Giant

All posts tagged Giant

Title: กระดาษขาว / Gradaht Kao (White Sheet of Paper)
Artist: Giant
Album: ก่อกวนความสงบ / Gor Guan Kwahm Sangop (Disturbing the Peace)
Year: 1999

มันยังไม่รู้ต่อไป ต้องเป็นไง
Mun yung mai roo dtor bpai dtaung bpen ngai
I still don’t know how things will be from now on
ทางยังอีกไกลเหลือเกิน
Tahng yung eek glai leua gern
The path is still so much further
ถึงแม้ไม่รู้ก็คงไม่เป็นไร
Teung mae mai roo gor kong mai bpen rai
Even though I don’t know, it’s okay
ทางมีให้เราเลือกเดิน
Tahng mee hai rao leuak dern
There are paths for me to choose to follow

(*) แล้วแต่ใจต้องการ ไม่ได้อยู่ที่ใคร
Laeo dtae jai dtaung gahn mai dai yoo tee krai
It’s up to what my heart needs, it’s not up to anyone else
จะดีไม่ดี..อยู่ที่สองมือ..กับใจเรานี้
Ja dee mai dee yoo tee saung mee gup jai rao nee
Be it good or bad, it’s in my own two hands with my heart

(**) เปรียบดั่งกระดาษขาว ให้เราแต้มเติม
Bpriap dung gradaht kao hai rao dtaem dterm
It’s like a white sheet of paper for me to mark on
เต้อมแต่งความมุ่งหวังดั่งใจ
Dterm dtaeng kwahm moong wung dung jai
Decorating it with my aspirations
วาดผิดก็ไม่ท้อ ค่อยเป็นค่อยไป
Waht pit gor mai tor koy bpen koy bpai
If I draw badly, I’m not discouraged, in due time
เราอดทนแก้ไขให้ดี
Rao ot ton gae kai hai dee
I’ll be able to fix it
ทุกอย่างที่อยู่ในนี้
Took yahng tee yoo nai nee
Everything that is right here
ให้เราดูไว้และก้าวไปอย่างสวยงาม
Hai rao doo wai lae gao bpai yahng suay ngahm
Lets me see and move forward beautifully

ก็เราต่างมีดินสอและพู่กัน
Gor rao dtahng mee din sor lae poo gun
We each have a pencil and paint brush
สีสันมีไว้ระบาย
See sun mee wai rabai
And colors to paint with
วาดสวยไม่สวยก็คงไม่เป็นไร
Waht suay mai suay gor kong mai bpen rai
If you paint prettily or not prettily, it’s okay
เพียงแค่ทุ่มไปทั้งใจ
Piang kae toom bpai tung jai
Just put your heart into it

(*,**,**)

Title: รสปูอัด / Rot Bpoo Ut (Imitation Crab-Flavored)
Artist: Giant
Album: Giant
Year: 1998

(*) เธอทำอย่างนี้มันไม่ดีนะมันเสียหาย
Tur tum yahng nee mun mai dee na mun sia hai
You acting like this isn’t good, it’s damaging
ฉันไม่สบาย ๆยังมารังแก
Chun mai sabai mai sabai yung mah rung gae
I’m sick, I’m sick, but still come and bully me
ทำกันทำไม กันทำไม ละก็แม้แม้
Tum gun tummai gun tummai la gor mae mae
Why do you do this to me, why?
ฉันน่าสงสาร น่าสงสาร ทำกันลงคอ
Chun nah song sahn nah song sahn tum gun long kor
I’m pitiable, I’m pitiable, but you do it to me heartlessly

(**) เธอก็ทำไม ก็ทำไม ละมาปิ้งๆ
Tur gor tummai gor tummai la mah bping bping
Why do you, why do you come and bake me?
แล้วก็มาทิ้ง ก็มาทิ้งให้ฉันพังๆ
Laeo gor mah ting gor mah ting hai chun pung pung
Then toss me aside, toss me aside?
น้ำตามันไหล ตามันไหล ละเป็นถังถ้ง
Num dtah mun lai dtah mun lai la bpen tung tung
My tears are flowing, my tears are flowing in buckets
ติง ต้ะ ติงติง ต้ะติงติง ต้ะติงติง
Dting dta dting dting dta ding dting dta dting dting
Dting dta dting dting dta ding dting dta dting dting

(***) เจ็บนี้รสปูอัด รสปูอัด
Jep nee rot bpoo ut rot bpoo ut
This pain is imitation crab-flavored, imitation crab-flavored
เธอคงไม่รู้ เป็นอย่างไงเธอคงไม่รู้
Tur kong mai roo bpen yahng ngai tur kong mai roo
You probably don’t know, you probably don’t know how it is
เจ็บนี้เหมือนโดนอัด เหมือนโดนอัด
Jep nee meuan donut meuan donut
This pain is like a doughnut, like a doughnut
เธอยังไม่รู้ เป็นอย่างไงเธอยังไม่รู้
Tur yung mai roo bpen yahng ngai tur yung mai roo
You still don’t know, you still don’t know how it is

