Boyd Kosiyabong

All posts tagged Boyd Kosiyabong

Title: LOVE IS YUUU
Artist: Two Popetorn (ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ), written by BOYd Kosiyabong
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกๆเช้าที่เธอตื่น
Took took chao tee tur dteun
Every morning that you wake up
ทุกๆคืนที่เธอหลับ
Took took keun tee tur lup
Every night that you fall asleep
อยากบอกเธอว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รัก
Yahk bauk tur wah chun ja tum took yahng peua bpok bpaung kon tee ruk
I want to tell you that I’ll do everything to protect the person I love
ฉันมีความสุขที่ได้เห็นเธอเป็นสุข
Chun mee kwahm sook tee dai hen tur bpen sook
I’m happy seeing you happy
มีร่างกายจิตใจแข็งแรงช่างทำให้ฉันสุขใจยิ่งนัก
Mee rahng gai jit jai kaeng raeng chahng tum hai chun sook jai ying nuk
You having a strong mind and body really makes me so happy

เธอคือความสวยงาม ที่โลกนี้ต้องมีอยู่
Tur keu kwahm suay ngahm tee lohk nee dtaung mee yoo
You’re the beauty that this world must have
นี่คือคำสัญญาที่อยากให้เธอได้รู้
Nee keu kum sunyah tee yahk hai tur dai roo
This is the promise that I want you to know

ฉันจะดูแลเธอเสมอไป
Chun ja doo lae tur samur bpai
I’ll always take care of you
ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไร
Mai wah welah pahn bpai tao rai
No matter how much time passes by
จะห่มเธอด้วยรัก ไม่ว่าจะยากแค่ไหน
Ja hom tur duay ruk mai wah ja yahk kae nai
I’ll envelope you in love, no matter how difficult things get
อยากให้เธอรู้ให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo hai tur kao jai
I want you to know, for you to understand

(*) ฉันจะคอยยืนอยู่เคียงข้างเธอ
Chun ja koy yeun yoo kiang kahng tur
I’ll keep standing beside you
แม้เรื่องที่ต้องเจอจะหนักหนาเท่าไหร่
Mae reuang tee dtaung jur ja nuk nah tao rai
No matter how severe the things we must face will be
ฉันนั้นขอให้เธอรู้ไว้ว่า
Chun nun kor hai tur roo wai wah
I want you to keep in mind that
ฉันจะเป็นคนนั้นของเธอเสมอไป
Chun ja bpen kon nun kaung tur samur bpai
I will always be that person of yours

ในโลกที่กว้างใหญ่
Nai lohk tee gwahng yai
In this vast world
ไม่ว่าไกลหรือใกล้
Mai wah glai reu glai
No matter if we’re near or far
จะคอยติดตามเธอเพื่อไปอยู่ข้างๆ
Ja koy dtit dtahm tur peua bpai yoo kahng kahng
I’ll keep following you to be beside you
ขอเพียงให้เธอได้รู้
Kor piang hai tur dai roo
I just want you to know

เธอคือความสวยงาม ที่โลกนี้ต้องมีอยู่
Tur keu kwahm suay ngahm tee lohk nee dtaung mee yoo
You’re the beauty that this world must have
นี่คือคำสัญญาที่ฉันจะทำให้เธอดู
Nee keu kum sunyah tee chun ja tum hai tur doo
This is the promise that I will make you see

(**) ฉันจะดูแลเธอเสมอไป
Chun ja doo lae tur samur bpai
I’ll always take care of you
ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไร
Mai wah welah pahn bpai tao rai
No matter how much time passes by
จะห่มเธอด้วยรัก ไม่ว่าจะยากแค่ไหน
Ja hom tur duay ruk mai wah ja yahk kae nai
I’ll envelope you in love, no matter how difficult things get
อยากให้เธอรู้ให้เธอแน่ใจ
Yahk hai tur roo hai tur nae jai
I want you to know, for you to be certain

(*)

ให้บทเพลงที่ฉันกำลังร้องอยู่ในตอนนี้
Hai bot pleng tee chun gumlung raung yoo nai dtaun nee
Let this song that I’m singing right now
เป็นเหมือนคำสัญญา
Bpen meuan kum sunyah
Be like a promise
ที่จะให้กับเธอคนดี
Tee ja hai gup tur kon dee
That I’ll give to you, darling

(*,**)

