Crescendo

All posts tagged Crescendo

Title: ของขวัญชิ้นสุดท้าย / Kaung Kwun Chin Soot Tai (The Last Gift)
Artist: Crescendo
Album: Holidays on Pluto
Year: 2020

เอ่ยคำลาต่อกันเถอะฉันรู้ดีไม่มีทาง ก็เรานั้นไม่เคยเข้าใจ
Oey kum lah dtor gun tur chun roo dee mai mee tahng gor rao nun mai koey kao jai
Let’s say good-bye to each other, I know full well there’s no way, but we never understand
จะเปลี่ยนอะไรปรับตัวแค่ไหนยังไงก็ไม่ไหว เราเข้ากันไม่ได้เลย
Ja bplian arai bprup dtua kae nai yung ngai gor mai wai rao kao gun mai dai loey
Whatever we change, however much we adapt, no matter what, we can’t, we don’t get along

ถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกัน อย่าให้มันต้องเจ็บต้องช้ำมากมาย
Teung wun tee rao dtaung bploy meu gun yah hai mun dtaung jep dtaung chum mahk mai
It’s time for us to let go of each other’s hand, don’t make it hurt too much

(*) ฟ้ากว้างใหญ่ต้องมีใครสักคน ที่เขาเข้าใจเธอดี
Fah gwahng yai dtaung mee krai suk kon tee kao kao jai tur dee
The vast sky must have someone who understands you
ไม่สายเกินไป ที่จะเริ่มใหม่ จะเป็นกำลังใจให้เธอโชคดี
Mai sai gern bpai tee ja rerm mai ja bpen gumlung jai hai tur chohk dee
It’s not too late to start over, I’ll be your support wishing you good luck

ให้มันเป็นบทเรียนกับรักที่เราจะเริ่มใหม่ จำไว้ให้มันขึ้นใจ
Hai mun bpen bot rian gup ruk tee rao ja rerm mai jum wai hai mun keun jai
Let it be a lesson in love for us to start over, remember it and memorize it
จากกันไปด้วยดีอย่างน้อยเรายังคุยกันได้ อย่างคนคุ้นเคยไม่ใช่คนไกล
Jahk gun bpai duay dee yahng noy rao yung kooey gun dai yahng kon koon koey mai chai kon glai
Separating amicably, at least we’re still able to talk like acquaintances and not like distant people

สักวันเราคงต้องเจอะเจอกัน อย่าให้มันต้องบาดต้องหมางกันไป
Suk wun rao kong dtaung jur jur gun yah hai mun dtaung baht dtaung mahng gun bpai
Some day we must meet, don’t let it be on bad terms

(**) ฟ้ากว้างใหญ่ต้องมีใครสักคน ที่เขาเข้าใจเธอมากกว่าฉัน
Fah gwahng yai dtaung mee krai suk kon tee kao kao jai tur mahk gwah chun
The vast sky must have someone who understands you better than me
ไม่สายเกินไป ที่จะรักใหม่ จะเป็นกำลังใจให้เธอโชคดี
Mai sai gern bpai tee ja rerm mai ja bpen gumlung jai hai tur chohk dee
It’s not too late to start over, I’ll be your support wishing you good luck

ของขวัญสุดท้ายที่เราจะมอบให้กันได้ คือรักและห่วงใย
Kaung kwun soot tai tee rao ja maup hai gun dai keu ruk lae huang yai
The last gift we can give each other is love and concern

(**,*)

   

Lyrics : Lina Leenutaphong
Music : Be Peerapat, Chinnaput Hongumporn
Arranged : Be Peerapat, Chinnaput Hongumporn, Aekpong Cherdtham, Eakkarat Chareethanatchakul, Norathep Masang

Title: ใกล้แต่ไกล / Glai Dtae Glai (Near Yet Far)
Artist: Crescendo
Album: [Single]
Year: 2015

จ้องมองเธอแต่เธอก็ไม่หันมา
Jaung maung tur dtae tur gor mai hun mah
I’m staring at you, but you don’t turn my way
จ้องมองมาสบตาเธอก็หันหลังไป
Jaung maung mah sop dtah tur gor hun lung bpai
I stare at you and make eye contact, but you turn away
ถามอะไรจากเธอก็ไม่สนใจ
Tahm arai jahk tur gor mai son jai
Whatever I ask you, you aren’t interested
ถามเธอไปตอบมาเธอแค่พูดคำเดียว
Tahm tur bpai dtaup mah tur kae poot kum diao
When I ask you something and you do answer, it’s just one word

