Black Vanilla

All posts tagged Black Vanilla

Title: ปิดปาก / Bpit Bpahk (Silencing)
Artist: Black Vanilla
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่อยากรู้ ไม่อยากฟัง กับเหตุผลมากมายที่เธอบอกไว้
Mai yahk roo mai yahk fung gup het pon mahk mai tee tur bauk wai
I don’t want to know, don’t want to hear the many reasons you’re telling me
อาจจะจริง เธอหมดใจ เมื่อในตาคู่นั้นไม่มีอีกเลยเธอคนเดิม
Aht ja jing tur mot jai meua nai dtah koo nun mai mee eek loey tur kon derm
It might be true that you don’t love me anymore, when in those eyes, there’s no longer the same person

(*) อาจเป็นเพราะเรารักกันไม่เท่าเดิม
Aht bpen pror rao ruk gun mai tao derm
It might be because we don’t love each other equally
อาจเป็นเพราะใครต้องการมันมากเกิน
Aht bpen pror krai dtaung gahn mun mahk gern
It might be because someone wants it too much
แต่อยากให้รู้ฉันพอและหยุดแล้ว ที่เธอเพียงคนเดียว
Dtae yahk hai roo chun por ja yoot laeo tee tur piang kon diao
But I want you to know that I’ve had enough and have stopped at you alone

(**) ไม่อยากจะหายใจหากพรุ่งนี้ฉันจะไม่มีเธอ อย่าไปเลยได้ไหม
Mai yahk ja hai jai hahk proong nee chun ja mai mee tur yah bpai loey dai mai
I don’t want to breathe if tomorrow I won’t have you, please don’t go
ชีวิตและหัวใจ มันคงสลายถ้าเธอจากไป ฉันขอหยุดมันได้ไหม
Cheewit lae hua jai mun kong salai tah tur jahk bpai chun kor yoot mun dai mai
My life and heart will be destroyed if you leave, I’m asking you to please stop it
ให้เราปรับความเข้าใจ ส่วนคำร่ำลาว่าจะไปฉันขอ ปิดปากเธอเอาไว้
Hai rao bprup kwahm kao jai suan kum rumlah wah ja bpai chun kor bpit bpahk tur ao wai
Let us reach an understanding, as for your good-bye, I ask you to silence yourself

โปรดเถอะนะ หยุดได้ไหม หยุดเอาไว้เลยข้อความคำสุดท้าย
Bproht tur na yoot dai mai yoot ao wai loey kor kwahm kum soot tai
Please, please stop, stop your final message
จะไม่ยอม จะกอดไว้ เอามือฉันขวางทางคำบอกลาที่เธอจะไป
Ja mai yaum ja gaut wai ao meu chun kwahng tahng kum bauk lah tee tur ja bpai
I’ll refuse, I’ll hug you, I’ll use my hand to block your good-bye

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง-เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ

  
I guess Black Vanilla still haven’t been able to find a new drummer and are continuing on as a three-man group in the mean time. Regardless, I’m happy to see them back in action, even if this is another clingy don’t-leave-me song. But I don’t know, I kind of like the desperate picture the second verse started painting, with the lyrics like “I’ll use my hand to block your good-bye,” that moves it away from just plugging your fingers in your ears and saying “I’m won’t listen to you!” or crying and begging “please don’t go!” and turns into something more physical, like “I’m going to cover your mouth and literally stop you from saying good-bye.” I hope the music video conveys something that shows the guy going crazy trying to hold the girl back, like gagging her or tying her up. (I like psychotic drama, what can I say)

Title: ไม่มีเหตุผล ถ้าคนจะมีใจ / Mai Mee Het Pon Tah Kon Ja Mee Jai (There’s No Reason If Someone Has a Heart)
Artist: Black Vanilla
Album: Break Out
Year: 2012