ฉันจะคอยยืนอยู่เคียงข้างเธอ
Chun ja koy yeun yoo kiang kahng tur
I’ll keep standing beside you
แม้เรื่องที่ต้องเจอจะหนักหนาเท่าไหร่
Mae reuang tee dtaung jur ja nuk nah tao rai
No matter how severe the things we must face will be
ฉันนั้นขอให้เธอรู้ไว้ว่า
Chun nun kor hai tur roo wai wah
I want you to keep in mind that
และอยากขอให้เธอรู้ไว้ว่า
Lae yahk kor hai tur roo wai wah
And I want you to keep in mind that
ฉันจะทำเพื่อเธอตลอดไป
Chun ja tum peua tur dtalaut bpai
I’ll be there for you forever

   

Producer : บอย โกสิยพงษ์
Words & Music : บอย โกสิยพงษ์
Arranged : บอย โกสิยพงษ์ & ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
Drums : Kevin Biddle
Bass : กรกฎ ศรีธวัชชัย
Guitars : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Trombone : จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์
Mixed & Mastered : สุธี แสงเสรีชน

   

It’s a cute song, of course, coming from the great Boyd Kosiyabong, but even more meaningful if you think of it from the perspective of P’Two singing it for his new baby~ 🙂

Title: ทำวันนี้ ทำไวไว / Tum Wun Nee Tum Wai Wai (Make Today Count)
Artist: Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์) and Room39 (Written by Boyd Kosiyabong)
Album: [Single]
Year: 2018

ตื่นตอนเช้า แวบเดียวก็กลายเป็นสาย
Dteun dtaun chao wap diao gor glai bpen sai
I wake up in the morning, and in a moment, it’s already the afternoon
บ่ายอีกนิด ไม่นาน พระอาทิตย์ก็หายกลาย เป็นค่ำ
Bai eek nit mai nahn pra ahtit gor hai glai bpen kum
In the evening, pretty soon the sun disappears and it becomes night
วันผ่านแล้วเข้าเดือน ฤดูก็พ้น
Wun pahn laeo kao deuan reudoo gor pon
The days pass by into months, the seasons change
จากหน้าฝน เป็นหนาวแล้วก็เข้าร้อนใหม่ เป็นประจำ
Jahk nah fon bpen nao laeo gor kao raun mai bpen bprajum
From rainy to cold, then to hot again, it’s routine

(*) วันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใคร
Wun welah pahn pon mai koey ror krai
Time passes by and never waits for anyone
ปฏิทิน ฉีกแล้วก็หมดความหมาย
Bpadtitin cheek laeo gor mot kwahm mai
The calendar tears away and becomes meaningless

(**) ให้เราทำ ไวไว
Hai rao tum wai wai
Let’s make it count
ทุ่มเทไม่ยั้ง ให้สุดกำลังใจ
Toom tay mai yung hai soot gumlung jai
Devote yourself, don’t stop, give it your all
ไม่ยอมย่อท้อ ไม่ว่าพบอะไร
Mai yaum yor tor mai wah pob arai
I refuse to be discouraged, no matter what we face
จะยากเท่าไหร่ เราก็ต้องไปให้ถึง
Ja yahk tao rai rao gor dtaung bpai hai teung
However difficult it will be, we must go all the way
ให้เราทำ ไวไว
Hai rao tum wai wai
Let’s make it count
ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็น ยังไง
Mai mee krai roo wah ja bpen yung ngai
No one knows how it’ll turn out
โอกาสมาถึง แล้วอย่าทิ้งมันไป
Ohgaht mah teung laeo yah ting mun bpai
We’ve got the opportunity, don’t throw it away
ต้องคว้าให้ได้ ใครจะรู้วันไหน
Dtaung kwah hai dai krai ja roo wun nai
We must be able to reach for it, who knows what day
จะเป็นวันของเราสักที
Ja bpen wun kaung rao suk tee
Will finally be our day?

จำได้ไหม เรื่องราวที่ผ่านมานั้น
Jum dai mai reuang rao tee pahn mah nun
Do you remember the stories of the past?
เธอกับฉัน ยังคงคิด ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
Tur gup chun yung kong kit wah mun bpen reuang yai
You and I still thought it was a big deal
ที่เกิดขึ้นมาไม่นาน
Tee gert keun mah mai nahn
It hadn’t started for very long
ความมุ่งหมายที่เธอเคยเฝ้าใฝ่ฝัน
Kwahm moong mai tee tur koey fao fai fun
The goals you once dreamed of
กี่อันแล้วที่ยังเป็นแค่ความฝันอยู่
Gee un laeo tee yung bpen kae kwahm fun yoo
How many are just dreams now?
คือพยาน
Keu payahn
It’s a witness

(*,**)

วันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใคร
Wun welah pahn pon mai koey ror krai
Time passes, it never waits for anyone
ทุกนาทีมีค่ามาก เธอรู้ไหม
Took nahtee mee kah mahk tur roo mai
Do you know that every moment we have is so valuable?
หากว่ามันหมดแล้ว ย้อนกลับไม่ได้
Hahk wah mun mot laeo yaun glup mai dai
If it runs out, we can’t go back
ปฏิทิน ฉีกแล้วก็หมดความหมาย
Bpadtitin cheek laeo gor mot kwahm mai
The calendar tears away and becomes meaningless

(**)

ทำไวไว สุดกำลังใจ
Tum wai wai soot gumlung jai
Make it count, give it your all

   

Producer : บอยโกสิยพงษ์
Executive Supervisor : บอยโกสิยพงษ์
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน

Title: เหตุผล / Het Pon (Reasons)
English Title: “The Reasons Why We Should Fly”
Artist: The Toys (Written by Boyd Kosiyabong)
Album: Commercial for Bangkok Airways
Year: 2018

เธอ เธอ เธอเคยลองนับดูรึเปล่า
Tur tur tur koey laung nup doo reu bplao
You, you, have you ever tried counting
เวลาในชีวิตของพวกเรา มันจะยาวนานสักเท่าไร?
Welah nai cheewit kaung puak rao mun ja yao nahn suk tao rai
How long the time in our lives is?
เธอ เธอ เคยตั้งคำถามดูหรือไม่
Tur tur koey dtung kum tahm doo reu mai
You, you, have you ever tried asking
เรามีชีวิตเพื่ออะไร
Rao mee cheewit puea arai
What we’re living for?
สิ่งไหนคือเป้าหมายของเธอ
Sing nai keu bpao mai kaung tur
What is your purpose?

(*) ถ้าหากวันนี้ยังเดินทางบนเส้นเก่า เมื่อไหร่เรานั้นจะได้เจอ
Tah hahk wun nee yung dern tahn bon sen gao meua rai rao nun ja dai jur
If today we’re still walking on the same old path, when will we meet?

(**) เหตุผลอีกมากมายที่พวกเราตื่นขึ้นมา
Het pon eek mahk mai tee puak rao dteun keun mah
There’s so many more reasons that we wake up for
ไปให้เห็นกันด้วยตาก่อนเธอจะตัดสินใจ
Bpai hai hen gup duay dtah gaun tur ja dtut sin jai
Go and see it with your own eyes before you decide
โลกนี้ช่างสวยงาม มีเส้นทางอันหลากหลาย
Lohk nee chahng suay ngahm mee sen tahng un lahk lai
This world is so beautiful, there’s so many paths
ฉันรอเธออยู่นะ ไปก่อนที่เวลาจะรอไม่ได้
Chun ror tur yoo na bpai gaun tee welah ja ror mai dai
I’m waiting for you, go before time can’t wait anymore

และเสียดายหรือไม่ หากต้องใช้ทั้งชีวิตอย่างซ้ำซาก
Lae sia dai reu mai hahk dtaung chai tung cheewit yahng sum sahk
And is it regretful if we must live our lives repetitiously?
ทั้งที่หัวใจเธอนั้นอยาก ออกไปเจอโลกที่ท้าทาย
Tung tee hua jai tur nun yahk auk bpai jur lohk tee tah tai
Even though your heart wants to go out and see the challenging world

แล้วกลัวหรือเปล่า หากตัวเราอาจจะต้องพลาดพบใคร
Laeo glua reu bplao hahk dtua rao aht ja dtaung plaht pob krai
And are you scared if we might fail to find anyone
ที่จะทำให้เธอได้เข้าใจ ว่าอะไรที่เติมเต็มความฝันเธอ
Tee ja tum hai tur dai kao wah arai tee dterm dtem kwahm fun tur
Who will make you understand what’s filling your dreams?

(*,**)

ไปมองสายรุ้งจากฟากฟ้า ให้อาบบนหน้าด้วยกัน
Bpai maung sai roong jahkf ahk fah hai ahp bon nah duay gun
Go look at the rainbow from the sky, let’s bask in front of it
บินให้สูงใกล้กับความฝันด้วยตาของฉันและเธอ
Bin hai soong glai gup kwahm fun duay dtah kaung chun lae tur
Fly high, close to our dreams with our own eyes

(*)

(**) เหตุผลอีกมากมายที่พวกเราตื่นขึ้นมา
Het pon eek mahk mai tee puak rao dteun keun mah
There’s so many more reasons that we wake up for
ไปให้เห็นกันด้วยตาก่อนเธอจะตัดสินใจ
Bpai hai hen gup duay dtah gaun tur ja dtut sin jai
Go and see it with your own eyes before you decide
โลกนี้ช่างสวยงาม มีเส้นทางอันหลากหลาย
Lohk nee chahng suay ngahm mee sen tahng un lahk lai
This world is so beautiful, there’s so many paths
จับมือเดินทางไปกับฉัน ก่อนที่เวลาจะรอไม่ได้
Jup meu dern tahng bpai gup chun gaun tee welah ja ror mai dai
Take my hand and travel with me, before time can’t wait anymore