(*) ก็มีแต่เธอมาเนิ่นนาน แค่อาการอย่างนี้ฉันเข้าใจ
Gor mee dtae tur mah nern nahn kae ahgahn yahng nee chun kao jai
I’ve had only you for so long, just these feelings I understand

(**) เธออยู่กับฉันตรงนี้แต่เหมือนเธออยู่ไกล
Tur yoo gup chun dtrong nee dtae meuan tur yoo glai
You’re right here with me, but it’s like you’re far away
เธออยู่กับฉันตรงนี้แต่ใจเธออยู่ไหน
Tur yoo gup chun dtrong nee dtae jai tur yoo nai
You’re right here with me, but where is your heart?
เหมือนว่ามีฉันคนเดียว อยู่ลำพังอ้างว้างเดียวดายไม่มีใคร
Meuan wah mee chun kon diao yoo lumpung ahng wahng diao dai mai mee krai
It’s like there’s only me, all alone, by myself, without anyone
แม้มีเธออยู่ใกล้กันเหมือนเคย
Mae mee tur yoo glai gun meuan koey
Even though I have you near me like usual

ยิ้มที่มีให้กันมันไม่เหมือนเดิม
Yim tee mee hai gun mun mai meuan derm
The smile you give me isn’t the same
เพราะเธอเติมแต่งมัน เธอต้องฝืนยิ้มไป
Pror tur dterm dtaeng mun tur dtaung feun yim bpai
Because you’re faking it, you have to force your smile
รักเธอมากเท่าใดก็ยิ่งเสียใจ
Ruk tur mahk tao dai gor ying sia jai
However much I love you, the more I’m sad
เพราะว่าเธอได้ลืมไปว่าฉันรักเธอ
Pror wah tur dai leumbpai wah chun ruk tur
Because you’ve forgotten that I love you

(*,**)
ใกล้เพียงใดก็เหมือนมันแสนไกล ไกลหัวใจเธอ
Glai piang dai gor meuan mun saen glai glai hua jai tur
However close we are, it’s like I’m far, far away from your heart

(**)

ช่วยบอกได้ไหมว่าฉันต้องทำอย่างไร
Chuay bauk dai mai wah chund taung tum yahng rai
Please tell me what I must do
ช่วยบอกได้ไหม ว่าเธอนั้นคิดอะไร
Chuay bauk dai mai wah tur nun kit arai
Please tell me what you’re thinking
เหมือนว่าเธอนั้นต้องการ ให้ตัวฉันอ้างว้างเดียวดาย
Meuan wah tur nun dtaung gahn hai dtua chun ahng wahng diao dai
It’s like you want me to be alone by myself
เหมือนว่าเธอไม่ต้องการ เปิดประตูต้อนรับพาใจฉันเข้าไป
Meuan wah tur mai dtaung gahn bpert bpradtoo dtaun rup pah jai chun kao bpai
It’s like you don’t want to open the door and welcome my heart in
ใกล้เพียงใดก็เหมือนมันแสนไกล ไกลหัวใจเธอ
Glai piang dai gor meuan mun saen glai glai hua jai tur
However close we are, it’s like I’m far, far away from your heart

   
เนื้อร้อง : ภควัต วงศ์ไทย
ทำนอง : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
เรียบเรียง : CRESCENDO

Title: เธอคือทุกอย่าง / Tur Keu Took Yahng (You Are Everything)
Artist: Crescendo ft. Mariam B5
Album: [Single]
Year: 2015

เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ
Tur keu kwahm ruk tur keu hua jai tur keu kwahm mai tur keu winyahn
You are love, you are my heart, you are my meaning, you are my spirit
เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง เธอคือหนทาง สู่คำว่ารัก
Tur keu cheewit tur keu took yahng tur keu hon tahng soo kum wah ruk
You are my life, you are everything, you are the path to love

ใครเป็นคนกำหนดมาให้เราพบและพรากกัน
Krai bpen kon gum not mah hai rao pob lae prahk gun
Who was the one who determined we would meet and then separate?
ทดสอบอะไรกับฉัน เล่นเกมส์อะไรกับเธอ
Tot saup arai gup chun len game arai gup tur
What are they testing with me? What game are they playing with you?
ใครเป็นคนกำหนดไว้ หรือเป็นเพราะใจของเธอ
Krai bpen kon gumnot wai reu bpen pror jai kaung tur
What was the one who determined it, or was it because of your heart?
ไม่อยากให้เราได้เจอ เธอจึงจากไปแสนไกล
Mai yahk hai rao dai jur tur jeung jahk bpai saen glai
I don’t want us to meet, then you to leave far away

