Cocktail

All posts tagged Cocktail

Title: ใกล้ใจ / Glai Jai (Our Hearts are Near)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2020

เราทั้งสองเคยเคียง
Rao tung saung koey kiang
The two of us used to be next to each other
กอดกันไว้เคียงกาย
Gaut gun wai kiang gai
Hugging each other from our side
กุมมือเธอไว้แนบใจไม่หายไม่ห่าง
Goom meu tur wai naep jai mai hai mai hahng
Holding your hand against my heart, never far apart
จูบกับเธอเบาๆ
Joop gup tur bao bao
Kissing you gently
ไม่เคยเหงาไม่หน่าย
Mai koey ngao mai nai
Never lonely or bored
แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม
Dtae wun nee hua jai lon hai mai meuan derm
But today my heart has vanished, it’s not the same

(*) อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล
Aht bpen pror wah rao chohk rai jon dtaung glai
It might be because we’re so unlucky, we must be separated
อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ
Aht bpen pror wah wun welah mai bpen jai
It might be because time isn’t as we had hoped
แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ
Dtae yahk hai roo wah jai kaung chun mai koey glai lae mun yung yoo glai glai tur
But I want to let you know that my heart is never far, and it’s still near you

ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน
Ton pahn pon welah tee nep nao yao nahn
I endure through the long, cold times
หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน
Wung hai wun keun tee hoht rai pon pahn
Hoping that the bad days will pass by
ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป
Kwahm kit teung nai jai hai mun loy lom bpai
I hope my thoughts of you in my heart float
ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี
Song hai teung kon glai duay kwahm wung dee
To you where you are far away with my well-wishes

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung jai chun hai glai tur mai dai jai kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my heart is always near you

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไกลห่างกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังให้ใจฉันไกลเธอไม่ได้ ความรักของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung hai jai chun glai tur mai dai kwahm ruk kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my love is always near you

ความรักของฉันยังใกล้เธอ
Kwahm ruk kaung chun yung glai tur
My love is still near you

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL / ฐิติวัฒน์ รองทอง
Sound Engineering : กร มหาดำรงค์กุล
Edited & Mixed & Mastering : กร มหาดำรงค์กุล at Axis Studio

   

This is a nice song composited together with all of the members separated for quarantine, with lyrics also applicable to the times, for everyone who must be separated from loved ones at this trying time

Title: ดนตรีกาล / Dondtree Gahn (Music)
Artist: Cocktail ft. Trisdee Na Patalung (ทฤษฎี ณ พัทลุง)
Album: Cocktail
Year: 2019

ก่อนนั้นเมื่อครั้งฉันเยาว์วัย ฉันเคยได้รู้ความนัย
Gaun nun meua krung chun yao wai chun koey dai roo kwahm nai
When I was younger, I once realized the implication
ว่าหัวใจหากคนไร้ดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกล
Wah hua jai hahk kon rai dondtree gahn nai sun dahn bpen kon chaup gon
That a person’s nature is strange if their heart is without music
จากนั้นฉันจึงได้เข้าใจ ดนตรีประโลมโลกไว้อย่างไร
Jahk nun chun jeung dai kao jai dondtree bpralohm lohk wai yahng rai
From then on, I understood how universally appealing music is
กล่อมหัวใจให้คนหายจากทุกข์โศก ขับกล่อมโลกให้หลับไหลด้วยนิทรา
Glaum hua jai hai kon hai jahk took sohk kup glaum lohk hai lup lai duay nitrah
It comforts the heart of the people who have recovered from depression, it soothes the world so we can sleep

ยามเพลงดังใจฉันยินดี เหมือนมีมนต์สะกดให้ฟัง
Yahm pleng dung jai chun yin dee meuan mee mon sagot hai fung
When music plays, my heart is happy, it’s like a magic spell hypnotizes me into listening
ทุกข์ใด สลายหมดสิ้นพลัน ด้วยเวทมนตร์แห่งดนตรีกาล
Took dai salai mot sin plun duay wet mon haeng dondtree gahn
Any suffering melts away with the magic of music

จวบจนถึงวันที่เวลาเลยล่วงไป จิตวิญญาณพลันหายไกล เสียงดนตรีไปอยู่ไหน
Juap jon teung wun tee welah loey luang bpai jit winyahn plun hai glai siang dondtree bpai yoo nai
Until time passed by, my spirit disappeared, where did the music go?
ราวกับดนตรีตาย จิตวิญญาณพลันสลาย
Rao gup dondtree dtai jit winyahn plun salai
It’s like the music died and my spirit disintegrated
ไม่มีแล้วจากนี้ไม่มี ดนตรีอีกต่อไป
Mai mee laeo jahk nee mai mee don dtree eek dtor bpai
No more, from now on, there’s no more music

กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะมาร่ำมาร้องพลงกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur mah rum mah raung pleng gun
Come back, music, come back, music, come back, come dance and sing with me
กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะให้เราได้ร่ายรำกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur hai rao dai rai rum gun
Come back, music, come back, music, come back, let us dance together
กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะมาร่ำมาร้องพลงกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur mah rum mah raung pleng gun
Come back, music, come back, music, come back, come dance and sing with me
กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถิดดนตรี กลับมาเถอะให้เราได้ร่ายรำกัน
Glup mah tert dondtree glup mah tert dondtree glup mah tur hai rao dai rai rum gun
Come back, music, come back, music, come back, let us dance together

จะกู่จะร้องอย่างเสรี ไม่มีผู้ใดมาขัดขวาง ให้เสียงดนตรีนำหนทางหัวใจ
Ja goo ja raung yahng sayree mai mee poo dai mah kut kwahng hai siang dondtree num hon tahng hua jai
I’ll freely cry out, no one can stop me, let the music lead the way for my heart
จะสุขจะทุกข์จะร้องรำ จะเริงระบำรอบกองไฟ ให้เสียงดนตรีพาหัวใจได้เบิกบาน
Ja sook ja took ja raung rum ja rerng rabum raup gaung fai hai siang dondtree pah hua jai dai berk bahn
Whether I’m happy or sad, I’ll sing and dance, I’ll dance around the fire, let the music lead my heart to blossom
จะขีดจะเขียนเล่าเรื่องราว ให้คนรุ่นเยาว์ได้เรียนรู้ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นอยู่เช่นไร
Ja keet ja kian lao reuang rao hai kon roon yao dai rian roo wah krung neung rao koey bpen yoo chen rai
I’ll write a story to let the younger generations know how we once lived
ให้ทุกบทเพลงที่เร่งดัง เหมือนเสียงระฆังสว่างใส ให้ทุกความเศร้าในจิตใจได้ผ่อนคลาย
Hai took bot pleng tee reng dung meuan siang rakung sawahng sai hai took kwahm sao nai jit jai dai paun klai
Letting every song ring out like the sound of a brilliant bell, letting every sadness in our hearts be alleviated

จะกู่จะร้องอย่างเสรี ไม่มีผู้ใดมาขัดขวาง ให้เสียงดนตรีอยู่ท่ามกลางฝูงชน
Ja goo ja raung yahng sayree mai mee poo dai mah kut kwahng hai siang dondtree yoo tahm glahng foong chon
I’ll freely cry out, no one can stop me, let the music play among the crowds
ทุกความผิดพลั้งที่ฉันทำ ทุกกรรมที่ฉันเคยก่อไว้ ให้เสียงดนตรีชำระใจให้เบิกบาน
Took kwahm pit plung tee chun tum took gum tee chun koey gor wai hai siang dondtree chum ra jai hai berk bahn
Every mistake I’ve made, every sin I’ve committed, let the music cleanse my heart and make it blossom

มาร้องเพลงให้มันก้องดัง แม้ในวันที่ฉันทุกข์ทน เพราะใจคนมืดมนสักเท่าไร
Mah raung pleng hai mun gaung dung mae nai wun tee chun took ton pror jai kon meut mon suk tao rai
Come sing and let it echo, no matter how much I’m suffering, because no matter how dark the human heart gets
ให้ดนตรีชำระล้างวิญญาณ ให้ดนตรีชำระล้างวิญญาณ
Hai don dtree chum ra lahng winyahn hai dondtree chum ra lahng winyahn
Let the music wash your spirit, let the music wash your spirit

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

Wow, finally, a second song I like from Cocktail! What a unique, rock-opera-type sound they’ve made this song! Love the feeling, and like the message; music is appropriate for every mood and situation~

Title: เมื่อฉันทำให้เธอแล้วทุกอย่าง / Meua Chun Tum Hai Tur Laeo Took Yahng (When I’ve Already Done Everything for You)
Artist: Cocktail
Album: 36,000 Miles Away from Here
Year: 2004