เบื่ออะไรนะ ขาดอะไรนะ
Beua arai na kaht arai na
What are you sick of? What are you missing?
เหมือนๆ เหงาใจ
Meuan meuan ngao jai
It’s like you’re lonely
อยากจะมีใครมาจับมือกันอยู่เคียงข้างไป
Yahk ja mee krai mah jup meu gun yoo kiang kahng bpai
You want to have someone hold your hand and be beside you
ได้แต่รอคอยคนนี้มานาน
Dai dtae ror koy kon nee mah nahn
You can only wait for this person for a long time

อาจจะดีร้ายอาจต้องวุ่นวาย
Aht ja dee rai aht dtaung woon wai
It might be good or bad, it might be stressful
ไม่รู้เลย ไม่เข้าใจ
Mai roo loey mai kao jai
I don’t know, I don’t understand
แต่พอเธอมาจบแค่จ้องตาสะท้านไปทั่วทั้งใจ
Dtae por tur mah jop kae jaung dta satahn bpai tua tua jai
But as soon as you stopped and just looked in my eyes, my whole heart started to pound
สุขใจจังอย่างกับฝันเป็นจริง
Sook jai jung yahng gup fun bpen jing
I’m so happy, it’s like a dream come true

(*) ไม่มีเหตุผลถ้าคนจะมีใจให้
Mai mee het pon tah kon ja mee jai hai
There’s no reason if a person has feelings for someone else
รู้สึกหวั่นไหวรู้แค่ข้างในมีแต่เธอ
Roo seuk wun wai roo kae kahng nai mee dtae tur
I feel nervous, I just now that inside, I have only you
แค่อยากอยู่ด้วยทุกๆ นาที แค่อยากเจอ
Kae yahk yoo duay took took nahtee kae yahk jur
I just want to be with you at every moment, I just want to see you
รู้แค่เธอเป็นรักมาดูแลเติมหัวใจ
Roo kae tur bpen ruk mah doo lae dterm hua jai
I just know that you’re my love, come look after and fill my heart

เป็นดังลมฝนดับความสับสน
Bpen dung lom fon dup kwahm sup son
It’s like a rain storm that has extinguished my confusion
ให้เริ่มเย็น ให้ชื่นใจ
Hai rerm yen hai cheun jai
Cooling things off, making me happy
คนที่อยากมีใจก็รู้ดีว่าคนนี้ต้องใช่เธอ
Kon tee yahk mee jai gor roo dee wah kon nee dtaung chai tur
The person who wants to have a heart knows full well that this person must be you
สุขใจจังอย่างกับฝันเป็นจริง
Sook jai jung yahng gup fun bpen jing
I’m so happy, it’s like a dream come true

(*,*,*)
รู้แค่เธอเป็นรักมาดูแล เป็นรักมาดูแลเติมหัวใจ
Roo kae tur bpen ruk mah doo lae bpen ruk mah doo lae dterm hua jai
I just know that you’re my love, come look after me, you’re my love, come look after and fill my heart

Title: ความเหงาทำได้ทุกอย่าง / Kwahm Ngao Tum Dai Took Yahng (Loneliness Can Do Everything)
Artist: Black Vanilla
Album: Break Out
Year: 2012

ไม่เป็นไร อย่ามีน้ำตา
Mai bpen rai yah mee num dtah
It’s okay, don’t cry
แค่ลมหนาว ที่พาให้เรามาผูกพัน
Kae lom nao tee pah hai rao mah pook pun
It was just the cold wind passing by that connected us
หมดเวลา ก็เดินมาทิ้งกัน
Mot welah gor dern mah ting gun
Times up, we walk away from each other
วันนี้ ให้เธอไปตามทางของเธอ
Wun nee hai tur bpai dtahm tahng kaung tur
Today, I want you to follow your path

(*) ไม่รักไม่ผิดหรอกนะ บอกเลยว่าฉันเข้าใจ
Mai ruk mai pit rauk na bauk loey wah chun kao jai
If you don’t love me, it’s not wrong, I’m telling you that I understand
คนใจร้าย ยังไงก็ไม่ใช่เธอ
Kon jai rai yung ngai gor mai chai tur
No matter what, you’re not a cruel person
ต้นเหตุเรื่องทั้งหมดนี้ ต่างก็รู้ดี
Dton het reuang tung mot nee dtahng gor roo dee
There’s a reason for all of this, we both know full well

