Grammy Gold artists

All posts tagged Grammy Gold artists

Title: สุขกันเถอะเรา / Sook Gun Tur Rao (Let’s Be Happy Together)
Artist: Grammy Gold Artists
Album: Song for New Years
Year: ??

(*) โลกคือละคร ทุกตอนต้องแสดง ทุกคนทนไป
Lohk keu lakorn took dtaun dtaung sadaeng took kon ton bpai
The world is a TV drama, every time we must perform, everyone endures it
อย่าอาลัย ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย
Yah ahlai yim gun soo bpai ja dai sabai
Don’t be sad, smile and fight on, we’ll be okay

(**) สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม
Sook gun tur rao sao bpai tummai
Let’s be happy together, why be sad?
อย่ามัวอาลัย คิดร้อนใจไปเปล่า
Yah mua ahlai kit raun jai bpai bplao
Don’t be so sad, feeling anxious
เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา
Gert mah bpen kon ot ton tur rao
We were born human, let’s endure it
อย่ามัวซมเซา ทุกคนเราทนมัน
Yah mua som sao took kon rao ton mun
Don’t be so down, everyone endures it

(***) โลกคือละคร อย่าอาวรณ์เลย
Lohk keu lakorn yah ahworn loey
The world is a TV drama, don’t be concerned
สุขทุกข์อย่างเคยรับแล้วเป็นเช่นกัน
Sook took yahng koey rup laeo bpen chen gun
It’s happy and sad as usual, accept it and it’ll be the same
ปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาล
Bploy bpai dtahm boon lae gum bun dahn
Let go and follow your merit and karma
อย่ามัวโศกศัลย์ ยิ้มสู้มันเป็นไร
Yah mua sohk sun yim soo mun bpen rai
Don’t be so depressed, smile and fight, what’s the big deal?

(****) เชิญสำราญ ร่วมเบิกบานดวงใจ
Chern sumrahn ruam berk bahn duang jai
Invite happiness into your heart
ลืมทุกข์ไป ทำให้ใจเริงรื่น
Leum took bpai tum hai jai rerng reun
Forget the suffering, make your heart happy

(+) สุขกันเถอะดี อย่ามัวรีรอ
Sook gun tur dee yah mua ree ror
Let’s be happy together, don’t hesitate
อย่าทำหน้างอ ยิ้มนิดพอใจชื่น
Yah tum nah ngor yim nit por jai cheun
Don’t frown, smiling a little is enough for the heart to be happy
ชีพจะดำรง อยู่ยงคงคืน
Cheep ja dum rong yoo yong kong keun
Life will keep going, it’ll balance out
ต่ออายุยืน ยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ
Dtor ahyoo yeun yim nit diao hai cheun jai
For a long life, smile a little and be happy

(*,**,***,****,+,*,*)

Title: แรงใจคนไกลบ้าน / Raeng Jai Kon Glai Bahn (The Strength of the People Far From Home)
Artist: Grammy Gold artists
Album: [Single]
Year: 2013

ชีวิตรายวันของคนจากบ้านมาไกล
Cheewit rai wun kaung kon jahk bahn mah glai
The daily life of the people from far away
หล่อเลี้ยงหัวใจด้วยเสียงเพลงลูกทุ่ง
Lor liang hua jai duay siang pleng look toong
They feed their hearts with the sound of Look-Thoong
ขายก้อยข้างปั๊มน้ำมัน
Kai goy chahng bpum num mun
Selling trinkets next to the gas station
ทำงานอยู่ในตึกสูง
Tum ngahn yoo nai dteuk soong
Working in the tall buildings
เรามีหัวใจลูกทุ่งพาก้าวผ่านความท้อ
Rao mee hua jai look toong pah gao pahn kwahm tor
We have the look-thoong heart to lead us through the discouragement

ความหวังที่รอแต่มีความท้อยืนบัง
Kwahm wung tee ror dtae mee kwahm tor yeun bung
We wait for hope, but there’s discouragement impeding it
ต้องสู้ทุกอย่างกับโจทย์ชีวิตทุกข้อ
Dtaung soo took yahng gup joht cheewit took kor
We must fight everything through the problems of everyday life
สู้เพื่อหวังสร้างตน
Soo peua wung sahng dton
Fighting with the hope to create oneself
กับอีกหลายคนที่รอ
Gup eek lai kon tee ror
With all the many people waiting
เรี่ยวแรงเรายังมีพอก็เพราะมีเพลงเลี้ยงใจ
Riao raeng rao yung mee por gor pror mee pleng liang jai
We still have enough strength because we have the music comforting us

(*) ขอฝากเพลงนี้ เป็นแรงใจให้คนไกลบ้าน
Kor fahk pleng nee bpen raeng jai hai kon glai bahn
I entrust this song to be the strength for the people far away from home
มีแรงก้าวผ่าน หอบฝันไปสู่จุดหมาย
Mee raeng gao pahn haup fun bpai soo joot mai
Have the strength to continue on, carrying your dreams to the finish line
ให้เสียงเพลงทุ่ง ผ่านซอกตึกสูงเมืองไกล
Hai siang pleng toong pahn sauk dteuk soong meuang glai
Let the music of the fields pass over every corner of the tall buildings and far-away cities
เป็นเสบียงเลี้ยงกำลังใจ ยิ้มได้เมื่อเจอปัญหา…
Bpen sabiang liang gumlung jai yim dai meua jur bpunhah
It’s the provisions of the spirit, so we can smile when we face problems…

ซับคราบน้ำตา
Sup krahp num dtah
Dry the tears
ด้วยผ้าเช็ดหน้าหัวใจ
Duay pah chet nah hua jai
With the handkerchief of the heart
เหนื่อยหาคนใช่
Neuay hah kon chai
Tired of searching for the one
แก้เหงาด้วยเพลงคอยท่า
Gae ngao duay pleng koy tah
Relieve your loneliness with this waiting song

สักวัน ความพร้อมมีพอ
Suk wun kwahm praum mee por
Some day the preparation will be enough
เจอฝัน ที่ใจเสาะหา
Jur fun tee jai sor hah
We’ll meet the dreams our hearts searched for
เสียงเพลงลูกทุ่งบ้านนา
Siang pleng look toong bahn nah
The sound of Banna look-thoong music
จะพาหัวใจเมือบ้าน
Ja pah hua jai meua bahn
Will guide your heart home
ศรัทธาของเรายังมั่น
Suttah kaung rao yung mun
Our faith is still certain

(*)

เป็นเสบียงเลี้ยงกำลังใจ ยิ้มได้เมื่อเจอปัญหา…
Bpen sabiang liang gumlung jai yim dai meua jur bpunhah
It’s the provisions of the spirit, so we can smile when we face problems…