(*) แต่ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อว่าเราต่างคนก็ยังรักกัน
Dtae chun roo chun roo chun cheua wah trao dtahng kon gor yung ruk gun
But I know, I know, I believe that we both still love each other
และฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ทำอย่างนั้น
Lae chun roo chun roo chun cheua tur mee het pon tee tum yahng nun
And I know, I know, I believe you had a reason for acting like that
แต่ไม่ว่าเพราะอะไร เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันจะตามเธอไป ตามหัวใจกลับมา
Dtae mai wah pror arai tur ja yoo tee nai chun ja dtahm tur bpai dtahm hua jai glup mah
But no matter why, wherever you are, I’ll follow you, following my heart back

(**) เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ
Tur keu kwahm ruk tur keu hua jai tur keu kwahm mai tur keu winyahn
You are love, you are my heart, you are my meaning, you are my spirit
เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง ไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไหร่
Tur keu cheewit tur keu took yahng mai wah hon tahng ja glai tao rai
You are my life, you are everything, no matter how far the path is
จะออกตามหา จะไปพบเธอ จะออกไปค้นให้เจอหัวใจ
Ja auk dtahm hah ja bpai pob tur ja auk bpai kon hai jur hua jai
I’ll go out looking for you, I’ll find you, I’ll go out and search for my heart
สุดแผ่นฟ้าหรือแห่งหนใด จะตามหัวใจของฉันและเธอกลับคืน
Soot paen fah reu haeng hon dai ja dtahm hua jai kaung chun lae tur glup keun
To the end of the sky, or anywhere, I’ll follow my heart and get you back

ในใจยังมีศรัทธาว่าเรานั้นเป็นคู่กัน
Nai jai yung mee suttah wah rao nun bpen koo gun
In my heart, I still have the belief that we’re soulmates
ไม่อยากให้เป็นแค่ฝัน ดั่งควันที่ลอยหายไป
Mai yahk hai bpen kae fun dung kwun tee loy hai bpai
I don’t want it to be just a dream like smoke that fades away

(*,**,**)
ไม่ว่าเธอจะอยู่แห่งหนใด สุดฟ้าทะเลแสนไกลจะไปหาเธอ
Mai wah tur ja yoo haeng hon dai soot fah talay saen glai ja bpai hah tur
No matter where you are, to the ends of the sky or the sea, far away, I’ll go looking for you

Title: ความจริงในใจ / Kwahm Jing Nai Jai (The Truth in My Heart)
Artist: Crescendo
Album: Crescendo
Year: 2004

ความจริงรู้สึกผิดเต็มหัวใจ
Kwahm jing roo seuk pit dtem hua jai
The truth feels wrong in my heart
ต่อคนข้างกายฉันที่ยังคงเดินด้วยกัน
Dtor kon kahng gai chunt ee yung kong dern duay gun
Even though the person beside me is still walking with me
ใจเจ้ากรรมยังคงไหวหวั่น
Jai jao gum yung kong wai wun
My sinning heart is still nervous
กลับไปคิดถึงเธอคนเดิมคนนั้น
Glup bpai kit teung tur kon derm kon nun
I end up missing you
ก็รู้ว่าไม่ควรคิด ก็รู้ว่าผิดต่อเขาที่อยู่ตรงนี้
Gor roo wah mai kuan kit gor roo wah pit dtor kao tee yoo dtrong nee
I know I shouldn’t think of you, I know it’s wrong to the one beside me

ฉันรู้ว่าควรจะลืมเรื่องของเธอ
Chun roo wah kuan ja leum reuang kaung tur
I know I should forget about you
ถ้าคนข้างฉันรู้เรื่องเธอ เขาคงหมดใจ
Tah kon kahng chun roo reuang tur kao kong mot jai
If the person beside me knew about you, she wouldn’t love me anymore
ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลใด ภาพเธอนั้นยังคงรบกวนจิตใจ
Chun mai roo wah het pon dai pahp tur nun yung kong rop guan jit jai
I don’t know why your image still bothers my mind

(*) ก็รู้ว่าไม่ควรคิด ก็รู้ว่าผิดต่อเขา
Gor roo wah mai kuan kit gor roo wah pit dtor kao
I know I shouldn’t think of you, I know it’s wrong to her
แต่เธอคนนั้น
Dtae tur kon nun
But you…