สิ่งที่ตัวฉันรู้ คือตัวฉันตอนนี้ยังคงรักเธอ
Sing tee dtua chun roo keu dtua chun dtaun nee yung kong ruk tur
The only thing I know is that right now, I still love you
และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ไม่ว่ากาลเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่
Lae ja bpen chen nun samur mai wah gahn welah pahn bpai nahn tao rai
And I’ll always be like this, no matter how much time passes by
อยากจะรั้งเธอไว้ ไม่อยากปล่อยเธอไป แต่ว่าฉันคงห้ามไม่ได้
Yahk ja rung tur wai mai yahk bploy tur bpai dtae wah chun kong hahm mai dai
I want to hold you back, I don’t want to let you go, but I can’t stop you
เพราะรักเราเก่า และคงทำให้เธอนะเบื่อ
Pror ruk rao gao lae kong tum hai tur na beua
Because our love is old and bores you

สิ่งที่พอจะทำ ในวันนี้ก็ทำแล้วทุกสิ่ง
Sing tee por ja tum nai wun nee gor tum laeo took sing
I’ve already done everything that I could do today
แต่ดูความเป็นจริง ก็ยังคงไม่แตกต่างไปสักเท่าไหร่
Dtae doo kwahm bpen jing gor yung kong mai dtaek dtahng bpai suk tao rai
But it seems like the truth is it’s still no different
ในวันนี้มันคงสุดทาง ยิ่งตัวฉันฝืนรักเรายิ่งเลือนลาง จางหายไป
Nai wun nee mun kong soot tahng ying dtua chun feun ruk rao ying leuan lahng jahng hai bpai
Today is probably the end of the line, the more I force our love, the more it fades away

(*) หรือเธอเห็น ว่าฉันทนรับได้ทุกสิ่ง รับได้ทุกอย่าง จะพะอืดพะอมกล้ำกลืนฝืนทน
Reu tur hen wah chun ton rup dai took sing rup dai took yahng ja pa eut pa aum glum gleun feun ton
Do you see me as being able to endure everything? That I’d accept everything? I feel sick tolerating it
ให้เธอบอก มา ว่ารัก เรา เก่า มันไม่เร้าใจ ก็จบกันไป จากกันทีเท่านี้พอ
Hai tur bauk mah wah ruk rao gao mun mai rao jai gor jop gun bpai jahk gun tee tao nee por
Letting you tell me that our love is old, it doesn’t have a spark anymore, it’s over, we should just break up

สิ่งที่พอจะทน ในวันนี้ก็ทนแล้วทุกอย่าง
Sing tee por ja ton nai wun nee gor ton laeo took yahng
I’ve already endured everything that I can endure
แต่ความรักเรายิ่งจืดจาง รักเรายิ่งเลือนลาง จางจืดไปทุกที
Dtae kwahm ruk rao ying jeut jahng ruk rao ying leuan lahng jahng jeut bpai took tee
But the more our love becomes bland, the more our love fades away at every moment
ในวันนี้เราต้องจากกัน คงเหลือเพียงฉันที่ยังคงจมอยู่ กับรักอย่างนี้
Nai wun nee rao dtaung jahk gun kong leua piang chun tee yung kong jom yoo gup ruk yahng nee
Today we must separate, all that’s left is me who is still sinking in love like this

(*)

เมื่อเธอบอก มา ว่ารัก เรา เก่า มันไม่เร้าใจ ก็จบกันไป ก็จากกันที
Meua tur bauk mah wah ruk rao gao mun mai rao jai gor jop gun bpai gor jahk gun tee
When you told me that our love is old, it doesn’t have a spark anymore, it’s over, let’s break up
เมื่อเธอบอก มา ว่ารัก เก่า เก่า มันไม่เร้าใจ ก็จบกันไป จากกันทีเท่านี้พอ
Meua tur bauk mah wah ruk rao gao mun mai rao jai gor jop gun bpai jahk gun tee tao nee por
When you told me that our love is old, it doesn’t have a spark anymore, it’s over, we should just break up

Title: เงาของเมื่อวาน / Ngao Kaung Meua Wahn (The Shadow of Yesterday)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2018

เห็นแต่มันยังไม่เข้าใจ แต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้ไปก็ยังทำใจไม่ง่าย
Hen dtae mun yung mai kao jai dtae reuang bahng reuang teung roo bpai gor yung jai mai ngai
I see, but I still don’t understand, but some matters, though they are known, aren’t easy to come to terms with
เป็น เป็นแค่เงาของเมื่อวาน อดีตคืนวันไม่เคยผ่าน เหมือนกาลเวลาหยุดลง
Bpen bpen kae ngao kaung meua wahn adeet keun wun mai koey pahn meuan gahn welah yoot long
It’s, it’s just the shadow of yesterday, the past days and nights that will never pass by, it’s like time has stopped

