Hui United

All posts tagged Hui United

Title: Happy Song
Artist: Hui United
Album: Hui United
Year: 2012

กลิ่นดอกไม้หอมหวลโชยมายามเช้า
Glin dauk mai haum huan choy mah yahm chao
The pleasant scent of flowers wafts in in the morning
ฉันนั่งกินข้าวกับคนพิเศษรู้ใจ
Chun nung gin kao gun kon piset roo jai
I’m sitting and eating with a special person who understands me
พูดคุยหยอกเย้าไม่เร่งไม่เร้าต้องไปไหน
Poot kooey yauk yao mai reng mai rao dtaung bpai nai
Talking and joking, not rushing off anywhere
ความสุขเหล่านี้มีได้ ใกล้ๆตัว
Kwahm sook lae nee mee dai glai glai tur
These kinds of happiness can be found near you

รอยยิ้มสดใสบนใบหน้าน้อยๆ
Roy yim sot sai bon bai nah noy noy
A bright smile on a little face
อ้อมกอดที่เฝ้าคอยฉันกลับมา
Aum gaut tee fao koy chun glup mah
A warm embrace waiting for me to come back
แก้มหอมนิ่มนวลแววความรักในดวงตา
Gaem haum nim nuan waew kwahm ruk nai duang dtah
Her soft, sweet cheeks and the look of love in her eye
สิ่งเหล่านี้มีค่า กว่าสิ่งใด
Sing laeo nee mee kah gwah sing dai
These things are worth more than anything else

(*) ความสุข เล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเรา อย่ามองข้ามไป
Kwahm sook lek lek noy noy raup raup dtua rao yah maung kwahm bpai
A little happiness is all around us, don’t overlook it
อาจเป็นแค่เพียง อะไรสั้นๆ เกิดขึ้นแวบเดียวก็หาย
Aht bpen kae piang arai sun sun gert keun waep diao gor hai
It might be something short that happens and disappears in the blink of an eye
แต่มีความหมายประทับใจ ให้จดจำไปจนวันสุดท้าย
Dtae mee kwahm mai bpratup jai hai jot jum bpai jon wun soot tai
Yet has an impressive meaning, making us remember it until our final days
เมื่อนั้นก็ยิ้มได้ เพราะภายในใจของเราเป็นสุข
Meua nun gor yim dai pror pai nai jai kaung rao bpen sook
And at that time, we can smile, because inside our heart, we’re happy

(*)

ความสุขแบบบ้านๆ นี่แหละดี
Kwahm sook baep bahn bahn nee lae dee
The kind of happiness you have at home is the best
ไม่ต้องเอาเงินไปแลกหา แค่ให้เวลาที่เรามี
Mai dtaung ao ngern bpai laek hah kae hai welah tee rao mee
There’s no need to spend money on anything, just give the time that we have

(*)

เมื่อนั้นก็ยิ้มได้ เพราะภายในใจของเราเป็นสุข
Meua nun gor yim dai pror pai nai jai kaung rao bpen sook
And at that time, we can smile, because inside our heart, we’re happy

   
เนื้อร้อง​/ทำนอง ฮุย อาภากร บุญคงชื่น
โปรดิวซ์ โดม ดุษฎีเชษฐากุล
ร้องนำ ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ (อิฐ ตีสิบ)
ทรัมเป็ต กรชนก กุลสุ

   
I think this is my favorite track off this album. I love the relaxing ska music, and I adore the message of appreciating the little things around you, those are the things that are going to make you smile the rest of your life~

Title: แก้วใจ / Gaeo Jai (Darling)
Artist: Hui United
Album: Hui United
Year: 2012

จากนี้ไป ไม่มีสิ่งใด
Jahk nee bpai mai mee sing dai
From now on, there’s nothing else
จะมีค่าสำคัญกับใจ ของฉันมากเกินกว่านี้
Ja mee kah sumkun gup jai kaung chun mahk gern gwah nee
That will be more important to my heart than this
เพราะสิ่งที่ฉัน ได้รับวันนี้
Pror sing tee chun dai rup wun nee
Because the thing that I’ve gotten today
คือชีวิตน้อยน้อยที่เกิดจากฉัน
Keu cheewit noy noy tee gert jahk chun
Is a little life that was born from me

