Commander

All posts tagged Commander

Title: แทบตาย / Taep Dtai (To Death)
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2019

พอได้แล้ว หยุดหลอกตัวเองเสียที
Por dai laeo yoot lauk dtua eng sia tee
Enough, I need to stop deceiving myself
รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีใครอีกคน
Roo tung roo wah tur mee krai eek kon
I know full well that you have someone else

(*) ไม่ว่ากี่ครั้งที่โดนทำร้าย ฉันยังรัก
Mai wah gee krung tee dohn tum rai chun yung ruk
No matter how many times you’ve hurt me, I still love you
มันกลายเป็นแผลที่แทงในใจ และมันเริ่มลุกลาม
Mun glai bpen plae tee taeng nai jai lae mun rerm look lahm
It’s become a wound that you’ve stabbed in my heart, and it’s starting to spread

(**) ไม่รู้ว่าจะรักไปทำไม
Mai roo wah ja ruk bpai tummai
I don’t know why I continue to love you
เจ็บช้ำแทบตายเธอก็ไม่เห็นค่า
Jep chum taep dtai tur gor mai hen kah
It hurts to death, but you don’t see my value
ต่อให้ฝืนทนต่อไปเพื่ออะไร รักเธอแทบตาย
Dtor hai feun ton dtor bpai peua arai ruk tur taep dtai
Why do I keep putting up with this? I love you to death
สุดท้ายเธอมองแค่เศษหัวใจ
Soot tai tur maung kae set hua jai
In the end, you just see me as a fraction of your heart
วันนี้มันทนไม่ไหวที่เธอมีเขา
Wun nee mun ton mai wai tee tur mee kao
Today I can’t put up with the fact that you have him

อีกกี่ครั้ง ที่ฉันต้องฝืนทน
Eek gee krung tee chun dtaun feun ton
How many more times must I force myself to endure this?
กับคำว่ารักที่ฉันต้องยอมให้เธอมีเขา
Gup kum wah ruk tee chun dtaung yaum hai tur mee kao
With love that I must let you have him?

(*,**)

เวลาของเราตอนนี้หมดลงพอที ฉันทนไม่ไหว
Welah kaung rao dtaun nee mot long por tee chun ton mai wai
Our time is over now, I can’t take it
เรื่องที่มันผ่านมาจะจำว่าใครที่ทำร้าย
Reuang tee mun pahn mah ja jum wah krai tee tum rai
Remember who hurt whom in the matters that have passed

(*,**)

วันนี้ที่ฉันจากไปเพราะเธอมีเขา
Wun nee tee chun jahk bpai pror tur mee kao
I’m leaving today because you have him

   

Lyrics : ดุษฏี เหี้ยมโท้ / กิติพงษ์ ถนอมบุญ
Music : COMMANDER
Arranged by : COMMANDER
Produced by : เชาว์รัตน์ หรรษคุณาฒัย
Mixed and Mastered by : กร มหาดำรงค์กุล

Title: อาการทรงตัว / Ahgahn Song Dtua (Stable Condition)
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2017

ก็น้ำเสียง ที่ดังวนเวียนว่าเธอยังรัก
Gor num siang tee dung won wian wah tur yung ruk
The sound of your voice that loudly circulates saying you still love me
ก็อยากเชื่อในสิ่งนั้น
Gor yahk cheua nai sing nun
I want to believe it
ภาพเหล่านั้นยังดูว่าเธอ
Pahp lao nun yung doo wah tur
Those images still seem like you
ยังคงจะรัก เธอบอกว่าเธอเลือกฉัน
Yung kong ja ruk tur baukw ah tur leuak chun
Still love me, you told me you chose me
แต่อาการยังทรงตัวอย่างนั้น
Dtae ahgahn yung song dtua yahng nun
But my condition has still stablized like that
ไม่อยากจะฝัน และคิดไปไกล
Mai yahk ja fun lae kit bpai glai
I don’t want to dream and think too far

