Freshen

All posts tagged Freshen

Title: ขอเวลา / Kor Welah (Give Me Some Time)
English Title: “Slow”
Artist: Freshen
Album: [Single]
Year: 2016

ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันคงหมดแล้ว
Chuang welah tee rao dai yoo duay gun mun kong mot laeo
The times of us being together are over now
ต่อจากนี้คงได้แค่คิดถึง
Dtor jahk nee kong dai kae kit teung
From now on, I can only miss you
ฉันและเธอก้าวมาได้เพียงครึ่งหนึ่ง
Chun lae tur gao mah dai piang kreung neung
You and I only took a half step
ของทางที่ฝัน ซึ่งฝันก็พลันแหลกสลาย
Kaung tahng tee fun seung fun gor plun laek salai
On the path of our dreams where our dreams have collapsed

(*) แค่เพียงได้เจออีกครั้ง ได้รักเธออีกครั้ง
Kae piang dai jur eek krung dai ruk tur eek krung
Just to able to see you once again, to able to love you once again
แลกด้วยสิ่งไหนก็จะยอม
Laek duay sing nai gor ja yaum
I’d be willing to trade anything

(**) ขอเวลาให้ฉันได้รักเธอก่อน
Kor welah haic hund ai ruk tur gaun
Give me some time to be able to love you first
ขอเวลาให้คนคนนี้ได้ร่ำลาก่อน
Kor welah hai kon kon nee dai rumlah gaun
Give me some time so this person can say good-bye
ให้ฉันได้กอดคนที่รักอีกสักครั้ง
Hai chun dai gaut kon tee ruk eek suk krung
Let me be able to hug the person whom I love one more time

สายเกินไปจะรั้งเธอไว้ให้อยู่
Sai gern bpai ja rung tur wai hai yoo
It’s too late to hold you back
คงต้องรับรู้ ว่าไม่มีเธออีกต่อไป
Kong dtaung rup roo wah mai me etur eek dtor bpai
I must acknowledge that I don’t have you anymore

(*,**)

(***) แม้ว่าเธอต้องการที่จะทิ้งไป
Mae wah tur dtaung gahn tee ja ting bpai
Even though you want to dump me
ไม่เป็นไร ฉันไม่เคยคิดจะเคืองโกรธ
Mai bpen rai chun mai koey kit ja keuang groht
It’s okay, I never thought of being angry about it
หรือว่าโทษเธออยากให้รู้ว่า
Reu wah toht tur yahk hai roo wah
Or to blame you, I want you to know that
คนคนนี้รักเธอเสมอ
Kon kon nee ruk tur samur
This person will always love you

กอดครั้งแรกไม่รู้เมื่อไหร่
Gaut krung raek mai roo meua rai
I don’t know when I first embraced you
แต่ครั้งนี้จะจดจำไว้ จนวันสุดท้าย
Dtae krung nee ja jot jum wai jon wun soot tai
But I’ll remember this time until my final day

(**,***)

   
เนื้อร้อง : ฟังฮาร์ท
ทำนอง : ศราวุฒิ ฟังฮาด
เรียบเรียง : Freshen

Title: คนเจ้าชู้ดูไม่ยาก / Kon Jao Choo Doo Mai Yahk (Players Aren’t Hard to Spot)
Artist: Freshen
Album: [Single]
Year: 2010

ความรักทั่วไป ใจคนเจ้าชู้
Kwahm ruk tua bpai jai kon jao choo
Love in general and the heart of a player
รู้ตัวไหมเธอ มันทำใครเสียใจ
Roo dtua mai tur mun um krai sia jai
Do you realize that it causes some people to be sad?
ให้ความสำคัญ ทุกคนเท่ากัน
Hai kwahm sumkun took kon tao gun
You give everyone the same amount of significance
รักทุกคนใช่ไหม
Ruk took kon chai mai
You love everyone right?

(*) แอบมีใครในหัวใจ จับได้ไม่รับอีก
Aep mee krai nai hua jai jup dai mai rup eek
You secretly have someone else in your heart, I’ve caught you, but you refuse it again
บอกฉันนั้นคิดมากไป ต้องเชื่อใจ อย่าหึงเธอ
Bauk chun nun kit mahk bpai dtaung cheua jai yah heung tur
You tell me I’m thinking too much, to trust you, to not be possessive of you

(**) ก็คนเจ้าชู้ เขาว่าดูไม่ยาก
Gor kon jao choo kao wah doo mai yahk
But they say players aren’t hard to spot
ชอบพูดว่ารักบ่อยๆ ชอบอ่อยเหมือนเธอ
Chaup poot wah ruk boy boy chaup oy meuan tur
They like to say “I love you” often, like to tempt others like you
ก็คนเจ้าชู้ เท่าที่รู้หน้าตาดีเหมือนเธอ
Gor kon jao choo tao tee roo nah dtah dee meuan tur
Players know they’re good looking like you
เจอใครเข้าไป รักใครได้หลายคน
Jur krai kao bpai ruk krai dai lai kon
You’ll meet anyone who comes in and can love many people

ส่งยิ้มให้ใคร ใจก็เจ็บช้ำ
Song yim hai krai jai gor jep chum
When you smile at other guys, my heart breaks
ฉันกลัวสามคำ เธอทำหายไป
Chun glua sahm kum tur tum hai bpai
I’m afraid of the three words you’ve made disappear
ที่เคยพูดมา ว่าเธอรักฉัน
Tee koey poot mah wah tur ruk chun
You used to say that you loved me
ยังไม่ลืมใช่ไหม
Yung mai leum chai mai
You still haven’t forgotten, right?

