Fon Thanasuntorn

All posts tagged Fon Thanasuntorn

Title: ใจอ่อน / Jai Aun (Weak-Hearted)
Artist: Fon Thanasuntorn
Album: ใจอ่อน / Jai Aun (Weak)
Year: 2000

แต่ก่อนแต่ไร หัวใจกล้าแกร่ง
Dtae gaun dtae rai hua jai glah graeng
Before my heart was bold
ใจเคยเข้มแข็ง เหมือนแท่งเหล็กหนา
Jai koey kem kaeng meuan taeng lek nah
My heart was once as strong as a bar of iron
ชาย ตามตื้อตามจีบเรื่อยมา
Chai dtahm dteu dtahm jeep reuay mah
Men stubbornly flirted with me continuously
ฉัน ไม่เคยนำพา เก็บ เอามาสนใจ
Chun mai koey num pah gep ao mah son jai
I never paid attention or showed any interest

แต่มาวันนี้ เห็นทีใจแตก
Dtae mah wun nee hen tee jai dtaek
But today, it seems my heart has cracked
เจอเขาครั้งแรก หัวใจอ่อนไหว
Jur kao krung raek hua jai aun wai
Since meeting him the first time, my heart is weak
ชายคนนี้มีดีอะไร เจอหน้ากันทีไร
Chai kon nee mee dee arai jur nah gun tee rai
What’s so good about this man? Whenever I see his face
หัวใจสั่นรัว
Hua jai sun rua
My heart pounds

(*) โอ้ใจเอ๋ยใจ ทำไม ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
Oh jai oey jai tummai mai yoo gup neua gup dtua
Oh, my heart, why won’t you stay in my body?
เพียง เขา ยิ้มยั่ว ก็เผลอตัว รักเขาแล้วซี
Piang kao yim yua gor plur dtua ruk kao laeo see
He only smiled and I’ve already deliriously fell in love with him

(**) แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยใจอ่อน
Dtae gaun dtae rai mai koey jai aun
I was never weak-hearted before
ไยจึงรุ่มร้อน สิ้นแรงหลีกลี้
Yai jeung room raun sin raeng leek lee
Why am I anxious and exhausted from trying to escape?
ดัง เหล็กแข็ง โดนไฟนะซิ
Dung lek kaeng dohn fai na see
Like iron being struck in a fire
ไม่ทันเอาค้อนทุบตี ก็ อ่อนไปเอง
Mai tun ao kaun toop dtee gor aun bpai eng
I can’t bear the pounding, I’m weakening

(*,**)

Title: น้องว่างทุกวัน / Naung Wahng Took Wun (I’m Free Every Day)
Artist: Fon Thanasuntorn
Album: แก้วตาดวงใจ / Gaeo Dtah Duang Jai (Sweetheart)
Year: 2011

โถเวลาสามนาที
Toh welah sahm nahtee
Oh, three minutes
ตอบคำพี่ มันเร็วเกินกาล
Dtaup kum pee mun rew gern gahn
Your answer was too fast
น้องรักใครอยู่ แม่พ่อก็รู้ว่าน้องรักท่าน
Naung ruk krai yoo mae por gor roo wah naung ruk tahn
I love someone already, my parents know I love them
ถ้าสนใจน้อง ต้องรอนานนาน ทำไมรุกรานเร่งรัด
Tah son jai naung dtaung ror nahn nahn tummai rook rahn reng rut
If you’re interested in me, you must wait a long time, why are you rushing me?

ไม่ควรจำกัด เพียงสามนาที
Mai kuan jum gut piang sahm nahtee
You shouldn’t limit yourself for only three minutes
ไม่ควรจำกัด เพียงสามนาที
Mai kuan jum gut piang sahm nahtee
You shouldn’t limit yourself for only three minutes
เวลาคงมีไม่มากใช่ไหม
Welah kong mee mai mahk chai mai
The time you have isn’t much, right?
เวลาพี่มีไม่มากใช่ไหม
Welah pee mee mai mahk chai mai
The time you have isn’t much, right?

(*) แหมทำไมน้องจะเมิน
Mae tummai naung ja mern
Gosh, why when I turn away
พี่หมั่นเดิน สักนิดเป็นไร
Pee mun dern suk nit bpen rai
You keep on coming? What’s up with that?
หรือมีงานหนัก เที่ยวเดินแจกรักเสียจนเป็นไข้
Reu mee ngahn nuk tiao dern jaek ruk sia jon bpen kai
Or is it hard work walking back and forth handing out love until I get a fever?
มาเยี่ยมมาหา หมั่นมาหมั่นไป ให้เห็นน้ำใจรักแท้
Mah yiam mah hah mun mah mun bpai hai hen num jai ruk tae
You come to visit, you keep coming and going, see the compassion of true love

(**) ให้พ่อ ให้แม่ ท่านเห็นเต็มตา
Hai por hai mae tahn hen dtehm dtah
Let Dad and Mom see clearly
ให้พ่อ ให้แม่ ท่านมีเมตตา
Hai por hai mae tahn mee met dtah
Let Dad and Mom have compassion
มีเวลา ให้พี่เสมอ ยังมีเวลาให้พี่ เสมอ
Mee welah hai pee samur yung mee welah hai pee samur
I always have time for you, I still always have time for you

(*,**)

Title: ผู้หญิงด้วยกัน / Poo Ying Duay Gun (Fellow Women)
Artist: Fon Thanasuntorn (ฝน ธนสุนทร)
Album: ฤดูแห่งความรัก / Reudoo Haeng Kwahm Ruk (Season of Love)
Year: 2010

ฉันมีความในใจบางอย่าง
Chun mee kwahm nai jai bahng yahng
I have something in my heart
ขอถามเธอได้ไหมสักอย่าง
Kor tahm tur dai mai suk yahng
Can I ask you something?
ตอบฉันที ถ้าเธอไม่ว่าอะไร
Dtaup chun tee tah tur mai wah arai
Answer me if you don’t care at all

ถ้ามีใครสักคนมาขอ ของที่เธอไม่เคยให้ใคร
Tah mee krai suk kon mah kor kaung tee tur mai koey hai krai
If you have someone asking for the thing you never given anyone
รักที่เป็นดั่งลมหายใจ เธอให้ได้หรือเปล่า
Ruk tee pen dung lom hai jai tur hai dai reu plao
A love that’s like my breath, could you give it to me?

