Bew Kalayanee

All posts tagged Bew Kalayanee

Title: คิดถึงคนต้นทาง / Kit Teung Kon Dton Tahng (I Miss the Person of my Origins)
Artist: Bew Kalayanee (บิว กัลยาณี อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

โลกกลมๆ สายลมเดินทาง เคว้งคว้าง ทิ้งต้นทางมาไกล
Lohk glom glom sai lom dern tahng kwayng kwahng ting dton tahng mah glai
The round world, the travelling wind, drifting and leaving its origins far behind
ใครอิรู้ ว่าจะพัดไปที่ใด เต็มใจหรือเปล่า
Krai i roo wah ja put bpai tee dai dtem jai reu bplao
Who knows where it will blow to or if it is willing?
แต่ว่าฉัน ทิ้งเธอมาไกล อยู่ได้แต่ก็เหงาๆ ใจผวาโหยหาคำว่าเรา
Dtae wah chun ting tur mah glai yoo dai dtae gor ngao ngao jai pwah hoy hah kum wah rao
But I left you far behind, living only in loneliness, my heart is scared and longs for us
เหงาเหมือนเงาไม่เคยห่าง
Ngao meuan ngao mai koey hahng
The loneliness is like a shadow that’s never far

(*) คับที่อยู่ได้เว้อแต่คิดถึงเธอมันอยู่ยาก ฝันซ้ำๆ ซากๆ เห็นแต่หน้าพี่บ่าว
Kup tee yoo dai wur dtae kit teung tur mun yoo yahk fun sum sum sahk sahk hen dtae nah pee bao
I can go all over, but missing you makes it hard to stay, I dream over and over and see only your face
ยามเมื่อหัวถึงหมอน ย้อนเห็นเรื่องราว อยู่ใต้คำสั่งเหงาๆ พี่บ่าวเฮ้อสาวคิดถึง
Yahm meua hua teung maun yaun hen reuang rao yoo dtai kum sung ngao ngao pee bao hur sao kit teung
When my head hits the pillow, I return to envisioning the memories, under the command of loneliness, oh, I miss you

(**) โลกกลมๆ สายลมเดินทาง เคว้งคว้างให้ใจหวนคำนึง
Lohk glom glom sai lom dern tahng kweng kwahng hai jai won kum neung
The round world, the travelling wind, drifting and making my heart reminisce
ภาพสะท้อนเขียนกลอนรำพึง คิดถึงคนต้นทาง
Pahp sataun kian glaum rum peung kit teung kon dton tahng
The reflection writes a verse of lament, I miss the person of my origins

(*,**)

Title: ไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ขึ้นสวรรค์ / Mai Chai Nahng Fah Dtae Yahk Pah Pee Keun Sawun (I’m No Angel, But I Want to Take You to Heaven)
Artist: Bew Kalayanee
Album: คนดีชอบแก้ไข คนหลายใจชอบแก้ตัว / Kon Dee Chaup Gae Kai Kon Lai Jai Chaup Gae Dtua (Good People Like Fixing, Promiscuous People Like Making Excuses)
Year: 2012

เหนื่อยหม้ายพี่บ่าว ตรากตรำทำงานทุกวัน
Neuay mai pee bao dtahk dtrum tum ngahn took wun
Aren’t you tired of working every day?
เหงื่อไหลโทรมกายอย่างนั้น น้องรู้พี่ทำเพื่อใคร
Ngeua lai tohm gai yahng nun naung roo pee tum peua krai
The sweat drips down your worn body, I know who you do it for
นกกลับคืนรัง ตกเย็นน้องนั่งอยู่หัวบันได
Nok glup keun rung dtok yen naung nun yoo hua bun dai
Birds return to their nest, as evening falls, I sit at the top of the stairs
แกงถุงซื้อรอพี่ชาย กลับมากินพร้อมหน้าพร้อมตา
Gaeng toong seu ror pee chai glup mah gin praum nah praum dtah
I bought a bag of curry waiting for you to come back and eat together

กวาดถูรู้งาน ห้องหอดูแลให้ดี
Gwaht too roo ngahn haung hor doo lae hai dee
Sweeping, I know it’s my work to take care of the building
อาบน้ำทาแป้งแค่นี้ โลชั่นไม่มีหรอกหนา
Ahp num tah bpaeng kae nee lotion mai mee rauk nah
Taking a shower and applying powder, I don’t have any lotion
ไม่ได้เสริมสวย หน้าตาผมเผ้าก็ตามประสา
Mai dai serm suay nah dtah pom pao gor dtahm bprasah
I’m not beautiful, my face and hair follow their own style
ไม่เคยช็อปปิ้งเสื้อผ้า ที่ว่าแพงแพง ไม่เคยมีใช้
Mai koey shopping seua pah tee wah paeng paeng mai koey mee chai
I’ve never gone shopping for expensive clothes, I’ve never had any to use