(**) ความจริงในใจ
Kwahm jing nai jai
The truth in my heart
ไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึก
Mai koey mee krai taen tee kwahm roo seuk
I’ve never had anyone replace those feelings
ที่ฉันยังมีให้เธออยู่
Tee chun yung mee hai tur yoo
That I still have for you
เธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืน
Tur yung kong mah won wian yoo nai kwahm fun yahm kum keun
You still circulate in my dreams at night
ให้ฉันเองสับสนในใจ
Hai chun eng sup son nai jai
Making me mixed up inside

(*,**,**)

Title: รู้บ้างไหม / Roo Bahng Mai (Do You Know?)
Artist: Crescendo
Album: Second Chance
Year: 2005

เธอมาเติมดาวให้เต็มขอบฟ้า เธอมาทำให้พระจันทร์เต็มดวง
Tur mah dterm dao hai dtem kaup fah tur mah tum hai prajun dtem duang
You filled the sky with stars, you completed the moon
ทำให้คืนที่มันมืดมน สดใสสว่าง ไม่รู้เพราะเหตุใด
Tum hai keun tee mun meut mon sot sai sawahng mai roo pror het dai
You made the dark nights bright, I don’t know why
เธอมาทำให้หัวใจหวั่นไหว เธอมาเติมรักให้เต็มดวงใจ
Tur mah tum hai hua jai wun wai tur mah dterm ruk hai dtem duang jai
You made my heart nervous, you filled my heart with love
ทำให้ใครต้องคิดถึงเธอ อย่างนี้ทุกคืน อย่างนี้ทุกวัน
Tum hai krai dtaung kit teung tur yahng nee took keun yahng nee took wun
You make everyone think of you like this every night, every day

(*) อยากจะรู้ ว่าเธอทำอย่างนี้ ได้ยังไง เหมือนมีมนต์ดลใจ
Yahk ja roo wah tur tum yahng nee dai yung ngai meuan mee mon don jai
I want to know how you can act like this, it’s like a spell has been cast on my heart
สะกดฉัน ให้อยู่ในความฝัน แม้ยามตื่น
Sagot chun hai yoo nai kwahm fun mae yahm dteun
Hypnotizing me and putting me in a dream, though I’m awake
ฉันก็ไม่อาจฝืน ห้ามใจไม่ให้รักเธอ
Chun gor mai aht feun hahm jai mai hai ruk tur
I won’t resist and forbid myself from loving you

(**) รู้บ้างไหมว่าเธอทำให้คืนวัน มันช่างมีความหมาย แม้เธอไม่ตั้งใจ
Roo bahng mai wah tur tum hai keun wun mun chahng mee kwahm mai mae tur mai dtung jai
Do you know that you make the days and nights so meaningful, even though you don’t mean to?
แต่โลกนี้ก็สดใส เพราะมีเธอ
Dtae lohk nee gor sot sai pror mee tur
But this world is bright because of you
รู้บ้างไหมว่ามีใคร ที่เธอทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป
Roo bahng mai wah mee krai tee tur tum hai cheewit bplian bpai
Do you know that there’s someone whose life you changed?
ให้ฉันได้เข้าใจ ว่ารักนั้นเป็นอย่างไร (ฉันขอบใจเธอ)
Hai chun dai kao jai wah ruk nun bpen yahng rai (chun kaup jai tur)
Making me able to understand what love is like (I thank you)

เธอมาเติมดวงตะวันยากเช้า
Tur mah dtem duang dtawun yahk chao
You filled the sun in the morning
เธอมาทำให้สายลมบางเบา
Tur mah tum hai sai lom bahng bao
You made the wind blow
ทำให้โลกที่มันว่างเปล่า ไม่เหมือนวันเก่า ไม่เหงาอีกต่อไป
Tum hai lohk tee mun wahng bplao mai meuan wun gao mai ngao eek dtor bpai
You made the world that was empty change, it’s not lonely anymore
เธอมาทำให้ฉันร้องเพลงรัก เธอมาทำให้หัวใจโบยบิน
Tur mah tum hai chun raung pleng ruk tur mah tum hai hua jai boy bin
You made me sing love songs, you made my heart fly
ทำให้ฉันเอาแต่ได้ยิน แต่เสียงหัวใจ บอกว่ารักเธอ
Tum hai chun ao dtae dai yind tae siang hua jai bauk wah ruk tur
You made me only able to hear the voice of my heart telling me I love you

(* , **)

เหมือนว่าทุกสิ่ง เหมือนว่าทุกอย่างวันนี้ ที่ดูสวยงามเหลือเกิน เกิดขึ้นทันใด เมื่ออยู่ใกล้เธอ
Meuan wah took sing meuan wah took yahng wun nee tee doo suay ngahm leua gern gert keun tun dai meua yoo glai tur
It’s like everything seems so beautiful today, it happens as soon as I’m near you

