Gene Kasidit

All posts tagged Gene Kasidit

Title: ร (W8)
Artist: Gene Kasidit
Album: [Single]
Year: 2013

รับฟัง เรื่องราว ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อเธอเจ็บช้ำ เพราะรักที่เปลี่ยนไป
Rup fung reuang rao tee gert keun nun meua tur jep chum pror ruk tee bplian bpai
I listen to the matters that arise when you get hurt because love has changed
รู้ดี ฉันเอง ที่รอมานาน ให้เธอเปิดใจ และรับมันเอาไว้
Roo dee chun eng tee ror mah nahn hai tur bpert jai lae rup mun ao wai
Knowing full well I’ve waited so long for you to open your heart and let me in

(*) วันเวลานานเท่าไร ที่รักเก่าๆยังคงจะทำร้าย
Wun welah nahn tao rai tee ruk gao gao yung kong ja tum rai
How long has your past love still hurt you?
เธอยังมองไม่เห็นใคร ที่ห่วงใยกันอย่างนี้มานาน
Tur yung maung mai hen krai tee huang yai gun yahng ne emah nahn
You still haven’t seen who’s been caring about you like this for so long
ตัวเธอเองยังต้องการเวลาก่อน
Dtua tur eng yung dtaung gahn welah gaun
You still need some time
เฝ้ามองดูเธอที่ไกลห่าง อาจจะมีซักวันจากนี้
Fao maung doo tur tee glai hahng aht ja mee suk wun jahk nee
Watching you from a distance, I might get a chance some day

(**) รอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจ อย่าให้นานเกินไป
Ror nahn nahn gor aht ja bun taun hua jai yah hai nahn gern bpai
Waiting for a long time might cut down my heart, don’t make me wait too long
ก่อนอะไรมันอาจจะสาย
Gaun arai mun aht ja sai
Before it’s too late
รอนานๆก็อาจทำให้ใจวุ่นวาย รู้ดีแต่ยังน้อยใจ
Ror nahn nahn gor aht tum hai jai woon wai roo dee dtae yung noy jai
Waiting for along time can really bother the heart, I know full wee, but I’m still upset
เพราะฉันเป็นคนเดียวที่รอ
Pror chun bpen kon diao tee ror
Because I’m the only one waiting

ฉันเอง เข้าใจ ก็คงต้องใช้เวลา หากรักยังพอจะมีหวัง
Chun eng kao jai gor kong dtaung chai welah hahk ruk yung por ja mee wung
I understand, it takes some time, if love is still enough, there’s hope
ทุกลม หายใจ เธอรู้บ้างไหม มีใครที่คอยเฝ้ารักและห่วงใย
Took lom hai jai tur roo bahng mai mee krai tee koy fao ruk lae huang yai
With every breath, do you know there’s someone loving and caring about you?

(*,**,**,*)

ถ้าคืนไม่มีดาว แต่แดดในตอนเช้านั้นดูสดใส เธอยังมีใครที่อยู่ตรงนี้
Tah keun mai mee dao dtae daet nai dtaun chao nun doo sot sai tur yung mee krai tee yoo dtrong nee
If there’s no stars at night but the morning light seems bright, you still have someone right here
จับมือกับฉัน แล้วลืมเสียที แค่อยากให้นาทีนี้เรารักกัน
Jup meu gup chun laeo leum sia tee kae yahk hai nahtee nee rao ruk gun
Take my hand and forget it, I just want us to love each other at this moment
แค่ได้รัก เพราะฉันเป็นคนเดียวที่รอ
Kae dai ruk pror chun bpen kon diao tee ror
Just to be able to love you, because I’m the only one waiting

   

Lyrics : รัฐ พิฆาตไพรี
Music : Ice Boy
ARRANGED & PRODUCED by : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / บัญชา เธียรกฤตย์

Title: Wish You Were Here
Artist: Gene Kasidit
Album: [Single]
Year: 2020

สิ่งที่สับสนทุกครั้ง เกิดเป็นคำถาม
Sing tee sup son took krung gert bpen kum tahm
The things I’ve always been confused about bring about questions
ความในใจที่เธอไม่เคยรู้ และฉันไม่เคยจะกล้าพอ
Kwahm nai jai tee tur mai koey roo lae chun mai koey ja glah por
The things in my heart that you’ve never known, and I’ve never been brave enough to say

