Blackhead

All posts tagged Blackhead

Title: คนเคียงข้าง / Kon Kiang Kahng (The Person Beside Me)
Artist: Blackhead ft. Nara
Album: [Single]
Year: ??

โปรดมองฉันที เหมือนเธอมีอะไรบางอย่าง
Bproht maung chun tee meuan tur mee arai bahng yahng
Please look at me like you feel anything
โปรดบอกฉันที เหมือนเธอมีอะไรติดค้าง
Bproht bauk chun tee meuan tur mee arai dtit kahng
Please tell me like you have something you owe

(*) อาจจะผิดหวัง เสียใจ อาจจะหม่นหมอง ร้องไห้
Aht ja pit wung sia jai aht ja mon maung raung hai
I might be disappointed, sad, I might be upset or cry
ไม่ว่าเกิดอะไร โปรดจำเอาไว้เสมอ
Mai wah gert arai bproht jum ao wai samur
No matter what happens, please always remember

(**) ฉันยังมั่นใจ ว่าเธอนั้นคือคนที่อยู่เคียงข้างฉัน
Chun yung mun jai wah tur nun keu kon tee yoo kiang kahng chun
I’m still certain that you’re the person beside me
แม้วันคืนเปลี่ยน แปรผันไปนานเท่าไร
Mae wun keun bplian bprae pun bpai nahn tao rai
No matter how long the days and nights change
ขอเพียงแค่เธอ ยังมีฉัน แม้มันจะหนักสักเพียงใหน
Kor piang kae tur yung mee chun mae mun ja nuk suk piang nai
I just want to have you, you still have me, no matter how stressful it’ll get
ขอจงมั่นใจ ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ
Kor jong mun jai wah chun ja yoo kiang kahng tur
Please be certain that I’ll be beside you

หากเธอทุกข์ใจ แม้จะเป็นอะไรก็ตาม
Hahk tur took jai mae ja bpen arai gor dtaung
If you’re suffering, no matter what’s wrong
โปรดจงเชื่อใจ ว่าฉันยังคอยห่วงใยแต่เธอ
Bproht jong cheua jai wah chun yungkoy huang yai dtae tur
Please believe me that I’m still worried only about you

(*,**,**)

Title: ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
Artist: Blackhead
Album: Handmade
Year: 2003

จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา จะกี่ครั้งที่เธอจะจากไป ฉันทนรับไหว
Ja gee krung tee tur dern lgup mah ja gee krung tee tur ja jahk bpai chun ton rup wai
However many times you come back, however many times you leave, I can put up with it
และอีกครั้งที่เธอไม่พูดจา เธอกลับทำเฉยชาหมางเมินใส่ ยังพอรับได้
Lae eek krung tee tur mai poot jah tur glup tum choey chah mahng mern sai yung por rup dai
And again, when you don’t speak and you end up acting indifferent and irritated, it’s still enough for me to accept

(*) แต่กี่พันครั้งที่ต้องทน มันเจ็บปวดจนน้ำตาเอ่อ
Dtae gee pun krung tee dtaung ton mun jep bpuat jon num dtah ur
But the thousands of times that I must put up with it, it hurts to the point of tears
กับสิ่งที่ฉันทำเพื่อเธอ ก็ไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหน
Gup sing tee chun tum peua tur gor mai roo ja ton dai nahn kae nai
With the things that I do for you, I don’t know how long I can endure it

(**) ฉันเพียงแค่เจ็บจนทนไม่ไหว หัวใจฉันถูกคนทำร้าย
Chun piang kae jep jon ton mai wai hua jai chun took kon tum rai
I’m just hurting until I can’t take it, my heart has been hurt by someone
เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย ไม่เคยบอกใครทั้งนั้น
Jep chum ja bpen ja dtai mai koey bauk krai tung nun
It hurts to live or die, I never tell anyone
ฉันเพียงไม่อยากให้ใครได้รับรู้ ความเจ็บช้ำทุกข์ทรมาน
Chun piang mai yahk hai krai dai rup roo kwahm jep chum took toramahn
I just don’t want to let anyone know about my torturous, suffering pain
ฉันหนีความจริงมานานด้วยการปิดบัง (ด้วยคำว่าไม่เป็นไร)
Chun nee kwahm jing mah nahn duay gahn bpit bung (duay kum wah mai bpen rai)
I’ve been running from the truth for so long with secrecy (with the words “it’s okay”)

