Earnkwan Warunya

All posts tagged Earnkwan Warunya

Title: คนกำลังน้อยใจ / Kon Gumlung Noy Jai (Someone is Offended)
Artist: Earnkwan Warunya (เอิ้นขวัญ วรัญญา)
Album: เส้นทางสายคิดฮอด / Sen Tahng Sai Kit Haut
Year: 2014

เธอไม่เหมือนเก่าแต่อยากให้เราเหมือนก่อน
Tur ami meuan gao dtae yahk hai rao meuan gaun
You’re not the same, but you want us to go back to the way we were
ไม่อยากให้ใครเขางอนแต่ตอนทำแล้วแคร์ไหม
Mai yahk hai krai kao ngaun dtae dtaun tum laeo care mai
You don’t want to make anyone pout, but when I do, do you care?
เดินแวะไปใกล้ใครเขาแต่อยากให้เราเข้าใจ
Dern wae bpai glai krai kao dtae yahk hai rao kao jai
You get quite friendly with others, but you want me to understand
คนนอกใจกันมันง่ายแต่คนทำใจมันยาก
Kon nauk jai gun mun ngai dtae kon tum jai mun yahk
It’s easy for the person cheating, but it’s hard for the person accepting it

(*) จึงเทคแคร์เธอได้เพียง ไม่ให้มีเสียงหลุดมาจากปาก
Jeung take care tur dai piang mai hai mee siang loot mah jahk bpai
So I can only take care of you, biting my lip
เงียบไปไม่ใช่ไม่รัก แต่ไม่อยากพูดคำไม่ดี
Ngiap bpai mai chai mai ruk dtae mai yahk poot kum mai dee
I’m silent not because I don’t love you, but because I don’t want to say anything bad

(**) ก็คนกำลังน้อยใจ ไม่อยากพูดกับใครในตอนนี้
Gor kon gumlung noy jai mai yahk poot gup krai nai dtaun nee
When someone is offended, they don’t want to speak with anyone at this moment
นอนให้ความเงียบเยียวยา ปรึกษากับความเจ็บอีกที
Naun hai kwahm ngiap yiao yah bpreuksah gup kwahm jep eek tee
I sleep letting the silence take care of me, consulting with the pain again
แผลช้ำที่เธอย่ำยี ยังไม่เจอวิธีเคลียร์ใจ
Plae chum tee tur yum yee yun gmai jur witee clear jai
I still haven’t found a way to clear my heart of the wounds you inflicted

ทำผิดซะมากมายแต่ไม่อยากให้ใครเขาบ่น
Tum pit sa mahk mai dtae mai yahk hai krai kao bon
You really screwed up, but you don’t want anyone to complain
ถ้าฉันคบใครอีกคนแล้วเธอจะทนได้ไหม
Tah chun kop krai eek kon laeo tur ja ton dai mai
If I dated anyone else, would you be able to accept it?
ไหนว่ามีใจให้กันกับคนนั้นมันคืออะไร
Nai wah mee jai hai gun gup kon nun mun keu arai
What do you think it means to have feelings for that person over there?
แค่เผลออาจพอรับได้นี่มันมากไปจนยาก
Kae plur aht por rup dai nee mun mahk bpai jon yahk
If I just looked the other way, I might be able to accept this, but it’s so much and so difficult

(*,**)

หาไม่เจอวิธีเคลียร์ใจ
Hah mai jur witee clear jai
I haven’t found a way to clear my heart

   
คำร้อง สลา คุณวุฒิ
ทำนอง/เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

Title: สั่งน้ำตาไม่ได้ / Sung Num Dtah Mai Dai (I Can’t Control My Tears)
Artist: Earnkwan Warunya (เอิ้นขวัญ วรัญญา)
Album: [Single]
Year: 2015

เป็นแค่คน ที่เคยสำคัญ
Bpen kae kon tee koey sumkun
I’m just a person who used to be important
เป็นความฝัน ที่เกือบจะเป็นจริง
Bpen kwahm fun tee geuap ja bpen jing
It’s a dream that nearly came true
สำหรับฉันเธอคือทุกสิ่ง
Sumrup chun tur keu took sing
To me, you’re everything
แต่ความจริงคือต้องทำใจ
Dtae kwahm jing keu dtaung tum jai
But the truth is I must accept
เอ่ยคำลาจากกันด้วยดี
Oey kum lah jahk gun duay dee
Your good-bye amicably
ยังเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกันได้
Yung bpen peuan bpen pee naung gun dai
We can still be friends, still be like brother and sister
ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร
Mai bpen rai rauk mai bpen rai
It’s okay, it’s okay
บอกกับใจเรื่อยมา
Bauk gup jai reuay mah
I’ve continuously told my heart