(**) ความเหงา มันทำได้ทุกอย่าง
Kwahm ngao mun tum dai took yahng
Loneliness can do everything
ผลักเธอให้หลงทาง มาลึกซึ้งทั้งที่ไม่ได้รัก
Pluk tur hai long tahng mah leuk seung tung tee mai dai ruk
It led you astray, touching you even though you didn’t love me
วันนี้ เข้าใจแล้วทุกอย่าง ยินดีจะอ้างว้าง
Wun nee kao jai laeo took yahng yin dee ja ahng wahng
Today I understand everything, I’m happy to be alone
กับฉันแค่เหงาใจ กับเขา หมดทั้งใจคือความรัก
Gup chun kae ngao jai gup kao mot tung jai keu kwahm ruk
With me, you’re just lonely, with him, your whole heart is love

ก่อนจะลา ก็อยากให้เธอโชคดี
Gaun ja lah gor yahk hai tur chohk dee
Before you say good-bye, I want to wish you good luck
เข้าใจแล้วซะที ว่ารักคืออะไร
Kao jai laeo sa tee wah ruk keu arai
I finally understand what love is
ที่ระบาย กับที่ของหัวใจ
Tee rabai gup tee kaung hua jai
That it’s released with the things of the heart
สุดท้ายลงเอยยังไง ใครก็รู้
Soot tai long oey yung ngai krai gor roo
Who knew how things would end up?

(*,**)

รู้ ว่าสุดท้าย แล้วเราก็คงต้องจากกัน
Roo wah soot tai laeo rao gor kong dtaung jahk gun
I know that in the end, we must break up
แต่ไม่รู้เมื่อไร จะลืมเธอจากใจฉัน
Dtae mai roo meua rai ja leum tur jahk jai chun
But I don’t know when I’ll forget you from my heart

(**)

มันเจ็บจนเข้าใจ ความเหงามันพ่ายแพ้ คำว่ารัก
Mun jep jon kao jai kwahm ngao mun pai pae kum wah ruk
It hurt until I understood; loneliness is defeated by love

Title: Say Love
Artist: Black Vanilla
Album: Black Vanilla
Year: 2009

ขออีก ซักชุดน่ะ อย่าเพิ่งหยุด กำลัง บิ๊วให้ได้ฟีล
Kor eek suk choot na yah perng yoot gumlung biew hai dai feel
I want it one more time, don’t just stop, again, let me feel
รู้นะ ว่าหลอก แต่ให้หลอก กล้าพูด ก็จะฟัง
Roo na wah lauk dtae hai lauk glah poot gor ja fung
I know you’re tricking me, but I want you to, if you’re brave enough to say it, I’ll listen

เดี่ยวขอหลับตาสักนิด ให้อินสักหน่อย
Diao kor lup dtah suk nit hai in suk noy
I’ll close my eyes a little and let it in a bit
อ๊ะอ๊ะอะ อ๊ะ อ่ะอ๊ะ อ่ะพูดต่อ
A a a a a a a poot dtor
Ah ah ah ah ah ah, keep talking
ขอเสียง อย่างหวาน อย่างซึ้ง ให้ยอมหมดทั้งใจ
Kor siang yahng wahng wahng seung hai yaum mot tung jai
I want your voice to be sweet and penetrating to make me give in with all my heart
ทีนี้ จะเอาอะไร ก็ให้บอก
Tee nee ja ao arai gor hai bauk
Right here, whatever you want, tell me

(*) พูด อีก บิ๊ว อีก ซ้ำ อีก เร็วได้ไหม เร็วได้ไหม
Poot eek biew eek sum eek rew dai mai rew dai mai
Say it again, again, repeat it again, could you hurry? Could you hurry?