เพียงเห็นหน้าเธอ นำ้ตาเอ่อไหล
Piang hen nah tur num dtah ur lai
Just seeing your face, tears welled up
ซาบซึ้งสุดแสนดีใจ แต่หวั่นไหวภายในอุรา
Sahp seung soot saen dee jai dtae wun wai pai nai oorah
I’m so thankful and happy, but I’m nervous inside my chest
เพราะไม่อาจล่วงรู้ สิ่งใดรออยู่ข้างหน้า
Pror mai aht luang roo sing dai ror yoo kahng nah
Because I don’t know what things are waiting in the future
รู้แต่เพียงว่า ตัวฉันตกหลุมรักเธอ
Roo dtae piang wah dtua chun dtok loom ruk tur
All I know is that I’ve fallen in love with you

(*) จะมีความรักให้เธอ จะเป็นเช่นนี้ตลอด
Ja mee kwahm ruk hai tur ja bpen chen nee dtalaut
I’ll have love for you, I will always feel like this
อ้อมแขนคอยโอบกอดปกป้องเธอไว้
Aum kaen koy ohp gaut bpok baung tur wai
My arms will embrace and protect you
ให้เธอได้รับรู้ ความอบอุ่นความห่วงใย
Hai tur dai rup roo kwahm op oon kwahm huang yai
So you can know my warmth and concern
เธอเป็นดั่งแก้วตาและแก้วใจ ของฉันเสมอ
Tur bpen dung gaeo dtah laeo gaeo jai kaung chun samur
You will always be my darling and sweetheart

ต่อจากนี้ไป ฉันจะตั้งใจ
Dtor jahk nee bpai chun ja dtung jai
From now on, I intend
จะไม่ขอใช้ชีวิต เพียงเพื่อตัวเองอย่างเดิม
Ja mai kor chai cheewit piang peua dtua eng yahng derm
To not live my life only for myself anymore
ฉันขอมอบชีวิต ให้เธอผู้มาเพิ่ม
Chun kor maup cheewit hai tur poo mah perm
I’ll commit my life to you so you can grow
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเริ่มชีวิตใหม่พร้อมเธอ
Bplian bplaeng jahk derm rerm cheewit mai praum tur
I’ve changed and started a new life with you

(*,*)

ให้เธอได้รับรู้ รักอบอุ่นจากหัวใจ
Hai tur dai rup roo ruk op oon jahk hua jai
So you can know the warm love from my heart
เธอมีค่าต่อฉันกว่าสิ่งใดใด ในชีวิตของฉัน
Tur mee kah dtor chun gwah sing dai dai nai cheewit kaung chun
You mean more to me than anything else in my life

   
คำร้อง/ทำนอง อาภากร บุญคงชื่น
เรียบเรียง สามิตร ดิษฐสูงเนิน

   
What an adorable song, representing the feelings of being a new parent~

Title: Hua Hin On My Mind
Artist: Hui United
Album: Hui United
Year: 2012

ณ ที่แห่งนี้ ฉันมีความหลังมากมาย
Nah tee haeng nee chun mee kwahm lung mahk mai
I have so much history with this place
ตั้งแต่เล็กเล็ก ตัวฉันยังจำไม่เลือนหาย
Dtung dtae lek lek dtua chun yung jum mai leuan hai
Since I was little, I still remember it quite well
เดินบนหาดทรายขาว ทอดยาวสุดสายตา
Dern bon haht sai kao taut yao soot sai dtah
Walking on the white sand that stretched as far as the eye can see
วิ่งจับปูลม นอนห่มผ้าดูดาว
Wing jup bpoo lom naun hom pah doo dao
Chasing after the ghost crabs, sleeping on a blanket and watching the stars

ดูต้นไม้รูปช้าง ที่โรงแรมรถไฟ
Doo dton mai roop chahng tee rohng raem rot fai
Looking at the elephant topiaries at the Railroad Hotel
ไปเล่นน้ำสวนสน แล้วเดินเที่ยวตลาดฉัตรไชย
Bpai len num suay son laeo dern tiao dtalaht chatchai
Playing in the water at Suan Son and going out to Chatcha Market
ยามเย็นนั่งฟังเสียง คลื่นซัดเข้าหาฝั่ง
Yahm yen nung fung siang kleun sut kao hah fung
Sitting and listening to the sound of waves crashing on the shore
น้ำกระเซ็นเสียงดัง แต่ฉันสุขใจ
Num grasen siang dung dtae chun sook jai
The splashing water was loud, but I was happy