จนวันสุดท้าย ต้องจากกัน ต่างคนต่างห่างไกล
Jon wun soot tai dtaung jahk gun dtahng kon dtahng hahng glai
Until the final day, we had to separate, each of us going our separate ways
ไม่รู้ว่าเราจะเจอกันอีกมั้ย ยังรอที่จะพบเธอ
Mai roo wah rao ja jur gun eek mai yung ror tee ja pob tur
I don’t know if we’ll meet again, I’m still waiting to see you

(*) แค่อยากรู้ว่าเธอเป็นไง ไม่อาจรู้ว่านานเพียงใด
Kae yahk roo wah tur bpen ngai mai aht roo wah nahn piang dai
I just want to know how you are, I haven’t known for quite a while
ผ่านคืนและวัน ที่เธอและฉันต้องลากันไป
Pahn keun lae wun tee tur lae chund tahng lah gun bpai
Passing the days and the nights since you and I had to say good-bye
ภาพความทรงจำในใจ
Pahp kwahm song jum nai jai
The memories in my heart

(**) เธอคือตะวันยามที่ใจต้องเหน็บหนาว
Tur keu dtawun yahm tee jai dtaung nep nao
You’re the sun when my heart is cold
เธอคือบทเพลงกล่อมบรรเลงยามปวดร้าว
Tur keu bot pleng glaum bunleng yahm bpuat rao
You’re soothing music when I’m hurting
แม้ไม่ได้เจอ หากแม้ไม่ได้เจอ
Mae mai dai jur hahk mae mai dai jur
Even though we can’t meet, even though we can’t meet

อยากจะเก็บสิ่งดีๆ ที่มีไม่เปลี่ยนไป
Yahk ja gep sing dee dee tee mee mai bplian bpai
I want to keep the good things that we had that have never changed
อยากจะกอดช่วงเวลาให้เธอยังคงไว้
Yahk ja gaut chuang welah hai tur yung kong wai
I want to embrace the time period and keep you alive
แม้ไม่ได้เจอ ก็อยากจะขอแค่พบเธอ
Mae mai dai jur gor yahk ja kor kae pob tur
Even though we can’t meet, I just want to see you

(***) ที่เดิมตรงนั้น ที่เราจากกัน จะมีเธอนั้น อยู่ตลอดกาล
Tee derm dtrong nun tee rao jahk gun ja mee tur nun yoo dtalaut gahn
In that same place where we separated, you’ll be there forever

(*,**,***)

แต่ในตอนนี้ ได้เพียงแค่ฝัน จะมีเธอนั้น อยู่ในใจฉัน
Dtae nai dtaun nee dai piang kae fun ja mee tur nun yoo nai jai chun
But now all I can do is dream, I’ll have you in my heart

   

LYRICS : ชยานนท์ เครือเอี่ยม
MELODY & ARRANGED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
MIXED & MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

Is this song for someone who has been lost to death? Or just whose path in life took them far away? Perhaps the fact that it’s up for personal interpretation makes it more appealing and relatable for a wider variety of listeners~ Very bittersweet

Title: คนรู้จัก / Kon Roo Juk (Acquaintance)
English Title: “Ex”
Artist: Gene Kasidit
Album: [Single]
Year: 2018

อย่ามาสำคัญตัวเอง เธอไม่มีค่าเท่าไหร่
Yah mah sumkun dtua eng tur mai mee kah tao rai
Don’t flatter yourself, you’re worthless
เข้าใจผิดไปหรือเปล่า จะมากวนใจอะไร
Kao jai pit bpai reu bplao ja mah guan jai arai
Did you misunderstand something? What are you bothering me about?
อย่ามาแกล้งเป็นคนดี ไม่มีใครอยากเชื่อเธอ
Yah mah glaeng bpen kon dee mai mee krai yahk cheua tur
Don’t come pretending you’re a good guy, no one wants to believe you
เธอเหลือแค่ฉันคนเดียว ก็ยังจะมาทำร้าย
Tur leua kae chun kon diao gor yung ja mah tum rai
You only had me left, yet you hurt me

