Inca

All posts tagged Inca

Title: ไม่เห็นใครแน่นอน / Mai Hen Krai Nae Naun (It Doesn’t Seem Like Anyone’s Certain)
Artist: Inca (อินคา)
Album: คนล่าฝัน / Kon Lah Fun (Dream Chaser)
Year: 1992

เวลาที่ฝนเทลงมา ลมพายุหมุนวน
Welah tee fon tay long mah lom pahyoo moon won
When the rain falls and the stormy winds blow
เวลาใบไม้ลอยร่วงหล่น ทุกคนไม่อาจหยุดยั้งมัน
Welah bai mai loy ruang lon took kon mai aht yoot yung mun
When the leaves fall down, no one can stop it
เวลาที่พื้นดินจะแตก คนเราจะแยกกัน
Welah tee peun din ja dtaek kon rao ja yaek gun
When the land is destroyed, we’ll separate
มีเหตุมีผลอ้างร้อยพัน ขัดกันทุกทาง
Mee het mee pon ahng roy pun kut gun took tahng
There’s thousands of reasons, conflicting in every way

คนเราเมื่อเขาไม่มีใจ อะไรคงไม่ฟัง
Kon rao meua kao mai mee jai arai kong mai fung
When we don’t have feelings for something, we don’t listen to anything
อะไรคงไม่ดีสักอย่าง รักมันจืดจางจากหัวใจ
Arai kong mai dee suk yahng ruk mun jeut jahng jahk hua jai
Nothing is good, love is fading from our hearts

ลำพังเพียงฉันตัวคนเดียว หน่วงเหนี่ยวเธอเท่าไร
Lumpung piang chun dtua kon diao nuang niao tur tao rai
All alone, I’m by myself, however much I hold you back
เพียงตัวเธอไม่มีหัวใจ ไม่อาจจะต้านทาน
Piang dtua tur mai mee hua jai mai aht ja dtahn tahn
You just don’t have a heart, I can’t resist it

(*) เมื่อฟ้ายังเปลี่ยนสี โลกนี้ยังเปลี่ยนทุก..วัน
Meua fah yung bplian see lohk nee yung bplian took wun
When the sky is still changing colors, this world is still changing every day
ไม่อาจจะหยุดยั้ง..คืนวัน ที่เปลี่ยนเวียนหมุนไป
Mai aht ja yoot yung keun wun tee bplian wian moon bpai
We can’t stop the days and nights that change and cycle by
ชีวิตยังเปลี่ยนแปลง ลำน้ำยังเหือดแห้งไป
Cheewit yung bplian bplaeng lum num yung heuat haeng bpai
Life still changes, the canals still run dry
คนเราที่เคยรัก มากมาย ยังมีไม่แน่นอน
Kon rao tee koey ruk mahk mai yung mee mai nae naun
I’m still not certain if us humans who once loved so much still exist

(*)

ไม่เห็นใครแน่นอน… ไม่เห็นใครแน่นอน…
Mai hen krai nae naun mai hen krai nae naun
It doesn’t seem like anyone is certain, it doesn’t seem like anyone is certain

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: หมากเกมนี้ / Mahk Game Nee (This Game)
Artist: Inca (อินคา)
Album: คนล่าฝัน / Kon Lah Fun (Dream Chaser)
Year: 1992

หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก เธอก็ควรจะจากฉันไป
Hahk leum chun dai mai lumbahk tur gor kuan ja jahk chun bpai
If you can forget me without any difficulty, you should leave me
ส่วนตัวฉันพอเข้าใจ ( พอเข้าใจ )
Suan dtua chun por kao jai
As for me, I understand (I understand)

คนที่เป็นอดีต เธอก็ยังไม่ลืม
Kon tee bpen adeet tur gor yung mai leum
You still haven’t forgotten a person of your past
เธอนั้นยังมีใจให้กับเขา
Tur nun yung mee jai hai gup kao
You still have feelings for him
ทำฉันทำทุกอย่าง ให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่า
Tum chun tum took yahng hai tur nun leum reuang gao
I’ve done everything I can to get you to forget about the past
แต่มันไม่มีประโยชน์อะไร
Dtae mun mai mee bprayoht arai
But it’s been useless

(*) แล้วเมื่อวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามา
Laeo meua wun neung kao ja glup kao mah
And when he comes back one day
ฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไร
Chun gor roo wah tur roo seuk chen rai
I know how you’ll feel
แม้ไม่ต้องบอก ก็พอที่จะเข้าใจ
Mae mai dtaung bauk gor por tee ja kao jai
You don’t have to tell me, it’s enough for me to understand
ในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้น
Nai waew dtah kaung tur mun bauk yahng nun
The look in your eyes tells me like that