โอ้ที่แห่งนี้ นั้นแหมือนมีมนต์ขลัง
Oh tee haeng nee nun meuan mee mon kalung
Oh, it’s like this place casts a spell on you
ไม่ว่ากี่ครั้งที่ฉันได้กลับไป
Mai wah gee krung tee chun dai glup bpai
No matter how many times I go back
จิตใจเริ่มเบา แม้เพียงเข้าใกล้
Jit jai rerm bao mae piang kao glai
My heart starts to feel light just getting close
ความกังวลใดใด ก็ลอยไปจากตัว
Kwahm gungwon dai dai gor loy bpai jahk dtua
Any worries float away from me

หัวหิน หัวหิน อยากจะโบกโบยบิน บินไปให้ใกล้
Hua hin hua hin yahk ja bohk boy bin bin bpai hai glai
Hua Hin, Hua Hin, I want to fly in and be close to you
หัวหิน แสนสุขใจ ในอ้อมกอดอุ่นสบายของเธอ
Hua Hin saen sook jai nai aum gaut oon sabai kaung tur
Hua Hin, I’m so happy in your warm, comfortable embrace

จวบจนบัดนี้ แม้กาลเวลาเปลี่ยนไป
Juap jon but nee mae gahn welah bplian bpai
To this day, even though time has changed
เธอยังเป็นที่พักให้เราผ่อนกายและใจ
Tur yung bpen tee puk hai rao paun gai lae jai
You’re still the resting place for my body and mind
เมืองบนโลกใบนี้ มีมากมายชั้นเคยไป
Meuan bon lohk bai nee mee mahk mai chun koey bpai
There are so many cities in this world that I’ve been to
แต่ไม่ชอบที่ใดเท่าเธอ หัวหิน
Dtae mai chaup tee dai tao tur hua hin
But I don’t like any as much as you, Hua Hin

หัวหิน หัวหิน อยากจะโบกโบยบิน บินไปให้ใกล้
Hua hin hua hin yahk ja bohk boy bin bin bpai hai glai
Hua Hin, Hua Hin, I want to fly in and be close to you
หัวหิน แสนสุขใจ คิดถึงทุกครายามต้องห่างไกล
Hua Hin saen sook jai kit teung took krah yahm dtaung hahng glai
Hua Hin, I’m so happy, I think of you every time I’m far away
อยากยืนที่เดิม ที่ริมหาดทราย
Yahk yeun tee derm tee rim haht sai
I want to stand in the same place, on the beach
ในอ้อมกอดอุ่นสบายของเธอ
Nai aom gaut oon sabai kaung tur
In your comfortable, warm embrace

คิดถึงทุกครายามต้องห่างไกล
Kit teung took krah yahm dtaung hahng glai
I think of you every time I’m far away
อยากยืนที่เดิม ที่ริมหาดทราย
Yahk yeun tee derm tee rim haht sai
I want to stand in the same place, on the beach
ในอ้อมกอดอุ่นสบายของเธอ
Nai aom gaut oon sabai kaung tur
In your comfortable, warm embrace

   
Music/Lyric by Arpakorn Boonkongchuen อาภากร บุญคงชื่น
Arranged/Produced by Bun Suwannochin บรรณ สุวรรณโณชิน
Vocal & Guitar by Teeravee Punnabhum ธีรวีร์ ปุณณะภุม (ต้น 32 October)

   
What a perfect, beachy song tribute to Hua Hin, which happens to be my favorite seaside town as well~ 🙂 The bossa music and the vivid lyrics make me clearly remember the times I spent there, I swear I can almost smell the ocean

Title: ความสุขของฉัน / Kwahm Sook Kaung Chun (My Happiness)
Artist: Hui United
Album: Hui United
Year: 2012

เก็บดอกไม้มาวางให้เธอตอนเช้า
Gep dauk mai mah wahng hai tur dtaung chai
I gather flowers to place for you in the morning
เปิดเพลงเบาเบาให้เธอฟัง
Bpert pleng bao bao hai tur fung
I turn on a gentle song for you to listen to
ตระเตรียมกาแฟ อาหาร
Dtra dtriam gafae ahhahn
I prepare coffee, food
หนังสือพิมพ์ ที่เธอโปรดปราน
Nung seu pim tee tur bproht bprahn
And your favorite newspaper

