Bowkylion

All posts tagged Bowkylion

Title: ก่อนใคร / Gaun Krai (Before Anyone Else)
English Title: “1st”
Artist: Bowkylion
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เธอมีใครที่เข้ามาแทนที่ฉัน
Tur mee krai tee kao mah taen tee chun
You had someone replace me
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
Lae kao bpen kon sumkun chun dtaung kao jai
And she’s important, I must understand
ก่อนจะรักเธอได้บอกกับเขาไหม
Gaun ja ruk tur dai bauk gup kao mai
When I loved you, didn’t you used to say
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร
Wah tur yung mee chun yoo gaun nah krai krai
That I still came before anyone else?

ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
Gor roo wah jai tur mai meuan derm
But I know your heart has changed
ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติม
Dtua chun mai mee arai perm dterm
I have nothing to add
ยังคงรักอยู่ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร
Yung kong ruk yoo teung mae jai tur bpai hah krai
I still love you, even though your heart has gone in search of someone else

อยากหายไปโดยไม่พยายาม
Yahk hai bpai doy mai payayahm
I want to effortlessly disappear
แต่โลกของฉันยังคงหมุนตาม
Dtae lohk kaung chun yung kong moon dtahm
But my world still rotates after you
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีทาง
Tur kon nee yung kong wung yoo mae mai mee tahng
I still hope for you, even though there’s no way

(**) ฝืนทนต่อ (ฉันจะรอต่อไป)
Feun ton dtor (chun ja ror dtor bpai)
I force myself to keep enduring (I’ll keep waiting)
แม้จะท้อใจ (แม้ไม่มีทาง)
Mae ja tor jai (mae mai mee tahng)
Even though it’s discouraging (even though there’s no way)
ฝืนทนอยู่ ก็จะลอง
Feun ton yoo gor ja laung
I force myself to endure, I’ll try
ทำความเข้าใจและรับรู้
Tum kwahm kao jai lae rup roo
To understand and acknowledge

(*,**,*)

มาก่อนใคร
Mah gaun krai
I came before anyone else
อยุ่เป็นเศษใจ
Yoo bpen set jai
I’m a fraction
ของเธอ
Kaung tur
Of your heart

   

Lyrics: bowkylion
Music: bowkylion
Melody: bowkylion
Composer: bowkylion
Background Vocal: bowkylion
Producers: bowkylion, Yoryeeyee
Arranging: Yoryeeyee, bowkylion
Programming: Yoryeeyee, Paedum
(Bass: Yoryeeyee, Keyboard: Akarawin Opassuksatit)
Mixing & Mastering: Monthon Dilokchavanis

Title: คิดถึงแต่ / Kit Teung Dtae (I Think About You, But)
English Title: “Untold”
Artist: Bowkylion
Album: [Single]
Year: 2020

(*) คิดถึงแต่ต้องทน
Kit teung dtae dtaung ton
I think about you, but I must endure it
เพราะเราสองคน
Pror rao saung kon
Because the two of us
ไม่ได้เป็นอะไรกัน
Mai dai bpen arai gun
Aren’t anything to the other

(**) รักเธออยู่ทุกวัน แค่ไม่เคยเอ่ย
Ruk tur yoo took wun kae mai koey oey
I love you every day, I’ve just never said it
ยังไม่อยากเฉลยไว้เธอค่อยเข้าใจ
Yung mai yahk chaloey wai tur koy kao jai
I still don’t want to answer, you’ll understand eventually

ไม่ว่าเธอจะไปไหน ฉันก็ไปกับเธอทุกที่เลย
Mai wah tur ja bpai nai chun gor bpai gup tur took tee loey
No matter where you go, I’ll go with you every time
ไม่ว่าเธอจะเจอใคร ฉันจะคอยรับฟังอยู่เฉยๆ
Mai wah tur ja jur krai chun ja koy rup fung yoo choey choey
No matter who you meet, I’ll listen nonchalantly
จะให้เป็นที่ปรึกษา มีไว้คอยแก้ปัญหา
Ja hai bpen tee bpreuk sah mai wai koy gae bpunhah
I’ll be your consultant you keep to fix your problems
ล้าหัวใจ แค่ซบตรงไหล่
Lah hua jai kae sop dtrong lai
If your heart is exhausted, just snuggle against my shoulder

บางครั้งเราต้องห่างไกล
Bahng krung rao dtaung hahng glai
Sometimes we must be separated
กลัวว่าเธออาจสงสัย
Glua wah tur aht song sai
I’m afraid you’ll wonder
และถามมา อย่ารู้ดีกว่า
Lae tahm mah yah roo dee gwah
And ask, not knowing is better

(*,**)

แค่ในบางทีเมฆบนฟ้านั้นดูหม่น
Kae nai bahng tee mek bon fah nun doo mon
Sometimes the clouds in the sky just seem dark
แต่ไม่อาจปล่อยฝนลงมาให้เป็นสาย
Dtae mai aht bploy fon long mah hai bpen sai
But they might not release a downpour
รักแค่ในใจเก็บเอาไว้ไม่ง่ายดาย
Ruk kae nai jai gep ao wai mai ngai dai
Just loving you in my heart and keeping it hidden isn’t simple
เคียงข้างกายถึงแม้มีใครข้างๆ เธอ
Kiang kahng gai teung mae mee krai kahng kahng tur
Being beside you, even though you have someone else at your side

(*,**)

คิดถึงแต่ต้องทน (คิดถึงเธอเหลือเกิน)
Kit teung dtae dtaung ton (kit teung tur leua gern)
I think about you, but I must endure it (I think about you so much)
รักเธออยู่ทุกวัน (เก็บเธอในใจ)
Ruk tur yoo took wun (gep tur nai jai)
I love you every day (I keep you in my heart)
(และไม่บอกใคร มีเธอเท่านั้น)
(Lae mai bauk krai mee tur tao nun)
(And I don’t tell anyone that I only have you)
แต่เป็นเพียงแค่ฝันฉันคงต้องเข้าใจ
Dtae bpen piang kae fun chun kong dtaung kao jai
But it’s just a dream, I must understand

   

Lyrics: bowkylion
Music: bowkylion
Melody: bowkylion
Composer: bowkylion
Producers: bowkylion, Yoryeeyee
Co-Producer: Paedum
Arranging: Yoryeeyee, bowkylion, Paedum
Programming: Yoryeeyee, Paedum
(Bass: Yoryeeyee
Guitar: Tony Happy
Keyboard: Akarawin Opassuksatit)
Mixing & Mastering: Monthon Dilokchavanis

   

Bowkylion’s songs are always on point. I like how this song captures the frustration yet acceptance of how things will never be, and that’s just that