(** , **)

Title: รู้และเข้าใจ / Roo Lae Kao Jai (I Know and Understand)
Artist: Crescendo
Album: [Single]
Year: 2015

ความเป็นจริงที่ใจของฉันนั้นเองก็รับรู้
Kwahm bpen jing tee jai kaung chun nune ng gor rup roo
My heart acknowledges the truth
ว่าในหัวใจ ไม่มีเราสองคนอีกต่อไป
Wah nai hua jai mai mee rao saung kon eek dtor bpai
That you don’t have the two of us in your heart anymore
ใจหนึ่งรู้ว่าไม่มีทางอีกใจหนึ่งยังไม่ยอมรับ
Jai neung roo wah mai mee tahng eek jai neung yung mai yaum rup
One heart knows that there’s no way, the other heart still refuses
ปัดความจริงข้างใน ไม่อยากเสียใจ
Bput kwahm jing kahng nai mai yahk sia jai
Shrugging off the truth inside, I don’t want to be sad
ไม่ต้องบอกว่าไม่รักกัน
Mai dtaung bauk wah mai ruk gun
You don’t have to tell me you don’t love me
แค่เพียงเก็บคำๆ นั้นไว้ก่อน
Kae piang gep kum kum nun wai gaun
Just keep those words to yourself

(*) รู้ และเข้าใจ
Roo lae kao jai
I know and understand
แต่ว่าฉันยังไม่พร้อม ยอมรับ ความจริง
Dtae wah chun yung mai praum yaum rup kwahm jing
But I’m still not ready to accept the truth
รู้ และเข้าใจ
Roo lae kao jai
I know and understand
อยากเพียงขอเวลา ขอเวลา
Yahk piang kor welah kor welah
I just want some time, some time
ให้ฉันได้หายใจอีกครั้งหนึ่ง
Hai chun dai hai jai eek krung neung
For me to be able to breathe one more time

เป็นแค่ภาพลวงๆ ที่เหลืออยู่ในความฝัน
Bpen kae pahp luang luang tee leua yoo nai kwahm fun
It’s just an illusion left in my dreams
ว่ามีกันและกัน สุขล้นหัวใจ
Wah mee gun lae gun sook lon hua jai
That we’re together and happy
ไม่มีทางที่เราจะเดินต่อไปดั่งใจฝัน
Mai mee tahng tee rao ja dern dtor bpai dung jai fun
There’s no way we’ll walk together like my heart dreams
เก็บคืนและวัน ให้ผ่านพ้นไป
Gep keun lae wun hai pahn pon bpai
Collecting the nights and days and letting them pass by
ไม่ต้องบอกว่าไม่รักกัน
Mai dtaung bauk wah mai ruk gun
You don’t have to tell me you don’t love me
แค่เพียงเก็บคำๆ นั้นไว้ก่อน
Kae piang gep kum kum nun wai gaun
Just keep those words to yourself

(*)

รู้ความจริงแต่ไม่ยอมเข้าใจ
Roo kwahm jing dtae mai yaum kao jai
I know the truth, but I refuse to understand
เก็บมันไว้อยู่กับฉันเพียงลำพัง
Gep mun wai yoo gup chun piang lumpung
I keep it with me alone
ไม่ต้องบอกฉัน อย่าเอยคำนั้น
Mai dtaung bauk chun yah oey kum nun
You don’t have to tell me, don’t say those words
ทั้งที่ใจก็รับรู้ว่าไม่รัก
Tung tee jai gor rup roo wah mai ruk
Even though my heart realizes you don’t love me

ไม่ต้องบอกว่าไม่รักกัน
Mai dtaung bauk wah mai ruk gun
You don’t have to tell me you don’t love me
ช่วยเก็บคำๆ นั้นไว้ก่อน
Chuay gep kum kum nun wai gaun
Please keep those words to yourself

(*,*)

Title: กุหลาบเล่นไฟ / Goolahp Len Fai (A Rose Playing With Fire)
Artist: Crescendo
Album: OST กุหลาบเล่นไฟ / Goolahp Len Fai (A Rose Playing With Fire)
Year: 2014

กุหลาบที่สวยเย้ายวนให้ใครชื่นชม
Goolahp tee suay tao tuan hai krai cheun chom
A rose that’s so beautiful, everyone admires it
มันเปี่ยมด้วยหนามแหลมคมที่คอยทิ่มแทง
Mun bpiam duay nahm laem kom tee koy tim taeng
Is covered with sharp thorns that keep pricking
เธอเหมือนกุหลาบดอกนี้ สวยงามและดูร้อนแรง
Tur meuan goolahp dauk nee suay ngahm lae doo raun raeng
You’re like this rose; beautiful and seemingly fierce
ไม่กลัวอันตราย พร้อมเล่นกับไฟ
Mai glua undtarai praum len gup fai
Not afraid of danger, ready to play with fire