(**) หมากเกมนี้ฉันก็รู้ ว่าจะต้องลงเอยอย่างไร
Mahk game nee chun gor roo wah ja dtaung long oey yahng rai
I know how this game must end up
ไม่ต้องรอให้จบเกม ฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจ
Mai dtaung ror hai jop game chun gor praum ja yaum dtut jai
There’s no need to wait for the game to finish, I’m ready to give up
หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก เธอก็ควรจะจากฉันไป
Hahk leum chun dai mai lumbahk tur gor kuan ja jahk chun bpai
If you can forget me without any difficulty, you should leave me
ส่วนตัวฉันพอเข้าใจ ฉันมันแค่ทางผ่าน
Suan dtua chun por kao jai chun mun kae tahng pahn
As for me, I understand, I’m just a rebound

วันที่ใจเธอเจ็บ เธอก็ดึงฉันมา เพียงเพื่อลืมเวลาที่ปวดร้าว
Wun tee jai tur jep tur gor deung chun mah piang puea leum welah tee bpuat rao
When your heart aches, you pull me in just to forget about your time of pain
ทำเพื่อเธอเท่าไหร่ก็คงไม่เหมือนคนเก่า เป็นแค่เพียงคนคั่นเวลา
Tum peua tur tao rai gor kong mai meuan kon gao bpen kae piang kon kun welah
However much I do for you, I’m not like your ex, I’m just a fling

(*,**)

คนมันรักจริง รักจนลืมเจ็บใจ ให้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่าน
Kon mun ruk jing ruk jon leum jep jai hai tur nun chai bpen tahng pahn
A person really loves you loves you until you forget your broken heart and will let you use him as a rebound

   
คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ / Ying Glai Ying Jep (The Closer We Are, the More it Hurts)
Artist: Inca
Album: คนล่าฝัน / Kon Lah Fun (Dream Chaser)
Year: 1991

จากคนๆ ที่เคยมีใจกันอยู่
Jahk kon kon tee koey mee jai gun yoo
From two people who once had feelings for each other
เปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกัน
Plian pai pen mai mee yeua yai dtor gun
Changing into not having any connection
อยากลืมๆ ทุกสิ่ง ลบล้างเรื่องวันวาน
Yahk leum leum took sing lop lahng reuang wun wahn
I want to forget everything, erase all the memories of yesterday
หากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้
Hahk rao mai hen gun kong leum gun dai
If we don’t see each other, we’ll be able to forget each other

หนักใจตรงที่ความจำเป็นบางอย่าง
Nuk jai dtring tee kwahm jum pen bahng yahng
It’s stressful that the memories are the something
กดดัน ทำให้เราเจอกันต่อไป
Got dun tum hai rao jur gun dtor pai
That’s forcing us, making us see each other again
ยิ่งเจอใจยิ่งเจ็บ มันทรมานเกินไป
Ying jur jai ying jep mun toramahn gern pai
The more we meet, the more my heart hurts, it’s such torture
ห่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่า
Hahng gun pai hai glai mun yung dee gwah
Separating far away from each other is still better

(*) คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน
Kon tee ruk rahng glai nun jep mai nahn
For the person you love, being separated doesn’t hurt for long
คนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า
Kon mai ruk glai gun chum jai ying gwah
For the person you don’t love, be close hurts more
แต่ว่าหนทาง ทางของคน
Dtae wah hon tahng tahng kaung kon
But the path of people
ไม่มีให้เลือกเท่าไหร่ เจ็บสักเท่าไร
Mai mee hai leuak tao rai jep suk tao rai
Doesn’t give you a choice of how much it’ll hurt
(เจ็บสักเท่าไร) ก็ต้องรับมา
(jep suk tao rai) gor dtaung rup mah
(However much it’ll hurt) we must accept it

(**) อีกนาน นานเท่าไร มันจึงจะจบ
Eek nahn nahn tao rai mun jeung ja job
How much longer until it ends?
จบไป ไปให้ไกลๆ กันสุดตา
Job pai pai hai glai glai gun soot dtah
End it, go far, far away as far as the eye can see
อยากมีชีวิตใหม่ ไม่ต้องมีเธอมา
Yahk mee cheewit mai mai dtaung mee tur mah
I want a new life, I don’t need you coming back
ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่
Dtaung jur gup sai dtah yen chah gun yoo
I must face your cold eyes

เจ็บปวดเสมอ ที่ต้องเจอกัน
Jep puat samur tee dtaung jur gun
It always hurts that I must see you
เอ่ยปากต่อกัน เหมือนคนใหม่
Oey pahk dtor gun meuan kon mai
Starting to speak to each other like new people
จำใจแสดง แกล้งทำกันไป
Jum jai sadaeng glaeng tum gun pai
Reluctant to let it show, pretending to each other
อย่างไม่ค่อยเต็มใจ อย่างกับคนไม่เคยรักกัน
Yahng mai koy dtem jai yahng gup kon mai koey ruk gun
Like we didn’t really like each other, like we were never in love

(*,**)

ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่
Dtaung jur gup sai dtah yehn chah gun yoo
I must face your cold eyes