(*) แต่ฉันยังคงเฝ้าคิดถึง ยังตราตรึงอยู่ในใจ
Dtae chun yung kong fao kit teung yung dtrah dtreung yoo nai jai
But I still think of you, it’s still imprinted in my heart
ยังคงเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้ แม้นาน แม้เหนื่อย แม้ท้อ
Yung kong ggep reuang rao kaung rao ao wai mae nahn mae neuay mae tor
I still keep our stories inside, even though it’s been a long time, even though it’s tiring and discouraging

(**) จะนานเท่าไหร่ยังรักเธอ จะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเธอ ฉันไม่อาจหลีกหนีเธอได้พ้น เหมือนฉันจนปัญญา จะตัดใจเท่าไหร่ก็ยังคงไม่ลืม ไม่ลืม
Ja nahn tao rai yung ruk tur ja jep tao rai yung ruk tur chun mai aht leek nee tur dai pon meuan chun jon bpunyah ja dtut jai tao rai gor yung kong mai leum mai leum
However long it’ll be, I’ll still love you, however much it’ll hurt, I’ll still love you, I can’t escape from you, it’s like I’m at a loss as to what to do, however much I try to give you up, I still haven’t forgotten, haven’t forgotten

หวัง อยากจะกลับคืนย้อนวัน ช่วงเวลาสุขนั้นแสนสั้น แต่ทุกข์มันยาวนานเกินทน
Wung yahk ja glup keun yaun wun chuang welah sook nun saen sun dtae took mun yao nahn gern ton
I hope, I want to turn back the days, those happy times were so short, but the suffering is too long to bear

(*,**)

และทุกครั้งที่ฉันมองกลับหลัง ภาพเธอยังคงชัดเจนเธอยืนตรงนั้น
Lae took krung tee chun maung lgup lung pahp tur yung kong chut jen tur yeun dtrong nun
And every time that I look back, your image is still clear of you standing right there
เธอยังติดในหัวใจไม่เคยเปลี่ยนผัน แม้วันคืนผ่านไปนานเท่าไหร่ แต่ใจยังเหมือนเก่า
Tur yung dtit nai hua jai mai koey bplian pun mae wun keun pahnb pai nahn tao rai dtae jai yung meuan gao
You’re still stuck in my heart, never to change, no matter how many days and nights pass by, my heart is still the same

(*,**)

เท่าไหร่ยังรักเธอ จะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเธอ อยู่อย่างนี้
Tao rai yung ruk tur ja jep tao rai yung ruk tur yoo yahng nee
However much, I still love you, however much it’ll hurt, I still love you like this
เมื่อฉันจนปัญญาและฉันไม่มีทางหลีกหนี จะอีกนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ลืม ไม่ลืม
Meua chun jon bpunyah lae chun mai mee tahng leek nee ja eek nahn suk tao rai gor mai leum mai leum
When I’m at a loss as to what to do, and there’s no way for me to escape, however much longer it’ll be, I won’t forget, I won’t forget

ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม
Mai leum lai meum mai leum mai leum
I won’t forget, won’t forget, won’t forget, won’t forget

Title: ฟัง / Fung (Listen)
Artist: Sin ft. Ohm (โอม) Cocktail
Album: [Single]
Year: 2018

ฉัน ได้ยินเสียงเธอถามผู้คนมากมายรัก
Chun dai yin siang tur tahm poo kon mahk mai ruk
I’ve heard your voice asking many people how love
ต้องเป็นเช่นไรวันนี้เธอบอกว่าเธอตอบไม่ได้เลย
Dtaung bpen chen rai wun nee tur bauk wah tur dtaup mai dai loey
Should be, but today you tell me that you can’t answer that

ถ้อยคำหลอกลวง ที่ใครต่อใครคอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไป
Toy kum lauk luang tee krai dtor krai koy dtaeng dterm reaung jing kaung ruk bpai
The deceptive words that everyone always stretches the truth about love with
อาจทำให้ใจเธอหวั่นไหวขอเธออย่ากลัว
Aht tum hai jai tur wun wai kor tur yah glua
Might make you nervous, but please don’t be scared
รักคือสิ่งใดรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจเชื่อใจตัวเองซักครั้ง
Ruk keu sing dai roo seuk laeo gor bpen reuang kaung jai cheua jai dtua eng suk krung
Love is anything that you feel, it’s a matter of the heart, believe in your own heart for once

(*) อย่างความรัก ที่สั่งให้ฉันมีเธอ
Yahng kwahm ruk tee sung hai chun mee tur
Like the love that ordered me to have you
ให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น
Hai chun mee kae piang dtae tur tao nun
For me to have only you
เป็นเหตุผล หนึ่งเดียวที่ขอยืนยัน คือฉันรักเธอ
Bpen het pon neung diao tee kor yeun yun keu chun ruk tur
The one thing that I want to reassure you is that I love you