คำว่ารักที่เธอเคยบอกกัน ฉันไม่คิดว่าเธอหมายถึงมัน รักกันบ้างไหม
Kum wah ruk tee tur koey bauk gun chun mai kit wah tur mai teung nun ruk gun bahng mai
I never thought you meant the loving words you used to tell me, do you love me?
ถ้าไม่รักไม่ควรจะเอ่ยมา บอกแค่เพียงคำลาแล้วเดินไป ยังพอรับได้
Tah mai ruk mai kuan ja oey mah bauk kae piang kum lah laeo dern bpai yung por rup dai
If you don’t love me, you shouldn’t say you do, just tell me good-bye and leave, it’s still enough for me to accept

(*,**)

ที่ฉันต้องทนต้องยอมเธออยู่เสมอ ก็เพราะฉันรักเธอ
Tee chun dtaung ton dtaung yaum tur yoo samur gor pror chun ruk tur
I must always put up with you and give in to you because I love you
อย่างที่ไม่เคยให้กับใคร อยากให้เธอเข้าใจสักครั้ง
Yahng tee mai koey hai gup krai yahk hai tur kao jai suk krung
Like I’ve never been with anyone else before, I want you to understand this for once

(*,**,**)

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
ทำนอง : BLACKHEAD
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล

Title: ใจฉันอยู่กับเธอ / Jai Chun Yoo Gup Tur (My Heart is With You)
Artist: Blackhead
Album: Basic
Year: 2000

ผ่านไปแล้ว ทุกอย่างมันจบลงแล้ว และตัวฉันเองต้องไป
Pahn bpai laeo took yahng mun jop long laeo lae dtua chun eng dtaung bpai
It has passed, everything is over, and I must go
ฉันเสียใจ ฉันร้องไห้ ทุกคราวที่คิดขึ้นมา
Chun sia jai chun raung hai took krao tee kit keun mah
I’m sad and I cry every time I think of it

เหตุการณ์นั้น ระหว่างเรื่องเธอและฉัน จะจำไว้นานเท่านาน
Het gahn nun rawahng reaung tur lae chun ja jum wai nahn tao nahn
I’ll remember those events between you and I for as long as possible
ภาพแห่งความสุข ที่พ้นผ่าน จะไม่มีวันเลือนลบไป
Pahp haeng kwahm sook tee pon pahn ja mai mee wun leuan lop bpai
The image of happiness that passed by will never fade away

(*) ไม่ว่าเธอนั้นมีใคร แม้จะอย่างไร เพียงอยากบอกให้รู้ว่า
Mai wah tur nun mee krai mae ja yahng rai piang yahk bauk hai roo wah
No matter who you have, no matter what, I only want to tell you that

(**) ใจฉันอยู่กับเธอ แม้จะห่างกันแสนไกลเพียงไหน
Jai chun yoo gup tur mae ja hahng gun saen glai piang nai
My heart is with you, no matter how far apart we are
ใจฉันอยู่กับเธอ หมดเลยทั้งหัวใจ และรักตลอดไป
Jai chun yoo gup tur mot loey tung hua jai lae ruk dtalaut bpai
My heart is with you in its entirety, and it’ll love you forever

เธอคงรู้ กับสิ่งที่ผ่านมานั้น และตัวฉันเองเข้าใจ
Tur kong roo gup sing tee pahn mah nun lae dtua chun eng kao jai
You’re probably aware of the things that have happened, and I understand
ต่างก็เห็นอยู่ แต่เก็บอยู่ข้างใน ไม่จำเป็นต้องอธิบาย
Dtahng gor hen yoo dtae gep yoo kahng nai mai jum bpen dtaung attibai
We both see, but keep it inside, there’s no need to explain

(*,**)

ผ่านไปแล้ว ทุกอย่างมันจบลงแล้ว และตัวฉันเองต้องไป
Pahn bpai laeo took yahng mun jop long laeo lae dtua chun eng dtaung bpai
It has passed, everything is over, and I must go
เธอจะมีเขา หรือจะมีเหตุผลใด ฉันไม่ใส่ใจ เพียงอยากบอกให้รู้ว่า
Tur ja mee kao reu ja mee het pon dai chun mai sai jai piang yahk bauk hai roo wah
Whether it’s because you have him, or whatever your reason, I don’t care, I only want to tell you that