(*) ไม่ใช่นางฟ้า แต่อยากพาพี่ขึ้นสวรรค์
Mai chai nahng fah dtae yahk pah pee keun sawun
I’m no angel, but I want to take you to heaven
สองใจบินไปด้วยกัน ไม่ว่าสวรรค์จะอยู่หนใด
Saung jai bin bpai duay gun mai wah sawun ja yoo hon dai
Our two hearts flying together, regardless of where heaven is
ห้องเช่าน้อย น้อย จะล่องลอยด้วยรักจากใจ
Haung chao noy noy ja laung loy duay ruk jahk jai
The small rented room will float with the love from our hearts
เสื่อผืนและหมอนสองใบ ไม่ว่าที่ไหนก็เป็นวิมาน
Seua peun lae maun saung bai mai wah tee nai gor bpen wimahn
With a mat, sheets, and two pillows, no matter where we are, it’ll be paradise

(**) น้องเองไม่มี สิ่งใดตอบแทนพี่ชาย
Naung eng mai mee sing dai dtaup taen pee chai
I don’t have anything to give you in return
ยามนี้มีเพียงกายใจ ไออุ่นนี้รอพี่ที่บ้าน
Yahm nee mee piang gai jai ai oon nee ror pee tee bahn
Right now I have only my body and my heart, this warmth is waiting for you at home
ด้วยปีกแห่งรัก ถักทอฝันไกลให้กันและกัน
Duay bpeek haeng ruk tuk tor fun glai hai gun lae gun
With the wings of love, we’ll weave our dreams far together
ลมหนาวและดาวนับพัน คือสวรรค์ของคนเดินดิน
Lom nao lae dao nup pun keu sawun kaung kon dern dern
The cold wind and the thousands of stars is the heaven of a travelling person

(*,**)

Title: พอแล้ว / Por Laeo (Enough)
Artist: Bew Kalayanee
Album: คนดีชอบแก้ไข คนหลายใจชอบแก้ตัว / Kon Dee Chaup Gae Kai Kon Lai Jai Chaup Gae Dtua (Good People Like to Fix Things, Unfaithful People Like to Make Excuses)
Year: 2012

หันหลังเดินไปให้ไกล จากคนใจร้าย
Hun lung dern bpai hai glai jahk kon jai rai
Turning around and walking far away from a cruel-hearted person
น้ำตาไหลเต็มหัวใจ มันแทบจะทนไม่ได้
Num dtah lai dtem hua jai mun taep ja ton mai dai
The tears flow, filling my heart, I nearly can’t take it

(*) เคยรักมากจึงเสียใจมาก
Koey ruk mahk jeung sia jai mahk
I once loved you so much, so I’m so sad
จำจากอยากจะทำใจให้ได้
Jum jahk yahk ja tum jai hai dai
Remembering leaving, I want to be able to accept it

(**) ทบทวนอีกครั้ง ชั่งใจอีกหน
Top tuan eek krung chung jai eek hon
Reconsidering it again and again
เจ็บมันล้น จนอยากหนีให้ไกล
Jep mun lon jon yahk nee hai glai
The pain overflows until I want to run away

(***) พอแล้วพอ พอแล้วพอ พอแล้วใจเอ๋ยใจเรา
Por laeo por por laeo por por laeo jai oey jai rao
Enough is enough, enough is enough, that’s enough, my heart
ไปรักคนไม่รักเรา มีแต่ความช้ำ ช้ำใจ
Bpai ruk kon mai ruk rao mee dtae kwahm chum chum jai
Loving someone who doesn’t love me is only pain and heartbreak
เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ กัดฟันฝืนให้เดินไปได้
Bplian dtua eng hai bpen kon mai gut fun feun hai din bpai dai
Changing myself into someone new, gritting my teeth and forcing myself to walk away
ความผิดหวังครั้งนี้ ขอจำจนตาย
Kwahm pit wung krung nee kor jum jon dtai
I want to remember this disappointment until I die

