Dak Rock Rider

All posts tagged Dak Rock Rider

Title: ครึ่งฝัน / Kreung Fun (Half a Dream)
Artist: Dax Rock Rider
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ก็ดี ที่เราสองคนมาจบกันในวันนี้
Gor dee tee rao saung kon mah jop gun nai wun nee
It’s fine that the two of us are ending things today
ก็ดีที่เรายังคุยกันได้
Gor dee tee rao yung kooey gun dai
It’s fine that we can still talk
ก็ดี ที่ความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่จางหาย
Gor dee tee kwahm sumpun bahng yahng yung mai jahng hai
It’s fine that parts of our relationship still haven’t faded away
แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่ไม่เป็นไร
Mae wah chun dtaung jep mae wah chun dtaung bpuat dtae mai bpen rai
Even though I must hurt, even though I must be in pain, it’s okay

(**) ก็จริงที่ความฝันเราลมปากสร้างมันไม่ไหว
Gor jing tee kwahm fun rao lom bpahk sahng mun mai wai
It’s true that the breath from our lips can’t create our dreams
ไอ้คำว่ารักเลี้ยงใครไม่ได้
Ai kum wah ruk liang krai mai dai
Loving words can’t take care of anyone
ก็ดีที่เธอนั้นมีโอกาสและหยิบมันไว้
Gor dee tee tur nun mee ohgaht lae yip mun wai
It’s fine that you got an opportunity and you took it
แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่คงไม่ตาย
Mae wah chun dtaung jep mae wah chun dtaung bpuat dtae kong mai dtai
Even though I must hurt, even though I must be in pain, I won’t die

(***) มีปัญญาครอบครองเธอมาแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่
Mee bpunyah kraup kraung tur mah kae nee gor dee tao rai
I have the knowledge of how nice it was to be able to possess you
แม้ใจไม่พร้อมต้องยอมอยู่ดี
Mae jai mai praum dtaung yaum yoo dee
Even though my heart isn’t ready to give in yet
มีปัญญาแค่พามาส่งครึ่งฝันที่เราเคยมี
Mee bpunyah kae pah mah song kreung fun tee rao koey mee
Having knowledge just brought half of the dream we once had
ต่อจากนี้ไปฝากเขาดูแลเธอที
Dtor jahk nee bpai fahk kao doo lae tur tee
From now on, I trust him to take care of you

(*,***,**)

ก็สมควรที่ต้องเจ็บ ก็สมควรที่ต้องปวด และปล่อยเธอไป
Gor som kuan tee dtaung jep gor som kuan tee dtaung bpuat lae bploy tur bpai
It’s suitable that I must hurt, it’s suitable that I must be in pain and let you go

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : นที แสนทวี / วิสารท กุลศิริ
Producer : ทีมโอ่งเก่ง
Mixed and Mastered : ดนุภพ กมล

Title: อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม / Yah Bploy Meu Chun Dai Mai (Please Don’t Let Go of My Hand)
Artist: Dax Rock Rider
Album: [Single]
Year: 2017

คนที่ไร้หนทาง ชีวิตมืดมนทุกอย่าง
Kon tee rai hon tahng cheewit meut mon took yahng
A person with no direction, everything in my life was dark
กับคำว่ารัก จะไปหวังอะไร ก็ใครจะมาใส่ใจ
Gup kum wah ruk ja bpai wung arai gor krai ja mah sai jai
With the word love, I hoped for someone to pay attention to me
แค่คนที่ไร้ตัวตน ถนนให้เริ่มต้นใหม่
Kae kon tee rai dtua dton tanon hai rerm dton mai
Just someone invisible, starting over on my path
ก็มองไม่เห็นทาง ที่ฉันจะก้าวไป ไม่เหลืออะไรจริงๆ
Gor maung mai hent ahng tee chun ja gao bpai mai leua arai jing jing
I couldn’t see the way that I’d go, I really didn’t have anything left

ดั่งคนหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
Dung kon mot wung tahm glahng talay meut mit mai mee saeng fai
I was like a hopeless person in the middle of the dark sea, without any lights
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา
Geuap ting took lom hai jai dtae soot tai gor mee tur kao mah
Nearly giving up my last breath, but finally, you showed up

(*) ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
Dai bproht yah bploy meu chun dai mai yeun yun hai mun jai
Please don’t let go of my hand, please, reassure me
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
Ja yoo dtrong nee chai mai yah jahk chun bpai
That you’ll stay right here, right? Don’t leave me
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
Kon tee maung hen kah kwahm bpen kon kahng nai
The person who sees the value of the person inside me
ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน
Gor tur poo bpen dung saeng fai tee tum hai yung hai jai bpai dai eek wun
You’re like the light that makes me still able to keep breathing for another day