(**,**)

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
ทำนอง : อานนท์ สายแสงจันทร์
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล

Title: ฉันอยู่ตรงนี้ / Chun Yoo Dtrong Nee (I’m Right Here)
Artist: Blackhead
Album: Handmade
Year: 2003

ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการ ถ้าเผื่อทางนั้นทำเธอหมองหม่น
Chun yoo dtrong nee tah tur dtaung gahn tah peua tahng nun tum tur maung mon
I’m still here if you need me, if the road you’re on is gloomy
เห็นเธอเสียความรู้สึก ฉันที่รักเธอกว่าทุกคนก็เสียใจ
Hen tur sia kwahm roo seuk chun tee ruk tur gwah took kon gor sia jai
Seeing you waste your emotions, I who loves you more than anyone else also feels sad

(*) หากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไป บอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยซับน้ำตา
Hahk kum wah ruk mun rai gup tur mahk bpai bauk mah dai mai hai chun chuay sup num dtah
If love is too cruel to you, please tell me, let me help dry your tears
ส่งใจช้ำๆของเธอมา ฉันจะรักษามันด้วยรักจริง (ด้วยหัวใจที่เหมือนเดิม)
Song jai chum chum kaung tur mah chun ja ruk sah mund uay ruk jing (duay hua jai tee meuan derm)
Send me your broken heart, I’ll take care of it with true love (with my heart that’s the same)

ไม่ได้เคยคิดจะแทนที่ใคร แต่ถ้าคนไหนทำเธอทุกข์ทน
Mai dai koey kit ja taen tee krai dtae tah kon nai tum tur took ton
I’ve never imagined taking anyone’s place, but if anyone makes you suffer
ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์ ฉันก็รักเธออยู่ทั้งคนหมดทั้งใจ
Chun kon nee gor mee sit chun gor ruk tur yoo tung kon mot tung jai
I have the right, I’ll love you with all of my heart

(*,*,*)

ถ้าเธอมีน้ำตา ถ้าเธอต้องช้ำใจ ฉันอยู่ตรงนี้
Tah tur mee num dtah tah tur dtaung chum jai chun yoo dtrong nee
If you’re crying, if your heart is broken, I’m right here

   
คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : อานนท์ สายแสงจันทร์
เรียบเรียง : อานนท์ สายแสงจันทร์

Title: เปลวไฟ / Bpleo Fai (Flame)
Artist: Blackhead
Album: [Single]
Year: 2016

รัก ความรักของเธอเหมือนไฟที่มันร้อน
Ruk kwahm ruk kaung tur meuan fai tee mun raun
Love, your love is like a hot fire
ความรักของเธอเหมือนเกมที่ซ่อนอะไร
Kwahm ruk kaung tur meuan game tee saun arai
Your love is like a hiding game
ให้เข้าไป ค้นใจเธอให้เจอ
Hai kao bpai kon jai tur hai jur
Making you go and search for your heart

ฉัน ที่สุดก็หลงและเดินเข้าไปอยู่ในนั้น
Chun tee soot gor long lae dern kao bpai yoo nai nun
I got lost and walked in
ในเกมที่ใจอาจกลายเป็นเถ้าถ่าน
Nai game tee jai aht glai bpen tao tahn
Into a game where the heart might become ashes
แต่ว่าทำเพราะมันรักเธอ
Dtae wah tum pror mun ruk tur
But I did it because I love you

(*) เดิมพัน ด้วยหัวใจ ด้วยชีวิต เล่นกับไฟ
Derm pun duay hua jai duay cheewit len gup fai
I take the risk with my heart, with my life, playing with fire

(**) แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจต้องตาย
Mae wah soot tai chun aht dtaung dtai
Even though I might die in the end
ตายอยู่ในนั้น ข้างในเปลวไฟ
Dtai yoo nai nun kahng nai bpleo fai
Die inside there, in the flames
แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจไม่เหลือใคร
Mae wah soot tai chun aht mai leua krai
Even though I might not have anyone left in the end
แต่ชีวิต ยังได้ใช้ ในเกมของเธอ
Dtae cheewit yung dai chai nai game kaung tur
My life can still be used in your game