ทิ้งฝันอันเคยแสนหวาน กับคน คนนี้
Ting fun un koey saen wahn gup kon kon nee
Abandoning the once sweet dreams of this person
แม้มันจะนานนับปี ก็ดีกว่าทนทุกข์ไป
Mae mun ja nahn nup bpee gor dee gwah ton took bpai
Though it’ll be many years, it’s better than enduring the suffering

(*,**,***,**,***,***)

ความผิดหวังครั้งนี้ ขอจำไปจนตาย
Kwahm pit wung krung nee kor jum bpai jon dtai
I want to remember this disappointment until I die

Title: เพียงสองเรา / Piang Saung Rao (Just the Two of Us)
Artist: Bew Kalayanee
Album: เพียงสองเรา / Piang Saung Rao (Just the Two of Us)
Year: 2007

น้องนั้นถอดใจหมดแรงพลัง
Naung nun taut jai mot raeng plung
That child is discouraged and without strength
พอดีพี่ชายมาช่วยไว้ มาคอยเกื้อหนุนให้พอมีหวัง
Por dee pee chai mah chuay wai mah koy geua noon hai por mee wung
It’s enough that his brother can help, lending a hand and giving hope
ขอนไม้พุพังยังมีใจ
Kaup mai poo pung yung mee jai
Even if the boards break, there’s still the hearts

ปริ่มปริ่มจะจมอยู่รอนรอน ต้องเป็นภาระให้พี่ชาย
Bprim bprim ja jom yoo raun raun dtaung bpen pahra hai pee chai
He’s happy to sink into the cut, it’s the responsibility of an older brother
รัดน้องเอาไว้ ลอยไปด้วยกัน
Rut naung ao wai loy bpai duay gun
Being bound with his younger sibling, floating together
น้องนี้ก็เพียงตัวน้อยน้อย สองมือสองเท้าว่ายไม่ทัน
Naung nee gor piang dtua noy noy saung meu saung tao wai mai tun
But the younger sibling is small, his two hands and two feet can’t swim
เราสองช่วยกันทั้งกายและใจ
Rao saung chuay gun tung gai lae jai
The two of us help each other, both physically and emotionally

(*) ต่อให้เรือลำใหญ่แล่นมา
Dtor hai reua lum yai laen nah
Even though a bit boat drifts by
ให้ผ่านเลยไปไม่เอ่ยคำขอร้องใคร
Hai pahn loey bpai mai oey kum kor raung krai
They don’t call out a word to anyone

(**) เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ จากไปแล้วมองเรือลำไหน
Bpriap gun pee bpen kae kaun mai jahk bpai laeo maung reua lum nai
Compared to the older brother, he’s just a log, drifting out of sight from the boat
โอบกอดไว้แม้คลื่นลูกใหญ่ซัดมา
Ohp gaut wai mae kleun look yai sut mah
Embracing him even though the waves toss the younger sibling
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ สุดแต่ลมแต่ฝนแต่ฟ้า
Bpriap gup pee bpen kae kaun mai soot dtae lom dtae fon dtae fah
Compared to the older brother, he’s just a log, it’s up to the wind, rain, and sky
โปรดเมตตาสองเราไม่อยากพรากกัน
Bproht metdtah saung rao mai yahk prahk gun
Please take compassion on the two of us, we don’t want to be separated

โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส
Koht diao daio dai nai taung lay lom put lom pay bpai dtahm grasae
Alone in the sea, the wind blows in accordance to the current
น้องนั้นอ่อนแอแต่ยังซึ้งใจ เพียงเรามีกันคอยดูแล
Naung nun aun ae dtae yung seung jai piang rao mee gun koy doo lae
The younger sibling is weak, but still determined, only the two of us take care of each other
ถึงยังฝั่งฝันหรือจมหาย ไม่ว่าอย่างไรเราพาไปด้วยกัน
Teung yung fung feun reu jom hai mai wah yahng rai rao pah bpai duay gun
Whether we’re still dreaming of shore or if we’ll sink, regardless of anything, we’ll face it together

(*,**,**)

Title: อย่างน้อย / Yahng Noy (At Least)
Artist: Bew Kalayanee
Album: บันทึกเพลงรัก / Bunteuk Pleng Ruk (Recorded Love Songs)
Year: 2008

The problem is over, over, over
However long it’s been, I want you to know
Know, know, know and understand, remember that I’ll never change

(*) Though I’m just a person whom you look down on and detest
And look past

At least I have sincerity
To give you, at least, with understanding
Is there anyone else who can give you as much as me?