แต่อยากให้รู้แม้เธอจะดูสวยงาม
Dtae yahk hai roo mae tur ja doo suay ngahm
But I want you to know, even though you look beautiful
และต่อให้หนามแหลมคมมากมายเท่าไหร่
Lae dtor hai nahm alem kom mahk mai tao rai
And no matter how many sharp thorns you have
แต่ฉันจะบอกตรงนี้ ดอกไม้มันคือเชื้อไฟ
Dtae chun ja bauk dtrong nee dauk mai mun keu cheua fai
I’m telling you right here that flowers are flammable
อย่าชะล่าใจ ไฟมันร้อนแรง
Yah chalah jai fai mun raun raeng
Don’t be overconfident, fire is strong

(*) ไฟจะแผดเผาให้เธอไม่เหลืออะไร
Fai ja paet pao hai tur mai leua arai
Fire will burn you up without anything left
แม้หัวใจของเธอ ความรักยิ่งร้อนยิ่งอันตราย
Mae hua jai kaung tur kwahm ruk ying raun ying undtarai
Despite your heart, the hotter love in your heart gets, the more dangerous it is
กุหลาบมันสวยในตัวของมัน รอยรักค่อยค่อยเป็นไป
Goolahp mun suay nai dtua kaung mun roy ruk koy koy bpen bpai
Roses are pretty in and of themselves, their trail of love gradually continues
ก่อนเธอจะไม่เหลืออะไร ถ้าไฟแผดเผา
Gaun tur ja mai leua arai tah fai paet pao
Before you don’t have anything left if the fire burns you

ไม่อยากจะเห็นรักเธอต้องเป็นเชื้อไฟ
Mai yahk ja hen ruk tur dtaung bpen cheua fai
I don’t want to see your love turn flammable
ไม่อยากจะเห็นหัวใจของเธอมอดลง
Mai yahk ja hen hua jai kaung tur maut long
I don’t want to see your heart become extinguished
และฉันจะบอกตรงนี้ รักเร็วไม่เคยมั่นคง
Lae chun ja bauk dtrong nee ruk rew mai koey mun kong
And I’ll tell you right here that quick love is never stable
และมันเหมือนไฟ มีแต่ผลาญทำลาย
Lae mun meuan fai mee dtae palahn tum lai
And it’s like a fire; it only destroys

(*,*)

Title: รักเธอไปก่อน / Ruk Tur Bpai Gaun (I’ll Love You First)
Artist: Crescendo
Album: [Single]
Year: 2014

คงจะนานถ้ารอเธอมารัก คงจะนานให้เธอมาสนใจ
Kong ja nahn tah ror tur mah ruk kong ja nahn hai tur mah son jai
It’ll be a long time if I wait for you to love me, it’ll be a long time to get you interested in me
ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป คงไม่ดีสักเท่าไหร่
Tah bploy hai bpen yahng nee dtor bpai kong mai dee suk tao rai
If I let things go on like this, how bad would it be?
ไม่เป็นไร ถ้าเธอยังไม่พร้อม ไม่เป็นไร ถ้าเรายังไม่คุ้นกัน
Mai bpen rai tah tur yung mai praum mai bpen rai tah rao yung mai koon gun
It’s okay if you’re not ready yet, it’s okay if we aren’t familiar with each other yet
เรื่องธรรมดาเขาว่าอย่างนั้น มันยังไม่ถึงเวลา
Reuang tummadah kao wah yahng nun mun yung mai teung welah
It’s a common problem, they say, it’s not time yet

(*) แต่ฉัน ไม่อยากรอถึงวัน กว่าเธอจะยอมเปิดใจให้เรารักกัน
Dtae chun mai yahk ror teung wun gwah tur ja yaum bpert jai hai rao ruk gun
But I don’t wait for the day you’ll agree to open your heart and let us love each other
ก็รู้ และพอเข้าใจ ว่าเธออาจจะไม่พร้อมที่จะรักใคร
Gor roo lae por kao jai wah tur aht ja mai praum tee ja ruk krai
I know and understand that you’re not ready to love anyone