(*) คงจะคิดว่าฉันร้องไห้ทุกคืน
Kong ja kit wah chun raung hai took keun
You probably think I cry every night
และคงจะคิดว่าฉันจะอยู่ไม่ได้
Lae kon ja kit wah chun ja yoo mai dai
And probably think that I can’t live
เธอสำคัญตัวผิดไป
Tur sumkun dtua pit bpai
You’re wrongly flattering yourself

(**) ถ้าอยู่กันอย่างนี้ ต่อให้ใครก็ไม่ไหว
Tah yoo gun yahng nee dtor hai krai gor mai wai
No one would be able to live with you like this
เธอนั้นคิดเอาเอง ว่าเธอคือทุกๆ อย่าง
Tur nun kit ao eng wah tur keu took took yahng
You think you’re everything
แค่อยากให้เธอรู้ อยู่คนเดียวมันง่ายกว่า
Kae yahk hai tur roo yoo kon diao mun ngai gwah
I just want you to know it’s easier being alone
เพราะเธอเป็นแค่เพียง อะไรไม่มีค่าสำหรับฉัน
Pror tur bpen kae piang arai mai mee kah sumrup chun
Because you’re just a worthless thing to me

ในวันที่ไม่มีเธอ และเธอก็ไม่มีใคร
Nai wun tee mai mee tur lae tur gor mai mee krai
When I didn’t have you and you didn’t have anyone else
ช่วยไปให้ไกลเสียที อย่ามากวนใจได้ไหม
Chuay bpai hai glai sia tee yah mah guan jai dai mai
Please go far away, please don’t come bothering me
ถ้าโกรธก็โทษตัวเอง อะไรที่เธอพลาดไป
Tah groht gor toht dtua eng arai tee tur plaht bpai
If you’re angry, then blame yourself and everything you screwed up
เธอเหลือแค่เธอคนเดียว ก็ทำตัวเองอย่างนั้น
Tur leua kae tur kon diao gor tum dtua eng yahng nun
You only have yourself left, you did this to yourself

(*, **)

ก็ทำตัวเองอย่างนั้น
Gor tum dtua eng yahng nun
You did this to yourself
ก็ทำตัวเองอย่างนั้น
Gor tum dtua eng yahng nun
You did this to yourself
เธอสำคัญตัวผิดไป
Tur sumkun dtua pit bpai
You’re wrongly flattering yourself

(**)

   

Lyrics : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / ชยานนท์ เครือเอี่ยม
Music : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
Arranged : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / บัญชา เธียรกฤตม์
Mixed & Mastered : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

I like the lyrics to this song a lot; they’re so deliciously bitter. However, I wish his vocals had a bit more bite to them, to make them sound more vindictive. And what’s with the music video? Is Gene the ghost of the guy’s ex lover whom he killed, and now he’s haunting him, or what? Maybe I’m just stereotyping, but I was hoping for more catty diva for this music video

Title: ไม่มีสิทธิ์ / Mai Mee Sit (I Don’t Have the Right)
English Title: “Sympathy”
Artist: Gene Kasidit
Album: OST ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ส์ 2 / Diary Tootsies 2
Year: 2017

อย่าเพิ่งทิ้ง ฉันให้อยู่ตรงนี้ ที่ทำลงไป
Yah perng ting chun hai yoo dtrong nee tee tum long bpai
Don’t just leave me here, after what I did
ฉันรู้ดี ไม่มีสิทธิ์ ขออะไร
Chun roo dee mai mee sit kor arai
I know full well I don’t have the right to ask for anything

ได้แค่หวัง เธอยังให้อภัย
Dai kae wung tur yung hai apai
I can only hope you’ll still forgive me
คนเลวที่พลาดไป เข้าใจว่าเธอเจ็บช้ำ
Kon leo tee plaht bpai kao jai wah tur jep chum
I’m an evil person who screwed up, I understand that you’re hurting

(*) มันจบลงแล้วเรื่องราวที่ดีเก่าๆ
Mun jop long laeo reuang rao tee dee gao gao
It’s over, all the wonderful old stories
ที่เราเคยมีแต่รัก ฉันทำเธอเสียใจ
Tee rao koey mee dtae ruk chun tum tur sia jai
When we were once in love, I made you sad
และคงต้องเสียเธอไป
Lae kong dtaung sia tur bpai
And I have to lose you