(*) ไม่กล้าจะเดินหายไป ก็กลัวหัวใจจะทนไม่ไหว
Mai glah ja dern hai bpai gor glua hua jai ja ton mai wai
I don’t dare walk away, I’m scared my heart wouldn’t be able to take it
ถ้าขาดเธอแล้ว ก็หมดความหมาย
Tah kaht tur laeo gor mot kwahm mai
If I’m without you, I’m meaningless

(**) ถ้าเธอเลือกเขา
Tah tur leuak kao
If you choose him
ก็ปล่อยให้น้ำตาคอยเป็นเพื่อนฉัน
Gor bploy hai num dtah koy bpen peuan chun
I’ll let the tears be my friend
ปล่อยให้เวลาคอยรักษามัน
Bploy hai welah koy ruk sah mun
I’ll let time take care of it
ปล่อยให้ฉันได้เดินผ่านไป
Bploy hai chun dai dern pahn bpai
I’ll let myself get past it
จะทนให้ไหว ปล่อยให้หัวใจเจอความเจ็บช้ำ
Ja ton hai wai bploy hai hua jai jur kwahm jep chum
I’ll endure it, letting my heart face the pain
อาการที่ฉันเจอ แค่ต้องยอมรับมัน
Ahgahn tee chun jur kae dtaung yaum rup mun
I just have to accept the condition I face
เจ็บแค่ไหน ก็คงไม่ตาย แค่ไม่ได้รักกัน
Jep kae nai gor kong mai dtai kae mai dai ruk gun
However much it hurts, I won’t die, we just won’t be in love

(*,**)

แค่ไม่ได้รัก แค่ไม่ได้รักกัน
Kae mai dai ruk kae mai dai ruk gun
We just won’t be in love, we just won’t be in love

   

เนื้อร้อง ดุษฎี เหี้ยมโท้
ทำนอง ดุษฎี เหี้ยมโท้
เรียบเรียง commander

Title: ที่เก่า เวลาใหม่ / Tee Gao Welah Mai (Old Place, New Time)
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2016

แปลกจริง ๆ ที่ฉันยังรอ
Bplaek jing jing tee chun yung ror
It’s really strange that I’m still waiting
จะนานเท่าไหร่หัวใจก็เป็นของเธอ
Ja nahn tao rai hua jai gor bpen kaung tur
However long it’ll be, my heart is yours
แต่ความจริงที่ฉันยังคอย
Dtae kwahm jing tee chun yung koy
But the truth as to why I’m still waiting
ที่จะหลอกตัวเองว่าเธอจะมารักกัน
Tee ja lauk dtua eng wah tur ja mah ruk gun
Is that I’m deceiving myself that you’ll love me

(*) ลืมไม่ลงให้ทำอย่างไร
Leum mai long hai tum yahng rai
I can’t forget, what do you want me to do?
ไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้น
Mai praum ja rerm dton mai gup krai tung nun
I’m not ready to start over with someone else
เวลาผ่านไป ทำไมยังรักเธอ
Welah pahn bpai tummai yung ruk tur
Time passes by, why do I still love you?
ด้วยเหตุผลอะไร ทำไมต้องเป็นแค่เธอ
Duay het pon arai tummai dtaung bpen kae tur
For what reason must it be only you?

