Grace Kevalin

All posts tagged Grace Kevalin

Title: คนที่เหงาเหมือนกัน / Kon Tee Ngao Meuan Gun (Someone Who’s Lonely Too)
Artist: Grace Kevalin (เกรซ เกวลิน – Produced my Mr.Lazy)
Album: ‘Once upon A time’ เพราะครั้งหนึ่ง…ทุกคนก็เคยมีความรัก
Year: 2016

แน่ใจ ว่าจะอยู่ได้คนเดียว คงไม่จริง
Nae jai wah ja yoo dai kon diao kong mai jing
I’m certain that you really can’t be alone
ท่าทางเธอเศร้าซึมเมื่อถูกทอดทิ้ง
Tah tahng tur sao seum meua took taut ting
You’re act sad and depressed when you were dumped
อยากเลิกเหงาหรือยัง
Yahk lerk ngao reu yung
Do you want to stop your loneliness yet?

(*) หากขาดคนข้างกาย
Hahk kaht kon kahng gai
If you’re without someone beside you
อย่าทิ้งไว้ให้ใจต้องหนาวสั่น
Yah ting wai hai jai dtaung nao sun
Don’t throw everything away and let your heart shiver in the cold

(**) อยากมีใครสักคนไหม
Yahk mee krai suk kon mai
Do you want someone?
คนนั้นที่จะเติมเต็มทุกอย่าง
Kon nun tee ja dterm dtem took yahng
That someone who will fill everything
ไม่ให้เธอต้องอ้างว้าง
Mai hai tur dtaung ahng wahng
And not leave you feeling empty?
อย่างฉันจะตรงใจเธอหรือเปล่า
Yahng chun ja dtrong jai tur reu bplao
Does someone like me match your heart?
คนที่เหงาใจเหมือนๆ กัน
Kon tee ngao jai meuan meuan gun
Someone who’s lonely too

ฉันเองก็ยังทนเหงาคนเดียว อยู่ทุกวัน
Chun eng gor yung ton ngao kon diao yoo took wun
I’m still enduring the loneliness alone every day
เฝ้ารอใครสักคนเข้ามากอดฉัน
Fao ror krai suk kon kao mah gaut chun
Waiting for someone to show up and hug me
อุ่นหัวใจให้กัน
Oon hua jai hai gun
Warming my heart for me

(*,**)

ถ้าเธอต้องการใครที่เข้าใจ
Tah tur dtaung gahn krai tee kao jai
If you need someone who understands
ฉันเองจะดีพอหรือยัง
Chun eng ja dee por reu yung
Am I good enough yet?
ไม่สามารถจะบอกถ้ายังไม่ได้คบกัน
Mai sahmahrot ja bauk tah yung mai dai kop gun
You can’t tell if you haven’t dated me
ฉันเห็นโอกาสจะรักกันอยู่ไม่ไกล
Chun hen ohgaht ja ruk gun yoo mai glai
I see a chance for us to love each other isn’t far off

(**)
เธอลองถามใจ
Tur laung tahng jai
Try asking your heart

(**)

   
คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง/เรียบเรียง : วีรภัทร อึ้งอัมพร

Title: คนเจ้าชู้ / Kon Jao Choo (Player)
Artist: Grace Kevalin (เกรซ เกวลิน – The Star)
Album: [Single]
Year: 2015

เห็นเธอตั้งแต่เดินเข้ามา
Hen tur dtung dtae dern kao mah
I’ve seen you since you walked up
เธอก็คอยสบตาฉันตลอด
Tur gor koy sop dtah chun dtalaut
You keep catching my eye
แป๊บเดียวทำมาเป็นทักทาย
Baep diao tum mah bpen tuk tai
In a moment, you come and say hello
เข้ามาพูดมาคุยกับฉัน
Kao mah poot mah kooey gup chun
Speaking and talking with me

ก็แค่คุยกันตามประสา
Gor kae kooey gun dtahm bprasah
We just chatted as naturally
คนเพิ่งเคยจะพบเจอกัน
Kon perng koey ja pob jur gun
People who just met do
เผลอมองหน้าเธอเท่านั้น
Plur maung nah tur tao nun
I just absently looked at your face
เกือบจะทำให้ฉันหวั่นไหว
Geuap ja tum hai chun wun wai
And it nearly made me tremble

พอเธอจ้องตา ฉันก็หลบตา
Por tur jaung dtah chun gor lup dtah
As soon as you look in my eyes, I look away
ชักไม่ปลอดภัยใจมันเต้นรัว
Chuk mai bplaut pai jai mun dten rua
My heart is pounding to a dangerous degree
คนมันไม่เคย แต่ไม่ได้กลัวนะเธอ
Kon mun mai koey dtae mai dai glua na tur
That humans have never reached before, but I’m not scared

(*) Hey อยากให้รู้ คนเจ้าชู้ไปอยู่ไกลไกล
Hey yahk hai roo kon jao choo bpai yoo glai glai
Hey, I want you to know, players should go far away
เธอไม่ต้องมาคอยกวนใจ
Tur mai dtaung mah koy guan jai
You don’t have to keep bothering my heart
อย่ามาทำให้ใจฉันหวั่นไหวนะ
Yah mah tum hai jai chun wun wai na
Don’t make my heart shake, okay?
ไปน่ารักที่อื่นเลยไป ตอนนี้ฉันไม่อยากมีใคร
Bpai naruk tee eun loey bpai dtaun nee chun mai yahk mee krai
Go be cute somewhere else, right now I don’t want to have anyone
จบเพลงนี้ค่อยคุยกันใหม่ก็แล้วกัน
Jop pleng nee koy kooey gun mai gor laeo gun
After this song’s done, we can start talking again, okay?

ฉันเดินไปที่ตรงไหน เธอก็เดินตามไปตลอด
Chun dern bpai tee dtrong nai tur gor dern dtahm bpai dtalaut
Wherever I go walking, you’re always following
หนีเธอไปเต้นไกลไกล เธอยังคอยมายืนเบียดฉัน
Nee tur bpai dten glai glai tur yung koy mah yeun biat chun
I run away from you to dance, but you still come and squeeze in next to me
เผลอตัวไม่กี่นาที เธอก็ออกมาเต้นด้วยกัน
Plur dtua mai gee nahtee tur gor auk mah dten duay gun
If I’m careless for one moment, you come and dance with me
Just one step เท่านั้น เธอก็ทำให้ฉันหวั่นไหว
Just one step tao nun tur gor tum hai chun wun wai
With just one step, you make me nervous

(**) เธอจะจับมือ ฉันสะบัดมือ
Tur ja jup meu chun sabut meu
You grab my hand, I shake you off
เธอจะแตะเอว ฉันสะบัดเอว
Tur ja dtae aew chun sabut aew
You touch my waist, I shake you off
ใจเธอรวดเร็ว แต่ใจฉันไม่เร็วนะเธอ
Jai tur ruat rew dtae jai chun mai rew na tur
Your heart is so fast, but mine’s not

(*,**,*)