Billy Ogan

All posts tagged Billy Ogan

Title: ฝังไว้ในผืนดิน / Fung Wai Nai Peun Din (Buried in the Land)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: บิลลี่ เข้ม / Billy Kem
Year: 1989

(*) วันและคืน ที่เวียนหมุนผ่าน
Wun lae keun tee wian moon pahn
The days and nights that cycle past
ผ่านชีวิต ที่ทนมานานเหลือเกิน
Pahn cheewit tee ton mah nahn leua gern
Living through a life that I’ve endured for so long
มันเกินจะทนแล้วใจ
Mun gern ja ton laeo jai
It’s too much for my heart to handle now

ทำอะไร ให้เธอทุกอย่าง
Tum arai hai tur took yahng
I did everything for you
วาดความหวัง
Waht kwahm wung
Created dreams
ด้วยความจริงจัง ยิ่งใหญ่
Duay kwahm jing jung ying yai
With great sincerity
ไม่เหลืออะไรให้เห็นกันเลย
Mai leua arai hai hen gun loey
There’s nothing left for us to see

มีสิ่งเดียว ก็คือช้ำใจ
Mee sing diao gor keu chum jai
The only thing I have is heartache
แบกเอาไว้ มากมายเกินไป
Baek ao wai mahk mai gern bpai
I’ve been shouldering too much of it
เหลือทน ไม่รู้จะโยนให้ใคร
Leua ton mai roo ja yohn hai krai
It’s unbearable, I don’t know who to give it to

(**) บนแผ่นดิน ที่มันกว้างใหญ่
Bon paen din tee mun gwahng yai
On this vast land
หากจะพอ ฝังความตรอมใจ
Hahk ja por fung kwahm dtaum jai
If it’s enough to bury the sadness
ที่มี ชีวิตคงดี กว่าที่เป็นมา
Tee mee cheewit kong dee gwah tee bpen mah
I have, life would be better than it has been

(***) เจ็บใจนักเพราะรักมากไป
Jep jai nuk pror ruk mahk bpai
My heart aches so much because I loved too much
ไม่เตรียมใจซะบ้าง
Mai dtriam jai sa bahng
I hadn’t prepared my heart at all
ไม่ระวัง ก็เพราะมัวแต่ ไว้ใจ
Mai rawung gor pror mua dtae wai jai
I wasn’t careful because I was so caught up in trusting you
เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป
Gep kwahm wung jing jung tee hai bpai
I’ve gathered the sincere hope that you gave me
ฝังลงในผืนดิน
Fung long nai peun din
And am burying it in the land
แล้วลืมมัน
Laeo leum mun
And will forget about it
ให้สิ้นไปจาก ใจเสียคงดี
Hai sin bpai jahk jai sia kong dee
It will be nice to get it out of my heart

(*,**,***)

   

คำร้อง : สีฟ้า;นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ชาย ขำเลิศกุล
เรียบเรียง : ชาย ขำเลิศกุล

Title: เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม / Ao Arai Mah Laek Gor Mai Yaum (Whatever Anyone Wants to Trade, I Refuse)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: เข้ม / Kem (Rich)
Year: 1989

ใครจะมีสตางค์ ก็มี ไป
Krai ja mee sadtahng gor mee bpai
Whoever has money has it
ใครจะไปเหยียบดาว ก็ตาม ใจ
Krai ja bpai yiap dao gor dtahm jai
Anyone who will walk on the stars is welcome to
ใครจะคอยแข่งกันไป ไหน
Krai ja koy kaeng gun bpai nai
Whoever’s competing with others to get somewhere
ปล่อยตามใจเขา
Bploy dtahm jai kao
Let them

ขอแต่มีแต่เธอแต่เธอ ก็พอ ใจ
Kor dtae mee dtae tur dtae tur gor po jai
I just ask to only have you, just you, that’s enough
เงินแหละทองอะไร ก็ไม่ เอา
Ngern lae taung arai gor mai ao
I don’t want any money or gold
มีแต่เธอก็ลืม ความเหงา
Mee dtae tur gor leum kwahm ngao
Having only you, I’ve forgotten my loneliness
นั้นก็พอแล้ว
Nun gor por laeo
And that’s enough

(*) สิ่งใด ดูเหมือน มีค่า
Sing dai doo meuan mee kah
Anything that seems valuable
ค้นไขว่ และคว้า กันไป
Kon kwai lae kwah gun bpai
People search and grab it
ไม่ขอ ยึกยื้อให้เหนื่อยใจ
Mai kor yeuk yeu hai neuay jai
I don’t want to tire myself out trying to pry them away for myself
ฉันขอ เธอคนเดียว
Chun kor tur kon diao
I only want you