(**) ฉันเลยอยากจะขอรักเธอไปก่อน ขอ ขอรักเธอก่อน
Chun loey yahk ja kor ruk tur bpai gaun kor kor ruk tur gaun
I want to ask to love you first, I want to love you first
ไม่อยากเสียเวลา เธอรีบตามมาแล้วกัน
Mai yahk sia welah tur reep dtahm mah laeo gun
I don’t want to waste time, you can hurry after
วันนี้ ขอรักเธอไปก่อน ยังไงมันต้องมีสักวัน
Wun nee kor ruk tur bpai gaun yungngai mun dtaung mee suk wun
Today I want to love you first, no matter what, there must be a day
รีบตามใจของฉันมาให้ทัน เราจะได้รักกันสักที
Reep dtahm jai kaung chun mah hai tun rao ja dai ruk gun suk tee
Hurry after my heart and catch up, and we’ll finally love each other

คงจะดีถ้าวันหนึ่งเธอรู้ ว่าในใจฉันคิดอะไรอยู่
Kong ja dee tah wun neung tur roo wah nai jai chun kit arai yoo
It would be nice if one day you knew what I was thinking in my heart
ได้แต่หวังเมื่อถึงวันนั้น มันคงไม่สายเกินไป
Dai dtae wung meua teung wun nun mun kong mai sai gern bpai
I can only hope, when that day comes, it won’t be too late

(*,**)

ยิ่งปล่อยให้ฉันรักเธอมากไป โดยที่เธอไม่คิดอะไร
Ying bploy hai chun ruk tur mahk bpai doy tee tur mai kit arai
The more you let me love you without you feeling anything
มันยิ่งทำให้หัวใจเรายิ่งห่างใช่ไหม แล้วเมื่อไรใจเราจะใกล้กันสักที
Mun ying tum hai hua jai rao ying hahng chai mai laeo meua rai jai rao ja glai gun suk tee
The more it separates our heart, right? So when will our hearts finally be near?

(*,**,**)

Title: คำวิเศษ / Kum Wiset (Magic Word)
Artist: Crescendo
Album: Continue
Year: 2012

ถ้อยคำจากคนที่คุ้นเคย
Toy kum jahk kon tee koon koey
Words from a familiar person
ที่ใครได้ฟังจนคุ้นชินคุ้นชิน
Tee krai dai fung jon koon chin koon chin
That someone listened to until it became intimate
คำธรรมดาที่ได้ยิน
Kum tummada tee dai yin
They’re average words that you hear
แต่สำหรับฉันยิ่งฟังยิ่งชื่นใจ
Dtae sumrup chun ying fung ying cheun jai
But for me, the more I listen, the happier I get

ถามกินข้าวหรือยัง เตือนให้งดของมัน
Tahm gin kao reu yung dteuan hai ngot kaung mun
Asking if I’ve eaten yet, reminding me not to eat greasy things
ขับรถช้าๆ นะค่อยๆ ไป พักสักหน่อยเรื่องงาน
Kup rot chah chah na koy koy bpai puk suk noy reuang ngahn
Drive slowly, take breaks at work
นอนอย่าดึกมากไป ถ้อยคำเป็นร้อยที่เอ่ย
Naun yah deuk mahk bpai toy kum bpen roy tee oey
Don’t sleep too late, these are the hundreds of things you say

(*) เป็นดังคำวิเศษ ถ้อยคำพิเศษ
Bpen dung kum wiset toy kum piset
It’s like a magic word, a magic spell
จะกี่ครั้งที่ฟังก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใย
Ja gee krung tee fung gor sumput dai teung kwahm huang yai
However many times I listen, it still touches me with your concern
แค่บางคำวิเศษ จากคนพิเศษ
Kae bahng kum wiset jahk kon piset
Just some magic words from a magic person
สิ่งเล็กๆ ที่ดูโรแมนติก
Sing lek lek tee doo romantic
A small thing that seems romantic
อยากขอฟังมันอีกจะได้ไหม
Yahk kor fung mun eek ja dai mai
I want to hear them again, can I?

อะไรที่มาจากหัวใจ
Arai tee mah jahk hua jai
Everything that comes from the heart
มันย่อมจะตรงสู่หัวใจๆ
Mun yaum ja dtrong soo hua jai hua jai
Naturally goes straight to the heart
ต้องแปลอะไรให้มากมาย
Dtaung bplae arai hai mahk mai
It must mean so much
บางคำก็ทำให้เผลอต้องแอบยิ้ม
Bahng kum gor tum hai plur dtaung aep yim
Some words make me absently smile

