Eve Kamonchanok

All posts tagged Eve Kamonchanok

Title: อย่าทำอย่างนั้น / Yah Tum Yahng Nun (Don’t Act Like That)
Artist: Eve Kamonchanok (อีฟ กมลชนก เวโรจน์)
Album: About Her About Eve
Year: 1997

ถ้าให้ย้อนเวลา กลับไปเป็นเมื่อวาน
Tah hai yaun welah glup bpai bpen meua wahn
If I could turn back time to yesterday
ได้ยินว่ารัก คงทำให้ฉันดีใจ
Dai yin wah ruk kong tum hai chun dee jai laeo
And hear that you love me, it would make me happy
แล้ววันนี้ที่เธอ เหตุไปเมื่อพบใคร
Laeo wun nee tee tur het bpai meua pob krai
Now today, it happened when you met someone else
ได้ยินคำนั้น ยิ่งทำให้ทรมาน
Dai yin kum nun ying tum hai toramahn
Hearing those words, the more it tortures me

(*) จะเสียเวลา ทำดีกับฉัน ทำไมให้หนักใจ
Ja sia welah tum dee gup chun tummai hai nuk jai
It’s a waste of time to act nice to me, why stress me out?
ถ้าคิดจะไป ก็เพียงบอกลากันก็พอ
Tah kit ja bpai gor piang bauk lah gun gor por
If you’re thinking of going, just telling me good-bye is enough

(**) อย่าทำอย่างนั้น อย่าทำเหมือนยังมีใจ
Yah tum yahng nun yah tum meuan yung mee jai
Don’t act like that, don’t act like you still have feelings for me
ทำให้ฉันรอ ด้วยคำที่ซึ้งซึ้งบางคำ
Tum hai chun ror duay kum tee seung seung bahng kum
Making me wait with your touching words
อย่าทำอย่างนั้น ไม่เคยต้องการจะฟัง
Yah tum yahng nun mai koey dtaung gahn ja fung
Don’t act like that, I never want to hear it
มันยิ่งเสียใจ ในเมื่อมันเป็นคำ ไม่จริง เก็บคำนั้น ไว้เถอะ
Mun ying sia jai nai meua mun bpen kum mai jing gep kum nun wai tur
The more it makes me sad when it’s not the truth, keep those words to yourself
หากเธอไม่รู้ความหมาย เป็นอย่างไร
Hahk tur mai roo kwahm mai bpen yahng rai
If you don’t know the meaning of it

ฉันคงไม่ต้องการ ให้เธอมาเห็นใจ
Chun kong mai dtaung gahn hai tur mah hen jai
I don’t need you to have sympathy for me
ให้จบไปเสีย ฉันเองต้องการลืมมัน
Hai jop bpai sia chun eng dtaung gahn leum mun
Let it end, I want to forget about it
ถ้าเธอนั้นยังแคร์ แหละต้องการช่วยกัน
Tah tur nun yung care lae dtaung gahn chuay gun
If you still care and want to help me
ช่วยบอกกับฉัน ว่าเธอไม่เคยมีใจ
Chuay bauk gup chun wah tur mai koey mee jai
Please tell me that you never had feelings for me

(*,**,*,**)

เก็บคำนั้น ไว้เถอะ หากเธอไม่รู้ความหมาย เป็นอย่างไร
Gep kum nun wai tur hahk tur mai roo kwahm mai bpen yahng rai
Keep those words to yourself if you don’t know the meaning of it

Title: แค่คำลา / Kae Kum Lah (Just a Good-Bye)
Artist: Eve Kamonchanok (อีฟ กมลชนก เวโรจน์)
Album: About Her About Eve
Year: 1997

ซึ้งในถ้อยคำ ที่เธอมาร่ำลา
Seung nai toy kum tee tur mah rum lah
I appreciate your words of you saying good-bye
ว่าเธอเสียใจ แต่มันจำเป็น
Wah tur sia jai dtae mun jum bpen
That you’re sad, but it must be done
เพราะใจของเธอ
Pror jai kaung tur
Because your heart
ไม่อาจลืมเขาเลย
Mai aht leum kao loey
Won’t forget her
และตัวฉันเอง ไม่อาจจะทดแทน
Lae dtua chune ng mai aht ja tot taen
And I can’t replace her

(*) ฉันแค่อยากรู้ ฉันแค่อยากถาม
Chun kae yahk roo chun kae yahk tahm
I just want to know, I just want to ask
ว่าทำไมเธอจึง เพิ่งบอกฉัน
Wah tummai tur jeung perng bauk chun
Why you’re just telling me?