(**) โลกกลมๆจะเป็นของใคร
Lohk glom glom ja bpen kaung krai
Whoever the world belongs to
ไม่เคย จะข้อง เกี่ยว
Mai koey ja kaung giao
I’ll never get involved
มีแต่เธอผู้เดียว ก็สุข ใจ
Mee dtae tur poo diao gor sook jai
Just having you makes me happy
เธอให้ใจจริง แท้ และมี ความหมาย
Tur hai jai jing tae lae mee kwahm mai
You really gave me your heart, and it means so much
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
Ao arai mah laek gor mai yaum
Whatever anyone else wants to trade, I refuse

(*,**)

เธอให้ใจจริง แท้ และมี ความรัก ให้
Tur hai jai jing tae lae me ekwahm ruk hai
You really gave me your heart and gave me your love
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
Ao arai mah laek gor mai yaum
Whatever anyone else wants to trade, I refuse

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ลาออก / Lah Auk (Quit)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: เข้มตลอด / Kem Dtalaut (Always Deep)
Year: 1990

นั่งทำงาน หลายปี ยังไม่ไปไหน
Nung tum ngahn lai bpee yung mai bpai nai
Sitting and working for many years, I still haven’t gone anywhere
เหนื่อยจะตาย เจ้านาย ยังไม่เหลียวแล
Neuay ja dtai jao nai yung mai liao lae
I’m exhausted to death, my boss still hasn’t paid attention to me
ให้เงินเดือน นิดเดียว เลยต้องยอมแพ้
Hai ngern deuan nit diao loey dtaung yaum pae
I must give in for a measly salary
ก็เจ้านาย ไม่แฟร์ อยู่ก็ท้อใจ
Gor jao nai mai fair yoo gor tor jai
But my boss isn’t fair, being here is discouraging

เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก
Sia welah na sia welah auk yahng nee dtaung lah auk
It’s a waste of time, a waste of time, I’m getting out, if it’s like this, I must quit
จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก
Ja kor lah auk bpratuang kon ngok nuk
I’ll ask to resign in protest of very stingy people
อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก
Yahng nee dtaung lah auk yahngngee la dtaung auk
If it’s like this, I must quit, if it’s like this, I must get out
จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป
Ja kor lah auk roo laeo roo raut bpai
I’ll ask to resign, I’m over it

(*) อยู่กับเธอ ก็เหมือนกัน มันก็นานแล้ว
Yoo gup tur gor meuan gun mun gor nahn laeo
Being with you is the same, it’s been a long time
แต่ก็ไม่มีวี่แวว ที่เธอจะเห็นใจ
Dtae gor mai mee wee waew tee tur ja hen jai
But there’s no sign that you’ll have sympathy for me
ให้ความรัก นิดเดียว ใครจะทนไหว
Hai wkahm ruk nit diao krai ja ton wai
Who would endure this for a measly amount of love?
กดเงินเดือน หัวใจ อยู่ไปก็เซ็ง
Got ngern deuan hua jai yoo bpai gor seng
You’re squeezing my salary and my heart, I’m sick of living like this

เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก
Sia welah na sia welah auk yahng nee dtaung lah auk
It’s a waste of time, a waste of time, I’m getting out, if it’s like this, I must quit
จะขอลาออกประท้วงคนงกรัก
Ja kor lah auk bpratuang kon ngok ruk
I’ll ask to resign in protest of people stingy with love
อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก
Yahng nee dtaung lah auk yahngngee la dtaung auk
If it’s like this, I must quit, if it’s like this, I must get out
จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป
Ja kor lah auk roo laeo roo raut bpai
I’ll ask to resign, I’m over it

(*)

เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก
Sia welah na sia welah auk yahng nee dtaung lah auk
It’s a waste of time, a waste of time, I’m getting out, if it’s like this, I must quit
จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก
Ja kor lah auk bpratuang kon ngok nuk
I’ll ask to resign in protest of very stingy people
อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก
Yahng nee dtaung lah auk yahngngee la dtaung auk
If it’s like this, I must quit, if it’s like this, I must get out
จะขอลาออก ประท้วงคนงกรัก
Ja kor lah auk bpratuang kon ngok ruk
I’ll ask to resign in protest of people stingy with love

อย่างนี้ต้องลาออก อยู่เสียเวลาเปล่า
Yahng nee dtaung lah auk yoo sia welah bplao
If it’s like this, I must quit, staying is a waste of time
อย่างนี้ล่ะต้องออก ประท้วงคนงกรัก
Yahng nee la dtaung auk bpratuang kon ngok ruk
If it’s like this, I must get out in protest of people stingy with love
อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก
Yahng nee dtaung lah auk yahng ngee la dtaung auk
If it’s like this, I must quit, if it’s like this, I must get out
จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป
Ja kor lah auk roo laeo roo raut bpai
I’ll ask to resign, I’m over it

   