(**) Say ๆๆๆๆๆๆ พูดว่ารัก มาเซะ จะยอม ตามใจ
Say say say say say poot wah ruk mah say ja yaum dtahm jai
Say say say say say, say you love me, say it and I’ll give in, whatever you want
Love ๆๆๆๆๆๆ เอาให้ซึ้ง คำเดียว เอาอะไร เอาไป
Love love love love love ao hai seung kum diao ao arai ao pai
Love love love love love, I want it deep, that one word, whatever you want, take it
Say ๆๆๆๆๆๆ แน่จริงเซ มาเซะ จะยอม ตามใจ
Say say say say say nae jing say mah say ja yaum dtahm jai
Say say say say say, seriously, say it and I’ll give in, whatever you want
Love ๆๆๆๆๆๆ เอาคำเดียว วนๆ ให้มันโดนกันไป
Love love love love love ao kum diao won won hai mun dohn gun pai
Love love love love love, I want that one word, let it circulate, let it hit me

โรคจิต คงงั้นมั๊ง อ่ะชอบฟัง บางคำ ของคนไม่จริง
Rohk jit kong ngun mung a chaup fung bahng kum kaung kon mai jing
Perhaps I’m insane, I like listening to certain words from an insincere person
กล้าพูด กล้าจัง ก็กล้าฟัง และกล้า ที่จะยอม
Glah poot glah jung gor glah fung lae glah tee ja yaum
If you’re brave enough to speak it, you’re brave indeed, but I’m brave enough to listen and brave enough to give in

ขอแค่หลับตาสักนิด ให้อินสักหน่อย
Diao kor lup dtah suk nit hai in suk noy
I’ll close my eyes a little and let it in a bit
อ๊ะอ๊ะอะ อ๊ะ อ่ะอ๊ะ อ่ะพูดต่อ
A a a a a a a poot dtor
Ah ah ah ah ah ah, keep talking
ขอเสียง อย่างหวาน อย่างซึ้ง ให้ยอมหมดทั้งใจ
Kor siang yahng wahng wahng seung hai yaum mot tung jai
I want your voice to be sweet and penetrating to make me give in with all my heart
คนโง่คนนี้ จะยอม อ่ะให้หลอก
Kon ngoh kon nee ja yaum a hai lauk
This idiot will give in and let you trick him

(*,**)

อยากให้ช่วย มาจีบๆ ชั้นที มาจีบๆ ชั้นที มาจีบๆ
Yahk hai chuay mah jeep mah jeep chun tee mah jeep mah jeep chun tee mah jeep mah jeep
I want you to please come flirt, come flirt with me, come flirt, come flirt with me, come flirt, come flirt
ชะเง้อรอนานแล้ว
Sa ngur ror nahn laeo
I’ve been waiting for so long
อาการ เจ้าชู้ๆ ไม่รู้ตัวๆๆๆๆ
Ahgahn jaochoo jaochoo mai roo dtua mai roo dtua mai roo dtua mai roo dtua
Symptoms of an oblivious oblivious oblivious oblivious playboy playboy

(**)

Title: คนคั่นเวลา / Kon Kun Welah (Wasting Time)
Artist: Black Vanilla
Album: [Single]
Year: 2012

ก็นึกไปเอง ว่าดี ก็คิดว่ามีค่าพอ
Gor neuk pai eng wah dee gor kit wah mee kah por
I considered myself good, I thought I was worth enough
ที่แท้แค่เธอใช้รอ ให้เค้า เดินกลับมา
Tee tae kae tur chai ror hai kao dern glup mah
In reality, you were just using me to wait for him to come back
กอดไว้ แค่ชั่วคราว รอนับ วันบอกลา
Gaud wai kae chua krao ror nup wun bauk lah
You embraced me just for the while you waited, counting the days till you say good-bye
อยู่อย่างคนกลัวๆ กล้าๆ มันไปอย่างนั้น
Yoo yahng kon glua glua glah glah mun pai yahng nun
I stayed like a brave scaredy-cat like that

