Blackhead

All posts tagged Blackhead

Title: No Gen
Artist: Blackhead ft. Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่ว่าจะนานแค่ไหน แต่เสียงเพลงยังคงดังก้องอยู่
Mai wah ja nahn kae nai dtae siang pleng yung kong dung gaung yoo
No matter how long it’s been, music is still loud
ไม่ว่าจะไกลแสนไกล จุดหมายของเรา…เราก็ยังมีเสียงเพลง
Mai wah ja glai saen glai joot mai kaung rao rao gor yung mee siang pleng
Regardless of how far away our goals are, we still have music

(*) โลกแปรผันสักเท่าไหร่ จะแค่ไหนก็ไม่หวั่น
Lohk bprae pun suk tao rai ja kae nai gor mai wun
However much the world changes, however much, I’m not shaken
แต่รู้ไว้อย่าง
Dtae roo wai yahng
But I keep in mind that

(**) เสียงดนตรีไม่มี No Generation เปล่งเสียงร้องไปก็เท่านั้น
Siang don dtree mai mee no generation bpleng siang raung bpai gor tao nun
Music has no generation, just belt it out
เสียงดนตรีไม่มี No Generation ไม่ว่าอายุเท่าไหร่
Siang don dtree mai mee no generation mai wah ahyoo tao rai
Music has no generation, regardless of how old you are
Music has no generation
Music has no generation

จะกี่ยุคอีกกี่สมัย แค่ขอให้ใจยังมีเสียงเพลง
Ja gee yoot eek gee samai kae kor hai jai yung mee siang pleng
However many eras, however many ages, I just ask that your hearts still have music
อาจมีคนที่ล้มตาย แต่จำไว้ ใครจะอยู่ และรู้ไว้อย่าง
Aht mee kon tee lom dtai dtae jum wai krai ja yoo lae roo wai yahng
There’s might be some people who die, but remember who’s alive and keep in mind that

(**,*,**)

Title: เหตุใดถึงรักเธอ / Het Dai Teung Ruk Tur (For What Reason Do I Love You?)
Artist: Blackhead
Album: [Single]
Year: 2013

ฉันเคยมั่นใจว่าฉันเข้าใจทุกสิ่ง
Chun koey mun jai wah chun kao jai took sing
I was once certain that I understood everything
มันมีเหตุผลมีความเป็นจริงทุกๆ สิ่งในตัวของมัน
Mun mee het pon mee kwahm bpen jing took took sing nai dtua kaung mun
There’s reasoning and facts in everything
แม้ไม่เข้าใจจะไม่ยอมรับมัน
Mae mai kao jai ja mai yaum rup mun
Though I didn’t understand, I’d refuse to accept it
และไม่ยินยอมให้สิ่งเหล่านั้น ผ่านไปโดยง่ายดาย
Lae mai yin yaum hai sing lao nun pahn bpai doy ngai dai
And I wouldn’t let those things pass by so easily

(*) แต่ครั้งนี้เมื่อฉันได้พบกับเธอ
Dtae krung nee meua chun dai pob gup tur
But this time, when I met you
ทุกอย่างแปลกไปเหมือนไม่มีเหตุผล
Took yahng bplaek bpai meuan mai mee het pon
Everythign became strange, like there was no reason
และไม่มีคำอธิบาย
Lae mai mee kum attibai
And without an explanation

(**) หากคำว่ารักคือความเข้าใจ
Hahk kum wah ruk keu kwahm kao jai
If love is understanding
ฉันคงสับสนว่าเพราะเหตุใด
Chun kong sup son wah pror het dai
For what reason am I so mixed up?
ทั้งที่เธอและฉันไม่เคยได้ใกล้กัน
tung tee tur lae chun mai koey dai glai gun
Even though you and I were never close
แต่มันรู้สึกห่วงใย
Dtae mun roo seuk huang yai
I still feel worried about you

(***) และเพียงแค่ฉันได้พบกับเธอ
Lae piang kae chun dai pob gup tur
And only meeting you
ขอเพียงเท่านี้ฉันก็สุขใจ
Kor piang tao nee chun gor sook jai
This is all I ask for, I’m happy
เป็นคำตอบที่ฉันยังหาไม่ได้
Bpen kum dtaup tee chun yung hah mai dai
It’s the answer that I still haven’t found
สักวันต้องเข้าใจ เหตุใดถึงรักเธอ
Suk wun dtaung kao jai het dai teung ruk tur
Some day I’ll understand as to what reason I love you