(**) ไม่มีเงื่อนไขใด ไม่มีใครนิยาม
Mai mee ngeuan kai dai mai mee krai niyahm
There’s no stipulations, no one to define it
หรือกฎเกณฑ์ที่ต้องตาม ยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเอง
Reu got gayn tee dtaung dtahm yahm tee tur laung hai rud bauk hua jai dtua eng
Or any rules that must be followed when you try letting love tell your own heart

รักคืออะไร เราจะรู้ได้ยังไง
Ruk keu arai rao ja roo dai yung ngai
What is love? How could we know
ถ้ายังฟังเสียงใครต่อใครมากกว่าหัวใจตัวเราเอง
Tah yung fung siang krai dtor krai mahk gwah hua jai dtua rao eng
If we still listen to everyone else more than our own hearts?
สวยงาม คนเราแล้วแต่ใจใครก็ใจมันรักมัน
Suay ngahm konr ao laeo dtae jai krai gor jai mun ruk mun
Beauty is in the eye of the beholder, the heart loves what it does
จะเกิด อย่าไปกลัว ถ้ามันต่างไป
Ja gert yah bpai glua tah mun dtahng bpai
If it happens, don’t be scared if it’s different
ไม่ว่าจะสุขหรือสุดท้ายจะต้องเสียใจ
Mai wah ja sook reu soot tai ja dtaung sia jai
Regardless if it’s happy or if it ends in sadness
ให้มันเป็นไปเถอะ ให้มันเป็นไปเถอะ
Hai mun bpen bpai tur hai mun bpen bpai tur
Let it be, let it be

(*,**)


คำร้อง/ ทำนอง : SIN
เรียบเรียง : Ojets/ Soh ETC/ Tabb/ SIN
Producer : Ojets
Co. Producer : SIN

   

Another beautifully-lyricked single from Sin with a striking music video~

Title: โปรดฟังอีกครั้ง / Bproht Fung Eek Krung (Please Listen Again)
Artist: Cocktail ft. Jeng (เจ๋ง) Big Ass
Album: [Single]
Year: 2018

เราเดินทางมาไกล โปรดฟังเสียงเรา ฟังเสียงเรา
Rao dernt ahng mah glai bproht fung siang rao fung siang rao
We’ve come a long way, please listen to our voices, listen to our voices
ชูมือเธอขึ้นฟ้ายกมือขึ้นมา ไขว่คว้าความฝัน
Choo meu tur keun fah meu keun mah kwai kwah kwahm fun
Raise your hands to the sky, put your hands up, reach for your dreams
เราอยู่เพื่อเรียนรู้ ต้องตายสักวัน ฉันเข้าใจ
Rao yoo peua rian roo dtaung dtai suk wun chun kao jai
We live to learn, we must die some day, I understand
แต่อยู่อย่างมีความหมาย พรุ่งนี้ถึงตาย ก็ไม่เสียใจ
Dtae yoo yahng mee kwahmmai proong nee teung dtai gor mai sia jai
But live like it’s meaningful, so if you die tomorrow, you won’t be sad

(*) โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต
Bproht fung eek krung tah tur yung fung mai kao jai cheewit kaung chun sawun mai mee sit likit
Please listen again if you still don’t understand, heaven doesn’t have the right to dictate my life
ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงามแล้วแต่ใจคิด ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาโปรดฟังอีกครั้ง
Dee chua dtum soong leo sahm ngot ngahm laeo dtae jai kit cheewit kaung rao mai chai kaung kao bproht fung eek krung
Good or bad, low or high, wicked or beautiful, it’s up to whatever the heart thinks, our lives don’t belong to them, please listen again

เราแม้อยู่ใต้ฟ้า แต่ท้องนภา ไม่อยู่เหนือเรา
Rao mae yoo dtai fah dtae taung napah mai yoo neua rao
we might live under the sky, but the mountains aren’t higher than us
อาจไม่ถูกใจเขา ถึงใครไม่เอา ก็ไม่สำคัญ
Aht mai took jai kao teung krai mai ao gor mai sumkun
We might not please them, even if they don’t want us, it’s not important

(*,*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

It’s really nice to see Cocktail not singing about crying for once 😀

Title: ปรารถนาสิ่งใดฤๅ / Bprahttanah Sing Dai Reu (What Do I Desire?)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
Yoo peua kwahm ruk reu yoo peua kwahm fun yoo peua suttah reu yoo peua kwahm wung
Am I living for love or living for dreams? Am I living for faith or living for hope?
อยู่เพื่อชีวิตตัวเอง หรืออยู่ไปเพื่อใครกัน ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร
Yoo peua cheewit dtua eng reu yoo bpai peua krai gun hai dtua chund tai dtae cheu yung dtaung yoo peua krai
Am I living for my own life, or living for someone else? If I die, who must my name still live on for?