รู้ ความร้อนของไฟในเกมแห่งความรัก
Roo kwahm raun kaung fai nai game haeng kwahm ruk
I know the heat of the fire in the game of love
มันอันตรายแต่ใจยังคิดอยาก
Mun undtarai dtae jai yung kit yahk
It’s dangerous, but my heart still thinks it wants
อยากเข้าไป ในเกมของเธอ
Yahk kao bpai nai game kaung tur
Wants to go in, into your game

(*,**,**)
แต่ชีวิต ยังได้ใช้มันไปเพื่อรักเธอ
Dtae cheewit yung dai chai mun bpai peua ruk tur
But my life can still be used to love you

   
คำร้อง: ฟองเบียร์
ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง: อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล

Title: ยอมรับ / Yaup Rup (Admit)
Artist: Blackhead
Album: Basic
Year: 2000

เรื่องระหว่างเรานั้น ใครก็มองว่าฉันผิด ที่เป็นคนคิดบอกลาให้เธอเสียใจ
Reuang rawahng rao nun krai gor maung wah chun pit tee bpen kon kit bauk lah hai tur sia jai
In the issue between us, everyone sees me as being wrong for being the one to think about saying good-bye and making you sad
เขาคงไม่อาจรู้ ว่าเราเข้ากันไม่ได้ ที่อยู่กันไปเพราะคำว่ารักและเป็นคนดี
Kao kong mai aht roo wah rao kao gun mai dai tee yoo gun bpai pror kum wah ruk lae bpen kon dee
They probably don’t know that we don’t get along, that we stayed together because of love and because we were good people

(*) แต่เธอคงรู้ถึงความรู้สึก อึดอัดใจที่เรานั้นมีตลอดมา
Dtae tur kong roo teung kwahm roo seuk eut ut jai tee rao nun mee dtalaut mah
But you probably know about the frustrated feelings that we’ve always had
เพียงแค่ฉันเป็นคนบอกลาก่อนเธอเท่านี้
Piang kae chun bpen kon bauk lah gaun tur tao nun
I was just the one who said good-bye before you, that’s all

(**) ฉันยอมรับผิด ทุกคำกล่าวหา ที่ฉันนั้นทิ้งเธอไป ขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไป
Chun yaum rup pit took kum glao hah tee chun nun ting tur bpai kor toht tee chun bplian jai jahk tur
I plead guilty to every charge that I left you, I’m sorry for changing my mind about you
ฉันยอมรับผิด ไม่มีข้อแม้ ถึงฉันจะต้องเสียใจ แต่ไม่อาจจะทนอย่างนี้อีกต่อไป
Chun yaum rup pit mai mee kor mae teung chun ja dtaung sia jai dtae mai aht ja ton yahng nee eek dtor bpai
I admit my mistake, there’s no stipulations, even though I’ll be sad, I won’t continue to endure like this any longer

ฉันเองก็พอรู้ ที่เคยให้คำสัญญา จะอยู่ด้วยกันตราบฟ้าและดินมลาย
Chun eng gor por roo tee koey hai kum sunyah ja yoo duay gun dtrahp fah lae din malai
I know that I once promised you that we’d stay together until the sky and the earth were destroyed
แล้วมาจนวันนี้ ฉันเองเพิ่งรู้ว่าทำไม่ได้ ที่อยู่กันไปเพราะคำว่ารักและเป็นคนดี
Laeo mah jon wun nee chun eng perng roo wah tum mai dai tee yoo gun bpai pror kum wah ruk lae bpen kon dee
But today, I’ve just realized that I can’t do it, we’ve stayed together because of the word “love” and because we’re good people

(*,**)

เมื่อเธอก็เป็นเธอ และฉันก็เป็นฉัน เมื่อเราไม่เข้ากัน จะอยู่กันไปเพื่ออะไร
Meua tur gor bpen tur lae chun gor bpen chun meua rao mai kao gun ja yoo gun bpai peua arai
When you are you and I am me, when we don’t get along, what are we staying together for?