คนที่เขาดีพอ ที่ควรคู่เธอทุกอย่าง
Kon tee kao dee por tee kuan koo tur took yahng
Someone who’s good enough and suitable for you in every way
เธอยังไม่สนกลับมาเห็นใจเคียงข้าง มาร่วมทางกับฉัน
Tur yung mai son glup mah hen jai kaing kahng mah ruam tahng gup chun
You still don’t care and end up sympathizing with me by my side, being with me

เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
Geuap ja mot wung tahm glahng talay meut mit mai mee saeng fai
I was nearly hopeless in the middle of the dark sea, without any lights
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา
Geuap ting took lom hai jai dtae soot tai gor mee tur kao mah
Nearly giving up my last breath, but finally, you showed up

(*)

เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีผู้ใด
Geuap ja mot wung tahm glahng talay meut mit mai mee poo dai
I was nearly hopeless in the middle of the dark sea, without anyone else
จากนี้ทุกลมหายใจ อยากจะใช้ เดินไปพร้อมเธอ
Jahk nee took lom hai jai yahk ja chai dern bpai praum tur
From now on, I want to spend every breath moving forward with you

(*)

และเธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน
Lae tur poo bpen dung saeng fai tee tm hai chun hai jai bpai dai eek wun
And you’re like the light that makes me still able to keep breathing for another day

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Pativate Utaichalurm
คำร้อง :ฟองเบียร์
ทำนอง :ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง :วิสารท กุลศิริ/ นที แสนทวี
Producer :วิสารท กุลศิริ/ นที แสนทวี
Mixed and Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

Title: โยนหินถามทาง / Yohn Hin Tahm Tahng (Take a Shot in the Dark)
Artist: Dax Rock Rider
Album: [Single]
Year: 2016

ก็เป็นคนอย่างนี้แหล่ะ
Gor bpen kon yahng nee lae
This is the kind of guy I am
เลยดูไม่เข้าใจเท่าไหร่
Loey doo mai kao jai tao rai
So it seems like I don’t really understand
คนไหนเขาจะมาสน
Kon nai kao ja mah son
What person will come and pay attention to me?
คนไหนเขาจะเห็นใจ
Kon nai kao ja hen jai
What person will have sympathy for me?

ชีวิตบางทีก็เคว้ง ก็คว้าง
Cheewit bahng tee gor kweng gor kwahng
Sometimes life wanders
ต้องโยนหินถามทางต่อไป
Dtaung yohn hin tahm tahng dtor bpai
We have to keep taking shots in the dark
แต่ไม่มีใครจะรู้ ก้อนหินนั้นมันคือหัวใจ
Dtae mai mee krai ja roo gaun hin nun mun keu hua jai
But no one knows that that shot is my heart

(*) ฉันโยนออกไปให้ใครบางคนเก็บไว้
Chun yohn auk bpai hai krai bahng kon gep wai
I’m shooting it out for someone to keep
ก้อนหินธรรมดาที่รอให้ใครสนใจ
Gaun hin tummadah tee ror hai krai son jai
An average bullet that’s waiting for someone to pay attention to it
แต่แล้วเธอก็เดินเข้าไปเก็บมัน
Dtae laeo tur gor dern kao bpai gep mun
But then you walked up and kept it

(**) ไอ้คนอย่างฉัน มันไม่เคยมีใครสนใจ
Ai kon yahng chun mun mai koey mee krai son jai
A good-for-nothing guy like me never has anyone pay attention to him
และไม่คิดว่าจะมีคนห่วงใย เป็นเธอคนนี้
Lae mai kit wah ja mee kon huang yai bpen tur kon nee
And I never thought that I’d have someone worry about me, or that it would be you

(***) ก็คนอย่างฉัน มันก็ดีมากมายเท่าไหร่
Gor kon yahng chun mun gor dee mahk mai tao rai
However good a guy like me was
สุดท้ายก็ได้เจอคนใส่ใจ เดินร่วมทาง
Soot tai gor dai jur kon sia jai dern ruam tahng
In the end, I met someone who takes an interest in me and wants to go through life together
ยอมรับในคนอย่างฉัน
Yaum rup nai kon yahng chun
Accepting a guy like me