(**)

   

Words Music and Produced by Boyd Kosiyabong
Executive Supervisor : Boyd Kosiyabong
Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Chords progression by Bhudinant Deesawasmongkol
Arranged by Nublek, Boyd, Modman

   

Although I’ve personally never flown Bangkok Airways myself, I have to love a catchy song with motivational lyrics and a music video about a pigeon learning to fly, even if it is just a commercial <3

Title: เคียงกัน / Kiang Gun (Side-By-Side)
Artist: Two Popetorn (ตู่ ภพธร – Written by Boyd Kosiabong)
Album: [Single]
Year: 2016

ไกลสักเท่าไร สวยงามสักแค่ไหน
Glai suk tao rai suay ngahm suk kaen nai
However far away it is, however beautiful it is
ที่จุดหมายปลายทาง
Tee joot mai bplai tahng
At my destination
สูงส่งหรือล้ำค่า แม้ใครเฝ้าค้นหา
Soong song reu lum kah mae krai fao kon hah
Be it valued or precious, even though everyone’s searching for it
แต่ถ้าไม่มีเธอข้างๆ
Dtae tah mai mee tur kahng kahng
If I don’t have you by my side

ก็ไม่มีความหมายใด สำหรับฉัน
Gor mai mee kwahm mai dai sumrup chun
It’s meaningless to me
ไม่มีความสำคัญ ไม่มี
Mai mee kwahm sumkun mai mee
It’s not important, not at all
ถ้าเส้นทางนั้นจะทำให้ฉันไม่ได้ไปกับเธอ เธอคนนี้
Tah sen tahng nun ja tum hai chun mai dai bpai gup tur tur kon nee
If that path makes me unable to go with you, with you

(*) เพราะจุดหมายของฉันคือเธอ
Pror joot mai kaung chun keu tur
Because my desitnation is you
อยู่เคียงข้างกันเสมอ
Yoo kiang kahng gun samur
We’ll always be side-by-side
ตราบใดที่ฉันมีเธอ
Dtrahp dai tee chun mee tur
As long as I have you
ไม่ว่าจะต้องไปเจออะไร
Mai wah ja dtaung bpai jur arai
No matter what I must face
ฉันก็พร้อมที่จะข้ามและผ่านมัน ไปด้วยกัน
Chun gor praum tee ja kahm lae pahn mun bpai duay gun
I’m ready to overcome it with you

(**) เพราะจุดหมายของฉันคือเธอ
Pror joot mai kaung chun keu tur
Because my desitnation is you
อยู่เคียงข้างกันเสมอ
Yoo kiang kahng gun samur
We’ll always be side-by-side
สุดท้ายถ้าไม่มีเธอ
Soot tai tah mai mee tur
In the end, if I don’t have you
อะไรก็ไม่มีความสำคัญ Oh..Baby
Arai gor mai mee kwahm sumkun oh baby
Nothing is as important, oh, baby
เท่ากับที่ได้มองเห็นเธอข้างฉัน…ไปจนสุด­ทาง
Tao gup tee dai maung hen tur kahng chun bpai jon soot tahng
As being able to see you beside me, until the end

แม้ทางจะแสนไกล มีอุปสรรคสักเท่าไร
Mae tahng ja saen glai mee oobpasak suk tao rai
Even though the road is long, however many obstacles there are
กว่าที่จะถึงปลายทาง
Gwah tee ja teung bplai tahng
Until we reach our destination
แม้มองไปข้างหน้า เมฆหมอกบังสายตา
Mae maung bpai kahng nah mek mauk bung sai dtah
Even though clouds block our sight in front of us
แต่ตราบใดที่เธออยู่ข้างๆ
Dtae dtrahp dai tee tur yoo kahng kahng
As long as you’re beside me

ก็ไม่มีความหมายใด สำหรับฉัน
Gor mai mee kwahm mai dai sumrup chun
It’s meaningless to me
ไม่มีความสำคัญ ไม่มี
Mai mee kwahm sumkun mai mee
It’s not important, not at all
ถ้าเส้นทางนั้นจะ ทำให้ฉันไม่ได้ไปกับเธอ เพียงเท่านี้
Tah sen tahng nun ja tum hai chun mai dai bpai gup tur piang tao nee
If that path will make me unable to go with you, that’s it

(*,**,*,**,*,**)