ถามจะกลับเมื่อไหร่ โทรบอกกันนิดนึง
Tahm ja glup meua rai toh bauk gun nit neung
Asking when I’ll be back, calling to tell me something small
เพราะฉันเป็นห่วงรู้ไหม พักสักหน่อยเรื่องงาน
Pror chun bpen huang roo mai puk suk noy reuang ngahn
“It’s because I’m worried, okay? Take a break from work”
นอนอย่าดึกมากไป ถ้อยคำเป็นร้อยที่เอ่ย
Naun yah deuk mahk bpai toy kum bpen roy tee oey
Don’t sleep too late, these are the hundreds of things you say

(*)

ไม่มีคำว่ารัก แต่ระหว่างบรรทัด
Mai mee kum wah ruk dtae rawahng buntut
You don’t use the word “love,” but between the lines
ซ่อนความอบอุ่นเอาไว้
Saun kwahm op oon ao wai
You’re hiding the warmth

(*,*)

Title: เธอคือดวงตะวัน / Tur Keu Duang Dtawun (You Are the Sun)
Artist: Crescendo ft. New the Star
Album: Continue
Year: 2012

เธอคือดวงตะวันยามเช้า
Tur keu duang dtawun yahm chao
You’re the morning sun
เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันนั้นชื่นใจ
Pen roy yim tee tum hai chun nun cheun jai
It’s your smile that makes me happy
เสียงหัวเราะที่แสนสดใส
Siang hua ror tee saen sot sai
The sound of your laughter is so bright
เกาะกุมใจของฉันเอาไว้ไม่เคยจาง
Gor goom jai kaung chun ao wai mai koey jahng
You’ve seized my heart and never let go

หากดวงตะวัน
Hahk duang dtawun
If the sun
ยังคงขึ้นทางทิศเดิม
Yung kong keun tahng tit derm
Still rises in the same direction
เธอไม่ต้องถาม
Tur mai dtaung tahm
You don’t have to ask
ว่าใจฉันนั้นจะเปลี่ยนไปไหม
Wah jai chun nun ja plian pai mai
If my heart will change

(*) เพราะว่าเธอ คือของขวัญจากบนฟ้า
Pror wah tur keu kaung kwun jahk bon fah
Because you’re a present from heaven
ที่ลงมาให้ฉันได้เรียนรู้
Tee long mah hai chun dai rian roo
Who came down so I could learn
และให้ฉันได้รู้จักคำว่าความรัก
Lae hai chund ai roo juk kum wah kwahm ruk
And let me be able to know love

(**) เธอคือดวงตะวัน เธอคนเดียวเท่านั้น
Tur keu duang dtawun tur kon diao tao nun
You’re the sun, just you alone
เป็นดังดวงตะวันแห่งชีวิต
Pen dung duang dtawun haeng cheewit
You’re like the sun of my life
หลับก็รู้เสมอ ว่าตื่นขึ้นมาก็เจอ
Lup gor roo samur wah dteun keun mah gor jur
When I sleep, I always know that I’ll wake up and find you
คนที่ทำเพื่อฉันได้เสมอ
Kon tee tum peua chun dai samur
The person who always does everything for me

ในวันพรุ่งนี้
Nai wun proong nee
Tomorrow
ไม่มีใครรู้ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่
Mai mee krai roo wah took sing ja plian pai suk tao rai
No one know just how many things will change
แต่ในหัวใจ ฉันจะมั่นคงไม่เปลี่ยนไปไหน
Dtae nai hua jai chun ja mun kong mai plian pai nai
But in my heart, I’m certain I won’t change

(*,**,*,**)

ให้ทั้งความอุ่นใจ มอบทั้งความสดใส
Hai tung kwahm oon jai maup tung kwahm sot sai
All the comfort you’ve given me, all the cheerfulness you’ve bestowed upon me
เป็นกำลังให้ฉันมีชีวิต เกิดเพื่อเป็นคู่กัน
Pen gumlung hai chun mee cheewit gert peua pen koo gun
Are the energy giving me life, I was born to be your match
มีแค่เธอกับฉัน เป็นวงจรความรักที่แนบชิด
Mee kae tur gup chun pen wong jon kwahm ruk tee naep chit
There’s just you and me, it’s a cyclical love that I hold close to me

เธอคือดวงตะวันยามเช้า
Tur keu duang dtawun yahm chao
You’re the morning sun
เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันนั้นชื่นใจ
Pen roy yim tee tum hai chun nun cheun jai
It’s your smile that makes me happy
รักและรักจะรักเธอเสมอไป
Ruk lae ruk ja ruk tur samur pai
I’ll love and love and love you, always
ในใจฉันนั้นมันเป็นของเธอ
Nai jai chun nun mun pen kaung tur
In my heart, I’m yours