(**,**)

ยอมรับไว้คนเดียว
Yaum rup wai kon diao
I accept it alone

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
ทำนอง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล

Title: อย่างน้อย / Yahng Noy (At Least)
Artist: Blackhead
Album: White Line
Year: 2013

แค่เพียง เคยมีเธออยู่ตรงนี้
Kae piang koey mee tur yoo dtrong nee
I only used to have you here
แค่เพียง เคยมีคนที่ร่วมฝัน
Kae piang koey mee kon tee ruam fun
I only used to have someone who shared my dreams
แค่เพียง ได้คิดถึงเรื่องเมื่อวาน
Kae piang dai kit teung reuang meua wahn
I only miss the matters of yesterday
ฉันก็เป็น สุขใจ
Chun gor bpen sook jai
I’m happy

แค่เรา ไม่ได้เป็นอย่างในฝัน
Kae rao mai dai bpen yahng nai fun
We just weren’t like our dreams
แค่เรา ไม่ได้เดินไปด้วยกัน
Kae rao mai dai dern bpai duay gun
We just weren’t travelling the same path
แค่เรา ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อวาน
Kae rao mai dai bpen meuan meua wahn
We just aren’t like yesterday
แต่ไม่เป็นไร จริง ๆ
Dtae mai bpen rai jing jing
But it’s really okay

(*) อย่างน้อย ได้เคย รักเธอ
Yahng noy dai koey ruk tur
At least I could once love you
แค่เพียง เท่านี้ก็ดีแค่ไหน
Kae piang tao nee gor mee kae nai
Just this is quite nice
อย่างน้อยได้เคย รักเธอ สุดหัวใจ
Yahng noy dai koey ruk tur soot hua jai
At least I could love you with all of my heart
อย่างน้อยฉันก็สุขใจ เมื่อคิดถึงเธอเมื่อไร ก็ตาม
Yahng noy chun gor sook jai meua kit teung tur meua rai gor dtahm
At least I’m happy whenever I think of you, that’s fine

แค่มี วันดี ๆ ให้คิดถึง
Kae mee wun dee dee hai kit teung
Just having the good days to think about
แค่มี คนดี ๆ ให้เคยรัก
Kae mee kon dee dee hai koey ruk
Just having the sweetheart whom I once loved
แค่มี ความรักให้ฉันรู้จัก
Kae mee kwahm ruk hai chun roo juk
Just having the love that I got to know
เท่านั้นก็ดี เกินพอ
Tao nun gor dee gern por
Just that is good enough

(*,*)

อย่างน้อยฉันก็สุขใจ เมื่อคิดถึงเธอเมื่อไร ก็ตาม
Yahng noy chun gor sook jai meua kit teung tur meua rai gor dtahm
At least I’m happy whenever I think of you, that’s fine

   
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง Banana Boat

Title: อยู่ไป-ไม่มีเธอ / Yoo Bpai Mai Mee Tur (Living Without You)
Artist: Blackhead
Album: Pure
Year: 1999

หมดแล้ว หมดสิ้นหนทาง จะดึงรั้งเธออีกต่อไป
Mot laeo mot sing hon tahng ja deung rung tur eek dtor bpai
That’s it, I’m out of ways to hold you back
จบแล้วไม่มีเธอนับจากนี้
Jop laeo mai mee tur nup jahk nee
It’s over, I don’t have you from now on
ขาดคนรักคนเอาใจ ขาดคนที่เคยหวังดี
Kaht kon ruk kon ao jai kaht kon tee koey wung dee
I’m without a person to love, without a person to please, without the person whom I once hoped well for
จะทำเช่นไร ถ้าต่อไปนี้ไม่มีเธอ
Ja tum chen rai tah dtor bpai nee mai mee tur
What will I do if I don’t have you anymore?

และคนอย่างฉัน
Lae kon yahng chun
And a guy like me
จะอยู่อย่างไรต้องสูญเสียเธอไปไร้เธอคู่
Ja yoo yahng rai dtaung soon sia tur bpai rai tur koo
How will I live having lost you, being without you?
ฉันไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
Chun mai roo ja yoo peua krai
I don’t know who I’ll live for
และคนอย่างฉัน
Lae kon yahng chun
And someone like me
ต้องเจ็บกับความช้ำนี้ไปนานซักเท่าไร
Dtaung jep gup kwahm chum nee bpai nahn suk tao rai
How long must I hurt?
จะเจ็บเพียงใด จะปวดร้าวเพียงใด
Ja jep piang dai ja bpuat rao piang dai
However much it hurts, however much it aches
หากฉันไม่ต้องเสียใจ กับการเสียเธอในวันนี้
Hahk chun mai dtaung sia jai gup gahn sia tur nai wun nee
If I don’t have to be sad over losing you today
อย่างไรก็คงต้องมีสักครั้ง
Yahng rai gor kong dtaung mee suk krung
No matter what, there must be a chance