อาจจะมีที่หลงผิด
Aht ja mee tee lung pit
I might have past mistakes
ชีวิตก็ต้องมีถลอก
Cheewit gor dtaung mee talauk
Life has to come with bruises
แต่หัวใจบอกให้หวัง
Dtae hua jai bauk hai wung
But my heart was telling me to hope
สักครั้งคงได้เจอกับใคร
Suk krung kong dai jur gup krai
Some time I’ll find that someone

ชีวิตก็เลยต้องเคว้ง ต้องคว้าง
Cheewit gor loey dtaung kweng dtaung kwahng
So my life wandered
ต้องโยนหินถามทางออกไป
Dtaung yohn hin tahm tahng auk bpai
I had to take a shot in the dark
แต่แล้วใครเลยจะรู้
Dtae laeo krai loey ja roo
But now someone will know
ก้อนหินนั้นมันคือหัวใจ
Gaun hin nun mun keu hua jai
That that shot is my heart

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี, วิสารท กุลศิริ

   

The Thai idiom is “to throw a rock,” but the comparable English idiom is “to take a shot,” so I translated everything in congruence with the English idiom.

Title: กลับตัวกลับใจ / Glup Dtua Glup Jai (Reform Myself)
Artist: Dax Rock Rider
Album: [Single]
Year: 2016

อยากกลับตัวกลับใจ อยากเป็นคนที่ดีพอ
Yahk glup dtua glup jai yahk bpen kon tee dee por
I want to reform myself, I want to be someone who’s good enough
แต่จะขอ ให้เธอจงรอได้ไหม
Dtae ja kor hai tur jong ror dai mai
But I want you to please wait

เธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมาย
Tur tum hai chun yahk bpen kon tee dee gwah nee tur tum hai chun mee kwahm dtung jai mahk mai
You make me want to be a better person, you make me have so many intentions
เธอทำให้ฉันอยากทำให้เธอไม่อาย เวลาที่ใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไร
Tur tum hai chun yahk tum hai tur mai ai welah tee krai tahm wah rao nun bpen arai
You make me want to make sure you’re not embarrassed when people ask you how we are

เคยได้แต่คิดปล่อยให้ชีวิตเสเพล เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมาย
Koey dai dtae kit bploy hai cheewit say play koey dtae toom tay welah hai kon mahk mai
I once could only imagine giving up my roguish life, I once only devoted my time to many people at once
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร แต่ในวันนี้ จะมีไว้เพื่อเธอ
Mai koey ja kit yahk mee cheewit peua krai dtae nai wun nee ja mee wai peua tur
I never thought I’d want to live for anyone, but today I’m living for you

(*) อยากกลับตัวกลับใจ อยากเป็นคนที่ดีพอ
Yahk glup dtua glup jai yahk bpen kon tee dee por
I want to reform myself, I want to be someone who’s good enough
แต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหม รอฉันคนนี้
Dtae ja kor hai tur jong ror dai mai ror chun kon nee
But I want you to please wait, wait for me

(**) อยากดีพอให้สมที่เธอนั้น โน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉัน
Yahk dee por hai som tee tur nun nohm dtua long mah yoo kahng chun
I want to be good enough to deserve making you to stoop down to be at my side
ก็เธอคือคนสำคัญ บอกเลยไม่ต้องเกรงใจ
Gor tur keu kon sumkun bauk loey mai dtaung greng jai
You’re an important person, I’m telling you there’s no need to be courteous
อยากดีพอให้สมกับความรักที่เธอให้มา เข้าใจไหม
Yahk dee por hai som gup kwahm rukt ee tur hai mah kao jai mai
I want to be good enough to deserve the love you’ve given me, do you understand?
ไม่มีอะไรที่มันมากไป กับคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้
Mai mee arai tee mun mahk bpai gup kon tee bpen hua jai kaung chun kon nee
I don’t have much for the person who is my heart

ที่ให้วันนี้อาจเป็นเพียงคำสัญญา แต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจ
Tee hai wun nee aht bpen piang kum sunyah dtae wah welah ja tum hai tur mun jai
What I’ve given you today might be only a promise, but time will make you certain
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร แต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธอ
Mai koey ja kit yahk mee cheewit peua krai dtae nai wun nee ja mee wai peua tur
I never thought I’d want to live for anyone, but today I’m living for you

(*,**,*,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี / วิสารท กุลสิริ
Producer นที แสนทวี / วิสารท กุลสิริ

   
I’m not usually a big fan of self-loathing songs (Okay, so you feel like your partner could have done better than you and you’re not good enough. Well, they chose you, so just enjoy your good fortune), so I wasn’t really impressed with this song when I first listened to it, but the music video turned it around~ At first it started off as you would expect; one person leaves, the other laments how they’re not good enough and wonders what they should do/have done differently. The girl angstily writes “I’m sorry” in lipstick on the mirror… and then, as the camera pans out, you see her whole message, “I’m sorry I was weak, but today I can deal with this,” and you realize she wasn’t writing that to her ex who would never see it, she was writing it to herself, to her reflection. And then she tossed any remaining mementos of her past relationship in an effort to start new. It wasn’t about winning someone back or working to be someone you deem is good enough for someone else; her ex got married, it’s over, but she wants to improve herself for herself, as should we all.