(* ** ***)

Title: ขอร้อง / Kor Raung (Beg)
Artist: Giant
Album: ก่อกวนความสงบ / Gor Guan Kwahm Sangop
Year: 1999

รู้ ว่าใจเธอรักเขา
Roo wah jai tur ruk kao
I know your heart loves him
จะดีหรือเปล่า ถ้าหากจะพูดไป
Ja dee reu bplao tah hahk ja poot bpai
Would it be good or bad if I told you?
เพียง แค่อยากให้รู้ไว้ ว่าในใจฉัน ก็ยัง รักเธอ
Piang kae yahk hai roo wai wah nai jai chun gor yung ruk tur
I just want to let you know that in my heart, I still love you

(*) ไม่ทำ อะไร ให้เธอวุ่นวายจริงๆ
Mai tum arai hai tur woon wai jing jing
I really won’t do anything to stress you
แค่ขอ เวลาที่เจอกัน
Kae kor welah tee jur gun
I just want some time to see you

(**) อย่าเอาใจ กันเกินไป ได้ไหมเธอ
Yah ao jai gun gern bpai dai mai tur
Please don’t take my heart too much
แค่ได้เห็น ก็ร้าวหมดทั้งใจ
Kae dai hen gor rao mot tung jai
I can only see the cracks all over it
เรื่องเท่านี้ มันคง ไม่รบกวน เท่าไหร่
Reuang tao nee mun kong mai rop guan tao rai
A matter like this isn’t such a bother
แค่นี้ เธอทำ ได้ไหม
Kae nee tur tum dai mai
Can you do just this?

เรา ยังเจอะยังเจอกัน
Rao yung jur yung jur gun
We still meet, still meet each other
ต้องเจอทุกวัน ยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจ
Dtaung jur took wun ying jep ying sia jai
Having to meet every day, the more it hurts, the more I’m sad
แต่ อยากบอกให้รู้ไว้ วันใดไม่เห็น ก็คิดถึงเธอ
Dtae yahk bauk hai roo wai wun dai mai hen gor kit teung tur
But I want to tell you that whenever I don’t see you, I miss you

(*,**,**,**)

ทำให้คน ที่เคย รักกัน
Tum hai kon tee koey ruk gun
Do it for the person with whom you were once in love

Title: เจ็บแปลบ / Jep Bplaep (Shooting Pain)
Artist: Giant
Album: ก่อกวนความสงบ / Gor Guan Kwahm Sangop
Year: 1999

คบกันมาดีอยู่ ก็แล้วทำไม ในวันนี้เธอ ดูเปลี่ยนไป
Kop gun mah dee yoo gor laeo tummai nai wun nee tur doo bplian bpai
We’ve been happily dating, but why today does it seem like you’ve changed?
เหมือนไม่ใช่คนเก่า ที่เข้าใจ ก็ไม่รู้ว่าเธอ เป็นอะไร
Meuan mai chai kon gao tee kao jai gor mai roo wah tur bpen arai
Like you’re not the same person whom I understood, but I know know what’s wrong

(*) ทิ้งฉันให้เหงาใจ ปล่อยไว้ ไม่มาดูแล
Ting chun hai ngao jai bploy wai mai mah doo lae
You leave me lonely, letting me go without taking care of me
เพียงแค่คิดขึ้นมา ก็ใจหาย
Piang kae kit keun mah gor jai hai
With just the thoughts that arise, my heart disappears

(**) เจ็บแปลบขึ้นมาทันที อกหักใช่ไหมอย่างนี้
Jep bplaep keun mah nun tee auk huk chai mai yahng nee
This shooting pain that has suddenly started is a broken heart, isn’t it?
นี่เธอไม่รักฉัน แล้วหรือเธอ
Nee tur mai ruk chun laeo reu tur
You don’t love me, huh?
เจ็บแปลบขึ้นมาทันที อกหักใช่ไหมแบบนี้
Jep bplaep keun mah tun tee auk huk chai mai baep nee
This shooting pain that has suddenly started is a broken heart, isn’t it?
บอกฉันที ฉันควรทำอย่างไร
Bauk chun tee chun kuan tum yahng rai
Tell me what I should do

หรือต้องเสียใจอยู่ ที่นี่คนเดียว เพราะว่ายังรักเธอ จนหมดใจ
Reu dtaung sia jai yoo tee nee kon diao pror wah yung ruk tur jon mot jai
Do I have to be sad here alone because I still love you with all of my heart?
ฉันยังรอฟังอยู่ ว่าเพราะอะไร บอกให้ฉันเข้าใจ บ้างได้ไหม
Chun yung ror fung yoo wah pror arai bauk hai chun kao jai bahng dai mai
I’m still waiting to hear why, can you tell me and get me to understand?

