Charas Fuangarom

All posts tagged Charas Fuangarom

Title: ทั้งรู้ก็รัก / Tung Roo Gor Ruk (Even Though I Know, I Love You)
Artist: Charas Fuangarom (ชรัส เฟื่องอารมย์)
Album: OST คุณนายสายลับ / Koon Nai Sai Lup
Year: 2016

รู้ รู้ เธอนั้นมีคู่ใจ ไยจึงไม่ลืมเธอ
Roo roo tur nun mee koo jai yai jeung mai leum tur
I know, I know you have a lover, so why can’t I forget you?
เพราะด้วยเหตุใด ใจฉันยังพร่ำเพ้อ
Pror duay het dai jai chun yung prum pur
Why is my heart still fantasizing?
เฝ้า ละเมอ ไม่ลืม แม้วันคืนเดือนผ่าน
Fao lamur mai leum mae wun keund euan pahn
Daydreaming, not forgetting, even though the days, nights, and months pass
ใจฉันยังรำพึงถึงเธอ สิ่งที่เคยสัมผัส
Jai chun yung rumpeung teung tur sing tee koey sumput
My heart is still groaning for you, the thing I once touched
ยังจำ ยึดมั่น ตราตรึง ยังฝังอยู่กลางใจ
Yung jum yeut mun dtrah dtreung yung fung yoo glahng jai
I still remember, it’s stuck, imprinted, still buried in the middle of my heart

รู้ รู้ เธอนั้นมีเจ้าของ มองฉันได้แต่มอง
Roo roo tur nun mee jao kaung maung chun dai dtae maung
I know, I know you’re taken, look, I can only look
ถึงจะอย่างไร มันก็เป็นสุขใจ
Teung ja yahng rai mun gor bpen sook jai
No matter what, it makes me happy
สุข ชั่วคราว ก็ยัง ก็ยังยังดีเสียกว่า
Sook chua krao gor yung gor yung yung dee sia gwah
A temporary happiness is still, is still, still better
ใจฉันต้องมลายเพราะตรม หยุดระทม ขมขื่น
Jai chun dtaung malai pror dtrom yoot ratom kon keun
My heart must be split out of mourning, stop feeling depressed and bitter
เก็บเอาความหวานชื่น จุนเจือ ความรักแก่ดวงใจ
Gep ao kwahm wahn cheun joon jeua kwahm ruk gae duang jai
Keep your happy sweetness, patronizing an old love

รัก นั้นยัง อยู่เต็ม หัวใจ
Ruk nun yung yoo dtem hua jai
That love still fills my heart
ไยนะ ทำไม ถึงคงอยู่
Yai na tummai teung kong yoo
Why? Why is it still there?
จิต ใฝ่ ฝัน ถึงเธอ
Jit fai fun teung tur
My mind still dreams about you
ไม่ลืมเสียที เต็มปรี่ด้วยความรักเธอ
Mai leum sia tee dtembpree duay kwahm ruk tur
I haven’t forgotten, I’m full with your love

(*) รู้ รู้ ใจฉันมันก็รู้ ยังฝืนสู้ความจริง
Roo roo jai chun mun gor roo yung feun soo kwahm jing
I know, I know, my heart knows, but it still resists the truth
แม้จะห้ามใจ ใจฉันทำไม่รู้
Mae ja hahm jai jai chun tum mai roo
Even though I forbid myself, my heart pretends like it doesn’t know
เบื่อ ฝืน ใจ ต้องยอม ให้ใจคิดถึงเธอ
Beua feun jai dtaung yaum hai jai kit teung tur
I’m tired of resisting my heart, I must let it think of you
ตัวฉันต้องยินยอม แพ้พ่าย ปล่อยให้ใจฝันใฝ่
Dtua chun dtaung yin yaum pae pai bploy hai jai fun fai
I must give up and let my heart dream
รักเธอไม่หน่าย เต็มใจ
Ruk tur mai nai dtem jai
I love you without growing bored, it fills my heart
ใจฉันพ่าย ใจเธอ
Jai chun pai jai tur
My heart loses to yours

รู้ รู้ เราต้องห้ามใจ หยุดใจรักเธอ
Roo roo rao dtaung hahm jai yoot jai ruk tur
I know, I know must forbid myself and stop my heart from loving you
สุด เจ็บ ใจ เราต้องแพ้พ่าย ปล่อยใจรักเธอ
Soot jep jai rao dtaung pai pae bploy jai ruk tur
My heart aches so much, I must give up and let my heart love you

(*)

   

คำร้อง : ชรัส เฟื่องอารมย์
ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Title: เพราะฉะนั้น / Pror Chanun (So)
Artist: Charas Fuangarom (ชรัส เฟื่องอารมณ์)
Album: แมลงปอ / Malaeng Bpor (Dragonfly)
Year: 1983

ถ้าฉันนั้นทุกข์ แล้วใครจะทุกข์ด้วย
Tah chun nun took laeo krai ja took duay
If I’m suffering, who will suffer with me?
ถ้าฉันมอดม้วย แล้วใครจะเสียใจ
Tah chun maut muay laeo krai ja sia jai
If I died, who would be sad?
ถ้าฉันโชคร้าย ผู้ใดจะเห็นใจ
Tah chun chohk rai poo dai ja hen jai
If I had bad luck, who would take sympathy?
ความรัก ความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน
Kwahm ruk kwahm son jai mee bahng mai bproht baeng bpun
Does anyone have any love and attention? Please share it

(*) เพราะฉะนั้น ฉันจึงทรนง
Pror chanun chun jeung toranong
So I’m arrogant
ในศักดิ์ของตน ไม่สนใจใคร
Nai suk kaung dton mai son jai krai
In my own honor, I don’t care about anyone else
ใครเล่า จะมาเห็นใจ
Krai lao ja mah hen jai
So who will take sympathy on me
อย่างจริงใจ กว่าใจตนเอง
Yahng jing jai gwah jai dton eng
Sincerely more than my own heart?

(*)

ถ้าฉันมีชื่อเสียง ผู้คนคงเข้ามาหา
Tah chun mee cheu siang poo kon kong kao mah hah
If I became famous, people would come to see me
ล้อมหน้า ล้อมตา ผู้คนคงสนใจ
Laum nah laum dtah poo kon kong son jai
Surrounding my face, surrounding my gaze, people would care about me
ถ้าฉันเงียบเหงา ผู้คนคงห่างไกล
Tah chun ngiap ngao poo kon kong hahng glai
If I was lonely, people would distance themselves
ความรัก ความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน
Kwahm ruk kwahm son jai mee bahng mai bproht baeng bpun
Does anyone have any love and attention? Please share it

(*)