Title: คนตายที่หายใจ / Kon Dtai Tee Hai Jai (A Dead Person Who’s Breathing)
Artist: Dak ROCK RIDER
Album: [Single]
Year: 2014

เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ทุกข์ทนเท่าไร ที่ฉันต้องเผชิญการจากลา
Net neuay kae nai took ton tao rai tee chun dtaung pachern gahn jahk lah
However tired I am, however much suffering, I must face our good-bye
เจ็บปวดแค่ไหน เสียใจไม่เห็นน้ำตา ในเวลาที่ฉันไม่มีใคร
Jep bpuat kae nai sia jai mai hen num dtah nai welah tee chun mai mee krai
However much it hurts, sadness doesn’t need tears when I don’t have anyone
คืนและวันที่เปลี่ยวเหงาจับใจ ฉันเข้าใจได้รู้ว่ามันสายไป
Keun lae wun tee bpliao ngao jup jai chun kao jai dai roo wah mun sai bpai
The lonely nights and days that grab my heart, I understand and know it’s too late

อยู่บนถนนที่ยังอีกไกล จุดหมายที่ฉันไปไม่มีเธอ
Yoo bon tanon tee yung eek glai joot mai tee chun bpai mai mee tur
On a road that’s still so far, my destination doesn’t have you
ค่ำคืนเหน็บหนาว บนเส้นทางที่ฉันเคยมีเธอ แม้นานเท่าไรฉันไม่ลืม
Kum keun nep nao bon sen tahng tee chun koey mee tur mae nahn tao rai chun mai leum
The cold nights on the path that I once had you, no matter how long it’s been, I won’t forget

(*) ฉันเหมือนตายทั้งที่ยังหายใจ ฉันเข้าใจถูกเองที่ฉัน
Chun meuan dtai tung tee yung hai jai chun kao jai took eng tee chun
I’m like a dead person, even though I’m still breathing, I understand that I’m

(**) เจ็บปวดเสมอที่เธอจากไป ใจยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้นานเท่าไหร่
Jep bpuat samur tee tur jahk bpai jai yung kong meuan derm teung mae nahn tao rai
Always heart-broken that you left, my heart is still the same, no matter how long it’s been
จดจำเสมอรักเธอขาดใจ และยังคงรักเธอ ฉันยังไม่เปลี่ยนไป
Jot jums amur ruk tur kaht jai lae yung kong ruk tur chun yung mai bplian bpai
I’ll always remember I loved you to death, and I still love you, I still haven’t changed

สิ่งเดียวที่ฉันรู้ดีแก่ใจ ว่าทำเธอให้เสียใจเท่าไหร่
Sing diao tee chun roo dee gae jai wah tum tur hai sia jai tao rai
The one thing my heart knows full well is how much I made you sad
และในวันนี้ สิ่งเดียวที่ฉันขอเธอไป อยากย้อนวันเวลาเหมือนวันเก่า
Lae nai wun nee sing diao tee chun kor tur bpai yahk yaun wun welah meuan wun gao
And today, the one thing I ask you; I want to turn back the time to the old days

(*,**)
ยังคงคิดถึงเธอ ยังคงคิดถึงเธอ
Yung kong kit teung tur yung kong kit teung tur
I still miss you, I still miss you

(*,**,**)
ยังคงคิดถึงเธอ
Yung kong kit teung tur
I still miss you

กลับตัวกลับใจ / Glup Dtua Glup Jai (Reform Myself)
คนตายที่หายใจ / Kon Dtai Tee Hai Jai (A Dead Person Who’s Breathing)
ครึ่งฝัน / Kreung Fun (Half a Dream)
อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม / Yah Bploy Meu Chun Dai Mai (Please Don’t Let Go of My Hand)
โยนหินถามทาง / Yohn Hin Tahm Tahng (Take a Shot in the Dark)

   
Former Groups
Translated songs by Big Ass

   
All songs tagged Dax Rock Rider