(**) เชื่อกันอีกครั้ง ได้ไหมไม่มีครั้งต่อไป
Cheua gun eek krung dai mai mai mee krung dtor bpai
Please trust me again, this won’t happen anymore
ที่ฉันจะทำผิด ไม่ยอม ทำร้ายหัวใจ
Tee chun ja tum pit mai yaum tum rai hua jai
I made a mistake, but I refuse to break your heart
จะทำเพื่อเธอทุกอย่าง
Ja tum peua tur took yahng
I’ll do everything for you
เชื่อกันอีกครั้ง ฉันขอเวลาได้ปรับตัว
Cheua gun eek krung chun kor welah dai bprup dtua
Trust me again, I need some time to fix myself
ถ้าขออะไรที่มากไป ถ้าเธอยังเจ็บ
Tah kor arai tee mahk bpai tah tur yung jep
If I ask for too much, if you still get hurt
ต้องคงเข้าใจและยอมจากลา
Dtaung kong koa jai lae yaum jahk lah
I’ll understand and will willingly leave

อย่าเพิ่งทิ้ง ฉันให้อยู่ตรงนี้
Yah perng ting chun hai yoo dtrong nee
Don’t just leave me here
ความจริงก็เข้าใจ ที่เธอรู้สึกอย่างนั้น
Kwahm jing gor kao jai tee tur roo seuk yahng nun
I understand the truth; that you feel like htat

(*,**)
และยังฝังใจทุกอย่าง
Lae yung fung jai took yahng
And everything’s still imprinted in my heart

เชื่อกันอีกครั้ง ไม่ยอมไม่อยาก
Cheua gun eek krung mai yaum mai yahk
Trust me again, I refuse, I don’t want
ให้รักเราสลาย ผ่านไปด้วยกันให้ได้
Hai ruk rao salai pahn bpai duay gun hai dai
Our love to collapse, we can get through this together
ช่วยยอมรับฉันอีกครั้ง ช่วยยอมได้ไหม
Chuay yaum rup chun eek krung chuay yaum dai mai
Please accept me again, please be willing
เชื่อกันอีกครั้ง ฉันขอเวลาได้ปรับตัว
Cheua gun eek krung chun kor welah dai bprup dtua
Trust me again, I need some time to fix myself
ถ้าขออะไรไม่มากไป แค่เริ่มกันใหม่
Tah kor arai mai mahk bpai kae rerm gun mai
If I don’t ask for too much, just for us to start over
จะยอมและทำทุกอย่าง จากนี้ไม่ยอมให้เธอจากไป
Ja yaum lae tum took yahng jahk nee mai yaum hai tur jahk bpai
I’d be willing and would do everything, from now on, I refuse to let you leave
จะยอมและทำทุกอย่าง จากนี้ไม่ยอมให้เธอจากไป
Ja yaum lae tum took yahng jahk nee mai yaum hai tur jahk bpai
I’d be willing and would do everything, from now on, I refuse to let you leave

   

เนื้อร้อง : พี่รุ่ง, แมว The Jukks, นญ Somkiat
ทำนอง : พี่รุ่ง, นญ Somkiat, โบ๊ท Somkiat
เรียบเรียง : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม, นญ Somkiat
Recording Engineer : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม, นญ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: ไม่ว่าเมื่อไหร่ / Mai Wah Meua Rai (Regardless of When)
English Title: “Eternity”
Artist: Gene Kasidit
Album: OST ผีห่าอโยธยา / Pee Hah Ayotaya
Year: 2015

ไม่มี เรื่องใดๆ ในโลกที่มันจะแน่นอน
Mai mee reuang dai dai nai lohkt ee mun ja nae naun
Nothing in this world is for certain
ไม่จีรังแน่นอน
Mai jee rung nae naun
Not certainly lasting
ฟ้างาม พ้นยามเย็นยังจากเราไปไม่ร่ำลา
Fah ngahm pon yahm yen yung jahk rao bpai mai rum lah
The sky passes by in the evening, still leaving us without a good-bye
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผัน
Bplian bplaeng bplian pun
Ever changing

(*) รู้ ต้องจากกัน
Roo dtaung jahk gun
I know we must separate
รู้ และเข้าใจ
Roo lae kao jai
I know and understand
ไม่อาจจะหยุดคืนวันไว้
Mai aht ja yoot keun wun wai
We can’t stop the days and nights
อยากจะรั้งเธอเอาไว้เพียงคนเดียว
Yahk ja rung tur ao wai piang kon diao
I just want to hold you back

(**) หากว่าพรุ่งนี้ จะเปลี่ยนไป
Hahk wah proong nee ja bplian bpai
If tomorrow will change
แค่ขอเพียงให้เธออย่าเปลี่ยนใจ
Kae kor piang hai tur yah bplian jai
I just ask that you don’t change your mind
อยากให้รักเรา อยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่
Yahk hai ruk rao yoo duay gun samur mai wah meua rai
I want our love to stay together forever, regardless of when

เรื่องราว แม้มันคงไม่เป็นดั่งใจไม่สำคัญ
Reuang rao mae mun kong mai bpen dung jai mai sumkun
The stories, though they may not be as we hoped, it’s not important
ไม่แคร์ไม่สำคัญ
Mai care mai sumkun
I don’t care, it’s not important
ขอเพียง ฉันและเธอจะยังมั่นคงจะไม่ยอม
Kor piang chun lae tur ja yung mun kong ja mai yaum
I just ask that you and I remain stable and refuse
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผัน
Bplian bplaeng bplian pun
To change

(*,**)

อยากให้เธอแค่สัญญา
Yahk hai tur kae sunyah
I just want you to promise
จะรักและเคียงคู่กัน ต่อไป
Ja ruk ale kiang koo gun dtor bpai
To continue loving me and being by my side
ก่อนฟ้าดิน และท้องทะเลมลาย
Gaun fah din lae taung talay malai
Before the sky, the earth, and the oceans are destroyed
ก่อนร้างลา จากกันไป
Gaun rahng lah jahk gun bpai
Before we say good-bye and separate

Title: อีกนาน / Eek Nahn (Longer)
English Title: “Alone But Not Lonely”
Artist: Gene Kasidit
Album: Blonde
Year: 2014

เธอรู้ไหม ว่าวันใด ที่คนเรา ได้เจอะใคร ที่รักและคอยห่วงใย
Tur roo mai wah wun dai tee kon rao dai jur krai tee ruk lae koy huang yai
Do you know that any day people meet anyone whom they love and worry about
กับคนนึง ที่เข้าใจ คนอีกคน ในทุกวัน มันจะดีเท่าไร
Gup kon neung tee kao jai kon eek kon nai took wun mun ja dee tao rai
With one person who understands, how good every day is?

(*) รู้หรือเปล่า ฉันมองความรักที่ผ่าน ช่างสวยงาม
Roo reu bplao chun maung kwahm ruk tee pahnc hahng suay ngahm
Do you know I’m looking at a love that passed? It’s so beautiful
แม้เราอาจ พบเจอแต่ความเสียใจ
Mae rao aht pob jur dtae kwahm sia jai
Though we may have only found sadness

(**) ต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนาน คิดคนเดียวอีกนาน
Dtaung yoo baep nee bpai eek nahn kit kon diao eek nahn
Things must be like this for longer, thinking alone for longer
คนที่ห่วงใย มันจะมีใช่ไหม
Kon tee huang yai mun ja mee chai mai
There will be someone who’s worried about me, right?
ต้องทนและก้าวต่อไป กับใจที่ลอยออกไป
Dtaung ton lae gao dtor bpai gup jai tee loy auk bpai
I must endure it and move on with a heart that’s floating away
อีกนาน อีกนาน อีกนาน อีกนาน แค่ไหน
Eek nahn eek nahn eek nahn eek nahn kae nai
Longer, longer, longer, how much longer?
(อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน)
(Eek nahn kae nai eek nahn kae nai eek nahn kae nai eek nahn kae nai)
(How much longer? How much longer? How much longer? How much longer?)

หากทุกครั้ง ถ้าคนเรา ต้องเจอกันและจากกัน แต่ฉันยังเดินต่อไป
Hahk took krung tah kon rao dtaung jur gun lae jahk gun dtae chun yung dern dtor bpai
If every time, if people had to meet and leave each other, but I still move on
อยู่คนเดียว ได้รู้จัก ว่าความเหงา คืออะไร ปล่อยให้มันซ้ำเติม
Yoo kon diao dai roo jukw ah kwahm ngoa keu arai bploy hai mun sum dterm
Being alone, I’ve gotten to know what loneliness is, and let it fill me up

(*,**,*,**)

Title: นินจา (Ninja)
Artist: Gene Kasidit
Album: FRONTAGE FREEFORM
Year: 2014

แปลกจริงจริงเลยก็อยู่ไปดีดี เดี๋ยวเธอก็มา
Bplaek jing jing loey gor yoo bpai dee dee diao tur gor mah
It’s really strange, I was living just fine, then you showed up
ไม่ทันจะเตรียมตัวทำเหมือนนินจา เมื่อมาลีลาไม่เหมือนใคร
Mai tun ja dtriam dtua tum meuan ninja meua mah lee lah mai meuan krai
I didn’t get a chance to prepare myself, you were like a ninja when you came with a style unlike anyone else

(*) แปลกจริงจริงเลยก็อยู่ไปดีดี เดี๋ยวเธอก็มา
Bplaek jing jing loey gor yoo bpai dee dee diao tur gor mah
It’s really strange, I was living just fine, then you showed up
ไม่ทันจะเตรียมตัวทำเหมือนนินจา เมื่อมาลีลาไม่เหมือนใคร
Mai tun ja dtriam dtua tum meuan ninja meua mah lee lah mai meuan krai
I didn’t get a chance to prepare myself, you were like a ninja when you came with a style unlike anyone else
แปลกจริงจริงเลยก็อยู่กันดีดี แล้วเธอก็ไป
Bplaek jing jing loey gor yoo gun dee dee laeo tur gor bpai
It’s really strange, I was living just fine, then you left
ประหลาดไปวันวันจะรักกันยังไง ต้องการอะไรก็ว่ามา
Bpralaht bpai wun wun ja ruk gun yung ngai dtaung gahn arai gor wah mah
It’s strange, you’d leave day by day, how would we love each other? Whatever you want, say it

(**) มาทำประเดี๋ยวผลุบ เดี๋ยวโผล่ เดี๋ยวโผล่
Mah tum bpradiao paloop diao ploh diao ploh
You slip in quickly, then you pop up, then you pop up
ประเดี๋ยวก็ผลุบ ไม่ผลุบก็โผล่ ถ้าไม่โผล่ก็ต้อง
Bpradiao gor ploop mai ploop gor ploh tah mai ploh gor dtaung
You slip in quickly, you don’t slip in, you pop up, if you don’t pop up, you must
มาทำประเดี๋ยวผลุบ เดี๋ยวโผล่ เดี๋ยวโผล่
Mah tum bpradiao paloop diao ploh diao ploh
You slip in quickly, then you pop up, then you pop up
ประเดี๋ยวก็ผลุบ ไม่ผลุบก็โผล่
Bpradiao gor ploop mai ploop gor ploh
You slip in quickly, then pop up, you don’t slip in, you pop up

(***) มันตามเกมไม่ทัน ถ้าใครเจออย่างฉันคิดทันก็เก่ง
Mun dtahm game mai tun tah krai jur yahng chun kit tun gor geng
I can’t follow this game, if anyone is in the same situation and can keep up, they’re skilled
เป็นใครก็เซ็ง ให้เดาเอาเองใครจะรู้
Bpen krai gor seng hai dao ao eng krai jai roo
Whoever you are, I’m sick of it, making me guess, who knows

(*,**,**,***,***,**)

E
อีกนาน / Eek Nahn (Longer) [Alone But Not Lonely]

J
เจ็บลืม / Jep Leum (Hurt and Forget) [Scars]

K
คนรู้จัก / Kon Roo Juk (Acquaintance) [EX]

M
ไม่มีสิทธิ์ / Mai Mee Sit (I Don’t Have the Right) [Sympathy]
ไม่ว่าเมื่อไหร่ / Mai Wah Meua Rai (Regardless of When) [Eternity]

N
นินจา (Ninja)

R
ร (W8)
รักสนุก / Ruk Sanook (Fling) [No Strings Attached]

S
ช้อปสนุก / Shop Sanook (Retail Therapy) [Shop at First Sight]

W
Wish You Were Here

   
All songs tagged Gene Kasidit