ยามใดเธอเมื่อยล้าจะมานวดให้
Yahm dai tur meuay lah ja mah nuat hai
When you’re weary, I’ll massage you
ให้เธอได้พักผ่อนคลาย
Hai tur dai puk paun klai
So you can rest
ยามเธอท้อแท้ทุกข์ใจอยากระบาย
Yahm tur tor tae took jai yahk rabai
When you’re exhausted and suffering and want to rant
ฉันจะขอเป็นผู้รับฟัง
Chun ja kor bpen poo rup fung
I’ll be the person willing to listen

(*) หลายคนชอบบอกว่าฉัน
Lai kon chaup baukw ah chun
Many people like telling me that I
ดูแลเอาใจเธอมากไป
Doo lae ao jai tur mahk bpai
Take too much care of you
เขาไม่เข้าใจ ความสุขของชั้นมาจากไหน
Kao mai kao jai kwahm sook kaung chun mah jahk nai
They don’t understand where my happiness comes from

(**) ฉันมีความสุขในทุกทุกวัน
Chun mee kwahm sook nai took took wun
I’m happy every day
ที่ได้ใช้ชีวิตของฉันกับเธอ
Tee dai chai cheewit kaung chun gup tur
That I can spend my life with you
ฉันมีความสุขในใจเสมอ
Chun mee kwahm sook nai jai samur
I’m always happy inside
ทุกครั้งทุกคราที่เห็นเธอ มีรอยยิ้มและความสุขใจ
Took krung took krah tee hen tur mee roy yim lae kwahm sook jai
Every time I see you smiling and happy

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง อาภากร บุญคงชื่น
เรียบเรียง บรรณ สุวรรณโณชิน

   
Another super romantic bossa song, this time being told from the point of view of the wife who thoroughly enjoys pampering her husband~

Title: Will You Marry Me?
Artist: Hui United
Album: Hui United
Year: 2012

ฉันยังจำวันที่เราแรกพบกัน
Chun yung jum wun tee rao raek pob gun
I still remember the day we first met
ได้ราวกับมันเป็นเพียงเมื่อวันวาน
Dai rao gup mun bpen piang meua wun wahn
Like it was only yesterday
จำแววตาเธออ่อนโยนประทับใจ
Jum waew dtah tur aun yohn bpratup jai
I remember the pleasant, tender look in your eyes
จำเสียงทักทายที่สดใส แสนอ่อนหวาน
Jum siang tuk tai tee sot sai saen aunw ahn
I remember your bright, sweet voice saying hello

ยิ่งได้พูดคุยถูกคอยิ่งถูกใจ
Ying dai poot kooey took kor ying took jai
The more we talked and got along, the more taken I was with you
พบว่าเธอคิดอะไรคล้ายคล้ายกับฉัน
Pob wah tur kit arai klai klai gup chun
I found that you were feeling something similar
กาลเวลาทำให้เรายิ่งใกล้กัน
Gahn welah tum hai rao ying glai gun
And as time made us get closer
ได้เรียนรู้ความคิดความใฝ่ฝันของเธอ
Dai rian roo kwahm kit kwahm fai fun kaung tur
I learned your thoughts and dreams

(*) วันเดือนปีผ่านไปฉันก็ยิ่งรักเธอ
Wun deuan bpee pahn bpai chun gor ying ruk tur
Days, months, and years passed by, the more I fell in love with you
มีความสุขเสมอ ยามที่เห็นเธอสุขใจ
Mee kwahm sook samur yahm tee hen tur sook jai
I’m always happy when I see you happy
อยากมอบเวลาดีดี เช่นนี้ ให้เธอตลอดไป
Yahk maup welah dee dee chen nee hai tur dtalaut bpai
I want to give you good times like this forever

(**) วันนี้ฉันจึงขอย่อตัว..ลงคุกเข่า
Wun nee chun jeung kor yor dtua long kook kao
Today, I want to get down on one knee
เปิดกล่องแหวนและพูดเบาเบา
Bpert glaun waen lae poot bao bao
Open the ring box, and ask you gently
เธอแต่งงานกับฉันได้มั้ย
Tur dtaeng ngahn gup chun dai mai
Will you marry me?
ฉันจะขอเป็นผู้ดูแลเธอเรื่อยไป
Chun ja kor bpen poo doo lae tur reuay bpai
I want to be the person who continuously looks after you
ตราบที่ชีวิตยังมีลมหายใจ
Dtrahp tee cheewit yung mee lom hai jai
For as long as I’m still breathing
สุดที่รัก แต่งงานกับฉัน ได้ไหม
Soot tee ruk dtaeng ngahn gup chun dai mai
My darling, will you marry me?