(*) ฝืนยิ้มให้เธอเวลาที่เจอกัน
Feun yim hai tur welah tee jur gun
I force a smile at you when we meet
เหงาทุกทีก็มีเธอในความฝัน
Ngao took tee gor mee tur nai kwahm fun
I’m lonely every time, but I have you in my dreams
อยู่คนเดียวได้ไม่นาน มันก็ร้องไห้
Yoo kon diao dai mai nahn mun gor raung hai
I can be alone for a little while, but then I cry

(**) ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
Chun sung num dtah mai dai mai kao jai dtua eng meuan gun
I can’t control my tears, I don’t understand myself
ทั้งที่จบไปแล้วตั้งนาน วันนี้เธอนั้นก็มีใคร
Tung tee jop bpai laeo dtung nahn wun nee tur nun gor mee krai
Even though it’s been over for a long time and you have someone else today
ฉันบอกหัวใจเสมอ ว่าอย่าคิดถึงเธอ
Chun bauk hua jai samur wah yah kit teung tur
I always tell my heart not to think about you
แต่ยังทำไม่ได้ ไม่รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร
Dtae yung tum mai dai mai roo laeo wah dtaung tum yahng rai
But I still can’t do it, I don’t know what to do
ที่จะไม่ให้น้ำตามันไหลมา
Tee ja mai hai num dtah mun lai mah
As to not let my tears flow

เป็นแค่คนอ่อนไหวคนหนึ่ง
Bpen kae kon aun wai kon neung
I’m just a weak person
สักวันหนึ่งจะลืมเธอให้ได้
Suk wun neung ja leum tur hai dai
Some day, I’ll be able to forget you
ขอสัญญาไว้กับหัวใจ อย่างน้อยฉันก็พยายาม
Kor sunyah wai gup hua jai yahng noy chun gor payayahm
I promise with my heart, at least I’m trying
บอกตามตรงว่ายังเสียดาย
Bauk dtahm dtrong wah yung sia dai
Telling you frankly that I’m still regretful
เธอจากไปใจยังมีคำถาม
Tur jahk bpai jai yung mee kum tahm
You left, but my heart still has questions
เลยต้องเจ็บเวลาที่จำ แกล้งทำใจเข้มแข็ง
Loey dtaung jep welah tee jum glaeng tum jai kem kaeng
So I must hurt whenever I remember, pretending that my heart is strong

(*,**)

ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร
Chun mai roo wah dtaung tum yahng rai
I don’t know what I must do
ที่จะไม่ให้น้ำตามันไหลมา
Tee ja mai hai num dtah mun lai mah
To not let my tears flow

   
คำร้อง/ทำนอง ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

Title: ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน / Pee Seua Jai Rai Gup Dauk Mai Jai Aun (A Cruel Butterfly and a Weak Flower)
Artist: Earnkwan Warunya
Album: [Single]
Year: 2014

นี่เรารักกัน หรือเพียงแค่ฉันรักเธอ
Nee rao ruk gun reu pian gkae chun ruk tur
Are we in love, or is it just me who loves you?
เมื่อเหงาก็เจอ มาพร่ำมาเพ้อแล้วเธอก็หาย
Meua ngao gor jur mah prum mah pur laeo tur gor hai
When you’re lonely, you come hanging over me, then you disappear
บินมาไต่มาตอม เด็ดดอมแล้วลาลับไป
Bin mah dtai mah dtaum ded daum laeo lah lup bpai
You come and fly around, inhaling the smell, then you leave
ผีเสื้อทำกับดอกไม้ เหมือนที่เธอทำกับฉัน
Pee seua tum gup dauk mai meuan tee tur tum gup chun
You do to me like a butterfly does to a flower

ก็คิดทุกวัน เราหยุดคบกันดีไหม
Gor kit took wun rao yoot kop gun dee mai
Every day I wonder if it would be better if we stopped seeing each other
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
Bauk gup hua jai wah yoo gun bpai gor toramahn
I tell my heart that staying together would be torture
อยากหายไปจากตรงนี้ ก็ถูกความคิดถึงทัดทาน
Yahk hai bpai jahk dtrong nee gor took kwahm kit teung tut tahn
I want to disappear from here, but I’m forbidden from my nostalgia
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
Bpahk kaeng dai mai nahn gor wun wai
I can talk strongly, but soon I’m nervous

(*) ผีเสื้อใจร้าย ดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
Pee seua jai rai dauk mai gor chahng jai aun
A cruel butterfly and a very weak flower
จึงไม่อาจถอนพิษความเหงาจากหัวใจ
Jeung mai aht taun pit kwahm ngao jahk hua jai
It won’t remedy the loneliness from my heart
อยู่ให้เขามาตอม ยอมให้เขาทิ้งไป
Yoo hai kao mah dtaum yaum hai kao ting bpai
I stay to let him sniff me, then let him dump me
ใช่สิ ผีเสื้อบินได้ แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
Chai si pee seua bin dai dtae dauk mai dai kae ror
Yes, a butterfly can fly, but a flower can only wait

