อว่าเธอคือใครคนนั้น
Chun cheua wah tur keu krai kon nun
I believe you’re the one
ฉันเชื่อว่าเราจะได้เดินทางไปด้วยกัน
Chun cheua wah rao ja dai dern tahng bpai duay gun
I believe we’re going to go through a lot together
จะเคียงข้างกันจนวันสุดท้าย
Ja kiang kahng gun jon wun soot tai
We’ll be beside each other until the final day

(*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง Hello – goodbye by แทน ลิปตพัลลภ – แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง แทน ลิปตพัลลภ

Title: หวั่นไหว / Wun Wai (Nervous)
Artist: Ja Jittapa
Album: OST the Sixth Sense 2
Year: 2012

ฉันค้นพบว่าน้ำตาที่ฉันสร้างมันขึ้นมา จางไป
Chun kon pob wah num dtah tee chun sahng mun keun mah jahng bpai
I’ve found that the tears I create fade away
ฉันได้รู้ได้เข้าใจเพราะหัวใจไม่เคยลืมเธอ
Chun dai roo dai kao jai pror hua jai mai koey leum tur
I learned and understood this because my heart never forgot you

(*) รักเธอ แม้ความจริงแปรเปลี่ยนเพียงใด
Ruk tur mae kwahm jing bprae bplian piang dai
I love you, no matter how much the truth has changed
อาจเพียง พบเจอกัน หัวใจพลันสั่นไหว
Aht piang pob jur gun hua jai palun sun wai
We may have just met, but my heart instantly started pounding

(**) หวั่นไหว ผ่านทางสายตา เก็บไว้
Wun wai pahn tahng sai dtah gep wai
I’m nervous looking into your eyes, keeping it in
ที่เธอคนเดียวได้ไหม พรุ่งนี้ความรักคงผ่านพ้นไป
Tee tur kon diao dai mai proong nee kwahm ruk kong pahn pon bpai
That it’s only you, tomorrow love will pass by
เหลือหัวใจทิ้งไว้เพียงรอความสุข รักที่ไม่ได้ครอบครอง
Leua hua jai ting wai piang ror kwahm sook ruk tee mai dai kraup kraung
Leaving my heart just waiting for happiness, a love that it doesn’t possess
รักที่ไม่ได้เฝ้ารอ คอยใคร เพราะพรุ่งนี้ยังยาวไกล เพราะหัวใจไม่เคยลืมเธอ
Ruk tee mai dai fao ror koy krai pror proong nee yung yao glai pror hua jai mai koey leum tur
A love that isn’t waiting, waiting for someone, because tomorrow is still a long way away, because my heart never forgot you

(*,**)

พรุ่งนี้ ความรักคงผ่านพ้นไป เหลือหัวใจทิ้งไว้เพียงรอความสุข
Proong nee kwahm ruk kong pahn pon bpai leua hua jai ting wai piang ror kwahm sook
Tomorrow love will pass by, leaving my heart just waiting for happiness
ฉันค้นพบว่าน้ำตาที่ฉันมันขึ้นมา จางไป
Chun kon pob wah num dtah tee chun sahng mun keun mah jahng bpai
I’ve found that the tears I create fade away
เพราะพรุ่งนี้ยังยาวไกล เพราะหัวใจไม่เคยลืมเธอ
Pror proong nee yung yao glai pror hua jai mai koey leum tur
Because tomorrow is still a long way away, because my heart never forgot you

Title: มันเป็นอะไรของมันนะหัวใจ / Mun Pen Arai Kaung Mun Na Hua Jai (What’s Wrong With My Heart?)
Artist: Ja Jittapa (จ๊ะ จิตตาภา)
Album: OST เขยบ้านนอก / Koey Bahn Nauk
Year: 2010

เป็นตัวของตัวเองอยู่เรื่อยไป
Pen dtua kaung dtua eng yoo reuay pai
I’ve always been self-confident
ไม่เคยอ่อนข้อให้ใครเลยสักที
Mai koey aun kor hai krai loey suk tee
I’ve never given in to anyone before
ไม่มีเรื่องกังวลใจ นอนหลับสบายดี
Mai mee reuang gung won jai naun lup sabai dee
I’ve never had any worries, I sleep soundly
ไม่เคยมีอะไรต้องไหวหวั่น
Mai koey mee arai dtaung wai wun
I’ve never had anything to stress about

จนวันที่เธอเดินเข้ามาหา
Jon wun tee tur dern kao mah hah
Until the day you walked in
ใจที่แข็งที่กล้าก็เริ่มสั่น
Jai tee kaeng tee glah gor rerm sun
My heart that was strong and brave began to tremble
ไม่อยากคิดก็คิดถึง นอนหลับก็ต้องฝัน
Mai yahk kit gor kit teung naun lup gor dtaung fun
I don’t want to think about you, but I do, when I sleep, I dream
เห็นแต่ภาพเธอเท่านั้นในหัวใจ
Hen dtae pahp tur tao nun nai hua jai
I see only your image on my heart

(*) หงุดหงิดตัวเองที่สั่งหัวใจไม่ได้
Ngoot ngit dtua eng tee sung hua jai mai dai
I’m annoyed with myself that I can’t control my heart
แต่ก็สุขใจทุกทีที่คิดถึงเธอ
Dtae gor sook jai took tee tee kit teung tur
But I’m happy every time I think of you

(**) มันเป็นอะไรของมันนะหัวใจ
Mun pen arai kaung mun na hua jai
What’s wrong with my heart?
มันเป็นอะไรที่ยังไม่เคยไม่เคย
Mun pen arai tee yung mai koey mai koey
What’s wrong? It’s never ever been like this
มันเป็นอะไรที่เรียกว่ารักได้ไหมเอ่ย
Mun pen arai tee riak wah ruk dai mai oey
Could whatever it is be called “love”?
ถ้าจะมีคนเฉลย
Tah ja mee kon chaloey
If anyone can answer me
คนคนนั้นต้องเป็นเธอ
Kon kon nun dtaung pen tur
That person would be you

คนเป็นร้อยเป็นพันให้เจอะเจอ
Kon pen roy pen pun hai jur jur
There are hundreds of thousands of people to meet
ทำไมต้องเป็นเธอไม่เข้าใจ
Tummai dtaung pen tur mai kao jai
I don’t understand why it had to be you
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ได้มีอะไร
Gor kae kon tummadah mai dai mee arai
I’m just a normal person, I don’t have anything
ไม่ได้พิเศษกว่าคนไหนที่เคยเจอ
Mai dai piset gwah kon nai tee koey jur
I’m no more special than any other person you’ve ever met

(*,**,**)