Chompoo Suttipong

All posts tagged Chompoo Suttipong

Title: สายโลหิต / Sai Loh Hit (Bloodline)
Artist: Chompoo Fruity (ชมพู สุทธิพงษ์ วัฒนจัง)
Album: OST สายโลหิต / Sai Loh Hit
Year: 1995

ข้าคือชายชาญ ชาติทหาร วิญญาณ แห่งนักรบไทย
Kah keu chai chahn chaht tahahn winyah haeng nuk rup thai
I am a man, a warrior, a spirit of the Thai army
ศึกนี้หรือศึกไหน หัวใจไม่เคยหวั่นเกรง
Seuk nee reu seuk nai hua jai mai koey wun greng
In this war or another, my heart is never fearful

และความรักข้า ก็คือ ดวงใจเจ้าดวงนี้เอง
Kae kwahm ruk kah gor keu duang jai jao duang nee eng
And my love is this sweetheart of mine
ใครหาญมาข่มเหง ข้าเองจะหยุดมัน
Krai hahn mah kom heng kah eng ja yoot mun
If anyone dares to come bully them, I’ll stop them

(*) ออกศึกข้านึกแต่รบและรบ จบศึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้น
Auk seuk kah neuk dtae rop lae rop jop seuk kah neuk dtae ruk jao tao nun
When I’m at war, I think only of fighting and fighting, when the war ends, I think only of loving my darling
หากรอดชีวิตกลับมาหากัน หวังให้เจ้านั้นดูแลหัวใจ
Hahk raut cheewit glup mah hah gun wung hai jao nun doo lae hua jai
If I survive and come home to them, I hope they’ll take care of my heart

(**) ชีพพลีนี้เพื่อ แผ่นดิน ชีวาต้องมามลาย
Cheep plee nee peua paen din cheewah dtaung mah malai
This offering of my existence is for the land, if my life must be destroyed
ยังขอป้องปกไว้ ด้วยสายโลหิตของเรา
Yung kor bpaung bpok wai duay sai loh hit kaung rao
I still want to protect it with our bloodline

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒธนสกุล
เพลงประกอบละคร สายโลหิต

Title: รักให้เจ้า ชีวิตนี้ให้แผ่นดิน / Ruk Hai Jao Cheewit Nee Hai Paen Din (Love for You, This Life for My Land)
Artist: Chompoo Suttipong (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง)
Album: OST สายโลหิต / Sai Loh Hit
Year: 2018

ฟ้าและพื้นแผ่นดิน กว้างไกล
Fah lae peun paen din gwahng glai
The sky and land are vast
คือผืนแผ่นดินไทย ของข้า
Keu peun paen din Thai kaung kah
It is my land of Thailand
หัวใจรักเพียงเจ้า ผู้เดียวเสมอมา
Hua jai ruk piang jao poo diao samur mah
My heart has always loved only you
มีเจ้าครองอุรา เสมอไป
Mee jao kraung oorah samur bpai
I’ll have you always ruling my chest

(*) แม้สักวัน หากเราจะต้องมีอันพลัดพราก
Mae suk wun hahk rao ja dtaung mee un plut prahk
Even if some day we must be separated
พี่มีคำฝาก อยากให้เจ้าฟังไว้
Pee mee kum fahk yahk hai jao fung wai
I have some parting words, I want you to listen
เจ้าคือหัวใจ แผ่นดินไทยคือสายโลหิต
Jao keu hua jai paen din thai keu sai loh hit
You are my heart, Thailand is my blood
หากใครคิดรุกรานเข้ามาทำร้าย
Hahk krai kit rook rahn kao mah tum rai
If anyone is thinking of invading and attacking
ข้าจะยืนหยัด หลั่งเลือดไล่มันออกไป
Kah ja yeun yut lung leuat lai mun auk bpai
I’ll be steadfast, blood will be spilled
ชีวิตนี้ไม่เสียดาย แม้จะต้องพลี
Cheewit nee mai sia dai mae ja dtaung plee
I don’t regret this life, even though I must make sacrifices

