Infamous

All posts tagged Infamous

Title: ทางออก / Tahng Auk (Exit)
Artist: Infamous
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เธอเติมทุกอย่างให้กับชีวิตฉัน แล้วก็จากไป
Tur dterm took yahng hai gup cheewit chun laeo gor jahk bpai
You filled my life with everything, then left
ปล่อยให้งง ปล่อยให้มึน ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ยอมรับความจริง
Bploy hai ngong bploy hai meun tum arai dai mai dai dtae yaum rup kwahm jing
Leaving me confused, leaving me dazed, I couldn’t do anything, I could only accept the truth

ก็ทุกอย่างที่เธอได้พูดมา ฉันตอบไปหมดแล้วทุกๆสิ่ง
Gor took yahng tee tur dai poot mah chun dtaup bpai mot laeo took took sing
But everything you said, I’ve already answered, everything
แต่เธอไม่สนความจริง เรื่องราวจริงๆ จากปากของฉัน
Dtae tur mai son kwahm jing reuang rao jing jing jahk bpahk kaung chun
But you don’t care about reality or the true stories coming out of my mouth

หากยัง ยืนยันจะไป
Hahk yung yeun yun ja bpai
If you’re still set on leaving

(**) ก็เชิญไปหาทาง ที่ดีกว่า มัวมาเสียเวลา กับฉันเพื่ออะไร
Gor chern bpai hah tahng tee dee gwah mua mah sia welah gup chun peua arai
You’re welcome to go find a better path, why keep wasting time with me?
หากเธอจะเลือกแล้ว เราก็ควรแยกทางกันไป
Hahk tur ja leuak laeo rao gor kuan yaek tahng gun bpai
If you’ve already chosen, we should part ways
ถ้าคำพูดฉันมันไม่มีความหมาย คำพูดสุดท้ายคือคำว่าลาก่อน
Tah kum poot chun mun mai mee kwahm mai kum poot soot tai keu kum wah lah gaun
If my words are meaningless, my final words to you will be “good-bye”

(*)

เมื่อทุกๆอย่างที่เราได้สร้างมา ต้องจบลงด้วยรอยคราบน้ำตา
Meua took took yahng tee rao dai sahng mah dtaung jop long duay roy krahp num dtah
When everythin that we created must end with a trail of tears
เธออาจเจอทางที่ดีกว่า คำพูดฉันจึงหมดความหมาย
Tur aht jur tahng tee dee gwah kum poot chun jeung mot kwahm mai
You might have found a better path, so my words are meaningless

หากเธอ พอใจจะไป
Hahk tur por jai ja bpai
If you’re satisfied with leaving

(**,**,**)

แล้วก็จากไป ปล่อยให้งง ปล่อยให้มึน ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่ยอมรับความจริง
Laeo gor jahk bpai bploy hai ngong bploy hai meun tum arai mai dai dai dtae yaum rup kwahm jing
And you left, leaving me confused, leaving me dazed, I couldn’t do anything, I could only accept the truth

   

คำร้อง : เก่ง ธนดล / ชูใจ
ทำนอง : เก่ง ธนดล
เรียบเรียง : เก่ง ธนดล / ปิยะนันท์ แก้วบุญเรือง / ศิวลักษณ์ หินแก้ว
จิตตพันธุ์ จิตร์แก้ว / วิท Vit Bigboy

   
Ohhh, P’Keng, I’ve missed your voice~~ I’m so glad Infamous is back. I still love their bitter lyrics, upbeat sound, and of course, Keng’s unique, powerful voice. I’m happy for them that they’re indie now and can do whatever they want, whenever they want. I hope this route is more suitable for them than RS Promotion was, though I hope it won’t be another 4 years before we get another new single from them~ 🙂

Title: รัก / Ruk (Love)
Artist: Infamous
Album: [Single]
Year: 2010

ในความกังวล สับสนวุ่นวายในชีวิต
Nai kwahm gung won sup son woon wai nai cheewit
In the worry and confusion of life
ในความมืดมิด ต้องเดินบนทางอย่างสิ้นหวัง
Nai kwahm meut mit dtaung dern bon tahng yahng sin wung
In the darkness where I was following a path of despair
กลับพบบางสิ่ง ที่เหมือนแสงปลายทาง
Glup pob bahng sing tee meuan saeng bplai tahng
I found something like a guiding light