(*,**,**)

ร่วมชีวิต สุขทุกข์กัน ตลอดไป
Ruam cheewit sook took gun dtalaut bpai
We’ll share the happiness and suffering of life together forever

   
Music/Lyric by Arpakorn Boonkongchuen อาภากร บุญคงชื่น
Arranged/Produced by Dome Dussadeechettakul โดม ดุษฎีเชษฐากุล
Vocal by Tikumtorn “Joey” Sriglindee โจอี้ ฑิฆัมธร ศรีกลิ่นดี

   
What a lovely song this is! From the catchy bossa nova music to the super sweet, romantic lyrics that almost brought a tear to my eye knowing it was inspired by the actual events of him proposing to his now wife, what a great way to start an album!

Title: กตัญญู / Gadtunyoo (Grateful)
Artist: Hui United ft. Puyfai and the Awaiting Jigsaw (ฮุย ยูไนเต็ด ft. ปุยฝ้าย & The Awaiting Jigsaw)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) กตัญญู คือรู้คุณ
Gadtunyoo keu roo koon
Gratefulness is showing gratitute
คนที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน
Kon tee koy chuay leua geua noon
Towards the people who help and aid
ตอบแทนเขา อย่าจริงใจ
Dtaup taen kao yahng jing jai
Repaying others with sincerity
และส่งต่อความหวังความดีต่อไป
Lae song dtor kwahm wung kwahm dee dtor bpai
Sending hope and goodness

ได้ยินข่าวแล้วฮึดฮัดมันอึดอัดใจเต็มที่
Dai yin kawo laeo heut hut mun eut ut jai dtem tee
Hearing the news, I get resentful and frustrated
มีคนได้ทุนไปเรียน เมืองนอกเมืองนาตั้งหลายปี
Mee kon dai toon bpai rian meuang nauk meuang nah dtung lai bpee
There’s people with the money to go study abroad for many years
เขาหวังให้จบกลับมา สั่งสอนวิชาความรู้อย่างดี
Kao wung hai jop glup mah sung saun wichah kwahm roo yahng dee
They hope to finish and come back and teach good knowledge
แต่เธอก็หายตัว หลบหน้าหลบหัวไปเลยฟรี ๆ
Dtae tur gor hai dtua lop nah lop hua bpai loey free free
But you disappeared, you avoided and dodged away from me freely
คนเซ็นค้ำประกัน เลยตกที่นั่งลำบาก
Kon sen kum bpragun loey dtok tee nung lumbahk
You signed an agreement and therefore are in trouble
ต้องหาเงินมาชดใช้ ไม่ใช่น้อย ๆ หลายล้านบาท
Dtaung hah ngern mah chot chai mai chai noy noy lai lahn baht
You need money to repay it, and not just a little; several million baht
ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ประสาทจะกินยุ่งยาก
Dtaung bpai goo nee yeum sin bprasaht ja gin yoong yahk
You need to go and borrow money to cut your debt, giving for you to consume is difficult
ต้องทนต้องเครียดวุ่นวาย เพราะคนหน้าไม่อายเอาหนี้มาฝาก
Dtaung ton dtaung kriat woon wai pror kon nah mai ai ao nee mah fahk
I must endure, must be stressed and troubled, because the person in front of me shamelessly brought their debt to give me

ผมก็ไม่ได้ดีเลิศ หรือประเสริฐมาจากไหน
Pom gor mai dai dee lurt reu bprasert mah jahk nai
I’m not perfect or excellent in anyway
แต่นึกว่าเรื่องพื้น ๆ แค่นี้ใคร ๆ ก็คงจะเข้าใจ
Dtae neuk wah reuang peun peun kae nee krai krai gor kong ja kao jai
But I think a common problem like this anyone would understand
ตัวเราเองจะดีจะร้าย มันก็ไม่เป็นไร
Dtua rao eng ja dee ja rai mun gor mai bpen rai
If we’re good or bad, it’s okay
แต่ทำคนอื่นเดือดร้อน นี่มันก็เกินไปไกล
Dtae tum kon eun deuat raun nee mun gor gern bpai glai
But if we make other people upset, this is going too far
หักหลังทรยศ คนที่เคยเมตตา
Huk lung torayot kon tee koey met dtah
Stabbing in the back and betraying the people who once were kind
ปล่อยให้เขาใช้หนี้ ที่ตัวเองก่อขึ้นมา
Bploy hai kao chai nee tee dtua eng gor keun mah
Letting them use their debt that they created themselves
ใช้ชีวิตต่อไป อยู่ไกล ๆ สุดฟากฟ้า
Chai cheewit dtor bpai yoo glai glai soot fahk fah
Spending the rest of their life far away at the end of the sky
ทิ้งคนอื่นดิ้นรน ให้ทนสู้แก้ปัญหา
Ting kon eun din ron hai ton soo gae bpunhah
Leaving the other people on the ground to endure fighting to fix problems