I’ll never forget, forget our memories
I’m still enduring the loneliness, loneliness because of one heart
You know, you know and understand, remember that I’ll never change

(*,*,*)

Title: ลูกของพ่อ / Look Kaung Por (Daddy’s Girl)
Artist: Bew Kalayanee
Album: เพียงสองเรา / Piang Saung Rao (Just the Two of Us)
Year: 2007

ฉันดีใจที่ได้เป็น เป็นลูกของพ่อคนนี้
Chun dee jai tee dai pen pen look kaung por kon nee
I’m happy that I m my daddy’s girl
ฉันภูมิใจได้เกิดเป็น ลูกสาวของพ่อของฉัน
Chun poom jai dai gert pen look sao kaung por kaung chun
I’m proud that I was born my daddy’s daughter
พ่อเฝ้ารัก เฝ้าถนอม อดออมไว้เพื่อครอบครัว
Por fao ruk fao tanaum aut aum wai peua kraup krua
Dad loves, watches, and protects the family
อดทนสู้สร้างตัว ไม่เคยที่จะท้อใจ
Aut ton soo sahng dtua mai koey tee ja tor jai
Enduring and fighting, never getting discouraged

(*) ฉันไล่ตามความฝัน พ่อนั้นให้กำลังใจ
Chun lai dtahm kwahm fun por nun hai gumlung jai
My dad supports me when I’m following my dreams
ลูกต้องการสิ่งใด พ่อหามาให้ทุกครั้ง
Look dtaung gahn sing dai por hah mah hai took krung
Whenever I need something, Dad finds it for me every time
อาจไม่สวยเลิศหรู แต่ดูแฝงด้วยพลัง
Aht mai suay lert roo dtae doo faeng duay palung
I might not be elegant or fancy, but I cover it up with strength
สิ่งที่พ่อมุ่งหวัง คือทางอนาคตไกล
Sing tee por moong wung keu tahng anakoht glai
The thing Dad hopes for is my distant future

(**) และวันนี้ฉันยังสู้ ดิ้นรนอยู่ในสังคม
Lae wun nee chun yung soo din ron yoo nai sung kom
And today, I’m still fighting, struggling in society
เพื่อให้พ่อได้ชื่นชม กับความตั้งใจของลูก
Peua hai por dai cheun chom gup kwahm dtung jai kaung look
So my dad can praise my intentions
ด้วยความรักและพันผูกที่ลูกทุกคนภูมิใจ
Duay kwahm ruk lae pun pook tee look toon kon poom jai
With the love and connection every child is proud of
หากใครถามว่าลูกใคร
Hahk krai tahm wah look krai
If anyone asked anyone’s child
ตอบด้วยความมั่นใจฉันลูกของพ่อ
Dtaup duay kwahm mun jai chun look kaung por
They’d answer with certainty, “I am my daddy’s child”

(*,**)
หากใครถามว่าลูกใคร
Hahk krai tahm wah look krai
If anyone asked anyone’s child
ตอบด้วยความภูมิใจฉันลูกของพ่อ
Dtaup duay kwahm poom jai chun look kaung por
They’d answer with pride, “I am my daddy’s child”

Title: ง่ายเกินไป / Ngai Gern Pai (Too Easy)
Artist: Bew Kalayanee
Album: บันทึกเพลงรัก / Bunteuk Pleng Ruk (Recorded Love Songs)
Year: 2008

เห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจ
Hen waew dta gor roo chun kao jai
I’d see the expression in your eyes and I’d know, I’d understand
สิ่งไหนเธอต้องการ
Sing nai tur dtaung gahn
Anything you needed
ขออะไรก็ยอมให้เหมือนเคย
Kor arai gor yaum hai meuan koey
Whatever you requested, I agreed to, as usual
ทุกอย่างที่เธอเรียกหา
Took yahng tee tur riak hah
Everything that you asked for

(*) แต่มาวันนี้เธอทิ้งกันไปไม่เหลือเยื่อใย
Dtae mah wun nee tur ting gun pai mai leua yeua yai
But today you left me without any lingering feelings
สิ่งที่พึงพอใจวันนี้ไม่มีค่าพอ
Sing tee peung por jai wun nee mai mee kah por
What once satisfied you is now worthless
สิ่งที่มีความหมาย มันเหลือเพียงความว่างเปล่า
Sing tee mee kwahm mai mun leua piang kwahm wahng plao
The things that meant a lot are now replaced with emptiness
ยังไม่พอ กลับมาหลอกลวงเป็นของตาย
Yung mai por glup mah lauk luang pen kaung dtai
It’s still not enough, instead I’m deceived as though I were dead