ก็หลงว่าเธอ ให้ใจ ก็ฝันไปเองว่าจริง
Gor long wah tur hai jai gor fun pai eng wah jing
I was so infatuated with you giving me your heart, I dreamed it was reality
ที่แท้ก็เป็นแค่สิ่ง แก้เหงา ไปวันๆ
Tee tae gor pen kae sing gae ngao pai wun wun
In reality, I was just a thing to fix your loneliness as the days passed by
ได้ซึ้ง แค่ร่างกาย เท่านี้ ที่ผูกพัน
Dai seung kae rahng gai tao nee tee pook pun
I connected only with your body
ช่วงเวลา จะยาวหรือสั้น ก็แล้วแต่เธอ
Chuang welah ja yao reu sun gor laeo dtae tur
Will the time period be long or short? It’s up to you

(*) เป็นได้เพียงแค่คนทั่วไป ที่เธอไว้ใช้ เพื่อคั่นเวลา
Pen dai piang kae kon tua pai tee tur wai chai peua kun welah
I can only be an ordinary guy who you’ve used to waste some time
คำว่ารัก มันมีราคา แค่ความเหงาใจ
Kum wah ruk mun mee rahkah kae kwahm ngao jai
The price for love is only loneliness
หลอกตัวเอง ทั้งๆที่รู้ ว่าตอนจบเป็น แบบไหน
Lauk dtua eng tung tung tee roo wah dtaun job pen baep nai
I lied to myself, even though I knew how this would wend
แค่คั่นเวลา เค้ามา ฉันไป ถูกไหมเธอ
Kae kun welah kao mah chun pai took mai tur
You were just wasting time, when he comes, I go, isn’t that right?

ก็รู้เธอลืม ไม่ลง กับเค้าคงเป็นเรื่องใหญ่
Gor roo tur leum mai long gup kao kon gpen reuang yai
I know you haven’t forgotten him, it’s a big problem
ความหลัง มันคงฝังใจ ไม่ฝืน โชคชะตา
Kwahm lung mun kong fung jai mai feun chok chadtah
The past is imprinted in your heart, don’t resist fate
แค่นี้ ก็มากพอ กับฉัน แค่ผ่านมา
Kae nee gor mahk por gup chun kae pahn mah
Just this is more than enough for me, just passing by
จะต้องเจออะไรข้างหน้า ก็ตามแต่เธอ
Ja dtaung jur arai kahng nah gor dtahm dtae tur
Whatever I must face ahead, I’ll follow only you

(*,*,*)

Title: ไม่เคยหวังดี / Mai Koey Wung Dee (Never Good Intentions)
Artist: Black Vanilla
Album: R2G
Year: 2008

กี่ครั้งที่เธอพูดมาอยากมีแฟนสักคน
Gee krung tee tur pook mah yahk mee faen suk kon
How many times have you said you wanted a boyfriend?
เธอรู้ไหมว่ามีคน หลบสายตา
Tur roo mai wah mee kon lob sai dtah
Do you know you have someone avoiding your gaze?
ที่ไหวหวั่น ที่เขา ต้องกลั้นใจ
Tee wai wun tee kao dtaung glun jai
Who’s so nervous that he’ll have to hold his breath

ตัวเรามันก็โตยังถูกเธอมองข้ามกัน
Dtua rao mun gor dtoh yung took tur maung kahm gun
We’ve grown up, yet you still overlook me
ยังต้องคอยช่วยแนะนำเธอเรื่องใคร
Yung dtaung koy chuay nae num tur reuang krai
I still have to keep helping you with advice about others
ก็ใช่สิ ฉันมันเพื่อนเธอ
Gor chai si chun mun peuan tur
But it’s true, I’m your friend

(*) ปากฉันพูดว่าขอให้พบคน ที่ดี
Pahk chun poot wah kor hai pob kon tee dee
My mouth says it wants you to meet someone special
แต่ใจ ข้างในไม่ใช่เลย
Dtae jai kahng nai mai chai loey
But inside my heart doesn’t
ที่คิดกับเธอฉันไม่เคยหวังดี
Tee kit gup tur chun mai koey wung dee
Its thoughts about you have never had good intentions