(*,**,*,**,**)

Title: เธอคงไม่โกรธ / Tur Kong Mai Groht (You Probably Won’t Be Angry)
Artist: Giant
Album: ก่อกวนความสงบ / Gor Guan Kwahm Sangop
Year: 1999

เมื่อคืนฉันไม่ได้นอน นั่งคิดทุกตอนของเรื่องภายในใจ
Meua keun chun mai dai naun nung kit took dtaun kaung reuang pai nai jai
I couldn’t sleep last night, sitting and thinking of every instance inside my heart
วันนี้ฉันจึงมาหา เพราะมีอะไรที่อยากจะบอกเธอ
Wun nee chun jeung mah hah pror mee arai tee yahk ja bauk tur
So today I came to see you, because there’s something I want to tell you

(*) ก็ไม่รู้เธอจะโกรธไหม กับสิ่งที่ฉันตั้งใจจะบอก
Gor mai roo tur ja groht mai gup sing tee chun dtung jai ja bauk
I don’t know if you’ll be angry at the things I intend to tell you
อยู่กับใจฉันมานาน อยากบอกให้เธอรู้เพราะมั่นใจ (อยากให้รู้เพราะมั่นใจ)
Yoo gup jai chun mah nahn yahk bauk hai tur roo pror mun jai (yahk hai roo pror mun jai)
I’ve been here with my heart for so long, I want to tell you and let you know because I’m certain (I want to let you know because I’m certain)

(**) หากพูดว่ารัก เธอคงไม่โกรธ ฉันพร้อมจะขอโทษหากเธอไม่พอใจ
Hahk poot wah ruk tur kong mai groht chun praum ja kor toht hahk tur mai por jai
If I said I loved you, you probably wouldn’t be angry, I’m ready to apologize if you’re not too happy
อยากพูดว่ารัก ไม่อยากแค่รักในใจ ไม่อยากฝืนเก็บไว้ให้นานกว่านี้ (ฉันรักเธอ)
Yahk poot wah ruk mai yahk kae ruk nai jai mai yahk feun gep wai hai nahn gwah nee (chun ruk tur)
I want to say I love you, I don’t want to only love you in my heart, I don’t want to force myself to keep it in for any longer than this (I love you)

บอกเลยเธอไม่เหมือนใคร เข้าถึงหัวใจคนที่รอมานาน
Bauk loey tur mai meuan krai kao teung hua jai kon tee ror mah nahn
I’m telling you you’re not like anyone else, you’ve entered the heart of this person who’s waited for so long
วันนี้ฉันเพียงต้องการ พูดคำที่ฉันไม่เคยพูดกับใคร
Wun nee chun piang dtaung gahn poot kum tee chun mai koey poot gup krai
Today I only want to say the words I’ve never said to anyone else

(* , ** , **)

ไม่อยากฝืน อยากพูดแค่คำนี้ ว่าฉันรักเธอ
Mai yahk feun yahk poot kae kum nee wah chun ruk tur
I don’t want to resist it, I want to say only these words, that I love you

Title: ไม่อยากรู้ / Mai Yahk Roo (I Don’t Want to Know)
Artist: Giant
Album: ก่อกวนความสงบ / Gor Guan Kwahm Sangop
Year: 1999

ยังได้ยิน ใครใคร พูด ถึง เธอ
Yung dai yin krai krai poot teung tur
I still hear everyone talking about you
ทั้งที่เรา ไม่เจอ ไม่พบ กัน
Tung tee rao mai jur mai pob gun
Even though we haven’t met
ใจที่ร้าว ยิ่งช้ำ ยิ่งไหว หวั่น
Jai tee rao ying chum ying wai wun
The more my heart breaks and trembles
จนต้องกลั้น น้ำตา
Jon dtaung glun num dtah
Until I have to swallow my tears

เราจากกัน เพราะฉัน หรือ เพราะ เธอ
Rao jahk gun pror chun reu pror tur
Did we break up because of me or because of you?
มันก็ผ่าน ไปแล้ว ไม่คืน มา
Mun gor pahn bpai laeo mai keun mah
It’s in the past, it’s not coming back
ใครมาเจอ กับฉัน ก็พูด จา
Krai mah jur gup chun gor poot jah
Everyone who sees me asks
พูดถึงแต่เธอทำไม
Poot teung dtae tur tummai
Why do they talk only about you?