(**) เมื่อไหร่ถึงพอ หรือฉันต้องรอให้ชิน
Meua rai teung por reu chund taung ror hai chin
When will it be enough, or must I wait till I get used to it?
ให้เธอโผล่บิน ดมกลิ่นเกสรให้คุ้มให้พอ
Hai tur ploh bin dom glin gayson hai koom hai por
For you to fly over and smell the pollen and be worth enough
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม จึงไม่เข้าใจคนรอ
Ruk tae mai bpen chai mai jeung mai kao jai kon ror
You don’t know how to truly love, do you? So you don’t understand the person waiting
น้ำตาฉันเอ่อคลอ จึงไม่พอให้เธอเห็นใจ
Num dtah chun ur klor jeung mai por hai tur hen jai
My tears well up, but it’s not enough for you to have sympathy for me

(*,**)

Title: เงินน่ะมีไหม / Ngern Na Mee Mai (Do You Have Money?)
Artist: Earnkwan Warunya
Album: OST Duang Dtah Nai Duang Jai
Year: 2011 (?)

เรารักกันชอบกันด้วยใจ
Rao ruk gun chaup gun duay jai
We love each other, cherish each other
ของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝาก
Kaung arai gor mai dtaung ao mah fahk
I don’t need anything as a deposit
ฉันรักตัวไม่ได้รักของฝาก
Chun ruk dtua mai dai ruk kaung fahk
I love you, not presents
หิ้วให้ลำบากมาฝากทำไม
Hiew hai lumbahk mah fahk tummai
Carrying them is difficult, why give them to me?

แต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อน
Dtae dtaun nee chun deuat raun
But right now I’m in trouble
หาเงินผ่อนแทบไม่ไหว
Hah ngern paun taep mai wai
I can’t make my payments
ฉันเดือดร้อนอีกตั้งบาน
Chun deuat raun eek dtung bahn
I’m going to be in big trouble
ค่าเช่าบ้านก็ยังติดไว้
Kah chao bahn gor yung dtit wai
I still owe my rent

ฉันรักเธอไม่ได้หวังกอบโกย โอ่ย โอย โอย โอ๊ย
Chun ruk tur mai dai wung gaup goy oy oy oy oy
I love you, I’m not hoping to gain anything, oy oy oy oy
แต่เงินมีไหม เงินน่ะมีไหม
Dtae ngern mee mai ngern na mee mai
But do you have any money? Do you have any money?

(*) ฉันรักตัวชอบตัวแน่แท้
Chun ruk dtua chaup dtua nae tae
I love you, I like you for sure
ถึงจะแก่ฉันก็ไม่แคร์ใครดอก
Teung ja gae chun gor mai care krai dauk
Even though you’re old, I don’t care what anyone else thinks
ฉันรักจริงไม่ได้หวังปอกลอก
Chun ruk jing mai dai wung pauk lauk
I really love you, I’m not hoping to cheat you
ถ้อยคำที่บอกเชื่อได้เชื่อได้
Toy kum tee bauk cheua dai cheua dai
Believe me, believe these words I say

(**) แต่เย็นนี้สิค่าแชร์ ไม่มีส่งแน่เชื่อไหม
Dtae yen nee see kah share mai mee song nae cheua mai
But this afternoon, I don’t have enough to for the fare home, do you believe me?
ไม่อยากไปรบกวน มันจะชวนให้ขุ่นข้องใจ
Mai yahk pai rop guan mun ja chuan hai koon kaung jai
I don’t want to bother you, I’ll make you suspicious of my intentions

(***) อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือ
Yah kao jai wah chun pen graseu
Don’t think I’m a greedy person
แต่เงินมีไหม เงินน่ะมีไหม..
Dtae ngern mee mai ngern na mee mai
But do you have any money? Do you have any money?

(***,*,**,***,***)

เงินน่ะมีไหม เงินน่ะมีไหม
Ngern na mee mai ngern na mee mai
Do you have any money? Do you have any money?

คนกำลังน้อยใจ / Kon Gumlung Noy Jai (Someone is Offended)
เงินน่ะมีไหม / Ngern Na Mee Mai (Do You Have Money?)
ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน / Pee Seua Jai Rai Gup Dauk Mai Jai Aun (A Cruel Butterfly and a Weak Flower)
สั่งน้ำตาไม่ได้ / Sung Num Dtah Mai Dai (I Can’t Control My Tears)

   
All songs tagged Earnkwan Warunya