แม้ในวันนี้อาจจะดูเหมือนคนหลงทาง
Mae nai wun nee aht ja doo meuan kon long tahng
Though today I might seem like a lost person
ไม่มีเหตุผลหลายๆ อย่างที่ต่างจากตัวฉันเป็น
Mai mee het pon lai lai yahng tee dtahng jahk dtua chun bpen
Without many reasons that are different from what I know
ต้องรู้ต้องเข้าใจและมันคงไม่ยากเย็น
Dtaung roo dtaung kao jai lae mun kong mai yahk yen
I must know, I must understand, it’s not hard
จะไม่ยินยอมและไม่ยกเว้นให้เป็นไปอย่างนั้น
Ja mai yin yaum lae mai yok wen hai bpen bpai yahng nun
I won’t consent, and I won’t let it be like that

(*,**,***,**,***)

Title: ยิ่งโตยิ่งสวย / Ying Dtoh Ying Suay (The More You Grow Up, the Prettier You Get)
Artist: Blackhead
Album: Pure
Year: 1999

(*) คนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารัก
Kon arai mai roo ying dtoh ying doo naruk
I don’t know what it is, the more you grow up, the cuter you look
ใครต่อใครก็ทักว่าน่ารักจริงนะเธอนะ
Krai dtor krai gor tuk wah naruk jing na tur na
Everyone comments on how you’re really cute, huh?
คนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูยิ่งสวย
Kon arai mai roo ying dtoh ying doo ying suay
I don’t know what it is, the more you grow up, the prettier you get
จะมองกี่ทีก็สวยพอน้องอย่างนี้เรียกสวยไม่เกรงใจ
Ja maung gee tee gor suay por naung yahng nee riak suay mai greng jai
However many times I look, you’re beautiful, I girl like this should be called gorgeous with no reservations

น้อง น้อง รู้ตัวมะว่าน้องน่ะงามจับใจใครเห็นก็ต้องตะลึง
Naung naung roo dtua ma wah naung na ngahm jup jai krai hen gor dtaung dtaleung
Miss, miss, do you realize that your beauty has grabbed my heart? Anyone who sees you is stunned
ไม่ว่าจะด้านหลัง ไม่ว่าจะด้านหน้า
Mai wah ja dahn lung mai wah ja dahn nah
No matter if it’s your back or your front
ไม่ว่าจะซ้ายหรือว่าจะขวาฉันเห็นเธอสวยทุกหน้า
Mai wah ja sai reu wah ja kwah chun hen tur suay took nah
Regardless if it’s your left or your right, to me you’re pretty from every angle
แม่เจ้าพระคุณเอ้ยทำไมไม่เคยเห็น
Mae jao pra koon oey tummai mai koey hen
Oh, your magesty, why have I never seen your favor?
ทีน้องนะสวยปานนี้แถวบ้านเรียกสวยเกินความจำเป็น
Tee naung na suay pahn nee taeo bahn riak suay gern kwahm jum pen
You’re so pretty, everyone in the neighborhood says you’re more beautiful than necessary
เวลาเธอผ่านไป หัวใจมันหยุดเต้น
Welah tur pahn pai hua jai mun yoot dten
When you pass by, my heart stops beating
ไอที่พี่พูดอะไรออกไปมันออกจากใจไม่ได้พูดเล่น

(*)

นี่น้องจ๊ะน้องจะเดินหนีไปไหน
Nee naung ja naung ja dern nee pai nai
Hey, Miss, Miss, where are you hurrying off to?
ไม่เห็นหน้าน้องทีไรจิตใจพี่หวั่นไหว
Mai hen nah naung tee rai jit jai pee wun wai
Whenever I don’t see you, my mind gets nervous
มันอยากจะพบจะเจอ มันอยากจะเห็นหน้าเธอ
Mun yahk ja pob ja jur mun yahk ja hen nah tur
It wants to see you, meet you, it wants to see your face
มันอยากจะอวกจะเออ
Mun yahk ja uak ja ur
It want sto throw up, to stutter
พอเห็นหน้าเธอแล้วมันก็หาย เธอสวยเหมือนนางฟ้า
Por hen nah tur laeo mun gor hai tur suay meuan nahng fah
As soon as I see your face, I’m better, you’re as pretty as an angel
เธอสวยเหมือนดารา
Tur suay meuan dara
You’re as beautiful as a celebrity
เธอสวยกว่าเทพธิดา สวยกว่าพระเจ้าเป็นไหนๆ
Tur suay gwah teptidah suay gwah prajao pen nai nai
You’re prettier than a goddess, prettier than any diety
ฉันไม่ได้พูดเกินจริง หรือไม่ได้อิงบ้านใคร
Chun mai dai poot gern jing reu mai dai ing bahn krai
I haven’t spoken any more than the truth or exaggerated at all
ไม่เชื่อลองถามเพื่อนดูก็ได้
Mai cheua laung tahm peuan doo gor dai
If you don’t believe me, try asking your friends
ที่ฉันนั้นพูดมันจริงไม่จริง
Tee chun nun poot mun jing mai jing
If what I’m saying is true or not

