Fact

All posts tagged Fact

Title: Fact
Artist: Lazyloxy, Maiyarap, Og-Anic, and UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ความจริงแล้วฉันกับเธอ เราไม่ต้องเจอดีกว่า
Kwahm jing laeo chun gup tur rao mai dtaung jur dee gwah
In reality, it’s better if you and I don’t meet
จริงๆตอนนั้นก็ดี แต่ฉันว่าตอนนี้ดีกว่า
Jing jing dtaun nun gor dee dtae chun wah dtaun nee dee gwah
Really, back then it was good, but I think now it’s better
ตอนนั้นฉันเศร้า ข้าวปลาไม่กิน
Dtaun nun chun sao kao bplah mai gin
Back then I was sad, I couldn’t eat anything
โคตรน้ำเน่า แต่มันเรื่องจริง
Koht num nao dtae mun reuang jing
I was f*ck*ng emo, but it’s the truth
ถ้าต้องถูกทิ้งอีกครั้ง ฉันไม่มีเธอดีกว่า
Tah dtaung took ting eek krung chun mai mee tur dee gwah
If I must be abandoned again, it’s better to be without you

ไม่เอาอีกแล้ว ไม่อยากโดนทิ้งโดนขว้างอีกครั้ง
Mai ao eek laeo mai yahk dohn ting kohn kwahng eek krung
I don’t want you anymore, I don’t want to be dumped or thrown away again
สงสารตัวเอง ฉันว่าฉันมีค่ามากกว่านั้น
Songsahn dtua eng chun wah chun mee kah mahk gwah nun
I’m taking pity on myself, I think I’m worth more than that
คงไม่มีใครเข้าใจ ถ้าหากไม่ลองเป็นฉัน
Kong mai mee krai kao jai tah hahk mai laung bpen chun
No one would understand if they haven’t been in my shoes
จริงๆตอนนั้นก็ดี แต่ตอนนี้มันดีกว่า มั้ง
Jing jing dtaun nun gor dee dtae dtaun nee mun dee gwah mung
Really, back then it was good, but maybe things are better now

แล้วเธอก็อย่าไปทำกับใครอีก เห็นมีแต่คนที่อยากเข้าไปจีบ
Laeo tur gor yah bpai tum gup krai eek hen mee dtae kon tee yahk kao bpai jeep
And you, don’t do this to anyone else again, it seems like you only have guys you want to flirt with
เลิกแสดงเธอแรงกว่าในฟีด เพราะฉันก็คงไม่กลับเข้าไปอีก
Lerk sadaeng tur raeng wah nai feed pror chun gor kong mai glup kao bpai eek
Stop trying to show off in my feed, because I’m not going back to you again
จะเก็บเรื่องดีดีเอาไว้ในความทรงจำ ใครฟังก็คงไม่เข้าใจ
Ja gep reaung dee dee ao wai nai kwahm song jum krai fung gor kong mai kao jai
I’ll keep the good times in my memories, whoever listens probably wouldn’t understand
เจ็บเพราะเธอนี่ฉันยังผ่านมาแล้ว แค่เหงานี่มันสักเท่าไร
Jep pror tur nee chun yung pahn mah laeo kae ngao nee mun suk tao rai
I was hurt because of you, but I still got through it, I’m just a little lonely

ถึงเธอไม่ฟรีก็ไม่ได้ดีกว่าใคร ความงามเธอก็มีแต่ไม่ได้ดีต่อใจ
Teung tur mai free gor mai dai dee gwah krai kwahm ngahm tur gor mee dtae mai dai dee dtor jai
Even though you’re not free, you’re no better than anyone else, you only have outer beauty, but you’re not good for the heart
ถ้าความสัมพันธ์ของฉันและเธอจบ มีผู้หญิงไปตามตบ
Tah kwahm sumpun kaung chun lae tur jop mee poo ying bpai dtahm dtop
If our relationship ended, there would be women after you trying to hit you
ก็ขอให้เธออยู่รอดปลอดภัย
Gor kor hai tur yoo raut bplaut pai
So I hope you’ll stay alive and safe