ยังรู้สึก ยังต้องการใครสักคน ยังฝันใฝ่ ทางหนใดจะหลุดพ้น
Yung roo seuk yung dtaung gahn krai suk kon yung fun fai tahng hon dai ja loot pon
I still feel it, I still want someone, I’m still dreaming for any path that will set me free

(*) เฝ้าตามหาร้อยพันหมื่นเหตุผล เหตุใดหนอใจเราใยสับสน
Fao dtahm hah roy pun meun het pon het dai nor jai rao yung sup son
I’ve come up with hundreds of thousands of reasons, but for which reason is my heart still confused?
หนึ่งชีวิตคนเราล่วนทุกข์ทน หมื่นเหตุผลอับจนหัวใจ
Neung cheewit kon rao luan took ton meun het pon up jon hua jai
The human life is suffering, ten thousand reasons, I’m at my wit’s end

(**) ปรารถนาสิ่งใดกัน สิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอย มีชีวิตอย่างเลื่อนลอย ตะวันคล้อยลาลับไป
Bprahttanah sing dai gun sing tee chun nun fao koy mee cheewit yahng leuan loy dtawun kloy lah lup bpai
What do I desire? What’s the thing that I’ve waited for? I’m living uncertainly, the sun is starting to set
ราตรีดวงดาวลอยเกลื่อนฟ้า ชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่ หรือชีวิตฉันเลยล่วงไปโดยไม่มีอะไรเลย
Rahdtree duang dao loy gleuan fah cheewit chun mee koon kah reu mai reu cheewit chun loey luang bpai doy mai mee arai loey
The night with stars floating through the sky, does my life have value? Or is my life passing by without anything at all?

ยังทุกข์ทน ยังวกวนไร้จุดหมาย ยังร้องไห้ ให้เรื่องราวที่ผ่านพ้น
Yung took ton yung wok won rai joot mai yung raung hai hai reuang rao tee pahn pon
I’m still suffering, still going in circles with no aim, I’m still crying over the matters of the past

(*,**)

(ปรารถนาสิ่งใดกัน)
(Bprahttanah sing dai gun)
(What do I desire?)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   
A perfect song for anyone going through a midlife/existential crisis~

Title: ความเข้าใจ / Kwahm Kao Jai (Understanding)
Artist: Cocktail
Album: Lords of Misery
Year: 2014

และแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องลา
Lae laeo gor teung welah tee rao dtaung lah
And now it’s time for us to say good-bye
ต้องจากกันไปไม่ว่าเจ็บช้ำสักเพียงไหน
Dtaung jahk gun bpai mai wah jep chum suk piang nai
We must separate, no matter how much it hurts
ฉันขอเวลาอีกหน่อยให้เธอไม่ไป
Chun kor welah eek noy hai tur mai bpai
I want a little more time before you go
บางสิ่งยังคาใจ ฉันยังคงสงสัย
Bahng sing yung kah jai chun yung kong song sai
Something’s still remaining in my heart, I still wonder

(*) อันที่จริงมันก็ไม่อยากเย็นเท่าไร
Un tee jing mun gor mai yahk yen tao rai
Actually it’s not so hard
ในการปล่อยเธอให้เขาไป แต่สิ่งที่ฉันยังคาใจ
Nai gahn bploy tur hai kao bpai dtae sing tee chun yung kah jai
Letting you go to him, but there’s a thing that’s still stuck in my heart

(**) เพราะว่ารัก รักจึงต้องยอมทั้งใจ
Pror wah ruk ruk jeung dtaung yaum tung jai
Because I love you, I love you so I must surrender my heart
อาจต้องอ้างว้างเดียวดาย แม้สุดท้ายฉันนั้นต้องปวดใจ
Aht dtaung ahng wahng diao dai mae soot tai chun nund taung bpuat jai
I might be empty and alone, even though in the end I must be heartbroken
ถ้าเขารัก รักเธอด้วยจริงทั้งใจ
Tah kao ruk ruk tur duay jing tung jai
If he loves you, really loves you with all his heart
ไม่มีเหตุผลอะไรจะดึง ฉันเข้าใจ
Mai mee het pon arai ja deung chun kao jai
There’s no reason to pull you back, I understand