(*,*,*,*)

Title: เพียงกระซิบ / Piang Grasip (Just Whisper)
Artist: Blackhead
Album: Blackbonus
Year: 1998 (?)

เพียงกระซิบบอก บอกฉันซักคำ
Piang grasip bauk bauk chun suk kum
Just whisper it to me, tell me the words
เธอไม่รัก ไม่อยากจดจำ จำจดความสัมพันธ์
Tur mai ruk mai yahk jot jum jum jot kwahm sumpun
That you don’t love me, that you don’t want to remember, remember our relationship
ครั้งก่อนเคยหวานชื่น ต่างคนเว้าวอน
Krung gaun koey wahng cheun dtahng kon wao waun
Before you were sweet and happy, but we were begging for different things
รอยความรัก เกินกว่าจะถอน เลือนจากจิตใจ
Roy kwahm ruk gern gwah ja taun leuan jahk jit jai
The trace of love is too much to erase from my heart

(*) รักละมุนละไม ติดตรึงไว้ในความทรงจำ
Ruk la moon la mai dtit dtreung wai nai kwahm song jum
Tender love is stuck in my memories
ทุก ๆ การกระทำจดจำไว้
Took took gahn gratum jot jum wai
Every action makes me remember
พิษรักรอยระบม ขื่นและขมระทมทรวงใน
Pit ruk roy rabom keun lae kom raton suang nai
Poisonous love leaving a trail of bruises, bitter and depressed inside my chest
จดจำไว้ จนชีพวาย
Jot jum wai jon cheep wai
I’ll remember until my existence comes to an end

(**) หากความรักชื่น ยั่งยืนแสนนาน
Hahk kwahm ruk cheun yung yeun saen nahn
If our happy love endured for longer
ใจดวงนี้ คงไม่แหลกลาญ ช้ำชอกกว่าใคร
Jai duang nee kong mai laek lahn chum chauk gwah krai
This heart probably wouldn’t be devastated, wounded more than anyone

(*,**)

ช้ำชอกกว่าใคร
Chum chauk gwah krai
Wounded more than anyone
ช้ำชอกกว่าใคร
Chum chauk gwah krai
Wounded more than anyone
ช้ำชอกกว่าใคร
Chum chauk gwah krai
Wounded more than anyone

Title: ไม่ตอบได้ไหม / Mai Dtop Dai Mai (Can I Not Answer?)
Artist: Blackhead
Album: [New Single]
Year: 2009

อาจมีบางคำ ที่เธอนั้นต้องการ
aat mee baang kam tee ter nan dtong gaan
There might be some words that you need
อยากให้ยืนยันว่าเรานั้นจะรักกัน ตลอดไป
yaak hai yeun yan waa rao nan ja rak gan dta-lot bpai
Wanting me to confirm that we’ll love each other forever
แต่ความเป็นจริงที่ตัวฉันเข้าใจ
dtae kwaam bpen jing tee dtua chan kao jai
But the truth that I understand
อาจจะฟังไม่สวยงาม อย่างนั้น
aat ja fang mai suay ngaam yaang nan
Might not sound so pretty like that