(**) ที่เก่าตรงนี้ ยังกอดเธอไว้
Tee gao dtrong nee yung gaut tur wai
Right here in the same old place, still hugging you
แม้นานแค่ไหน ก็เป็นของเธอ ไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจ
Mae nahn kae nai gor bpen kaung tur mai mee wun ja bplian hua jai
No matter how long it’s been, I’myours, I’ll never change my mind
เวลาผ่านไป เธออาจมีเขา เข้ามาแทนฉัน ก็ไม่เป็นไร
Welah pahn bpai tur aht mee kao kao mah taen chun gor mai bpen rai
Time passes by, you have him, he’s replaced me, it’s okay
เข้าใจว่าฉันไม่ดีก็รู้ เธอไม่อยากกลับมาหา
Kao jai wah chun mai dee gor roo tur mai yahk glup mah hah
I understand that I’m no good, I know you don’t want to come back to me
ในทุกช่วงเวลาที่เธออยู่
Nai took chuang welah tee tur yoo
In every moment you were here
เธอทำให้รู้ว่าความสุขตอนนั้น เป็นเช่นไร
Tur tum hai roo wah kwahm sook dtaun nun bpen chen rai
You made me realize what happiness was like back then

(*,**)

ในทุกช่วงเวลาที่เธออยู่
Nai took chuang welah tee tur yoo
In every moment you were here
เธอทำให้รู้ว่าความสุขตอนนั้น ดีเหลือเกิน
Tur tum hai roo wah kwahm sook dtaun nun dee leua gern
You made me realize that happiness back then was so wonderful

   
เนื้อร้อง ดุษฎี เหี้ยมโท้
ทำนอง ดุษฎี เหี้ยมโท้
เรียบเรียง commander

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
English Title: “Time Machine”
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2015

ได้เจอข้อความเก่าเก่าเธอให้ไว้
Dai jur kor kwahm gao gao tur hai wai
I found the old messages you sent to me
ในวันที่เรารักกัน เธอบอกรักฉันเหลือเกิน
Nai wun tee rao ruk gun tur bauk ruk chun leua gern
From the days we were in love, you told me you loved me so much
และเป็นฉันเองที่ทำตัวห่างเหิน
Lae bpen chun eng tee tum dtua hahng hern
And it was me who acted distant
จนเธอเดินจากฉันไป ไม่มีอะไรแก้ตัว
Jon tur dern jahk chun bpai mai mee arai gae dtua
Until you walked away from me, I have no excuse

(*) รู้มั้ยเวลายิ่งผ่านไป ความทรงจำยังคอยย้ำเตือน
Roo mai welah ying pahn bpai kwahm song jum yung koy yum dteuan
Do you know that the more time passes by, the memories still remind me
ว่าเธอไม่เคยลบเลือนไปจากใจ
Wah tur mai koey lop leuan bpai jahk jai
That you’ve never been erased from
ของฉันเลย
Kaung chun loey
My heart?

(**) อยากจะย้อนเวลากลับไป
Yahk ja yaun welah glup bpai
I want to turn back time
ให้เรายังคงรักกัน ให้ฉันยังมีเธออยู่
Hai rao yung kong ruk gun hai chun yung mee tur yoo
So we would still be in love, so I would still have you
อยากจะขอให้เธอกลับมา
Yahk ja kor hai tur glup mah
I want to ask you to come back
อยากบอกให้เธอรู้ว่า ฉันเองเสียใจเพียงใด
Yahk bauk hai tur roo wah chun eng sia jai piang dai
I want to tell you and let you know how sad I am

เสียงนาฬิกาที่เดินเหมือนเธอยิ่งห่างกัน
Siang nahligah tee dern meuan tur ying hahng gun
The sound of the clock ticking is like the further away you get from me
อยากให้วันคืนย้อนมาก่อนได้ไหม
Yahk hai wun keun yaun mah gaun dai mai
I want to turn the days back to before
ฉันขอสัญญาจากนี้ จะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกเลย
Chun kor sunyah jahk nee ja mai tum hai tur sia jai eek loey
I promise, from now on, I won’t hurt you again

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง พิจักรกฤษ เทียรวิท
ทำนอง พิจักรกฤษ เทียรวิท
เรียบเรียง ภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ
guitar studio record ภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ
sound design พนา ณ วงวรรณศ์
Vocal record กิติพงษ์ ถนอมบุญ
bass record ธนาวัฒน์ วังกานนท์
drum record วิชัย จงสถิตถาคร