(*,**,*,**,**)

เธอทำได้ไง รักใครตั้งหลายคน
Tur tum dai ngai ruk krai dtung lai kon
How can you do that? Loving so many different people?

Title: แผ่วปลาย / Paeo Plai (Run Out of Steam)
Artist: Freshen
Album: Core Rock
Year: 2008

ตั้งแต่ได้รัก ได้รักเธอ ก็คอยเอาใจทุกอย่าง
Dtung dtae dai ruk dai ruk tur gor koy ao jai took yahng
Since I loved, loved you, I tried to please you in everything
ไม่เคยจะทิ้งขว้าง ให้เธอต้องปวดใจ
Mai koey ja ting kwahng hai tur dtaung puat jai
I was never going to abandon you and leave you hurting
เธอก็เหมือนจะรักกัน และฉันก็ยอมไว้ใจ
Tur gor meuan ja ruk gun lae chun gor yaum wai jai
You seemed to love me too, and I agreed to trust you
เวลาที่ฉันไกล หัวใจคงไม่ไกลตาม
Welah tee chun glai hua jai kong mai glai dtahm
When I was far, our hearts weren’t

(*) แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น ยิ่งไกลกันใจเธอก็ยิ่งห่าง
Dtae mun mai pen yahng nun ying glai gun jai tur gor ying hahng
But it wasn’t like that, the further apart we were, the more distant your heart was
ความรักก็เริ่มจืดจาง เมื่อเธอได้เจอใคร
Kwahm ruk gor rerm jeut jahng meua tur dai jur krai
Our love began to fade when you met someone else
สุดท้ายฉันก็ได้รู้ว่าความจริงตัวเธอไม่มีใจ
Soot tai chun gor dai roo wah kwahm jing dtua tur mai mee jai
In the end, I realized the truth; you didn’t have feelings for me
และฉันก็คงต้องไปจากเธอ
Lae chun gor kong dtaung pai jahk tur
And so I must leave you

(**) รักมันแผ่วปลายเธอมาทิ้งฉันไป
Ruk mun paeo plai tur mah ting chun pai
Our love ran out of steam and you left me
เธอไม่เคยมีใจ ให้ฉันซักนิดเลย
Tur mai koey mee jai hai chun suk nit loey
You never had feelings for me at all
แรกอาจดูจะหวาน ทำให้ฉันคิดเกินเลย
Raek aht doo ja wahn tum hai chun kit gern loey
At first it might have seemed sweet, you made me assume too much
สุดท้ายก็เฉยเมย
Soot tai gor choey moey
But in the end, it was indifferent

ไม่เคยจะคิดเลยว่าเธอ ที่ฉันนั้นยอมไว้ใจ
Mai koey ja kit loey wah tur tee chun nun yaum wai jai
I never thought that you, whom I trusted
เธอมาทิ้งฉันไปเยื่อใยไม่มีเหลือเลย
Tur mah ting chun pai yeua yai mai mee leua loey
Would abandon me without any concern at all
จะทรมานซักเท่าไร กว่าใจจะดีเหมือนเคย
Ja toramahn suk tao rai gwah jai ja dee meuan koey
How much torture will I go through until my heart can recover again?
ก็เธอนั้นบอก จะรักฉันเพียงคนเดียว
Gor tur nun bauk ja ruk chun piang kon diao
You told me you only loved me

(*,**)
รักเธอมันแผ่วปลาย
Ruk tur mun paeo plai
Your love ran out of steam

(**)

ฉันแค่อยากจะรู้ ว่าเธอทิ้งฉันทำไม
Chun kae yahk ja roo wah tur ting chun tummai
I just want to know why you left me
เธอไม่เคยมีใจแต่ใยถึงหลอกกัน
Tur mai koey mee jai dtae yai teung lauk gun
You never had feelings for me, but felt bad so you deceived me
ถ้าเธอไม่เคยรักก็บอกฉันในวันนั้น
Tah tur mai koey ruk gor bauk chun nai wun nun
If you never loved me, you should have told me that day
ฉันจะได้เข้าใจ และคงจะไม่รักเธอ
Chun ja dai kao jai lae kong ja mai ruk tur
I would have understood and wouldn’t have loved you