Chart Suchati

All posts tagged Chart Suchati

Title: ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) / Dee Gwah…Tah Mee Gun (Kaung Kwung) [It’s Better…If We Have Each Other (Present)]
Artist: Chart Suchart (ชาติ สุชาติ)
Album: Commercial for Levis
Year: 2016

มีเรื่องราวมากมาย ที่ไม่มีใครได้ฟัง
Mee reuang rao mahk mai tee mai mee krai dai fung
There are many stories that no one has heard
คำพูดนับร้อยพัน ที่ต้องการเอื้อนเอ่ย
Kum poot nup roy pun tee dtaung gahn euam oey
There are hundreds of thousands of words that need to be said
ไม่ว่าจะนานสักเท่าไร
Mai wah ja nahn suk tao rai
No matter how long
ยังยืนยันคำเดิมเสมอ ไม่เคยเปลี่ยน
Yung yeun yun kum derm samur mai koey bplian
I still stand by the same words forever, unchanging

จะมอบให้เธอทั้งหมดหัวใจที่ฉันมี จะอยู่ตรงนี้คู่กันเสมอไม่เคยเปลี่ยน
Ja maup hai tur tung mot hua jai tee chun mee ja yoo dtrong nee koo gun samur mai koey bplian
I’ll give you my entire heart, I’ll stay right here as your partner forever, never changing
มีเธอที่รักข้างในจิตใจ อยู่ตรงนี้และตลอดไป ต่อจากนี้
Mee tur tee ruk kahng nai jit jai yoo dtrongnee lae dtalaut bpai dtor jahk nee
I’ll have you, my darling, in my heart, right here and forever, from now on

(*) เธอกับฉัน จะอยู่เคียงคู่กันนับจากนี้
Tur gup chun ja yoo kiang koo gun nup jahk nee
You and I will be at each other’s side from now on
มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ใจเป็นอย่างดี และจะมีเพียงเธอคนนี้ตลอดไป
Mee piang tur tao nun tee roo jai bpen yahng dee lae ja mee piang tu kon nee dtalaut bpai
I have only you know really knows me well, and I’ll have only you, forever
มากกว่านั้น ดีกว่าถ้ามีกันนับจากนี้ มีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นรู้ดี
Mahk gwah nun dee gwah tah mee gun nup jahk nee mee piang kum wah ruk tee saung rao nun roo dee
In addition, it’s better if we have each other from now on, there’s only the word “love” that the two of us know full well
เคียงข้างกันและกันแบบนี้……ด้วยกันตลอดไป
Kiang kahng gun lae gun baep nee duay gun dtalaut bpai
Beside each other, together like this, together forever

(*)

และตลอดไป…
Lae dtalaut bpai
And ever

   
เนื้อเพลง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ), สิงโต นำโชค
ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)

   
Chart makes his own version of Musketeer’s hit, “ของขวัญ / Kaung Kwun (Present)” with slightly different lyrics for a Levis promotion~ The song isn’t bad, but the suit-that-comes-to-life in the music video is creepy, to say the least.

Title: อวสาน / Awasahn (The End)
Artist: Chart Suchart (ชาติ สุชาติ)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น
Siang grasip jahk kon kon nun kon tee tum hai chun dteun
The whisper from that person, the person who woke me
ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง
Yung kong kit yun gkong kit teung jom yoo gup kwahm leuk seung
I still think, I still think about you, sinking in the profoundness
ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย
Dauk mai tee koey hai tur bot pleng tee rao koon koey
The flowers I once gave to you, the music that we were familiar with
ถนน ที่เราร่วมเดิน
Tanon tee rao ruam dern
The road we walked together

(**) ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด
Took chahk took dtaun dai hai bpai mai mee bot kian tee ngot ngahm un dai
Every scene, every moment has disappeared, there’s no beautiful part

(***) ไม่มีดั่งบทละคร
Mai mee dung bot lakorn
There’s nothing like a drama scene
ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี
Tee ao mah sahn lao long duay gun tahm glahng dauk tahn dta wun mai mee bot gawee
Whose tale we weave together, among the sunflowers, there is no poem
ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง
Kwahm ruk bahng krung bahng tee gor gern yung teung mee gor dtae kwahm bpen jing
Love sometimes is beyond understanding, there’s only reality
มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก
Mee chun lae tur ahrom lae kwahm roo seuk
There’s you and me, feeling and emotion
เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน
Het pon nun yung leuan lahng dauk mai kong yung mai bahn
That reason is still faint, the flowers still haven’t bloomed

(*,**,***,**,***)

เธอฉัน นั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน
Tur chun nun yung leuan lahng dauk mai kong yung mai bahn
You, me, that’s stillf aint, the flowers still haven’t bloomed

   
เนื้อร้อง ชาติ สุชาติ
ทำนอง ชาติ สุชาติ
เรียบเรียง ชาติ สุชาติ

   
The guitar in this song is stunning~

Title: การเดินทาง / Gahn Dern Tahng (Travelling)
English Title: “Backpack”
Artist: Chart Suchart (ชาติ สุชาติ)
Album: [Single]
Year: 2015