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ก่อนช่วยเหลือใครไตร่ตรองสักนิด
Bpen ootahhon dteuan jai gaun chuay leua krai dtrai dtraung suk nit
It’s a memorable example, before helping anyone, think it over a little bit
คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ ช่วยเหลือกันไปอาจซวยสนิท
Kon rao roo nah mai roo jai chuay leua gun bpai aht suay sanit
We know faces, we don’t know hearts, helping each other might be unlucky
บางคนได้เรียนสูง ๆ มามีปริญญาแต่ไร้ความคิด
Bahng kon dai rian soon soon mah mee bpunyah dtae rai kwahm kit
Some people have high educations and have degrees but lack thoughts
สมองแยกแยะไม่ได้ ว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด
Samaung yaek yae mai dai wah sing dai took reu sing dai pit
The brain can’t differentiate right things from wrong things

(*)

ดูไว้นะเด็ก ๆ เจ้าอย่าเป็นคนแบบนี้
Doo wai na dek dek jao yah bpen kon baep nee
Keep this in mind, children, don’t be a person like me
เคยสัญญาอะไรไว้ เจ้าจงตั้งใจให้ดี
Koey sunyah arai wai jao jong dtun gjai hai dee
If you ever promise anything, you must carry it out
ต้องรักษาคำพูด ต้องภูมิใจในศักดิ์ศรี
Dtaung ruksah kum poot dtaung poom jai nai suksee
You must look after your words, you must take pride in your honor
ที่สำคัญต้องกตัญญู ต่อผู้ที่ทำให้มีวันนี้
Tee sumkun dtaung gadtunyoo dtor poo tee tum hai mee wun nee
What’s important is being grateful towards the people who helped you get to today
คนเราเจริญไม่ได้ ถ้าไม่ใส่ใจผู้มีพระคุณ
Kon rao jern mai dai tah mai sai jai poo mee prakoon
We can’t prosper if we don’t pay attention to others
มันแค่สำนึกธรรมดา ไม่ต้องพูดถึงบาปบุญ
Mun kae sum neuk tumamdah mai dtaung poot teung bahp boon
It’s common sense, there’s no need to talk about merit and karma
ใครได้ทำอะไรให้ไว้ จะเล็กจะใหญ่สนับสนุน
Krai dai tum arai hai wai ja lek ja yai sanup sanoon
Everyone can do whatever they can, be it small or big, give support
ไม่ทดไม่แทนสร้างความความบาก คนไทยเรียกเนรคุณ
Mai tot mai taen sahng kwahm kwahm bahk kon tai riak nayrakoon
If you don’t compensate or give back, creating rifts, Thais call that ungratefulness

ฝากข้อความท้ายเพลงนี้ ถึงคนที่หลบหนีไป
Fahk kor kwahm tai pleng nee teung kon tee lop nee bpai
I leave this message in this song, though some people will delete it
กลับมาเถิดใช้ทุน ทดแทนคุณผู้มอบให้
Glup mah turt chai toon tot taen koon poo maup hai
Come back and repay the people who gave to you
ผิดไปแล้วก็ขอขมา ยอมรับว่าทำพลาดไป
Pit bpai laeo gor kor kamah yaum rup wah tum plaht bpai
You screwed up, so apologize and accept your mistake
เราคนไทยล้วนใจดี คงปราณีให้อภัย
Rao kon thai luan jai dee kong bpranee hai apai
Us Thais are good-hearted people and will forgive

(*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง/ดนตรี ฮุย อาภากร บุญคงชื่น
ร้อง ปุยฝ้าย ชวัลลักษณ์ ดิเรกวัฒนานุกุล
แรป เกียรติกร ปัญญาวุฒิวงษ์ (The Awaiting Jigsaw)
มิกซ์/มาสเตอร์ โดม ดุษฎีเชษฐากุล