เหมือนคนใจกำลังจะขาด
Meuan kon jai gumlung ja kaht
It’s like I’m a person whose heart is about to die
หายใจโดยไม่มีอากาศ
Hai jai doy mai mee ahgaht
There’s no air for me to breathe
ขาดเขาไปโลกคงจะแหลกสลาย
Kaht kao pai lohk kong ja laek salai
Without him, my world will collapse

คนที่เธอกำลังกอดเขา
Kon tee tur gumlung gaut kao
The person who you’re hugging
เขามีคนรักรู้บ้างไหม
Kao mee kon ruk roo bahng mai
Do you realize he has a lover?
รู้แล้วเธอคงไม่ใจร้าย
Roo laeo tur kong mai jai rai
If you know, you probably wouldn’t be so cruel
หยุด เลยได้ไหม
Yoot loey dai mai
Please stop

(*) อย่าเอาคนรักของฉันไป
Yah ao kon ruk kaung chun pai
Don’t take my lover away
อ้อนวอนเธอ ขอให้เห็นใจ ผู้หญิงคนหนึ่ง
Aun waun tur kor hai hen jai pooying kon neung
I’m begging you, please sympathize with this woman
โลกยังมีคนตั้งมากมาย อย่ามาเอา
Lohk yung mee kon dtung mahk mai yah mah ao
The world still has so many other guys, don’t take mine
คนของหัวใจ ไปจากฉันเลย
Kon kaung hua jai pai jahk chun loey
The person of my heart has left me
ให้นึกเสียว่าสงสารผู้หญิงด้วยกัน
Hai neuk sia wah song sahn poo ying duay gun
Please consider taking pity on a fellow woman

ขอให้มันจบนะ ได้โปรด
Kor hai mun job na dai proht
Please end it, please
ไม่โทษเธอว่าเป็นคนผิด
Mai toht tur wah pen kon pit
I don’t blame you or consider you at fault
ฉันเข้าใจ ทุกคนมีสิทธิ์จะรัก
Chun kao jai took kon mee sit ja ruk
I understand that everyone has the right to love

แต่เห็นน้ำตาของฉันบ้างไหม
Dtae hen num dtah kaung chun bahng mai
But do you see my tears?
เห็นแล้วใจเธอคิดอย่างไร
Hen laeo jai tur kit yahng rai
I understand what you’re feeling
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะตาย
Poo ying kon neung gumlung ja dtai
But one woman is about to die
หยุด ได้ไหม
Yoot dai mai
Please stop

(*,*)

A
แอบรักเขา / Aep Ruk Kao (I Secretly Love Him)

C
ชู้ทางใจ / Choo Tahng Jai (Mental Lover)
ฉันมิใช่นางเอก / Chun Mi Chai Nahng Ek (I’m Not a Leading Actress)

H
หัวใจฝากถาม / Hua Jai Fahk Tahm (My Heart Asks)

J
จะรักใครดี / Ja Ruk Krai Dee (Who Should I Love?)
จากวันนี้ไป.. ให้ใจนำทาง / Jahk Wun Nee Bpai Hai Jai Num Tahng (From Now On, I’m Letting My Heart Lead)
จากเธอทั้งน้ำตา / Jahk Tur Tung Num Dtah (Leaving you Through the Tears)
ใจอ่อน / Jai Aun (Weak-Hearted)
เจ็บนี้เพื่อเธอ / Jep Nee Peua Tur (This Pain is For You)
จำได้ไหม / Jum Dai Mai (Do You Remember?)

K
ขี้เหร่โดนรัก / Kee Ray Dohn Ruk (An Ugly Person Gets Loved)
ขอใช้สิทธิ์ / Kor Chai Sit (I Want to Use My Right)

L
เลิกไปเลย / Lerk Bpai Loey (Let’s Break Up)

M
มาก่อนคือแฟนเก่า / Mah Gaun Keu Faen Gao (My Ex Came First)

N
น้องว่างทุกวัน / Naung Wahng Took Wun (I’m Free Every Day)
หนึ่งเดียวคือเธอ / Neung Diao Keu Tur (You’re the One)
น้ำตาทองคำ / Num Dtah Taung Kum (Golden Tears)

P
พี่ชายชั่วคราว / Pee Chai Chua Krao (Temporary Big Brother)
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ / Plae Bpen Wun Valentine (My Wound is Valentine’s Day)
ผู้หญิงด้วยกัน / Poo Ying Duay Gun (Fellow Women)

R
รักนี้ไม่ลืม / Ruk Nee Mai Leum (I Haven’t Forgotten This Love)

T
ถึงแม้ไม่แคร์แล้ว / Teung Mae mai Care Laeo (Even Though You Don’t Care)

Y
อย่ากลัว / Yah Glua (Don’t Be Scared)

   
All songs tagged Fon Thanasuntorn