(**) อยากให้เธอได้คน ไม่เทคแคร์ ดูแลเธอไม่ดี
Yahk hai tur dai kon mai take care doo lae tur mai dee
I want you to get someone who doesn’t take care of you and treats you poorly
ให้ใครเค้าทิ้งเธอ ให้โสดอย่างนี้เรื่อยไป
Hai krai kao ting tur hai soht yahng nee reuay pai
I want them to leave you, and for you to be singly like this always
อยู่ให้ฉันแอบรักนานนาน
Yoo hai chun aep ruk nahn nahn
So I can secretly keep loving you

พยายามให้เธอได้เปลี่ยนมามองฉันใหม่
Payayahm hai tur dai plian mah maung chun mai
I’ve tried getting you to change your mind and look at me differently
เธอก็ยังไม่เข้าใจ ยังว่าขำ
Tur gor yung mai kao jai yung wah kum
You still don’t understand, I still laugh
ก็รู้หรอก ฉันไม่คู่ควร
Gor roo rauk chun mai koo kuan
But I know I’m not suitable for you

(*,**,**)

Title: Touch
Artist: Black Vanilla
Album: [Single]
Year: 2011

ก็เธอกินเลอะ เลยเผลอเอามือเช็ดแก้มเธอ
Gor tur gin lur loey plur ao meu chet gaem tur
You’re a messy eater, so I carelessly use my hand to wipe your cheek
ก็รถมันเยอะ เลยเผลอจับมือช่วยเธอ เดินข้าม
Gor rot mun yur loey plur jup meu chuay tur dern kahm
There’s a lot of cars, so I unthinkingly take your hand to help you cross the street
ก็เห็นปวดหัว ก็เลยแตะนิดที่หน้าผาก
Gor hen puat hua gor loey dtae nit tee nah pahk
You seem to have a headache, so I gently touch your forehead
ก็กลัวหกล้ม ที่ฉันจับเอวเพราะเธอซุ่มซ่าม
Gor glua hok lom tee chun jup aew pror tur soom sahm
I’m afraid you’ll fall over, so I hold your waist because you’re clumsy

(*) เหมือนว่าฉันคิดอะไร อะไร แต่ที่จริงมันปลอดภัย ไม่ได้คิดเลย
Meuan wah chun kit arai arai dtae tee jing mun plaut pai mai dai kit loey
I know it seems like I have other thoughts, but really you’re safe, I don’t have any hidden motives

(**) ก็เพียงแค่ TOUCH แค่เท่านั้น แค่เท่านี้
Gor piang kae touch kae tao nun kae tao nee
It’s only a touch, just that, only that
ก็ TOUCH แค่เธอคนนี้ Come to me. It’s all right
Gor touch kae tur kon nee come to me it’s all right
I’ll touch only you, come to me, it’s all right
ไม่ได้เจ้าชู้ ให้เธอรู้แค่ห่วงใย หรือเธอว่าไง ถ้าชอบ ก็ช่วยมา TOUCH คืน
Mai dai jao choo hai tur roo kae huang yai reu tur wah ngai tah chaup gor chuay mah touch keun
I’m not a player, I just want you to know that I’m worried…Or what do you say? If you like me, then please touch me back!

ไม่ใช่ข้ออ้าง มาทำให้เธอต้องเสียดุล
Mai chai kor ahng mah tum hai tur dtaung sia doon
It’s not an excuse to come and throw you off balance
ไม่คิดมีลุ้น สักนิด ให้เธอนั้นมามีใจ
Mai kit mee loon suk nit hai tur nun mah mee jai
I don’t think I have even a little chance for you to have feelings for me
ถ้าดูให้ดี อันนี้ ที่จริงแค่เทคแคร์
Tah doo hai dee un nee tee jing kae take care
If you look closely, this is really just me taking care of you
แต่คงไม่แฟร์ ถ้าคิดว่าฉันนั้นอันตราย
Dtae kong mai fair tah kit wah chun nun undtarai
But it’s unfair if you think I’m dangerous

(*,**,**)

Title: จูบ / Joop (Kiss)
Artist: Black Vanilla
Album: Delicious
Year: 2007

เดี๋ยวก็ชอบคนนั้น เดี๋ยวก็ชมคนนี้
Diao gor chop kon nun diao gor chom kon nee
One minute you’ll like that person, then you’ll compliment this person
บอกว่าดีกว่าฉัน
Bork wa dee gwah chun
Saying that he’s better than me
เดี๋ยวก็มาบอกกัน ฉันนั้นดีกว่าใคร
Diao gor mah bork gun chun nun dee gwah krai
Then you will come say that I’m better than everyone
ใจน่ะมีแต่ฉัน เอ๊ะ!!ยังไง
Jai na mee dtae chun eh yung ngai
That your heart has only me, eh, what is this?

