Everose

All posts tagged Everose

Title: ยังรักเธอ / Yung Ruk Tur (I Still Love You)
Artist: Everose
Album: [Single]
Year: 2019

มองที่รูปเก่าๆ ตรงที่เดิมของเรา
Maung tee roop gao gao dtrong tee dern kaung rao
Looking at our old photos in our same place
มันเต็มไปด้วยเรื่องราวของเธอและฉัน
Mun dtem bpai duay reuang rao kaung tur lae chun
They’re filled with the memories of you and me
วันที่เธอจากไป ฉันไม่ได้ตั้งใจ
Wun tee tur jahk bpai chun mai dai dtung jai
The day you left, it wasn’t my intention
แม้อ้อนวอนแค่ไหนเธอคงไม่กลับมา
Mae aun waun kae nai tur kong mai glup mah
No matter how much I beg, you won’t come back

(*) อยากจะย้อนเวลากลับไปในวันที่เรายังรักกัน
Yahk ja yaun welah glup bpai nai wun tee rao yung ruk gun
I want to turn back time to the days we were still in love
แม้ต้องเจ็บกี่ครั้งฉันยอม
Mae dtaung jep gee krung chun yaum
No matter how many times I must get hurt, I’m willing

(**) เพราะว่าใจมันยังรักเธอ เพราะว่าใจยังคิดถึงแค่เธอ
Pror wah jai mun yung ruk tur pror wah jai yung kit teung kae tur
Because my heart still loves you, because my heart still thinks only of you
รู้ว่าเธอไม่รักกัน รู้ว่าไม่มีหนทาง แต่ว่าใจมันไม่ยอมฟัง
Roo wah tur mai ruk gun roo wah mai mee hon tahng dtae wah jai mun mai yaum fung
I know you don’t love me, I know there’s no way, but my heart refuses to listen
ยอมให้ใจมันเจ็บช้ำ วนและเวียนอยู่ในนั้น
Yaum hai jai mun jep chum won lae wian yoo nai nun
I’m willing to let my heart get broken, going in circles in the pain
ลึกลงไปที่ข้างใน ยังมีเธอในหัวใจ เก็บเอาไว้ไม่เคยหายไปจากใจฉัน
Leuk long bpai tee kahng nai yung mee tur nai hua jai gep ao wai mai koey hai bpai jahk jai chun
Deep down inside, I still have you in my heart, I keep you and never let you fade away from my heart

ต่อให้คืนและวันจะผ่านพ้น ไม่ว่านานเท่าไหร่
Dtor hai keun lae wun ja pahn pon mai wah nahn tao rai
Even though the days and nights pass, no matter how long it’s been
เหมือนหัวใจมันจำได้เพียงภาพเธอ
Meuan hua jai mun jum dai piang pahp tur
It’s like my heart can only remember your image

(*,**,**)

   

เรียบเรียง : EVEROSE, ชนน รัตนวิโรจน์
ทำนอง : พิมพ์เทพ คงสอาด,กฤศกร ฉันทเกษมคุณ
เนื้อร้อง : พิมพ์เทพ คงสอาด

   

When I saw the rather bland title, I thought “Oh, no…”, and the lyrics are your pretty average run-of-the-mill phrases overused for songs about still being in love with an old lover. But at least the song is really catchy and energetic, and I like the sound of the singer’s voice a lot~

Title: ตัวตน / Dtua Dton (Visible)
Artist: Everose
Album: [Single]
Year: 2018

แค่เพียงคำพูดที่บั่นทอนหัวใจ แค่ปล่อยมันไปไม่อาจหยุดฉัน
Kae piang kum poot tee bun taun hua jai kae bploy mun bpai mai aht yoot chun
They’re just words that wear away at my heart, just let them go, they can’t stop me
แม้ความเย็นเปลี่ยนน้ำให้แข็งฉับพลัน สุดท้ายตัวฉันจะละลายเป็นดั่งเดิม
Mae kwahm yen bplian num hai kaeng chup plun soot tai dtua chun ja lalai bpen dung derm
Even though coldness changes water into ice, in the end, I’ll melt again

(*) เพียงรอให้ถึงเวลา รุ่งเช้าอาทิตย์ส่องมา ไออุ่นจากแสงหรือแดดร้อนแรงจะเปลี่ยนตัวฉันใหม่
Piang ror hai teung welah roong chao ahtit saung mah ai oon jahk saeng reu daet raun raeng ja bplian dtua chun mai
I’m just waiting for the time the morning sun shines down, the warmth from the light and the strong sun rays will change me
เฝ้ามองตัวฉันให้ดี คำที่ดูถูกฉันไว้
Fao maung dtua chun hai dee kum tee doo took chun wai
Watch me carefully, keep your insults towards me
เพราะเวลาต่อจากนี้ไปฉันจะทำให้เธอเห็น
Pror welah dtor jahk nee bpai chun ja tum hai tur hen
Because from now on, I’ll make you see

(**) สิ่งที่ฉันทำด้วยหัวใจ เธอตัดสินมันเร็วเกินไป
Sing tee chun tum duay hua jai tur dtut sin mun rew gern bpai
The things that I’ve done with my heart, you’ve judged them too quickly
แค่เพียงเศษเสี้ยวที่เธอเห็น ยังไกลความจริงที่ฉันเป็น
Kae piang set siao tee tur hen yung glai kwahm jing tee chun bpen
You’ve only seen a fraction, you’re still really far off from the truth of what I am
สิ่งที่ฉันทำในวันนี้ อาจเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยมี
Sing tee chun tum nai wun nee aht bpen sing tee tur mai koey mee
The things that I do today might be things that you’ll never get to do
ฉันเรียกสิ่งนั้นว่าความฝัน เราคงต่างกันฉันนั้นเข้าใจ
Chun riak sing nun wah kwahm fun rao kong dtahng gun chun nun kao jai
I call those things dreams, we’re different, I understand that

แค่เพียงความคิดที่ปิดกั้นหัวใจ จะต่างอะไรกับกำแพงนั้น
Kae piang kwahm kit tee bpit gun hua jai ja dtahng arai gup gumpaeng nun
With only thoughts closing off your heart, how is it different from a barrier?
หากไม่กล้าคิดที่จะปีนข้ามมัน อีกฝั่งตรงนั้นอาจสวยงามกว่าที่เคย
Hahk mai glah kit tee ja bpeen kahm mun eek fung dtrong nun aht suay ngahm gwah tee koey
If you don’t dare imagine of climbing over them, the bank on the other side might be more beautiful than ever

(*,**)

คำพูดที่เธอเคยบอกฉันไว้ ว่าตัวฉันเองไม่อาจปีนขึ้นไป
Kum poot tee tur koey bauk chun wai wah dtua chun eng mai aht bpeen keun bpai
The words that you once told me, that I shouldn’t try to climb up
คำเป็นร้อยพันไม่อาจหยุดฉันไม่อาจหยุดฉัน ไม่อาจหยุดฉัน
Kum bpen roy pun mai aht yoot chun mai aht yoot chun mai aht yoot chun
Millions of words can’t stop me, can’t stop me, can’t stop me

(**)

   

ทำนอง / เรียบเรียง : EVEROSE / ชนน รัตนวิโรจน์
เนื้อร้อง : ธันวา เกตุสุวรรณ

   

This sounds like the pop-punk bands with motivational/you-can’t-bring-me-down songs for teens that I used to listen to in middle school. Not a bad sound for the genre, and such lyrics will always be appreciated by angsty teens, I think 😀