Cut the Crab

All posts tagged Cut the Crab

Title: ถ้าคิดเหมือนกัน / Tah Kit Meuan Gun (If I Felt the Same)
Artist: Cut the Crab
Album: [Single]
Year: 2019

ทำใจ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้
Tum jai chun mai dai dtung jai hai bpen baep nee
I didn’t intend for things to be like this
รู้ทั้งรู้ว่าฉันต้องแพ้ทุกที
Roo tung roo wah chun dtaung pae took tee
I know full well that I must fail everyt ime
แต่ใจคนเรามันฟังที่ไหน
Dtae jai kon rao mun fung tee nai
But when does the human heart ever listen?
จบกัน พูดง่ายๆ เหมือนคนไม่เคยมีสัมพันธ์
Jop gun poot ngai ngai meuan kon mai koey mee sumpun
You ended things between us, you said it so simply like someone who never had any emotions
มันคงจะดีถ้าฉันคิดเหมือนกัน
Mun kong ja dee tah chun kit meuan gun
It would be nice if I felt the same
แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น
Dtae mun mai bpen yahng nun
But it’s not like that

(*) และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม
Lae dtua chun payayahm payayahm payayahm tee ja leum
And I try and try and try to forget
เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว
Pror kong feun jai tur dtua tur gai tur mai wai
Because I can’t force your heart, your self, or your body
ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว
Tee tur bauk gun wah rao kao gun mai wai
When you told me that we don’t get along

(*)

เสียใจ คำๆ นี้ยังคงอยู่ได้ไง
Sia jai kum kum nee yun gkong yoo dai ngai
I’m sad, how can these words still remain?
มันควรจะลืมและหายไปได้นาน
Mun kuan ja leum lae hai bpai dai nahn
They should have been forgotten and disappeared a long time ago
แต่มันไม่เป็นแบบนั้น
Dtae mun mai bpen baep nun
But it’s not like that
ผูกพัน คงเป็นฉันคนเดียวที่ยังคิดถึงเธอ
Pook pun kong bpen chun kon diao tee yung kit teung tur
In our relationship, I’m the only one who still thinks about you
ดูใจเธอก็คงจะไม่เหมือนเก่า
Doo jai tur gor kong ja mai meuan gao
It seems like your heart isn’t the same
แต่กว่าจะรู้ก็สาย
Dtae gwah ja roo gor sai
But by the time I knew, it was too late

(*,*,*,*)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
กีตาร์ : อัฐ The Pisatband
Mixed : Thitinun Swasdikula
Mastered : Woody Pornpitaksuk @ Westside Mastering Studio

   

Interesting sounds, if you’re into the whole electric genre with lots of repetition

Title: ต่อไปแบบนี้ต่อไป / Dtor Bpai Baep Nee Dtor Bpai (Continuing On Like This)
English Title: “What Else Can I Do”
Artist: Cut the Crab
Album: [Single]
Year: 2018

และแล้วก็ถึงเวลา
Lae laeo gor ting welah
And now it’s time
ที่ต้องจากกัน
Tee dtaung jahk gun
For us to separate
เธอหายไปแบบไม่ลา
Tur hai bpai baep mai lah
You disappeared without a good-bye
เหลือเพียงแต่ฉัน
Leua piang dtae chun
All that’s left is me
ความรักมันขาดหายไป
Kwahm ruk mun kaht hai bpai
Love is missing
คงไม่ใช่เพราะเรายัง
Kong mai chai pror rao yung
It’s not because of me
ยังคงรักเธออยู่และไม่อยากมีใคร
Yung kong ruk tur yoo lae mai yahk mee krai
I still love you and don’t want anyone else

(*) เธอบอกให้มีใหม่
Tur bauk hai mee mai
You told me to find someone else
ไปเริ่มกับเขา
Bpai rerm gup kao
To start over with her
เธอคงไม่สนใจ ที่จะกลับมา
Tur kong mai son jai tee ja glup mah
You don’t care about coming back
บอกเราให้มองใหม่ให้ลองตัดใจ
Bauk rao hai maung mai hai laung dtut jai
You told me to look again and try giving you up

(**) ให้ทำไงก็ใจของฉันนั้นมีแต่เธอ
Hai tum ngai gor jai kaung chun nun mee dtae tur
What do you want me to do? My heart has only you
ทั้งหัวใจ บอกใคร
Tung hua jai bauk krai
My entire heart, I’m telling everyone
ใจฉันยังมีแต่
Jai chun yung mee dtae
My heart still has only
เธอ…..เสมอ……
Tur samur
You, always

และแล้วก็ไม่มีใครที่เข้าใจกัน
Lae laeo gor mai mee krai tee kao jai gun
And now, there’s no one who understands me
เพราะมันไม่ได้ง่ายดาย ที่จะฝากใจ
Pror mun mai dai ngai dai tee ja fahk jai
Because it’s not so simple to just give my heart away
ตัวฉันคงจะต้องไป แต่ความจริงแล้วใจ
Dtua chun kong ja dtaung bpai dtae kwahm jing laeo jai
My body has to go, but in reality, my heart
มัน มันไม่รับคนอื่นถ้าไม่อยากจะไป
Mun mun mai rup kon eun tah mai yahk ja bpai
Won’t accept anyone else if it doesn’t want to go

(*,**,**)

   

คำร้อง : ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ทำนอง : ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
เรียบเรียง : ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

   

Interesting music video… Was she a call-girl tired of selling herself and looking for a way out? Or could she just not get over an ex so she went to a motel and waited for someone to bring her a knife because she couldn’t go out and get one herself?