กับการต้องเสียเธอไป
Gup gahn dtaung sia tur bpai
With losing you
หากใครคนหนึ่งพลาดพลั้ง
Hahk krai kon neung plaht plung
If someone messed up
หมดสิ้นหนทาง ต้องอยู่ลำพังไม่มีใคร
Mot sin hon tahng dtaung yoo lumpung mai mee krai
I’d be out of ways and must live alone without anyone

(*) แต่คนอย่างฉัน ต้องอยุ่ต่อไป
Dtae kon yahng chun dtaung yoo dtor bpai
But I must live on
แม้เสียเธอไป ไร้เธอคู่
Mae sia tur bpai rai tur koo
Though I’ve lost you and am without you
แม้ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
Mae mai roo ja yoo peua krai
Though I don’t know who I’ll live for
และคนอย่างฉัน ต้องเจ็บกับความช้ำนี้
Lae kon yahng chund taung jep gup kwahm chum nee
And a guy like me must hurt with this pain
ไปนานซักเท่าไร จะเจ็บเพียงใด
Bpai nahn suk tao rai ja jep piang dai
For how long? How much will it hurt?
(จะอยู่ไปโดยไม่มีเธอ)
(Ja yoo bpai doy mai mee tur)
(I’ll live without you)

(*)

จะปวดร้าวแค่ไหน
Ja bpuat rao kae nai
How much will it hurt?

(*)

จะอยู่ต่อไปโดยลำพัง
Ja yoo dtor bpai doy lumpung
I’ll live on alone
จะเจ็บเพียงใด จะอยู่ไปโดยไม่มีเธอ
Ja jep piang dai ja yoo bpai doy mai mee tur
However much it will hurt, I’ll live without you

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์
ทำนอง : อภิสิทธิ์;อานนท์
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์

Title: เหตุผล / Hetpon (Reason)
Artist: Blackhead
Album: Handmade
Year: 2003

(*) แค่อยากให้รู้ไว้ ว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอ
Kae yahk hai roo wai wah chun mai koey ruk krai tao tur
I just want to let you know that I’ve never loved anyone as much as you
เก็บเอาไปนอนเพ้อ เพราะคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหม
Gep ao bpai naun pur pror kit teung tur kond iao roo mai
Do you know I keep you in and fantasize in my sleep because I miss only you?
แต่สิ่งที่ฉันคิด นั้นมันมีเหตุผลใช่งมงาย
Dtae sing tee chun kit nun mun mee het pon chai ngom ngai
But the things I feel are for a naive reason
จะมีอะไรตั้งมากมาย ที่ทำให้ฉัน(นั้นรักเธอ)
Ja mee arai dtung mahk mai tee tum hai chun (nun ruk tur)
There’s so many different things that have made me (love you)

เธอคงอาจแปลกใจ ว่าทำไมฉันจึงต้องรักเธอ
Tur kong aht bplaek jai wah tummai chun jeung dtaung ruk tur
You might be surprised as to why I love you
เธออาจจะเคยเจอ กับคำว่ารักไม่มีเหตุผล
Tur aht ja koey jur gup kum wah ruk mai mee het pon
You might have faced love with no reason before
ฉันก็เคยผ่านมา และจบด้วยช้ำและความหมองหม่น
Chun gor koey pahn mah lae jop duay chum lae kwahm maung mon
I’ve also experienced it and ended up with pain and sadness
นั่นคือเหตุผล ที่ทำให้ฉันนั้นเลือกเธอ
Nun keu het pon tee tum hai chun nun leuak tur
That’s the reason that made me choose you

(*)

คำที่บอกว่ารัก ฉันทบทวนทุกคำก่อนพูดไป
Kum tee bauk wah ruk chun top tuan took kum gaun poot bpai
I’ve reconsidered the words “I love you” before saying them
เธอรู้สึกบ้างไหม ว่าการบอกรักฉันมีความหมาย
Tur roo seuk bahng mai wah gahn bauk ruk chun mee kwahm mai
Do you feel like me telling you I love you has any meaning?
รักที่เอ่ยออกมา ขอให้เธอรับฟังอย่างมั่นใจ
Ruk tee oey auk mah kor hai tur rup fung yah mun jai
Please listen with confidence to the love that I speak
มันมีความหมาย กว่าการบอกรักที่เคยผ่านมา
Mun mee kwahm mai gwah gahn bauk ruk tee koey pahn mah
It means more than any other “I love you” of the past

