Endniversary

All posts tagged Endniversary

Title: Endniversary
Artist: Aonann Krittiya (อ้อนแอ้น)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ตอนนี้ฉันกลายเป็นได้แค่เพียงคนที่เคยรู้จัก
Dtaun nee chun glai bpen dai kae piang kon tee koey roo juk
Now I’ve just become someone whom you once knew
ไม่ใช่คนรักที่ฉันนั้นเคยเป็นอย่างในเมื่อก่อน
Mai chai kon ruk tee chun nun koey bpen yahng nai meua gaun
Not your lover like I used to be before
ภาพเหล่านั้นยังคอยย้อนมาทำร้ายตัวเองเสมอ
Pahp lao nun yung koy yaun mah tum rai dtua eng samur
Those images still keep coming back to hurt me
ก็ยังไม่รู้จากนี้ฉันจะเป็นอย่างไร
Gor yung mai roo jahk nee chun ja bpen yahng rai
I still don’t know how I’ll be from now on
เมื่อเธอไปทุกอย่างช่างดูไร้ค่าไม่มีความหมาย
Meua tur bpai took yahng chahng doo rai kah mai mee kwahm mai
When you left, everything seemed so worthless and meaningless
กลิ่นหอมยังติดบนหมอน
Glin haum yung dtit bon maun
Your scent is still on my pillow
ไม่มีวันไหนที่ฉันจะลืมเธอได้สักครา
Mai mee wun nai tee chun ja leum tur dai suk krah
I’ll never be able to forget you

แต่ใจมันก็ยังไม่ยอมรับ
Dtae jai mun gor yung mai yaum rup
But my heart still refuses to accept it
มันหนักเหมือนมีอะไรมาคอยทับ
Mun nuk meuan mee arai mah koy tup
It’s heavy like there’s something pressing down on me
เห็นน้ำตาเธอไหลที่ไร
Hen num dtah tur lai tee rai
Whenever I see you cry
มันก็อยากจะเป็นที่เข้าไปช่วยซับ
Mun gor yahk ja bpen tee kao bpai chuay sup
I want to be what helps soak up your tears
ไม่อยากจะนับหนึ่งใหม่กับใครก็ตาม
Mai yahk ja nup neung mai gup krai gor dtahm
I don’t want to start over with anyone else
แต่พอนานๆเธอก็เริ่มรำคาญ
Dtae por nahn nahn tur gor rerm rumkahn
But after a while, you started to get annoyed
ขอโทษที่ทำผิดไปแค่อยากให้เธออภัย
Kor toht tee tum pit bpai kae yahk hai tur apai
I’m sorry for screwing up, I just want you to forgive me
อีกครั้งได้ไหมจะขอชดใช้
Eek krung dai mai ja kor chot chai
Can we try again? I want to pay you abck
อะไรก็ยอมฉันน้อมรับผิด
Arai gor yaum chun naum rup pit
Anything is fine, I’m accepting my mistake
เธอปิดสนิทไม่รับความคิด
Tur bpit sanit mai rup kwahm kit
You completely closed yourself off and won’t accept my thoughts
ผิดเองที่ไล่เธอไปก็เพราะฉันผิดไง
Pit eng tee lai tur bpai gor pror chun pit ngai
It’s my fault for chasing you away, it’s because I screwed up
ที่ไม่เคยจะสนใจเธอเลยสักครา
Tee mai koey ja son jai tur loeys uk krai
By never paying attention to you
แต่มาวันนี้ทำเธอเสียใจ
Dtae mah wun nee tum tur sia jai
But today I’ve made you sad
สุดท้ายเธอไปไม่บอกลา
Soot tai tur bpai mai bauk lah
In the end, you said left without saying good-bye
ต่อให้ทำอย่างไรเธอก็ไม่ย้อนมา
Dtor hai tum yahng rai tur gor mai raun mah
No matter what I do, you’re not coming back

(*)