(*) ไม่อยากรู้ เพราะว่าหัวใจ ฉันปวดร้าว
Mai yahk roo pror wah hua jai chun bpuat rao
I don’t want to know because my heart is broken
ยิ่งคิดถึงเธอ ยิ่งจะเหงา เพราะฉัน ยังเสียใจ
Ying kit teung tur ying ja ngao pror chun yung sia jai
The more I miss you, the lonelier I am because I’m still upset
เธอจะมี ความสุข อยู่กับใคร ไม่อยากรู้
Tur ja mee kwahm sook yoo gup krai mai yahk roo
Whoever you’re happy with, I don’t want to know

เพราะว่าฉัน ลึกลึก ยัง รัก เธอ
Pror wah chun leuk leuk yung ruk tur
Because deep down, I still love you
ได้แต่หวัง ให้เธอ นั้นเข้าใจ
Dai dtae wung hai tur nun kao jai
I can only hope that you’ll understand
ทรมาน เมื่อคิด ถึง ทีไร
Toramahn meua kit teung tee rai
It’s torture whenever I think of you
เพราะไม่มี เธออีกแล้ว
Pror mai mee tur eek laeo
Because I don’t have you anymore

(*)

เพราะฉัน ก็รู้ อยู่ ว่ามี ใครคน หนึ่ง เฝ้าดูแล เธอไม่ห่าง
Pror chun gor roo yoo wah mee krai kon neung fao doo lae tur mai hahng
Because I know you have someone taking care of you, never far away
และฉัน ก็เข้าใจ ไม่มีทาง ที่จะหวัง ให้เธอ กลับมา
Lae chun gor kao jai mai mee tahng tee ja wung hai tur glup mah
And I understand that there’s no way for me to hope you’ll come back

(*,*)

Title: เจ้าชาย เจ้าหญิง / Jao Chai Jao Ying (Prince and Princess)
Artist: Giant ft. Nancy
Album: Giant
Year: 1998

คิดถึงครั้งที่เราอ่านเรื่องในนิทาน
Kit teung krung tee rao ahn reuang nai nitahn
I miss the times when we’d read storybooks
ทุกทุกครั้งเราได้ส่งเสียงดังดัง
Took took krung rao dai song siang dung dung
Every time, we’d shout out loudly
แต่วันนี้นิทานจบลงเมื่อเราไกลกัน
Dtae wun nee nitahn job long meua rao glai gun
But today, the stories ended when we ended up far apart
คิดถึงเธอจัง
Kit teung tur jung
I really miss you

(*) ฉันไม่รู้จะเจอกับเธออีกเมื่อไร
Chun mai roo ja jur gup tur eek meua rai
I don’t know when I’ll see you again
รู้บ้างไหมว่าใครอยากเห็นหน้าเธอ
Roo bahng mai wah krai yahk hen nah tur
Do you know that someone wants to see your face?
อย่าลืมนะนิทานเรื่องเดิม
Yah leum na nitahn reuang derm
Don’t forget the old stories
ที่เราคุยกัน
Tee rao kooey gun
That we told each other
อยากเป็นอย่างในนั้น
Yahk pen yahng nai nun
I want things to be like that

(**) อยากจะเป็นเหมือนในนิทาน
Yahk ja pen meuan nai nitahn
I want things to be like in the stories
ที่เธอนั้นเล่าให้ฉันฟัง
Tee tur nun lao hai chun fung
That you told me
มีปีศาจร้าย มีบ้าน มีวัง
Mee peesaht rai mee bahn mee wung
With monsters, a home, and a palace
มีเธอนั้นเป็นเจ้าหญิง
Mee tur nun pen jao ying
And with you as the princess
ฉันเป็นเจ้าชาย
Chun pen jao chai
And me as the prince

(*,**)

คราวใดได้อ่านนิทาน
Krao dai dai ahn nitahn
Any time I read stories
เรื่องที่มีเจ้าหญิง เจ้าชาย
Reuang tee mee jao ying jao chai
About a princess and a prince
ก็จะมี ภาพเธอเป็นเจ้าหญิง
Gor ja mee pahp tur pen jao ying
I’ll envision you as the princess

(**,**)

กระดาษขาว / Gradaht Kao (White Sheet of Paper)
เจ้าชาย เจ้าหญิง / Jao Chai Jao Ying (Prince and Princess)
เจ็บแปลบ / Jep Bplaep (Shooting Pain)
ขอร้อง / Kor Raung (Beg)
ไม่อยากรู้ / Mai Yahk Roo (I Don’t Want to Know)
รสปูอัด / Rot Bpoo Ut (Imitation Crab-Flavored)
เธอคงไม่โกรธ / Tur Kong Mai Groht (You Probably Won’t Be Angry)

   
All songs tagged Giant