ฉันรู้ว่าเขาก็คงจะไม่รั้งรอ
Chun roo wah kao gor kong ja mai rung ror
I know that he won’t wait
แต่ต้องขออภัยมีสิ่งเดียวที่ยังติดใจ
Dtae dtaung kor apai mee sing diao tee yung dtit jai
But please forgive me, there’s one thing that’s still stuck in my heart
บอกฉันได้ไหมว่าเขารักเธอเท่าไร
Bauk chun dai mai wah kao ruk tur tao rai
Please tell me how much he loves you
บางสิ่งยังคาใจ ฉันยังคงสงสัย
Bahng sing yung kah jai chun yung kong song sai
Some things are still remaining in my heart, I still wonder

(*,**)
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ
Chun kao jai chun kao jai chun kao jai
I understand, I understand, I understand

มันอาจจะเหลือเพียงแค่ฉัน
Mun aht ja leua piang kae chun
I might be the only one left
อยู่กับความจริงที่ทุกอย่างมันสายไป ไม่เหมือนเดิม
Yoo gup kwahm jing tee took yahng mun sai bpai mai meuan derm
Living with the reality that everything is too late, it’s not the same
และหากว่าเธอนั้นมีเขา และเขาก็รักเธออย่างนั้น
Lae hahk wah tur nun mee kao lae kao gor ruk tur yahngnun
And if you have him, and he loves you like that
ถ้ารักกัน ฉันขอยอม…
Tah ruk gun chun kor yaum
If you’re in love, I’ll surrender

(**,**)
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ
Chun kao jai chun kao jai chun kao jai
I understand, I understand, I understand

   

คำร้อง/ทำนอง ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง COCKTAIL

Title: ทำดีไม่เคยจำ / Tum Dee Mai Koey Jum (You Never Remember the Good Things I Do)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

หัวใจคนเราไม่นานก็ลืม ร้องขออะไรไม่เคยขัดขืน ทุ่มเทให้ไปไม่คิดทวงคืน
Hua jai konr ao mai nahn gor leum raung kor arai mai koey kut keun toomt ay hai bpai mai kit tuang keun
Pretty soon, the human heart forgets, whatever you beg for, I never resist, I’ve devoted myself to you and have never thought of wanting anything in return
ทำเลวเพียงหนึ่งครั้งเหมือนฉันเป็นโจร
Tum leo piang neung krung meuan chun bpen john
I did something bad only once and it’s like I’m a thief

หัวใจคนเราคิดไปก็แปลก แลกด้วยอะไรก็ยอมทั้งนั้น เพื่อเธอฉันยอมเท่าไรเท่ากัน
Hua jai kon rao kit bpai gor bplaek laek duay arai gor yaum tung nun peua tur chun yaum tao rai tao gun
It’s strange how the human heart thinks, I willingly exchanged everything, for you, I gave up whatever I could
ผิดแค่เพียงหนึ่งครั้งฉันเป็นคนเลว
Pit kae piang neung krung chun bpen kon leo
I only messed up once and I became a terrible guy

ในสายตาโปรดให้อภัยและขอได้โปรดอย่าย้ำ ซ้ำเติม
Nai sai dtah bproht hai apai lae kor dai bproht yah yum sum dterm
In your eyes, please forgive me, and I ask you, please don’t make it worse
อย่าเพิ่มรอยแผลให้ใจเจ็บปวดรวดร้าว กว่านี้ สำนึกทุกวินาทีที่ผิดเผลอไป
Yah perm roy plae hai jai jep bpuat ruat rao gwah nee sum neuk took winahtee tee pit plur bpai
Don’t add any more wounds to make my heart ache more than this, I’m aware every second how I screwed up

(*) พี่จ๋าอภัยให้น้องซักหน่อย น้องไม่ได้ทำบ่อย น้องไม่ได้ตั้งใจ
Pee jah apai hai naung suk noy naung mai dai tum boy naung mai dai dtung jai
Oh, forgive me, I won’t do it again, I didn’t mean to
โปรดให้อภัยถ้าน้องทำผิด น้องไม่ทันได้คิด น้องรู้ไม่เท่าถึงการณ์ น้องรู้ไม่เท่าถึงการณ์ ขอร้องอย่าโกรธน้องนาน
Bproht hai apai tah naung tum pit naung mai tun dai kit naung roo mai tao teung gahn naung roo mai tao teung gahn kor raungn yah groht naung nahn
Please forgive me if I made a mistake, I didn’t realize it, I wasn’t aware of the situation, I wasn’t aware of the situation, I’m begging you, don’t be angry at me for long

