Chutima

All posts tagged Chutima

Title: บ่วงเล่ห์เสน่หา / Buang Lay Sanay Hah (The Cunning Trap of Passion)
Artist: Chutima Kaewniam
Album: OST บ่วงเล่ห์เสน่หา / Buang Lay Sanay Hah
Year: 2003

รักที่ถูกพรากไป
Ruk tee took prahk bpai
Love that had been separated
กลายกลับมาเป็นแค้น
Glai glup mah bpen kaen
Ended up becoming anger
สิ่งที่หายไป ต้องมีสิ่งมาทดแทน
Sing tee hai bpai dtaun gmee sing mah tot taen
The missing things must have something come and take it’s place
แค้นจึงกลายเป็นบ่วงรัก
Kaen jeung glai bpen buang ruk
So the anger became a trap of love

ร้อยเกี่ยวเราด้วยกัน
Roy giao rao duay gun
Tying us together
พันผูกเป็นชนัก
Pun pook bpen chanuk
Connecting us as a harpoon
บ่วงรักยิ่งร้อย ร่องรอยยิ่งลึกหนัก
Buang ruk ying roy raung roy ying leuk nuk
Love’s trap, the more it binds, the deeper the traces are
รักฤาเล่ห์เสน่หา
Ruk reu lay sanay hah
Love, the trick of passion

(*) ใจที่ไม่เคยรัก ยิ่งนานก็กลับยิ่งแค้น
Jai tee mai koey ruk ying nahn gor glup ying kaen
A heart that has never loved, the longer time goes on, the more angry it gets
เพียงแค่รอเวลา รอจนวันสุดท้าย ที่รักบังตา
Piang kae ror welah ror jon wun soot tai tee ruk bung dtah
Only waiting for the time, waiting until the final day that love blinds
ถูกบ่วงเสน่หาทำลาย
Took buang sanay hah tum lai
And is destroyed by the trap of passion

(**) รักสักวันย่อมจาง
Ruk suk wun yaum jahng
Someday, love will fade
แค้นก็ยังสลาย
Kaen gor yung salai
Anger still destroys
สิ่งที่ยั่งยืน ใครก็ฝืนไม่ได้
Sing tee yung yeun krai gor feun mai dai
The things remaining, no one can resist
ต้องเป็นไปตามบ่วงกรรม
Dtaung bpen bpai dtahm buang gum
We must exist following the trap of sin

(*,**)

Title: อาญารัก / Ahyah Ruk (Love’s Punishment)
Artist: Chutima
Album: OST อาญารัก / Ahyah Ruk (Love’s Punishment)
Year: 2000

เพราะบุญเคยทำฤาจากกรรมปางไหน
Pror boon koey tum reu jahk gum pahng nai
Was it because of the merit I made or my past sins
ที่ทำให้ทุกชีวาต้องมาพบกัน
Tee tum hai took chee wah dtaung mah pob gun
That made me have to find you in every life?
ร่วมร้อย ร่วมเรียง เรื่องราวที่ผูกพัน
Ruam roy ruam riang reuang rao tee pook pun
Sharing in the creation of the story that binds us
แต่ละคนต่างที่มา
Dtae la kon dtahng tee mah
Each of us from a different origin

ชดใช้เวรกรรมที่เคยทำกันไว้
Chot chai wen gum tee koey tum gun wai
Fate’s compensation for what it did for me
ได้เจอวันที่หวานชื่นคืนแห่งน้ำตา
Dai jur wun tee wahn cheun keun haeng num dtah
I found a sweet day, and in return I get tears
ไม่อาจฝืนเส้นทางถูกวางให้เกิดมา
Mai aht feun sen tahng took wahng hai gert mah
I shouldn’t act against the path set down for me at birth
ตามชะตาเกิดเป็นใคร
Dtahm chadtah gert pen krai
And should follow the destiny of who I was born

(*) ล่องเรือชีวิตที่ลิขิตมาด้วยกัน
Laung reua cheewit tee likit mah duay gun
Drifting lives that were fated to come together
แต่ละวันแล้วแต่กรรมพาไป
Dtae la wun laeo dtae gum pah pai
Each day, it’s up to karma to lead them
ไม่มีใครรู้จะสิ้นสุดลงที่ใด
Mai mee krai roo ja sin soot long tee dai
No one knows where it’ll end
จุดจบที่ปลายใครเศร้าใครสุขสันต์
Joot job tee plai krai sao krai sook sun
In the end, some will be happy and some will be sad

(**) ขอจงมั่นใจให้ความดีคอยคุ้ม
Kor jong mun jai hai kwahm dee koy koom
So be certain in the goodness, it’s worth it
สุขห่างหายทุกข์รายรุมล้อมอยู่ทุกวัน
Sook hahng hai took rai room laum yoo took wun
Happiness disappears and suffering encircles every day
หมดเวรเมื่อไรหมดกรรมที่ผูกกัน
Mot wen meua rai mot gum tee pook pun
When the karma that binds us is all over
อีกไม่นานคงได้ดี
Eek mai nahn kong dai dee
Soon, things will be good

(*,**)

หมดเวรเมื่อไรหมดกรรมที่ผูกกัน
Mot wen meua rai mot gum tee pook pun
When the karma that binds us is all over
อีกไม่นานคงได้ดี
Eek mai nahn kong dai dee
Soon, things will be good
ทำดีไว้ต้องได้ดี
Tum dee wai dtaung dai dee
If you do good, things will be good