เหตุที่ฉันยังไม่ยอมบอก กับเธอให้มั่นใจ
het tee chan yang mai yom bok gap ter hai man-jai
The reason why I still refuse to say it to you to make you feel confident
ก็เพราะฉันไม่รู้คำตอบ ว่าควรเป็นเช่นไร
gor pror chan mai roo kam dtop waa kuan bpen chen-rai
is because I don’t know what the answer should be
อย่าทำให้ฉันต้องลำบากใจ อย่าทำให้ฉันต้องพูดออกไป
yaa tam hai chan dtong lam-baak jai yaa tam hai chan dtong poot ok bpai
Don’t make me feel discomfort, don’t make me have to say it
กับคำถามที่เธอต้องการ ว่าเราจะรักกันนานเท่าไร
gap kam taam tee ter dtong gaan waa rao ja rak gan naan tao-rai
With the question that you need an answer, wanting to know how long we’ll love each other
แค่เพียงตอนนี้ฉันมีแต่เธอ ตราบเท่าชีวิตจะมอบให้ได้
kae piang dton nee chan mee dtae ter dtraap tao chee-wit ja mop hai daai
Just right now I have you, as long as I have life, I’ll give it to you
แต่ถามว่าเราจะรักกันนานแค่ไหน ไม่ตอบได้ไหมเธอ
dtae taam waa rao ja rak gan naan kae nai mai dtop daai mai ter
But if you ask how long we’ll love each other, can I please not answer?

หากดวงชะตาพาให้ฉันพบเธอ
haak duang cha dtaa paa hai chan pop ter
If fate brought me to meet you
ก็ภาวนาให้เราได้เจอรักจริงตลอดไป
gor paa-wa-naa hai rao daai jer rak jing dta-lot bpai
I pray for us to find true love forever
แต่หากชะตาเปลี่ยนให้รักร้างไกล
dtae haak cha dtaa bplian hai rak raang glai
But if destiny changes and abandons this love
ซึ่งก็คงจำต้องยอมไปอย่างนั้น
seung gor kong jam dtong yom bpai yaang nan
Then we just have to accept it

เหตุที่ฉันยังไม่ยอมบอก กับเธอให้มั่นใจ
het tee chan yang mai yom bok gap ter hai man-jai
The reason why I still refuse to say it to you to make you feel confident
ก็เพราะฉันไม่รู้คำตอบ ว่าควรเป็นเช่นไร
gor pror chan mai roo kam dtop waa kuan bpen chen-rai
is because I don’t know what the answer should be
อย่าทำให้ฉันต้องลำบากใจ อย่าทำให้ฉันต้องพูดออกไป
yaa tam hai chan dtong lam-baak jai yaa tam hai chan dtong poot ok bpai
Don’t make me feel discomfort, don’t make me have to say it
กับคำถามที่เธอต้องการ ว่าเราจะรักกันนานเท่าไร
gap kam taam tee ter dtong gaan waa rao ja rak gan naan tao-rai
With the question that you need an answer, wanting to know how long we’ll love each other
แค่เพียงตอนนี้ฉันมีแต่เธอ ตราบเท่าชีวิตจะมอบให้ได้
kae piang dton nee chan mee dtae ter dtraap tao chee-wit ja mop hai daai
Just right now I have you, as long as I have life, I’ll give it to you
แต่ถามว่าเราจะรักกันนานแค่ไหน ไม่ตอบได้ไหมเธอ
dtae taam waa rao ja rak gan naan kae nai mai dtop daai mai ter
But if you ask how long we’ll love each other, can I please not answer?

C
ฉันอยู่ตรงนี้ / Chun Yoo Dtrong Nee (I’m Right Here)

H
เหตุใดถึงรักเธอ / Het Dai Teung Ruk Tur (For What Reason Do I Love You?)
เหตุผล / Hetpon (Reason)

J
ใจฉันอยู่กับเธอ / Jai Chun Yoo Gup Tur (My Heart is With You)

K
คนเคียงข้าง / Kon Kiang Kahng (The Person Beside Me)

M
ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
ไม่ตอบได้ไหม / Mai Dtop Dai Mai (Can I Not Answer?)

P
เปลวไฟ / Bpleo Fai (Flame)
เพียงกระซิบ / Piang Grasip (Just Whisper)

R
รักคือ / Ruk Keu (Love Is)

Y
อย่างน้อย / Yahng Noy (At Least)
ยอมรับ / Yaup Rup (Admit)
ยิ่งโตยิ่งสวย / Ying Dtoh Ying Suay (The More You Grow Up, the Prettier You Get)
อยู่ไป-ไม่มีเธอ / Yoo Bpai Mai Mee Tur (Living Without You)

   
All songs of Blackhead