(**) ยังไม่รู้วันนี้ วันพรุ่ง
Yung mai roo wun nee wun proong nee
I still don’t know today or tomorrow
ยังชีพอยู่ยันรุ่ง หรือไม่
Yung cheep yoo yun roong reu mai
If I’ll still be living or not
หากยังไม่รวยริน สิ้นลมหายใจ
Hahk yung mai ruay rin sin lom hai jai
If I still haven’t breathed my final breath
รักให้เจ้า ชีวิตนี้ให้แผ่นดิน
Ruk hai jao cheewit nee hai paen din
Love for you, this life for my land

(*, **)

รักให้เจ้า ชีวิตนี้ให้แผ่นดิน
Ruk hai jao cheewit nee hai paen din
Love for you, this life for my land

   

คำร้อง/ทำนอง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เรียบเรียง : Mr.Fungdoo

Title: ภพรัก / Pop Ruk (Birth of Love)
Artist: Chompoo Suttipong (ชมพู สุทธิพงษ์)
Album: ??
Year: ??

กว่าจะรู้ ฉันก็เสียเธอไป
Gwah ja roo chun gor sia tur bpai
Before I knew it, I lost you
เผลอทำร้ายหัวใจของคนที่มีแต่ฉัน
Plur tum rai hua jai kaung kon tee mee dtae chun
I carelessly hurt the heart of the person who had only me
ถ้าให้วันเวลาย้อนวน เริ่มต้นตอนที่เราพบกัน
Tah hai wun welah yaun won rerm dton dtaun tee rao pob gun
If I could turn back the time, I’d start when we first met
วันนั้นจะไม่ทำอย่างนี้
Wun nun ja mai tum yahng nee
I wouldn’t have done this that day

แต่เวลา ไม่เคยหมุนคืนกลับ
Dtae welah mai koey moon keun glup
But time never turns back
สายเกินไปจะทำให้เธอกลับมาตรงนี้
Sai gern bpai ja tum hai tur glup mah dtrong nee
It’s too late to make you come back here
เสียดายวันที่ปล่อยพ้นไป ไม่เคยทำอะไรที่ดี
Sia dai wun bploy pon bpai mai koey tum arai tee dee
It’s such a pity, the days I let pass, I never did anything good
ทำได้แค่ให้เธอผิดหวัง
Tum dai kae hai tur pit wung
I could only disappoint you

(*) ภาวนา… หากชาติหน้ามีจริง
Pahwanah hahk chaht nah mee jing
I pray that if there really is a next life
ขอให้ฉันพบเธออีกสักครั้ง
Kor hai chun pob tur eek suk krung
I want to meet you again
จะใช้ทั้งชีวิตแก้ไขที่ผิดพลั้ง
Ja chai tung cheewit gae kai tee pit plung
I’ll spend all my life fixing my mistakes
จะรักเธอไม่จางตลอดไป
Ja ruk tur mai jahng dtalaut bpai
I’ll love you without fail forever

(**) กี่ชาติภพถึงจะลบความผิด
Gee chaht pop teung ja lop kwahm pit
How many lifetimes must I be reborn into until it’ll erase my mistakes
ที่ฉันค้างฉันติดที่ทำกับเธอเอาไว้
Tee chun kahng chun dtit tee tum gup tur ao wai
That I am indebted to for doing to you?

(***) ฉันจะยอมจะทำทุกทาง
Chun ja yaum ja tum took tahng
I’ll willingly do everything
ขอแค่เพียงให้เธอรู้ไว้
Kor kae piang hai tur roo wai
I just ask that you keep in mind
ที่แท้แล้วหัวใจ… ฉันรักเธอ
Tee tae laeo hua jai chun ruk tur
In actuality, my heart loves you

(*,**,***,***)