จับมือฉันให้นานๆ
Jup meu chun hai nahn nahn
Hold my hand for a while
จำความหวานของรอยจูบ
Jum kwahm wahn kaung roy joop
Remember the sweetness of our kiss
ดูดดื่มภาพความทรงจำในตอนนี้
Doot deum pahp kwahm song jum nai dtaun nee
I’m deeply affected by the memories today
มองตาฉันแล้วค่อยกอด
Maung dtah chun laeo koy gaut
Look me in the eyes and hug me
คำบอกรักนี้ให้เธอ
Kum bauk ruk nee hai tur
I give you this love
แม้สุดท้ายไม่ได้เจอกันอีกต่อไป
Mae soot tai mai dai jur gun eek dtor bpai
Even though, in the end, we won’t see each other again

ไหนละเรื่องเราเมื่อก่อนที่เคยสัญญา
Nai la reuang rao meua gaun tee koey sunyah
What happened to our story from before when we once promised?
ตอนนี้ไปไหนหมดให้พูดไปเธอก็คงไม่หันมา
Dtaun nee bpai nai mot hai poot bpai tur gor kong mai hun mah
Now where has she gone? I’ve run out of things to say, she won’t turn around
She said “I die for ya”
She said “I’d die for you”
แต่ตอนนี้กลับเป็นฉันที่คิดถึง I need you now
Dtae dtaun nee glup bpen chun tee kit teung I need you now
But now it ended up being me who misses you, I need you know
และทุกๆอย่างมันเกิดจากที่ฉันเอง I know I make you hurt
Lae took took yahng mun gert jahk tee chune ng I know I make you hurt
And everything started because of me, I know I hurt you
เกิดจากรักเรื่องของเราที่ไม่ชัด
Gert jahk ruk reaung kaung rao tee mai chut
It came from love, our story wasn’t clear
ทั้งหมดที่ผ่านมาไม่เคยไม่รัก
Tung mot tee pahn mah mai koey mai ruk
Through everything that has happened, I’ve never not loved you
ขอโทษกับทุกๆอย่างเพราะขาดเธอไม่ได้จริงๆ You are my drugs
Kor toht gup took took yahng pror kaht tur mai dai jing jing you are my drugs
I’m sorry for everything, because I really can’t be without you, you are my drugs
I pray, bae I Pray to god ให้คุ้มครอง
I pray bae I pray to god hai koom kraung
I pray, bae, I pray to god to protect you
เพราะฉันยังรักและห่วง I Pray to god ให้คุ้มครอง
Pror chun yung ruk lae huang I pray to god hai koom kraung
Because I still love you and worry about you, I pray to god to protect you
เพราะถ้าเธอจะไป เธอจะอยู่กับใคร
Pror tah tur ja bpai tur ja yoo gup krai
Because if you’re going to go, whoever you’ll be with
หรือว่าจะทำไมฉันก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะยุ่งเกี่ยวอะไร
Reu wah ja tummai chun gor kong mai mee sit tee ja yoong giao arai
Or whatever the reason, I don’t have the right to get involved in anything
จะอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีที่แยกกันครบรอบ
Ja eek gee deuan reu eek gee bpee tee yaek gun krop raup
However many months or years that we’ve been separated
จากที่เคยรักกันสุดท้ายเป็นเพียงแค่คนนอก
Jahk tee koey ruk gun soot tai bpen piang kae kon nauk
From once loving each other, in the end, we’re just outsiders

(*)

หากตอนนี้ยังมีเธออยู่เคียงชิดใกล้
Hahk dtaun nee yung mee tur yoo kiang chit glai
If I still had you near me right now
จะไม่ปล่อยให้เธอไปไหนสัญญา
Ja mai bploy hai tur bpai nai sunyah
I wouldn’t let you go anywhere, I promise

   

Lyrics : Dr.John IRONBOY
Original Beat : Kevin Peterson
Label : ดงงู
Record : ดงงู สตูดิโอ
Mixdown & Master : CobraK