คำร้อง : มวลหมู่
ทำนอง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร
เรียบเรียง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

Title: วันนั้น วันนี้ วันไหน / Wun Nun Wun Nee Wun Nai (That Day, Today, Any Day)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: บิลลี่ บิลลี่ / Billy Billy
Year: 1987

คงจะเคยตั้งใจใฝ่ฝัน
Kong ja koey dtung jai fai fun
We might intend to dream
อาจจะคิดถึงวันข้างหน้า
Aht ja kit teung wun kahng nah
We might think of the days ahead
อาจจะเคยตั้งใจในวันเวลา
Aht ja koey dtung jai nai wun welah
We might intend in time
อาจจะหวังว่าเป็นไปดังตั้งใจ
Aht ja wung wah bpen bpai dung dtung jai
We might hope things will be as we desire

คงจะเคยคิดเดาเหตุการณ์
Kong ja koey kit dao het gahn
We might guess what happens
อาจจะฝันให้เป็นดังเก่า
Aht ja fun hai bpen dung gao
We might dream things are like the old days
อาจจะเคยโชคดีแต่ขอให้เรา
Aht ja koey chohk dee dtae kor hai rao
We might get lucky, but
อย่าไปเหมาว่ามันจะเหมือนเช่นเคย
Yah bpai mor wah mun ja meuan chen koey
Don’t assume it’ll be regular

(*) วันนั้น ที่เคยฝันกันว่าดี
Wun nun tee koey fun gun wah dee
That day we once dreamed things would be good
วันนี้ อาจยังผิดหวังก็ได้
Wun nee aht yung pit wung gor dai
Today, we might still be disappointed
แต่ขอ ให้เราฝันกันต่อไป
Dtae kor hai rao fun gun dtor bpai
But we should continue to dream
วันไหน สักวันความฝันก็คงจะจริง
Wun nai suk wun kwahm fun gor kong ja jing
Any day, some day, our dreams might come true

(**) ตัวเราเองต้องยอมผิดหวัง
Dtua rao eng dtaung yaum pit wung
We must accept being disappointed
เผื่อเป็นทางสร้างความหวังใหม่
Peua bpen tahng sahng kwahm wung mai
To pave the way for new hope
หากไม่หวังซ้ำยังหมดกำลังใจ
Hahk mai wung sum yung mot gumlung jai
If we don’t keep hoping, we’ll still be without spirit
อีกเมื่อไหร่สิ่งที่เคยหวังจะเป็นจริง
Eek meua rai sing tee koey wung ja bpen jing
How much longer until the things we once hoped will come true?

(*,**,*,*)

Title: ก็มันเป็นอย่างนั้น / Gor Mun Bpen Yahng Nun (That’s How It Is)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: เข้ม
Year: 1989

ทำไมบางคนที่มีความหวังไม่นั่งเฝ้ารออะไร
Tummai bahng kon tee mee kwahm wung mai nung fao ror arai
Why do some people who are hopeful not sit and wait for something?
คนบางคนไม่มีจุดหมาย เอ๊ะไงมันยอมดิ้นรน
Kon bahng kon mai mee joot mai eh ngai mun yaum din ron
Some people don’t have a goal, eh, so what, they agree to the struggle
ทุกคนต้องอดต้องทน ถ้าเงินมันไม่มีใช้
Took kon dtaung ot dtaung ton tah ngern mun mai mee chai
Everyone must endure if they don’t have money to spend
มันลำบากลำบน หนักหนา
Mun lumbahk lumbon nuk nah
It’s so troublesome

(*) มองดูตัวเอง ไม่จริง ไม่เจ๋ง ก็เกรงจะไม่ได้ดี
Maung doo dtua eng mai jing mai jaeng gor greng ja mai dai dee
Looking at myself, I’m not real, not awesome, I’m afraid you’re not good
ก็นานเป็นปีจะมีวันไหนได้ดีเป็นทีของเรา
Gor nahn bpen bpee ja mee wun nai dai dee bpen tee kaung rao
It’s been years, when will I get my own good things?
แม้จน แม้เจ็บ ก็เอาถ้าเราจะเดินทางนี้มันก็อยู่ที่เรา
Mae jon mae jep gor ao tah rao ja dern tahng nee mun gor yoo tee rao
Though I’m poor, though I’m hurt, fine, if I’m going to walk this road, it’ll be my place
ไม่มีทางเดินทางไหนที่มันจะได้ดั่งใจต้องไปไขว่คว้าเอาเอง
Mai mee tahng dern tahng nai tee mun ja dai dung jai dtaung bpai kwai kwah ao eng
There’s no way to travel anywhere that will be as I desire; I must reach for it myself