บทความที่ฉันได้เขียน
Bot kwahm tee chund ai kian
The notes I’ve written
มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน
Mah jahk bot rian tee tur koey rian
Come from the lessons you once learned
วาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ
Wah jah tee chun oey bpai mah jahk ahrom tee tur pahn jur
The words I speak come from the emotions you’ve gone through

(*) เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
Piang gahn dern tahng piang neung supdah
Just travelling for only one week
หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย
Neung deuan neung bpee mun me ekwahm mai
One month, one year, is so meaningful
ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า
Tum hai dterp dtoh rian roo kao jai dai mahk gwah
It makes you grow, learn, and understand so much more

(**) การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
Gahn dern tahng kaung chun lae tur keu gahn rian roo
Our travels are our learning
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
Gahn rian roo kaung rao saung kon keu kwahm kao jai
Our learning is understanding
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
Tur kao jai lae chun kao jai gor tum hai rao mun jai
You understand, and I understand, and it makes us certain
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
Gahn dern tahng kaung chun lae tur keu gahn rian roo
Our travels are our learning
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
Gahn rian roo kaung rao saung kon keu kwahm kao jai
Our learning is understanding
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้น
Tur kao jai lae chun kao jai gor tum hai rao mun jai nai sing nun
You understand, and I understand, and it makes us certain in that thing

สิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน
Sing tee rao rian roo song serm dtor gahn gao derm
The things we learn encourage us to move on
เรื่องราวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราเข้าใจมันไหม
Reuang rao tee rao pachern yoo tee rao kao jai mun mai
The matters we brave are in us, do you understand?

(*,**)

ในความรัก
Nai kwahm ruk
In love

(**,**)
ในความรัก
Nai kwahm ruk
In love

Title: ให้ตายก็ไม่รักกัน / Hai Dtai Gor Mai Ruk Gun (It Sucks, But She Doesn’t Love Me)
Artist: Chart Suchati (ชาติ สุชาติ – The Voice)
Album: OST สุดแค้นแสนรัก / Soot Kaen Saen Ruk
Year: 2015

มันทรมาน ที่ต้องเห็นเธอไปกับเขา ไม่อยากเห็น
Mun toramahn tee dtaung hen tur bpai gup kao mai yahk hen
It’s torture to see you go with him, I don’t want to see it
ทำใจไม่เป็น ก็มันรักเธอเกินกว่าให้ตัดใจ ไปจากเธอ
Tum jai mai bpen gor mun ruk tur gern gwah hai dtut jai bpai jahk tur
I don’t know how to come to terms with it, I love you too much to give you up

(*) บอกตัวเอง ว่าเธอไม่รัก จะรอทำไม
Bauk dtua eng wah tur mai ruk ja ror tummai
I tell myself that you don’t love me, so why wait?
ตัดใจไป คนเขาไม่รักยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจ
Dtut jai bpai kon kao mai ruk yung ngai kao gor mai bplian jai
Give it up, when someone doesn’t love you, no matter what, they won’t change their mind

(**) ให้ตายก็ไม่รักกัน เป็นคำที่ฉันควรจำให้ขึ้นใจ แต่ทำไมไม่เคยจำ
Hai dtai gor mai ruk gun bpen kum tee chun kuan jum hai keun jai dtae tummai mai koey jum
It sucks, but she doesn’t love me, those are the words I should remember, but why do I never remember?
มันจำได้เพียงแค่สามคำ คือคำๆ นี้ว่าฉันรักเธอ
Mun jum dai piang kae sahm kum keu kum kum nee wah chun ruk tur
I can only remember three words, these words; I love you
เธอจะรักหรือเปล่า ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน รักเธอทุกลมหายใจ
Tur ja ruk reu bplao jai chun mai koey bplian ruk tur took lom hai jai
Whether you’ll love me or not, my heart will never change, I love you with every breath I take

ไม่มีค่าพอ ให้เธอรักกันฉันก็รู้ อยู่เต็มใจ
Mai mee kum por hai tur ruk gun chun gor roo yoo dtem jai
No words are enough to get you to love me, I know full well
จะทำเช่นไร ภายในหัวใจมีแต่เธอผู้เดียว อยู่ในนั้น
Ja tum chen rai pai nai hua jai mee dtae tur poo diao yoo nai nun
Whatever I do, inside my heart has only you

(*,**)

A
อวสาน / Awasahn (The End)

B
บันไดเลื่อน / Bun Dai Leuan (Escalator)

D
ดีกว่า…ถ้ามีกัน (ของขวัญ) / Dee Gwah…Tah Mee Gun (Kaung Kwung) [It’s Better…If We Have Each Other (Present)]

G
การเดินทาง / Gahn Dern Tahng (Travelling) [Backpack]

H
ให้หัวใจพูดกัน / Hai Hua Jai Poot Gun (Let Our Hearts Speak to Each Other)
ให้ตายก็ไม่รักกัน / Hai Dtai Gor Mai Ruk Gun (It Sucks, But She Doesn’t Love Me)

M
ไม่มีคำสัญญา / Mai Mee Kum Sunyah (No Promise)

N
หนังสือเล่มเก่า / Nung Seu Lem Gao (An Old Book)

P
เพียง / Piang (Only)

T
ที่เหลือ / Tee Leua (Leftovers)

   
All songs tagged Chart Suchart