(*)

รักเธอ
Ruk tur
I love you
แต่สิ่งที่ฉันคิด นั้นมันมีเหตุผลใช่งมงาย
Dtae sing tee chun kit nun mun mee het pon chai ngom ngai
But the things I feel are for a naive reason
จะมีอะไรตั้งมากมาย ที่ทำให้ฉันนั้นรักเธอ
Ja mee arai dtung mahk mai tee tum hai chun nun ruk tur
There’s so many different things that have made me love you

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
ทำนอง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล

Title: รักคือ / Ruk Keu (Love Is)
Artist: Blackhead
Album: Basic
Year: 2000

ทุ่มเทจิตใจไปทั้งหัวใจให้ใครซักคน แต่มันกลับเจอเพียงความสับสนข้างในหัวใจ
Toom tay jig jai bpai tung hua jai hai krai suk kond tae mun glup jur piang kwahm sup son kahng nai hua jai
I devoted my mind and my entire heard to someone, but all I ended up finding was just confusion in my heart
อยากเจอกับตัวเองรักที่จริงนั้นเป็นเช่นไร มันมีความหมายเพียงใด อยากจะรู้
Yahk jur gup dtua eng ruk tee jing nun bepn chen rai mun mee kwahm mai piang dai yahk ja roo
I want to find out for myself how true love is, I want to know how meaningful it is

แต่แล้วก็เจอเธอรักจริงๆที่ใจต้องการ ก็เพราะว่ามันคือความอ่อนหวานที่มีข้างใน
Dtae laeo gor jur tur ruk jing jing tee jai dtaung gahn gor pror wah mun keu kwahm aun wahn tee mee kahng nai
But then I met you and the true love that my heart needed, because it’s the sweetness that you have inside
แต่มองอีกทางนึงรักนั้นเป็นเหมือนไฟเผาใจ บางทีก็ทุกข์ระทม ข่มและขื่น
Dtae maung eek tahng neung ruk nun bpen meuan fai pao jai bahng tee gor took ra tum kom lae keun
But looking at it from another angle, that love is like a fire, burning my heart, sometimes I suffer and am bitter
หวานและสุกเหนือคำบรรยาย มันทำให้รู้สึกเจ็บ และแสนอบอุ่น นี่แหล่ะรัก
Wahn lae sook neuay kum bunyai mun tum hai roo seuk jep lae saen op oon nee lae ruk
Sweetness and happiness beyond explanation that makes me feel pain and warmth, this is love

(*) แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจ และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใย
Dtae gaun nun chun kit wah ruk keu kwahm kao jai lae dtaun nee chun roo wah ruk keu kwahm huang yai
But before, I thought love was understanding, now I know love is concern
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ ที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกข์ความช้ำและรัก
Dtae jahk nee chun kit wah ruk keu kwahm sia jai tee ja dtaung pachen gup ruk tee mee dtae took kwahm chum lae ruk
But from now on, I think love is sadness that must be braved with love that has only suffering, pain, and love
ที่โดนแยกทาง
Tee dohn yaek tahng
That is split up

มันไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า ถ้าอยากจะรู้ความรู้สึก ต้องเผชิญกับตัวเอง
Mun mai mee sing dai tiam tao tah yahk ja roo kwahm roo seuk dtaung pachern gup dtua eng
There’s nothing to compare it to, if you want to know the feelings, you must brave them yourself

แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจ และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใยต่อกัน
Dtae gaun nun chun kit wah ruk keu kwahm kao jai lae dtaun nee chun roo wah ruk keu kwahm huang yai
But before, I thought love was understanding, now I know love is concern
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ ที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกข์ความช้ำเท่านั้น
Dtae jahk nee chun kit wah ruk keu kwahm si ajai tee ja dtaung pachern gup ruk tee mee dtae took kwahm chum tao nun
But from now on, I think love is sadness that must be braved with love that has only suffering and pain

(*)

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล, โตภูมิ
ทำนอง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล