Friday Night to Sunday

All posts tagged Friday Night to Sunday

Title: ภาพของเธอ / Pahp Kaung Tur (Your Image)
English Title: “Never Forget You”
Artist: Friday Night to Sunday
Album: [Single]
Year: 2015

ในทุกวันที่ฉันตื่น มันต้องฝืน ใช้ชีวิตไปวันวัน
Nai took wun tee chun dteun mun dtaung feun chai cheewit bpai wun wun
Every day that I’m awake, I must force myself to live day by day
ความทรงจำเหล่านั้น ยังตอกย้ำ บาดแผลในใจที่ฉันมี
Kwahm song jum lao nun yung dauk yum baht plae nai jai tee chun mee
Those memories still stress the wounds that I have in my heart

(*) ภาพที่เธอเดินจากฉันไป ไม่ว่าฉันทำยังไงก็ไม่ลืมมันสักที
Pahp tee tur dern jahk chun bpai mai wah chun tum yung ngai gor mai leum mun suk tee
The image of you walking away from me, no matter what I do, I haven’t been able to forget
เพราะหัวใจสั่งสมอง ให้จำเรื่องที่มี ที่เกี่ยว กับเธอในวันวาน
Pror hua jai sung samaung hai jum reuang tee mee tee giao gup tur nai wun wahn
Because my heart orders my brain to remember the things that have to do with you and yesterday

(**) ไม่รู้ว่าฉันนั้นจะเจ็บอีกนานสักเท่าไหร่ ถนนที่ต้องเดินมันมืดมนสักแค่ไหน
Mai roo wah chun nun ja jep eek nahn suk tao rai tanont ee dtaun dern mun meut mon suk kae nai
I don’t know how much longer I’ll hurt or how dark the road I must travel will be
เรี่ยวแรงก็ยังมีแต่ทำไมตาคู่นี้ มัน กลับมองไม่เห็นทาง
Riao raeng gor yung mee dtae tum dtah koo nee mun glup maung mai hen tahng
I still have strength, but why aren’t these eyes able to see the way?
ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็เห็นเพียงแค่หน้าเธอ อ้อมกอดฉัน ยังรอคอยเพียงเธออยู่เสมอ
Mai wah chun ja tum arai gor hen piang kae nah tur aum gaut chun yung ror koy piang tur yoo samur
No matter what I do, I only see your face, my embrace still waits only for you, always
ตื่นมาก็ยังเจอภาพของเธออยู่เสมอ คน คนนี้ที่รักเธอ มันลืมเธอ ไม่ได้จริงจริง
Dteun mah gor yung jur pahp kaung tur yoo samur kon kon nee tee ruk tur mun leum tur mai dai jing jing
I wake up and still always see your image, this man who loves you really can’t forget you

อยากจะลืมมันให้หมด เพื่อจะลบ ให้เธอหายไปจากฉันเสียที
Yahk ja leum mun hai mot peua ja lop hai tur hai bpai jahk chun sia tee
I want to completely forget you, to finally erase you disappearing from me
ไม่อยากเป็นอย่างนี้ รู้ไหมว่ามันเจ็บ ปวดร้าวขนาดไหน
Mai yahk bpen yahng nee roo mai wah mun jep bpuat rao kanaht nai
I don’t want to be like this, do you know how much it hurts?

(*,**)

หากว่าฉันนั้นทำใจ ว่าข้างกายของฉัน ไม่มีเธออยู่
Hahk wah chun nun tum jai wah kahng gai kaung chun mai mee tur yoo
If I could accept that I won’t have you beside me
หากว่าฉันยอมรับรู้หาก ว่าฉันทิ้งมันไป ก็คงไม่มี น้ำตา
Hahk wah chun yaum rup roo hahk wah chun ting mun bpai gor kong mai mee numdtah
If I could accept it, if I could throw it away, I wouldn’t have tears

(**)

Title: ห้องนอน / Haung Naun (Bedroom)
Artist: Friday Night to Sunday
Album: [Single]
Year: 2014

ลองมองย้อนไปในวันที่มีความสุข
Laung maung yaun bpai nai wun tee mee kwahm sook
Looking back on the days I was happy
ลองคิดทบทวนเรื่องราวที่เราเคยผ่าน
Laung kit top tuan reuang rao tee rao koey pahn
Trying to reconsider the events we once had
เก็บวันเวลา เก็บความทรงจำ
Gep wun welah gep kwahm song jum
Keeping the moments, keeping the memories
เก็บเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ในใจ
Gep reuang rao lao nun ao wai nai jai
Keeping those stories in my heart

ดอกไม่ได้ที่เราสองคนเคยร่วมกันปลูก
Dauk mai dai tee rao saung kon koey ruam gun bplook
Gathering the flowers the two of us once grew
ถนนเส้นนั้นที่เราสองคนเคยผ่าน
Tanon sen nun rao saung kon koey pahn
The road the two of us once traveled
กล่องของขวัญกล่องนั้น ตุ๊กตาตัวนั้น
Glaung kaung kwun glaung nun dtookadtah dtua nun
That gift box, that doll
ที่เธอให้ฉันยังจำมันได้ไหม
Tee tur hai chun yung jum mun dai mai
That you gave me, do you still remember them?

(*) วันเวลาที่แสนมีความสุข
Wun welah tee saen mee kwahm sook
The moments that were so happy
วันที่เราซาบซึ้งและตรึงใจ
Wun tee rao sahp seung lae dtreung jai
When we were grateful and fascinated
อ้อมกอดที่เธอเคยให้ รอยจูบหวานหวาน
Aum gaut tee tur koey hai roy joop wahn wan
Your embrace that you once gave me, the sweet trail of kisses
รอยยิ้มของเธอยังจำมาจนถึงวันนี้
Roy yim kaung tur yung jum mah jon teung wun nee
I still remember your smile to this day

(**) ปลอกหมอนที่น้ำลายเธอยืดใส่
Bplauk maun tee num lai tur yeut sai
Your pillow case that you drooled on
ช่อดอกไม้ที่เธอให้ฉันเก็บไว้
Chor dauk mai tee tur hai chun gep wai
The bouquet of flowers you gave to me to keep
ทุกทุกสิ่งและทุกทุกอย่าง
Took took sing lae took took yahng
Everything
มีไว้เพื่อคอยเตือนใจฉัน
Mee wai peua koy dtuean jai chun
I’ve kept to remind my heart

(***) ว่าฉันจะรักใครไม่ได้อีก
Wah chun ja ruk krai mai dai eek
That I can’t love anyone else
วันนี้ฉันพร้อมจะหยุดหัวใจ
Wun nee chun praum ja yoot hua jai
Today I’m ready to stop my heart
อ้อมกอดของฉัน รอยจูบของฉัน
Aum gaut kaung chun roy joop kaung chun
My embrace, my trail of kisses
มันมีไว้เพื่อเธอ..เพียงคนเดียว
Mun mee wai peua tur piang kon diao
I’m keeping them only for you alone

แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก
Dtae laeo chohk chadtah gor len dtalok
But destiny is funny
ความรักที่เราสองคนเคยร่วมกันสร้าง
Kwahm ruk tee rao saung kon koey ruam gun sahng
The love the two of us once created together
ความทรงจำดีดี ฉันก็ทำมันพัง
Kwahm song jum dee dee chun gor tum mun pung
The good memories I’ve destroyed
เหลือเพียงความหลังตอกย้ำหัวใจ
Leua piang kwahm lung dtauk yum hua jai
All that’s left is the past reminding my heart

(*)

(****) สุดท้ายวันนี้คงทำได้เพียง
Soot tai wun nee kong tum dai piang
In the end, today, all I can do is
กอดหมอนใบเดิมที่เธอเคยหนุน
Gaut maun bai derm tee tur koey noon
Hug the same pillow you once leaned on
กอดทุกทุกสิ่งและทุกทุกอย่าง
Gaut took took sing lae took took yahng
Hug everything
กอดมันให้เหมือนที่กอดเธอ
Gaut mun hai meuan tee gaut tur
Hug it like I’m hugging you

เพิ่งรู้วันนี้เมื่อเธอไม่อยู่
Perng roo wun nee meua tur mai yoo
I just realized today when you’re not here
ว่าเตียงของฉันมันกว้างแค่ไหน
Wah dtiang kaung chun mun gwahng kae nai
How big my bed is
อ้อมกอดของฉัน อยากกอดเธออีกครั้ง
Aum gaut kaung chun yahk gaut tur eek krung
My embrace wants to hug you again
และจะพูดดังดังว่าฉันรักเธอ
Lae ja poot dung dung wah chun ruk tur
And say loudly that I love you

วันเวลาที่แสนมีความสุข
Wun welah tee saen mee kwahm sook
The moments that were so happy
ฉันก็ทำมันหล่นหายไป
Chung or tum mun lon hai bpai
I made them disappear
อ้อมกอดที่เธอเคยให้ รอยจูบหวานหวาน
Aum gaut tee tur koey hai roy joop wahn wahn
The embrace you once gave me, your sweet trail of kisses
รอยยิ้มของเธอ ฉันคงไม่มีวันได้เจออีกแล้ว
Roy yim kaung tur chun kong mai mee wun dai jur eek laeo
Your smile, I’ll probably never see them again

(**,***,****)

พึ่งรู้ว่านนี้เมื่อเธอไม่อยู่
Perng roo wun nee meua tur mai yoo
I just realized today when you’re not here
ว่าเตียงของฉันมันกว้างแค่ไหน
Wah dtiang kaung chun mun gwahng kae nai
How big my bed is
ฉันจะพูดดังดังว่าฉันรักเธอ
Chun ja poot dung dung wah chun ruk tur
I’ll say loudly that I love you

คำขอร้องสุดท้าย ความหวังสุดท้าย
Kum kor raung soot tai kwahm wung soot tai
My final request, my last hope
คือขอร้องให้เธอกลับมาเหมือนเดิม
Keu kor raung hai tur glup mah meuan derm
Is to beg for you to come back