(**) ก็มันเป็นอย่างงั้น(ที่เป็นอย่างงั้น)
Gor mun bpen yahng ngun (tee bpen yahng ngun)
That’s how it is (that’s how it is)
หากแม้นว่าเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างงั้น(ที่เป็นอย่างงั้น)
Hahk maen wah rao kao jai wah mun dtaung bpen yahng ngun (tee bpen yahng ngun)
The way I understand it, it must be like that (that’s how it is)
แต่ถึงจะมีผู้ใดไม่ยอมให้เป็นอย่างไรมันคงต้องเป็น
Dtae teung ja mee poo dai mai yaum hai bpen yahng rai mun kong dtaung bpen
But though there are others who refuse it to be any other way, it must be
ก็ปล่อยมันไปมันคงต้องเป็นอย่างงั้น (ที่เป็นอย่างงั้น)
Gor bploy mun bpai mun kong dtaung bpen yahng ngun (tee bpen yahng ngun)
So let it go, it must be like that (That’s how it is)

(*,**,**)

(***) หากแม้นว่าเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างงั้น
Hahk maen wah rao kao jai wah mun dtaung bpen yahng ngun
The way I understand it, it must be like that

(***,***,***)

Title: เบื่อก็ทนเอา / Beua Gor Ton Ao (I’m Bored, But I’ll Take It)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: ??
Year: ??

ขออภัยท่านผู้ใหญ่ที่พวกเราวุ่นวายเสมอ
Kor apai tahn poo yai tee puak rao woon wai samur
Forgive us, adults, for us always being bothersome
นับแต่นี้ท่านจะไม่เจอคนกวนหัวใจท่านอีก
Nup dtae nee tahn ja mai jur kon guan hua jai tahn eek
From now on you won’t see another person who troubles your heart
และพวกเราก็เช่นเดียวกัน อย่าดึงดันให้มันมากไป
Lae puak rao gor chen diao gun yah deung dun hai mun mahk bpai
And us too, don’t be too stubborn about it
ท่านเหล่านั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ดี
Tahn lao nun kao bpen poo yai yung ngai gor dee
However mature you all are, it’s fine

(*) เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา
Beua gor ton ao yah bpai guan kao
I’m bored, but I’ll endure it, I won’t go bothering them
เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยมันเรื่อยไป
Kao ja doo ao hai rao tum choey mun reuay bpai
They’ll annoyed, they want us to continuously act nonchalant
เบื่อก็ทนฟัง หากยังทนไหว
Beua gor ton fung hahk yung ton wai
I’m bored, but I’ll endure listening if I can still endure it
หูก็ฟังไป ถ้าทนไม่ไหวก็หลับตา
Hoo gor fung bpai tah ton mai wai gor lup dtah
My ears will listen, and if I can’t take it, I’ll close my eyes

(**) เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา
Beua gor ton ao yah bpai guan kao
I’m bored, but I’ll endure it, I won’t go bothering them
เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยเอาไว้ก่อน
Kao ja doo ao hai rao tum choey ao wai gaun
They’ll be annoyed, they want us to act nonchalantly
เบื่อก็ทนไป อย่าทำใจร้อน
Beua gor ton bpai yah tum jai raun
I’m bored, but I’ll endure it, don’t get impatient
คิดว่าเป็นพร รับพรท่านไว้จะได้ดี
Kit wah bpen paun rup paun tahn wai ja dai dee
Think of it as a blessing; I humbly accept your blessing

(***) ท่านเหล่านั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ ท่านจะคอยสอนเราให้ดี
Tahn lao nun kao bpen poo yai tahn ja koy saun rao hai dee
They’re adults, they’ll teach us well
เห็นว่าเรายังต้องมีคนคอยแนะนำให้ก่อน
Hen wah rao yung dtaung mee kon koy nae num hai gaun
It seems like we still have people advising us
แม้บางครั้งท่านจะผิด ก็ไม่ควรคิดมากอะไร
Mae bahng krung tahn ja pit gor mai kuan kit mahk arai
Even though sometimes they’re wrong, we shouldn’t think too much of anything
ก็บอกแล้วว่าผู้ใหญ่ยังไงก็ดี
Gor bauk laeo wah poo yai yung ngai gor dee
I’m telling you no matter what, adults are good

(*,***,*,**,*)

เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม / Ao Arai Mah Laek Gor Mai Yaum (Whatever Anyone Wants to Trade, I Refuse)
เบื่อก็ทนเอา / Beua Gor Ton Ao (I’m Bored, But I’ll Take It)
ฝังไว้ในผืนดิน / Fung Wai Nai Peun Din (Buried in the Land)
ก็มันเป็นอย่างนั้น / Gor Mun Bpen Yahng Nun (That’s How It Is)
ลาออก / Lah Auk (Quit)
วันนั้น วันนี้ วันไหน / Wun Nun Wun Nee Wun Nai (That Day, Today, Any Day)

   
All songs tagged Billy Ogan