แต่ผลสุดท้ายและความรักก็ต้องจบลง แม้เธอจะร้ายฉันก็อดทน
Dtae pon soot tai lae kwahm ruk gor dtaung jop long mae tur ja rai chun gor aut ton
But, in the end, our love must end, even though you’re cruel, I endured it
รอวันไปคบกับเขา มีคนมอบความรัก ทำให้เธอสุขล้น
Ror wun bpai kop gup kao mee kon maup kwahm ruk tum hai tur sook lon
Waiting for the day you’d go out with him, you have someone giving you love, making you happy

และแล้วชีวิตฉันที่เหลือมันก็หลุดพ้นใครที่ว่ารวยเจอกูอวดจน
Lae laeo cheewit chun tee leua mun gor loot pon krai tee wah ruay jur goo aut jon
And now the rest of my life is released, everyone claiming to be rich, meet me who’s bragging about being poor
บอกเมียมึงอย่ามาระราน เดี๋ยวได้คลานกลับบ้านทั้งที่ที่ปวดนม
Bauk mia meung yah mah rarahn diao dai klahn glup bahn tung tee tee bpuat nom
Tell your wife not to start anything, or she’ll be crawling back home with sore breasts

(*)

ความจริงก็คือ คนเขาชอบลือว่าฉันมันโง่งมงาย
Kwahm jing gor keu kon kao chaup leu wah chun mun ngoh ngom ngai
The truth is, people like spreading rumors that I’m foolish
ขอบคุณแล้วกันที่ทำให้ฉันไม่ถึงกับโง่จนตายห่า
Kaup koon laeo gun tee tum hai chun mai teung gup ngoh jon dtai hah
Thank you for making sure I’m not the stupidest one
ตอนนี้ bye bye นาา เราเสียเวลามาตั้งเท่าไร
Dtaun nee bye bye nah rao sia welah mah dtung tao rai
Now, bye bye, how much time have I wasted?
ไม่ต้องให้พูดมากให้ฉันเข้าใจ อย่าพยายามขยับขากรรไกร
Mai dtaung hai poot mahk hai chun kao jai yah payayahm kayup kah gun grai
There’s no need to say a lot to get me to understand, don’t bother moving your jaw
เธอไม่ต้องมาเว่า ทำให้ฉันต้องมาเศร้าแดกเหล้าแบบ every night
Tur mai dtaung mah wao tum hai chun dtaung mah sao daek lao baep every night
There’s no need to come and make me sad, drinking alcohol, like, every night
ถึงแม้ต้องเหงาไปวันๆ ฉันก็ต้องอยู่ลำพังแบบนี้ให้ไหว
Teung mae dtaung ngao bpai wun wun chun gor dtaung yoo lumpung baep nee mai wai
Even though I’m lonely day by day, I must be able to be alone like this
Pleace don’t text to ma phone just live me alone ไปไหนก็ไป
Please don’t text to my phone, just leave me alone bpai nai gor bpai
Please don’t text to my phone, just leave me alone, go wherever you want
ในวันนั้นฉันอาจยอม แต่วันนี้ฉันน่ะพร้อมจะมีคนใหม่
Nai wun nun chun aht yaum dtae wun nee chun nap raum ja mee kon mai
Back then I might have given in to you, but today I’m ready for someone new

แล้วไง ถึงแม้จะรักกันเท่าไหร่
Laeo ngai teung mae ja ruk gun tao rai
So what? No matter how much I loved you
แต่ตอนสุดท้าย ฉันก็ต้องไป จากคนที่ไม่มีหัวใจ
Dtae dtaun soot tai chun gor dtaung bpai jahk kon tee mai mee hua jai
In the end, I must go, leaving the person who didn’t have a heart
เสียใจ แต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
Sia jai dtae mun gor mai koy tao rai
I’m sad, but it’s not a big deal
ถ้ามีแล้วมันไม่ทำให้ดี จะมีเธอไว้ไปทำไม
Tah mee laeo mun mai tum hai dee ja mee tur wai bpai tummai
If having you didn’t do me any good, why hang on to you?
อย่าให้เราต้องเจอกันเลย
Yah hai rao dtaung jur gun loey
Don’t make me have to see you again
ไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเคย
Mai yahk ja glup bpai bpen meuan koey
I don’t want things to go back to the way they were
ถึงแม้จะรักเธอมากแค่ไหน
Teung mae ja ruk tur mahk kae nai
No matter how much I loved you
ตอนนี้ฉันไม่ต้องการเธออีกต่อไป
Dtaun nee chun mai dtaung gahn tur eek dtor bpai
Now, I don’t want you anymore

(*)