(**) ยอมทำเพื่อเธอทุกทาง ยินดีเพื่อเธอทุกทาง เพื่อเธอฉันยอมทุกอย่าง โปรดเห็นใจฉันบ้าง
Yaum tum peua tur took tahng yin dee peua tur took tahng peua tur chun yaum took yahng bproht hen jai chun bahng
I’m willing to do anything for you, I’m happy to do anything for you, for you I’ll give up everything, please have some sympathy for me

ทำไมทำดีแล้วเธอไม่จำ ทำไมเธอเอาแต่คอยตอกย้ำ ฉันน้อยใจบางทีเธอก็ทำเกินไป ได้โปรดเห็นใจคนอย่างฉันบ้าง
Tummai tum dee laeo tur mai jum tummai tur ao dtae koy dtauk yum chun noy jai bahng tee tur gor tum gern bpai dai bproht hehn jai kon yahng chun bahng
Why don’t you remember the good things I do? Why do you only keep digging up the bad? I’m a little offended that you’ve gone so far, please have some sympathy for a guy like me
ทำไมทำดีแล้วเธอไม่จำ ทำไมเธอเอาแต่คอยตอกย้ำ ฉันน้อยใจบางทีเธอก็ทำเกินไป ได้โปรดเห็นใจคนอย่างฉันบ้าง
Tummai tum dee laeo tur mai jum tummai tur ao dtae koy dtauk yum chun noy jai bahng tee tur gor tum gern bpai dai bproht hehn jai kon yahng chun bahng
Why don’t you remember the good things I do? Why do you only keep digging up the bad? I’m a little offended that you’ve gone so far, please have some sympathy for a guy like me

(*,*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

I actually like the energy of the music in this song~ But I’ve never been a fan of beggy lyrics; if someone doesn’t appreciate you, cut them out of your life, because ain’t nobody got time for that. And it’s quite an interesting, strange music video… Not sure how I feel about it haha.

Title: แค่นี้ก็สุขใจ / Kae Nee Gor Sook Jai (Just This Makes Me Happy)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

ถามฟ้าสักครั้ง เหตุใดต้องทำให้ยากเย็นขนาดนั้น
Tahm fah suk krung het dai dtaung tum hai yahk yen kanaht nun
I once asked the sky why it had to make everything so difficult
กำหนดเราให้คู่กัน แต่ใยกลับทำให้สองเราห่างไกล
Gumnot rao hai koo gun dtae yai glup tum hai saung rao hahng glai
It destined me to have a souldmate, but why did the two of us have to end up far apart?
ฟ้าคงมีเหตุผล อยากให้เราได้ลองเรียนรู้
Fah kong mee het pon yahk hai rao dai laung rian roo
Heaven probably had a reason; it wanted us to try learning

(*) ขอบฟ้า เปลื่ยนผัน สวรรค์แกล้งเราให้ไกลกัน
Kaup fah bplian pun sawun glaeng rao hai glai gun
The sky changes, heaven teases us, making us far apart
กีดกันเราสองให้ต้องห่างไกล กีดกันหัวใจให้ ไม่ใกล้กัน
Geet gun rao saung hai dtaung hahng glai geet gun hua jai hai mai glai gun
Blocking the two of us and making us separate, blocking our hearts from being near each other
แต่เธอรู้ไหม แต่ฉันไม่กลัว เพราะฉันมีเธอเสมอข้างในใจฉัน คิดถึงทีไรแค่นี้ก็เป็นสุขใจ
Dtae tur roo mai dtae chun mai glua pror chun mee tur samur kahng nai jai chun kit teung tee rai kae nee gor bpen sook jai
But do you know? I’m not scared, because I always have you inside my heart, whenever I think of you, just this makes me happy

ฟ้าคงมีเหตุผล อยากให้ลองค้นใจ อยากให้เราได้ลองมองดู อยู่ใกล้กันคงไม่รู้ ว่าเธอสำคัญแค่ไหน
Fah kong mee hetpon yahk hai laung kon jai yahk hai rao dai laung maung doo yoo glai gun kong mai roo wah tur sumkun kae nai
Heaven probably had a reason; it wanted us to try searching our hearts, t wanted us to try looking, if we were close, I probably wouldn’t know how important you are

(*,*)

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   
Hey, a song from Cocktail that doesn’t involve crying! All right! 😀 It’s a bit short and simple, but the lyrics are sweet, the melody is upbeat and catchy, and that’s an awesome guitar solo in there. The music video is also super cute and squeal-worthy. Hooray! So nice to hear something different like this from this band~~