(**) เมื่อเธอมีใคร เก็บเอาไว้ในใจเธอ
Meua tur mee krai gep ao wai nai jai tur
When you have someone else kept in your heart
แล้วทำไม ไม่บอกฉัน
Laeo tummai mai bauk chun
Why didn’t you tell me?
ก็ฉันมีใจให้เธอ
Gor chun mee jai hai tur
I had feelings for you
นี่เธอมาทำ ให้ฉันรักจนพอใจ
Nee tur mah tum hai chun ruk jon por jai
You made me love you until you were satisfied
ถึงค่อยมา พูดความจริง
Teung koy mah poot kwahm jing
Until you gradually came to speak the truth
แล้วฉันจะทำใจ ได้ไง
Laeo chun ja tum jai dai ngai
Now how can I accept it?

ฉันมันก็เพียง แค่คนที่รักเธอ
Chun mun gor piang kae kon tee ruk tur
I’m just a personw ho loves you
รักเธอทั้งใจ ตลอดเวลา
Ruk tur tung jai dtalaut welah
I’ve always loved you with all my heart
ซึ้งใจเหลือเกิน ที่เธอให้ฉันมา
Seung jai leua gern tee tur hai chun mah
I’m really affected by what you gave me
แค่คำร่ำลา ว่าเธอเสียใจ
Kae kum rum lah wah tur sia jai
Just a good-bye and that you’re sorry

(*,**)

จะเป็นเช่นไร จะทำเช่นไร
Ja bpen chen rai ja tum chen rai
How will things be? What will I do?
ก็ยังไม่รู้เลย
Gor yung mai roo loey
I still don’t know

(**,**,**)

Title: เปลี่ยนเป็นฉันได้ไหม / Bplian Bpen Chun Dai Mai (Can I Change It To Be Me?)
Artist: Eve Kamonchanok (อีฟ กมลชนก เวโรจน์)
Album: About Her About Eve
Year: 1997

เฝ้ามองดูเธอเจ็บช้ำมานาน
Fao maung doo tur jep chum mah nahn
Watching you has hurt me for so long
เธอเองต้องกลายเป็นคนหมดความหมาย
Tur eng dtaung glai bpen kon mot kwahm mai
You must become someone meaningless
ให้ใจกับเขา เขายังทิ้งเธอไป
Hai jai gup kao kao yung ting tur bpai
You gave your heart to her, and she still threw you away
ก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไม
Gor mai kao jai mai roo wah tummai
I don’t understand, I don’t know why

ห่วงใยเธอนักที่ยังรักฝังใจ
Huang yai tur nuk tee yung ruk fung jai
I’m so worried that you still have your love imprinted in your heart
ทำไมไม่ลืมเรื่องราวที่มันร้าย
Tummai mai leum reuang rao tee mun rai
Why don’t you forget all the bad memories?
ทำไมไม่เคยหันมองรอบๆกาย
Tummai mai koey hun maung raup raup gai
Why don’t you ever turn and look around you
ว่าเธอมีใครแอบช้ำใจแทนเธอ
Wah tur mee krai aep chum jai taen tur
And see you have someone secretly hurting for you?

(*) เปลี่ยนจากคนนั้นเป็นฉันจะได้ไหม
Bplian jahk kon nun bpen chun ja dai mai
Can you change from her to me?
รับรองว่าไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
Rup raung wah mai tum hai tur dtuang sia jai
I guarantee I won’t hurt you
อยากบอกให้รู้ว่ารักมากแค่ไหน
Yahk bauk hai roo wah ruk mahk kae nai
I want to tell you how much I love you
ทั้งใจนี้คือเธอให้เธอเพียงผู้เดียว
Tung jai nee keu tur hai tur piang poo diao
My entire heart is you, I’ll give it to you alone

อยากจะแบ่งปันความทุกข์ในใจเธอ
Yahk ja baeng bpun kwahm took nai jai tur
I want to share the suffering in your heart
อยากทำให้เธอหลุดพ้นจากฝันร้าย
Yahk tum hai tur loot pon jahk fun rai
I want to make you escape from the nightmare
อยากเป็นคนรักที่เธอรักทั้งใจ
Yahk bpen kon ruk tee tur ruk tung jai
I want to be the lover whom you love with all your heart
อย่าปล่อยให้ฉันแอบรักเธอข้างเดียว
Yah bploy hai chun aep ruk tur kahng diao
Don’t let me love you one-sidedly

(*)