*ขืนเธอพูดไม่น่าฟัง
Keun tur poot mai nah fung
If you say something thats not plesant to hear
ขืนเธอยังกวนประสาทนะ
Keun tur yung guan brasaht nah
If you continue to mess with me

**(เดี๋ยวจะจูบ)เดี๋ยวต้องโดน เดี๋ยวจะจูบ
Diao ja joob, diao dtong dohn diao ja joob
(I’ll kiss you) Soon you’ll get it, soon I’ll kiss you
เดี๋ยวต้องโดน ขอทีเถอะ
Diao dtong dohn kor tee tur
Soon you’ll get it, give me just one time
เดี๋ยวต้องโดน รับรองเถอะ
Diao dtong dohn rup rong tur
Soon you’ll get it, I guarantee it
พูดไม่ระวังไม่ระวังจะโดนนะ
Poot mai rawang mai rawang ja dohn na
If you speak without being careful, without being careful, you’ll get it
แน่ ๆ เลย เดี๋ยวจะจูบ
Nae nae loey diao ja joob
Definitely you’ll get kissed
แน่ๆ เลย ขอทีเถอะ
Nae nae loey kor tee tur
Definitely, give me just one time
โดนแน่ ๆ เลย รับรองเธอ
Dohn nae nae loey rup rong tur
You’ll get it for sure, I guarantee you
พูดไม่ระวังไม่ระวังจะเจอจูบ
Poot mai rawang mai rawang ja jur joob
If you speak without being careful, without being careful, you’ll get a kiss

(*,**)

(เจอจูบ จะโดนจูบ เดี๋ยวจะจูบ)
(Jur joob ja dohn joob diao ja joob)
(you’ll get a kiss, you’ll get kissed, soon I’ll kiss you)

[**Credits to my fellow blogger Rukdara from http://darathai.duayjai.net for helping with this translation, since I’ve been busy with school and since it was difficult to word haha]

Title: นอกใจ / Nok Jai (Unfaithful)
Artist: Black Vanilla
Album: Delicious
Year: 2007

กี่ครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้
Gee krung tee chun dtong tum pben mai roo
How many times that I must pretend I don’t know
กี่ครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นาน
Gee krung tee chun fao doo yoo nahn
How many times that I watched for so long
กี่ครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตา ให้เชื่อใจ
Gee krung tee tur goh hok tung num dtah hai cheua jai
How many times that you lied through the tears that made me believe you

*ใส่อารมณ์เพื่อนให้สมจริง
Sai ahrom peuan hai som jing
You put on a realistic act
แต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่จริงไม่เลย
Dtae doo meuan took yahng mai jing mai loey
But it seems like everything isn’t true at all
ฉันเห็นเธอไปกับใครทุกครั้ง
Chun hen tur pbai gup krai took krung
I see you out with someone else every time
แต่ฉันก็ยังทำเป็นเฉย ไม่หึงเลย
Dtae chun gor yung tum pben choey mai hung loey
But I pretend to look the other way, not jealous

**ก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
Gor pror wah chun gor meuan tur
Because I’m like you
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
Lian baep tur meuan gun
I do the same things too
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
Tur mai ruk gun chun gor mai ruk tur
You don’t love me, I don’t love you
มาแบบไหนไปแบบนั้น
Mah baep nai pbai baep nun
Come this way, go that way
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ…
Tur nok jai chun gor nok jai
You’re unfaithful, I’m unfaithful
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
Gor tur mai nah mah tumbaep nee loey
But you shouldn’t do it this way
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
Chun mai dai yahk ja tum
I didn’t want to do it
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
Gor pror wah tur reum dton baep nee
But because you started it this way
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธอ
Lae chun gor loey dtong jop baep nee hai meuan gup tur
And I must end it this way like you

อีกครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้
Eek krung tee chun dtong tum pben mai roo
How many more times I must pretend I don’t know
อีกครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นาน
Eek krung tee chun fao doo yoo nahn
How many more times will I watch for so long
อีกครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตาให้เชื่อใจ
Eek krung tee tur goh hok tung num dtah hai chuea jai
How many more times will you lie with the tears that make me believe you

(*),(**)

Title: ลืมเธอไม่เก่ง / Leum Tur Mai Geng (Not Good At Forgetting You)
Artist: Black Vanilla
Album: Delicious
Year: 2007

รู้ว่ารักต้องจบ รู้ว่าเธอต้องไป
roo waa rak dtong jop roo waa ter dtong bpai
I know our love must end, I know that you must go
ติดอย่างเดียวไม่รู้ต้องลืมยังไง
dtit yaang dieow mai roo dtong leum yang ngai
But one thing I can’t get over with is I don’t know how to forget you
ค้นรูปวันเก่าๆ เอาไปทิ้งให้ไกล
kon roop wan gao-gao ao bpai ting hai glai
I’m looking for the pictures of the old days and throw them away
แต่ไม่เคยจะพ้น ลบเธอไม่ออก
dtae mai koie ja pon lop ter mai ok
But I’ll never succeed in removing you

(*)เธอเองก็คงลืมฉันแล้ว เมื่อเธอมีใครแทนฉันแล้ว
ter eng gor kong leum chan laew meua ter mee krai taen chan laew
You probably forgot me already when you got someone to replace me
แต่ดูฉันซิมันยังไม่เคยจะมีใคร
dtae doo chan si man yang mai koie ja mee krai
But look at me, I still have no one

(**)ผิดก็ตรงที่ฉันนั้นลืมไม่ค่อยเก่ง ให้ลืมเธอไม่เป็น
pit gor dtrong tee chan-nan leum mai koi geng hai leum ter mai bpen
It’s wrong that I’m not very good at forgetting, I don’t know how to forget you
จะตัดเธอ (นั้นให้ขาด ได้ยังไง)
ja dtat ter ( nan hai kaat daai yang ngai )
I’ll cut it off with you (How can I do that?)
อยากจะลืมให้เหมือนเธอทำช่างง่ายดาย แต่ฉันก็ทำไม่ไหว
yaak ja leum hai meuan ter tam chaang ngaai daai dtae chan gor tam mai wai
I want to forget you like you’ve already done so easily, but I can’t do it
ก็มันเพราะอะไร (คิดดูสิ) รักเธอไง (ใช่นะสิ)
gor man pror a-rai ( kit doo si ) rak ter ngai ( chai na si )
But it’s because (think about it) I love you (Definitely)
ไม่อาจจะลืมเธอ
mai aat ja leum ter
I might not forget you

ลบเบอร์เธอให้หมด จะไม่โทรไปอีก
lop ber ter hai mot ja mai toh bpai eek
I deleted your phone number, I won’t call you again
แต่เบอร์เดิมเหล่านั้น เผลอจำขึ้นใจ
dtae ber derm lao nan pler jam keun jai
But I still know the number by heart
คิดจะหนีจะเปลี่ยน ลองไปคบคนใหม่
kit ja nee ja bplian long bpai kop kon mai
I think I’ll run, I’ll change, try going out with someone new
แต่ก็ไปไม่ไหว ทิ้งเธอไม่หลุด
dtae gor bpai mai wai ting ter mai loot
But I can’t go, I can’t get away from you

(*, **, **)

น้าๆๆๆ…..ไม่อาจจะลืมเธอ น้าๆๆๆ….
naa-naa-naa-naa mai aat ja leum ter naa-naa-naa-naa
Na na na na…I might not forget you, na na na na…