ตั้งแต่มาเจอกับเธอ ชีวิตก็เปลี่ยนผัน
Dtung dtae mah jur gup tur cheewit gor bplian pun
Since meeting you, my life has changed
มีแต่ความดี ที่เธอมอบให้ชีวิตฉัน
Mee dtae kwahm dee tee tur maup hai cheewit chun
There’s only the goodness that you’ve given my life
ได้พบบางอย่าง ที่มีแค่สองเราจะเข้าใจ
Dai pob bahng yahng tee mee kae saung rao ja kao jai
We found something that just the two of us understand

(*) แม้จะคิดหาคำพูดใดๆ ให้เพียงพอ
Mae ja kit hah kum poot dai dai hai piang por
Though we search for any words that are just right
ก็ไม่พบเจอคำใดเท่าคำนี้
Gor mai pob jur kum dai tao kum nee
You won’t find any word equal to this one
ที่จะพูดแทนความรู้สึกที่มี
Tee ja poot taen kwahm roo seuk tee mee
That will express the feelings we have
ที่จะใช้แทนความรู้สึกดีๆ มีเพียงคำๆ นี้
Tee ja chai taen kwahm roo seuk dee dee mee piang kum kum nee
That can be used in place of the wonderful feelings, there’s only this word

(**) รักคือทุกความรู้สึก ที่มีให้เธอคนเดียว
Ruk keu took kwahm roo seuk tee mee hai tur kon diao
Love is every feeling that I have for you alone
จากนี้ไปจะมีแต่คำ รัก
Jahk nee bpai ja mee dtae kum ruk
From now on, there’s only the word love
สุดหัวใจไม่อาจนิยามความจริงใดๆ
Soot hua jai mai aht niyahm kwahm jing dai dai
To the end of my heart, it might not fully define the truth
ได้เพียงคำว่า รักเธอ
Dai piang kum wah ruk tur
There’s only the words “I love you”

(*,**)

มีแค่ฉันและเธอ ที่เป็นเพียงตัวละคร
Mee kae chun lae tur tee bpen piang dtua lakorn
There’s only you and me who are the only characters
แค่สองคนในบทเรียน
Kae saung kon nai bot rian
Just the two of us in this lesson of
รัก จากนี้ไปทุกวันฉันขอให้เธอเข้าใจ
Ruk jahk nee bpai took wun chun kor hai tur kao jai
Love, from now on, every day, I want you to understand
ว่าที่รัก ฉันรักเธอ
Wah tee ruk chun ruk tur
That, darling, I love you

Title: ช่วงเวลา / Chuang Welah (Time)
Artist: Infamous
Album: [Single]
Year: 2012

ช่วงเวลาที่นานที่สุด คือช่วงเวลาที่ฉันได้ให้
Chuang welah tee nahn tee soot keu chuang welah tee chun dai hai
The longest time is the time I gave to you
ได้ให้เธอไปให้หมดทั้งใจ ให้ได้ทั้งชีวิต
Dai hai tur pai hai mot tung jai hai dai tung cheewit
I gave to you with all of my heart, all of my life
แต่ช่วงเวลาที่สั้นที่สุด คือช่วงเวลาที่เธอบอกรัก
Dtae chuang welah tee sun tee soot keu chuang welah tee tur bauk ruk
But the shortest time is the time that you told me you loved me
เธอจบมันลงด้วยความเฉยชา ไม่เหมือนดังวันก่อน
Tur job mun lon duay kwahm choey chah mai meuan dung wun gao
You ended it with indifference, unlike the days before

(*) เปลี่ยนไปทำไมในเมื่อก็รักกันดีๆ
Plian pai tummai nai meua gor ruk gun dee dee
Why did it change from when we were in love?
เปลี่ยนไปแบบนี้ก็คงต้องขอยอมตัดใจ
Plian pai baep nee gor kong dtaung kor yaum dtut jai
Having it change like this, I must consent to giving it up

(**) มันจบแล้ว ช่วงเวลาต้องทนท้อ
Mun job laeo chuang welah dtaung ton tor
It’s over, time must endure discouragement
ไม่ต้องรอหัวใจใคร ที่เคยฝากเอาใว้ทุกคืนก่อนนอน
Mai dtaung ror hua jai krai tee koey fahk ao wai took keun gaun naun
There’s no need to wait for anyone’s heart who once entrusted it to you every night before sleeping
มันจบแล้ว ช่วงเวลาที่มีน้อย
Mun job laeo chuang welah tee mee noy
It’s over, the time we had was short
รักเหลือเกินแต่ต้องปล่อย ปล่อยไปตามทางที่เธอเลือกเอง
Ruk leua gern dtae dtaung ploy ploy pai dtahm tahng tee tur leuak eng
I love you so much, but I must let you go, let you go down the path you chose

ไม่อยากจะลืมภาพเธอครั้งเก่า ที่ๆเราเจอกันทุกครั้ง
Mai yahk ja leum pahp tur krung gao tee tee rao jur gun took krung
I don’t want to forget the image of you from the old times at the place we’d always meet at
ไม่อยากจะลืมน้ำเสียงที่เคยฟัง บอกรักทุกๆคืน
Mai yahk ja leum num siang tee koey fung bauk ruk took took keun
I don’t want to forget the sound of your voice I used to listen to telling me you loved me every night
แต่อยากจะลืมที่เธอเหินห่าง ที่ว่ารักไม่รู้อยู่ไหน
Dtae yahk ja leum tee tur hern hahng tee wah ruk mai roo yoo nai
But I want to forget that you’re far away, that I don’t know where my love is
ทั้งๆที่รู้ว่าต้องเสียใจ แต่ขอยอมจากกัน
Tung tung tee roo wah dtaung sia jai dtae kor yaum jahk gun
Though I know I’ll be sad, I consent to separating

(*,**)

Title: ชอบคนยาก / Chaup Kon Yahk (I Like Difficult People)
Artist: Infamous
Album: Infamous
Year: 2008

คนโน้นว่ายากเกินไป คนนั้นว่าไม่มีทาง
Kon nohn wah yahk gern pai kon nun wah mai mee tahng
That person is too difficult, that one there’s no way
ชอบใครก็เจียมซะบ้าง คิดจะสอยดวงดาวหรือไง
Chaup krai gor jiam sa bahng kit ja soy duang dao reu ngai
I should like someone who’s modest, am I thinking of plucking stars from the sky or what?

(*) ยิ่งลำบาก เธอยิ่งยากยิ่งโดนจับใจ
Ying lum bahk tur ying yahk ying dohn jup jai
The more I bother you, the more difficult you are, the more you grab my heart
วัดกันหน่อย คำว่าถอยเอามันเก็บไว้
Wut gun noy kum wah toy ao mun gep wai
Test me, forget retreating

ก็ฉัน ห้ามใจไม่ไหวไม่ให้มันคิด ปิดไว้ก็ไม่มิดกับคำว่ารัก
Gor chun hahm jai mai wai mai hai mun kit pit wai gor mai mit gup kum wah ruk
I can’t forbid myself, I won’t think about it, I can’t completely close myself off to love
ขาดคนดูแลใจขนาดหนัก ไม่รักใครง่ายอย่างนี้
Kaht kon doo lae jai kanaht nuk mai ruk krai ngai yahng nee
Without someone to look after my heart, it’s a serious condition, I don’t love anyone easily like this
ห้ามใจไม่ไหวไม่ให้ไปสน ก็เธอมีแค่หนึ่งคนอยู่บนโลกนี้
Hahm jai mai wai mai hai pai son gor tur mee kae neung kon yoo bon lohk nee
I can’t hold back, I won’t let myself care, you’re the one person I have on this planet
จบตอนสุดท้ายถึงดีไม่ดี ก็ไม่กลัวไม่หนี
Job dtaun soot tai teung dee mai dee gor mai glua mai nee
Whether it ends good or badly, I’m not afraid, I won’t run
วันนี้ฉันคงต้องรักเธอ
Wun nee chun kong dtaung ruk tur
Today I must love you

ฉันรู้ว่าเธอเป็นดาว ใครๆ ก็เฝ้ามองเธอ
Chun roow ah tur pen dao krai krai gor fao maung tur
I know you’re a star, everyone’s looking at you
ทุกคนว่าฉันเพ้อเจ้อ คิดจะสอยดวงดาวหรือไง
Took kon wah chun pur jur kit ja soy duang dao reu ngai
Everyone says I’m crazy, am I thinking of trying to pluck a star from the sky or what?

(*)

(**) (ก็ฉัน) ห้ามใจไม่ไหวไม่ให้มันคิด ปิดไว้ก็ไม่มิดกับคำว่ารัก
(Gor chun) hahm jai mai wai mai hai mun kit pit wai gor mai mit gup kum wah ruk
I can’t forbid myself, I won’t think about it, I can’t completely close myself off to love
ขาดคนดูแลใจขนาดหนัก ไม่รักใครง่ายอย่างนี้
Kaht kon doo lae jai kanaht nuk mai ruk krai ngai yahng nee
Without someone to look after my heart, it’s a serious condition, I don’t love anyone easily like this
ห้ามใจไม่ไหวไม่ให้ไปสน ก็เธอมีแค่หนึ่งคนอยู่บนโลกนี้
Hahm jai mai wai mai hai pai son gor tur mee kae neung kon yoo bon lohk nee
I can’t hold back, I won’t let myself care, you’re the one person I have on this planet
จบตอนสุดท้ายถึงดีไม่ดี ก็ไม่กลัวไม่หนี
Job dtaun soot tai teung dee mai dee gor mai glua mai nee
Whether it ends good or badly, I’m not afraid, I won’t run
จบตอนสุดท้ายถึงดีไม่ดี ก็ไม่กลัวไม่หนี
Job dtaun soot tai teung dee mai dee gor mai glua mai nee
Whether it ends good or badly, I’m not afraid, I won’t run

วันนี้ฉันคงต้องรักเธอ
Wun nee chun kong dtaung ruk tur
Today I must love you

(**)
วันนี้ถึงตายก็รักเธอ
Wun nee teung dtai gor ruk tur
Today until I die, I’ll love you

Title: ตาบอด / Dtah Baut (Blind)
Artist: Infamous
Album: [Single]
Year: 2011

คำที่เคยพูดหวาน สักกี่คำที่เป็นความจริง
Kum tee koey poot wahn suk gee kum tee pen kwahm jing
Of the sweet words you used to say, how many of them were true?
คำที่เธอว่าจริงสักกี่คำที่เชื่อเธอได้
Kum tee tur wah jing suk gee kum tee cheua tur dai
Of the words you say are true, how many of them can I believe?
คำที่พูดว่ารักสักกี่คนที่เธอพูดไป
Kum tee poot wah ruk suk gee kon tee tur poot pai
When you said you loved me, how many guys have you said that too?
จะโกหกแค่ไหนยังเชื่อเธอ
Ja goh hok kae nai yung cheua tur
However much you lied to me, I still believed you

(*) ได้แต่ทำไม่สนแกล้งเป็นคนตาบอด
Dai dtae tum mai son glaeng pen kon dtah baut
I can only act like I don’t care, pretending I’m blind
ไม่รู้อะไร แต่จริงๆในใจ ฉันรู้ดี
Mai roo arai dtae jing jing nai jai chun roo dee
I don’t know anything, but actually in my heart, I know full well

(**) ต่อหน้าก็มีแค่ฉัน ลับหลังก็ไปมีเขา
Dtor nah gor mee kae chun lup lung gor pai mee kao
In front of me, you have only me, but behind my back, you have him
ต้องเจ็บที่คำว่าเรา
Dtaung jep tee kum wah rao
I’m hurt by the word “we”
มันหมายถึงการมีเขามาคั่นตรงกลาง
Mun mai teung gahn mee kao mah kun dtrong glahng
It means having him is separating us down the middle
แกล้งไม่รู้ไม่เห็น ยอมทรมานช้าๆ
Glaeng mai roo mai hen yaum toramahn chah chah
I pretend like I don’t know, like I don’t see, I consent to being slowly tortured
ยังไม่กล้าลืมตา กลัวทนความจริงไม่ไหว
Yung mai glah leum dtah glua ton kwahm jing mai wai
I’m still not brave enough to open my eyes, I’m afraid I won’t be able to handle the truth

ใจหนึ่งบอกพอแล้ว ถึงเวลาต้องเดินหนีไป
Jai neung bauk por laeo teung welah dtaung dern nee pai
One heart has said it’s had enough, it’s time to walk away
ใจหนึ่งบอกให้ไหวเหมือนไม่รับความจริงสักที
Jai neung bauk hai wai meuan mai rup kwahm jing suk tee
One heart has said it’s okay, like it’s refusing the truth
ที่ต้องทนต้องช้ำหาทางไปไม่มีวิธี
Tee dtaung ton dtaung chum hah tahng pai mai mee witee
That it must endure the pain, searching without a method
อาจติดที่คำนี้คำว่ารัก
Aht dtit tee kum nee kum wah ruk
It might be stuck on this word, the word “love”

(*,**,**)

ให้เดินกลับหลังก็ไม่ได้ ปล่อยใจโง่งมอย่างนี้
Hai dern glup lung gor mai dai ploy jai ngoh ngom yahng nee
We cant walk backwards, letting my heart be naive like this
เจ็บแค่ไหนเท่าไรก็ยอม
Jep kae nai tao rai gor yaum
However much it’ll hurt, I’ll accept it
แค่ความรักไม่พอ คำว่ารักไม่พอหัวใจ คนอย่างเธอ
Kae kwahm ruk mai por kum wah ruk mai por hua jai kon yahng tur
Love just wasn’t enough, “I love you” wasn’t enough for the heart of a girl like you

Title: รักด้วยสายตา / Ruk Duay Sai Dtah (I Love You With My Eyesight)
Artist: Infamous
Album: On the Way
Year: 2009

มีคนเคยสอนให้จำว่าห้ามเล่นกับไฟ
Mee kon koey saun hai jum wah hahm len gup fai
There have been people who have taught me to remember not to play with fire
หากถูกมันเผาเมื่อไรคงต้องมีเจ็บปวด
Hahk took mun pao meua rai kong dtaung mee jep puat
If it burns you, you’ll get hurt
ก็เลยไม่กล้าพูดจาไม่กล้าไปรบกวน
Gor loey mai glah poot jah mai glah pai rob guan
So I’m not brave enough to speak, not brave enough to bother you
กลัวถูกเธอสวนคำคืนมาว่าฉันไม่ต้องการ
Glua took tur suan kum keun mah wah chun mai dtaung gahn
I’m afraid you’ll hit me back with words I don’t want to hear

(*) ห้ามใจไว้ก่อน ขอระวังไม่ขอลองเสี่ยงไป
Hahm jai wai gaun kor rawung mai kor laung siang pai
I’ll hold myself back first, I want to be careful, I don’t want to risk anything
กลัวเจ็บหัวใจ ขอหลบไป โวโฮ…
Glua jep hua jai kor lob pai woh oh…
I’m afraid you’ll break my heart, I want to avoid that, whoa oh…

(**) อยากจะบอกว่ารักแต่ใจไม่กล้าพอ
Yahk ja bauk wah ruk dtae jai mai glah por
I want to tell you I love you, but my heart isn’t brave enough
ขอเพียงได้แค่เหม่อมอง
Kor piang dai kae mur maung
I just want to stare
รักแต่กลัวเจ็บช้ำ
Ruk dtae glua jep chum
I love you, but I’m afraid of the pain
อาจเอื้อมไปก็ช้ำใจ ถ้าเธอไม่มอง
Aht euam pai gor chum jai tah tur mai maung
I might reach out and get hurt if you won’t look at me
ขอเก็บใจใส่กล่องไว้
Kor gep jai sai glaung wai
I want to keep my heart in a box
ไม่เสี่ยงให้ต้องช้ำ
Mai siang hai dtaung chum
I won’t take a risk that’ll hurt me
ขอแค่ได้รักเธอทางสายตา
Kor kae dai ruk tur tahng sai dtah
I just want to love you with my eyesight

(*,**,**)

Title: จินตนาการ / Jindtanagahn (Imagination)
Artist: Infamous
Album: On the Way
Year: 2009

อยากให้คืนนี้ มีเพียงฉันและเธอ
Yahk hai keun nee mee piang chun lae tur
I want there to only be you and me tonight
อยากให้คืนนี้ มีเพียงสองเรา
Yahk hai keun nee mee piang saung rao
I want there to only be the two of us tonight

(*) สุดท้ายก็เป็นแค่เพียง จินตนาการเท่านั้น
Soot tai gor pen kae piang jindtanahgahn tao nun
In the end, it can only be my imagination
คงจะไม่มีวัน ที่เธอจะสนใจ
Kong ja mai mee wun tee tur ja son jai
There will probably never be a day that you’d be interested

(**) ก็ได้แค่คิดก็ได้แค่ฝัน
Gor dai kae kit gor dai kae fun
I can only think, I can only dream
ที่เคยคิดสักวันจะมีเธออยู่ ข้างกาย
Tee koey kit suk wun ja mee tur yoo kahng gai
I used to imagine one day I’d have you next to me
ก็ได้แค่เพ้อ ได้แต่ละเมอไปแสนไกล
Gor dai kae pur dai kae lamur pai saen glai
But I can only be crazy, can only daydream about it
เธออยู่สูงเกินไป จนฉันไม่อาจไขว่คว้า เธอลงมา
Tur yoo soong gern pai jon chun mai aht kwai kwah tur long mah
You’re too high up, I might not be able to reach you

อยากให้เธอรู้ ว่ามันรักเธอเพียงใด
Yahk hai tur roo wah mun ruk tur piang dai
I want you to know how much I love you
อยากหยุดเวลาไว้ อยากมองเธอให้นานนาน
Yahk yoot welah wai yahk maung tur hai nahn nahn
I want to stop the time, I want to look at you for so long

(*,**)

จากบนฟ้าไกล
Jahk bon fah glai
From up above the sky
มันเกินจะเอื้อมขึ้นไปสู่ใจของเธอ
Mun gern ja euam keun pai soo jai kaung tur
Your heart is further than I can reach

(**)

ก็ได้แค่เพ้อได้แต่ละเมอไปแสนไกล
Gor dai kae pur dai dtae lamur pai saen glai
But I can only be crazy, can only daydream about it
เธออยู่สูงเกินไป ฉันทำได้แค่รักเธอ
Tur yoo soong gern pai chun tum dai kae ruk tur
You’re too high up, I can only love you

Title: ต้นไม้ / Ton Mai (Tree)
Artist: Infamous
Album: On the Way
Year: 2009

ต้นไม้สักต้นจะโตขึ้นมาต้องใช้เวลา
Dton mai suk dton ja dtoh keun mah dtaung chai welah
For a tree to grow, it just needs time
ดูแลรักษาให้โตขึ้นมาอย่างสวยงาม
Doo lae ruk sah hai dtoh keun mah yahng suay ngahm
With some care, it’ll grow up beautifully
ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านมรสุมที่โหมแรง
Pahn raun pahn nao pahn morasoom tee hohm raeng
Through heat and cold, through strong and violent monsoons
ก็ยังยืนต้นแกร่ง ไม่ล้มแม้เจอเรื่องราวใดใด
Gor yung yeun dton graeng mai lom mae jur reuang rao dai dai
It still stands strong, never falling despite the things it has faced

ออกดอกออกผลให้กินจนอิ่ม
Auk dauk auk pon hai gin jon im
It gives off flowers and fruit for us to eat till we’re full
ขยายกิ่งก้านให้เป็นร่มเงา
Kayai ging gahn hai pen rom ngao
Extending its branches for shade
แต่ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนคู่เรา
Dtae mai mee arai tee yung yeun koo rao
But there is nothing that lasts forever, the two of us
สักวันจึงพังทลาย
Suk wun jeung pung talai
One day will collapse

(*) ต้นไม้ต้นน้อยที่ยืนต้นโตจนสวยงาม
Dton mai dton noy tee yeun dton dtoh jon suay ngahm
A little tree that stands and grows until it’s beautiful
โดนแสงจากฟ้าผ่าลงมาตรงที่กลางหัวใจ
Dohn saeng jahk fah pah long mah dtrong tee glahng hua jai
Hit with lightning right in the middle of its heart
ไม่มีอีกแล้วร่มเงาที่เคยเอนอ่อนทอดกาย
Mai mee eek laeo rom ngao tee koey en aun taut gai
No more is there shade that we once stretched out in
หยัดยืนไม่ไหว ต้องตายลงไปต่อหน้าต่อตา
Yut yeun mai wai dtaung dtai long pai dtor nah dtor dtah
It can’t fight it, it must die in front of everyone

ความรักที่เคยใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
Wahm ruk tee koey chai chuang welah tee dee tee soot
Love was once used during the best time
ในชีวิตฉันสร้างมันขึ้นมาอย่างมีความหมาย
Nai cheewit chun sarahng mun keun mah yahng mee kwahm mai
In my life, it was created like something meaningful
ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านมรสุมก็มากมาย
Pahn raun pahn nao pahn morasoom gor mahk mai
Through heat and cold, through so many monsoons
แต่ยังคงก้าวไป เดินไปด้วยใจอย่างนี้
Dtae yung kong gao pai dern pai duay jai yahng nee
But I still must step forward and move on with my heart like this

ดังต้นไม้ที่เริ่มจะโต ให้เป็นที่พัก ให้ฝากหัวใจ
Dung dton mai tee rerm ja dtoh hai pen tee puk hai fahk hua jai
Like the tree that started to grow, let it be a resting place for the heart
แต่ไม่มีอะไรจะยั่งยืนคู่ใคร สักวันจึงพังทลาย
Dtae mai mee arai ja yung yeun koo krai suk wun jeung pung talai
But there is nothing that lasts, any couple one day will collapse

ความรักที่ฉันสร้างมันขึ้นมาจนสวยงาม
Kwahm ruk tee chun sarahng mun keun mah jon suay ngahm
The love that I created until it was beautiful
โดนแสงจากฟ้าผ่าลงมาตรงที่กลางหัวใจ
Dohn saeng jahk fah pah long mah dtrong tee glahng hua jai
Was struck by lighting right in the middle of my heart
ไม่มีอีกแล้วความรักที่เคยมีอยู่ข้างกาย
Mai mee eek laeo kwahm ruk tee koey mee yoo kahng gai
No more is there the love that I once had by my side
ต้องสูญสลาย ต้องตายลงไปต่อหน้าต่อตา…อีกครั้ง
Dtaung soon salai dtaung dtai long pai dtor nah dtor dtah…eek krung
Must dissolve, must die in front of everyone…again

(*)
อีกครั้ง
Eek krung
Again

Title: ละเลย / Laloey (Neglected)
Artist: Infamous
Album: Infamous
Year: 2008

คนขี้ลืม ต้องเตือนทุกอย่าง ดอกไม้วันสำคัญไม่เคยมี
kon kee leum dtong dteuan took yaang dok maai wan sam-kan mai koie mee
A forgetful person must be reminded of everything, I never had flowers on important days
คนขี้ลืม ที่เคยผิดนัดทุกที วันนี้ไม่มีหัวใจจะให้ลืม
kon kee leum tee koie pit nat took tee wan nee mai mee hua jai ja hai leum
A forgetful person who always missed appointments every time, today I don’t have a heart to forget

*ไม่มีแล้วใครคอยโทรหากัน ไม่มีเสียงเธอคอยบ่นทุกวัน
mai mee laew krai koi toh haa gan mai mee siang ter koi bon took wan
No more do I have someone to call me, without your voice to keep grumbling each day
เปลี่ยนคนหลงลืม ให้เป็นคนหลงทาง เมื่อขาดเธอ
bplian kon long leum hai bpen kon long taang meua kaat ter
I changed from a forgetful person to a lost person when I’m without you

**เพิ่งจะมองตัวเอง แต่ก่อนเคยละเลย
perng ja mong dtua eng dtae gon koie la loie
I just saw myself, that in the past I once neglected you
ลืมว่าเคยมีเธอ ความรักเลยเลือนลาง
leum waa koie mee ter kwaam rak loie leuan-laang
I forgot that I once had you, the love had faded
กว่าจะรู้สำนึก จะบอกว่ารัก แต่มันก็สาย
gwaa ja roo sam-neuk ja bok waa rak dtae man gor saai
By the time I realized it, I told you I love you, but it was too late.
สายเกิน คงสายไป แต่หัวใจฉันนั้นมันยังไม่ลืมว่ารักเธอ
saai gern kong saai bpai dtae hua jai chan-nan man yang mai leum waa rak ter
Too late, too late, but my heart still didn’t forget that it loves you

รู้ว่าเธอ อดทนทุกอย่าง สะสมความเสียใจเกินเยียวยา
roo waa ter ot ton took yaang sa-som kwaam sia jai gern yieow-yaa
Knew that you’d endured everything, and suffered more sorrow than can be healed
ขอบคุณทุกอย่าง ที่ทำให้ฉันตลอดมา
kop koon took yaang tee tam hai chan dta-lot maa
Thank you for everything that you had done for me all along
วันไหนก็ไม่มีวันลืมได้เลย
wan nai gor mai mee wan leum daai loie
Whichever day, I’ll never be able to forget it

(*, **)

ยังมีสิ่งหนึ่งที่ฉันลืมอยู่ อยากฝากให้เธอคอยดูแลรักษามัน
yang mee sing neung tee chan leum yoo yaak faak hai ter koi doo lae rak-saa man
There’s still one thing that I forgot, I want to entrust it to you to take care of and treasure it
ก็คือหัวใจคนขี้ลืมที่ยังผูกพัน ที่ตั้งใจลืมไว้ที่เธอ
gor keu hua jai kon kee leum tee yang pook-pan tee dtang jai leum wai tee ter
It’s the heart of the forgetful person who still loves you, that I intended to leave with you

Title: สมานฉันท์รั / Samana Chun (Reconciliation)
Artist: Infamous
Album: On the Way
Year: 2009

ใจเย็นที่รักอย่าใจร้อน
Jai yen tee ruk yah jai rorn
Calm down, baby, don’t get upset
ช่วยฟังฉันบ้างอย่าโวยวาย
Chuay fung chun bahng yah woy wai
Please listen to me, don’t make a fuss
แค่มองคนน่ารักและถูกใจ
Kae mong kon naruk lae took jai
I just look at cute girls and I’m content
ก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้แทนที่เธอ
Gor mai dai blae wah ja chai taen tee tur
I didn’t mean I’d use them to replace you

* แค่เผลอไปเพียงชั่ววูบเดียว
Kae plur pbai piang chua woop diao
I only forgot for just a little bit
ไม่ได้หมายความว่าจะรัก
Mai dai mai kwahm wah ja ruk
I didn’t intend for things to say love
ฟังฉันบ้าง เปิดใจซักนิดสิเธอ
Fung chun bahng pbert jai suk nit si tur
Listen to me, open your heard a bit

** รักเธอ ก็เธอได้ยินไหม
Ruk tur gor tur dai yin mai
I love you, do you hear me?
ก็หัวใจมีแต่เธอเข้าใจไว้
Gor hua jai mee dtae tur kao jai wai
My heart has only you, understand?
ถึงมองใครต่อใครสักแค่ไหน
Teung mong krai dtor krai suk kae nai
However much I look at anyone
หัวใจฉันก็ไม่เปลี่ยน
Hua jai chun gor mai pblian
My heart won’t change
รักเธอ และรู้ว่าเธอก็รัก
Ruk tur lae roo wah tur gor ruk
I love you, and I know that you love me
แต่ช่วยใจเย็นลงให้บ้างได้ไหม
Dtae chuay jai yen long hai bahng dai mai
But please calm down, okay?
จะได้คุยได้ทำความเข้าใจ
Ja dai kooey dai tum kwahm kao jai
So I’ll be able to tell you, so you can understand
เริ่มใหม่ แต่ขอให้พี่ใจเย็น
Rerm mai dtae kor hai pee jai yen
Let’s start over, but I beg you to calm down

ใจเย็นที่รักอย่าโมโห
Jai yen tee ruk yah mo ho
Calm down, baby, don’t get angry
เปิดใจฟังฉันอย่าเพิ่งไป
Pbert jai fung chun yah perng pbai
Open your heart and listen to me, don’t just go
สมานฉันท์รักกันอย่างเดิมดีไหม
Samahn chun ruk gun yahng dern dee mai
Reconciliation, can we love each other like before?
อย่าด่วนสรุปว่าใจของฉันไม่มีเธอ
Yah duan saroop wah jai kong chun mai mee tur
Don’t just assume my heart doesn’t have you

(*, **)

แต่ขอให้พี่ใจเย็น
Dtae kor hau pee jai yen
But I beg you to calm down