(**) มันง่ายเกินไปใช่ไหม ที่ฉันยอม
Mun ngai gern pai chai mai tee chun yaum
It was too easy, wasn’t it? That I gave in
ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง
Gor pror ruk tur jeung yaum toom tay took yahng
Because I loved you until I gave you my everything
เธอได้ฉันมาง่ายไป ไม่เสียดาย
Tur dai chun mah ngai pai mai sia dai
You got me too easily, without regrets
เธอไม่เคยหวงแหน ( เป็นการตอบแทน )
tur mai koey huang haen
You never cherished me

ฉันคอยห่วงใย และเฝ้าเอาใจ
Chun koy huang yai lae fao ao jai
I kept worrying and trying to please you
ไม่อยากให้เธอทิ้งไป
Mai yahk hai tur ting pai
I didn’t want you to leave me
ฉันยอมหมดแล้วที่ฉันมี
Chun yaum mot laeo tee chun mee
I gave in with everything that I had
แค่อยากให้เธอเห็นใจ
Kae yahk hai tur hen jai
I just wanted you to sympathize with me

(*,**)
เป็นการตอบแทน
Pen gahn dtaup taen
In return

(**)
เป็นการตอบแทน
Pen gahn dtaup taen
In return

Title: นกไร้ปีก / Nok Rai Peek (A Bird Without Wings)
Artist: Bew Kalayanee
Album: กำลังใจจากแดนไกล / Gumlung Jai Jahk Daen Glai (Good Wishes From a Far-away Land)
Year: 2009

เธอรักฉัน ดังดวงใจ
Tur ruk chun dung duang jai
You loved me like a sweetheart
ก่อนเขามา พรากเธอไป
Gaun kao mah prahk tur pai
Before she came and separated you from me
เจ็บเหลือเกิน ดั่งใจสลาย
Jep leua gern dung jai salai
It hurts so much, like my heart is going to shatter
ไม่มีเธอเหมือนชีวิตล้มละลาย
Mai mee tur meuan cheewit lom lalai
Without you is like my life lost everything

(*) ดั่งนกน้อยกำลังบิน
Dung nok noy gumlung bin
Like a small bird flying
ถูกพรานยิง ร่วงหล่นไป
Took prahn ying ruang lon pai
Shot down by a hunter
ปีกของมัน หักบินไม่ไหว
Peek kaung mun huk bun mai wai
Its wings broken and it can’t fly
ต้องซมซาน เพราะมัน ยังมีลมหายใจ
Dtaung som sahn pror mun yung mee lom hai jai
It’s left helpless and pathetic because it’s still breathing

นกที่ไร้ปีกบิน ก็คงสิ้นความหมาย
Nok tee rai peek bin gor kong sin kwahm mai
A bird without wings to fly loses its significance
แล้วจะรอ ได้ไง บินไม่ได้
Laeo ja ror dai ngai bin mai dai
How can it just wait? It can’t fly
เหมือนดั่ง ฉันขาดเธอ ชีวิตไร้จุดหมาย
Meuan dung chun kaht tur cheewit rai joot mai
Like me without you, my life is without a purpose
ดั่งกับใคร มาควักเอาหัวใจ…ฉันไปย่ำยี
Dung gup krai mah kwuk ao hua jai chun pai yum yee
It’s like someone has scooped out my heart…I’m devistated

(*)
โอ้นกที่ไร้ปีก ดั่งฉันนั้นไร้เธอ
Oh nok tee rai peek dung chun nun rai tur
Oh, a bird without wings is like me without you
ก็คง ฮือ รอวันสิ้นลม
Gor kong heu ror wun sin lom
Probably, ooh, just waiting till it passes away

Title: อิจฉา / Itcha (Jealous)
Artist: บิว กัลยาณี / Bew Kalayanee
Album: ??
Year: ??

มันเจ็บแปล๊บๆแสบในทรวง
Mun jep pblaep pblaep saep nai suang
It hurts and stings in my chest
ยบรักพี่หลวงจนหมดใจ
Yop ruk pee luang jon mot jai
I love him with all my heart
รักได้รักดี ถึงวันนี้พี่มีใคร
Ruk dai ruk dee teung wun nee pee mee krai
I’ve loved and loved him until today, when he loves someone else
มีเจ้าของหัวใจครอบครองไว้อยู่นาน
Mee jao kong hua jai krop krong wai yoo nahn
He’s been in possession of my heart for so long

ดูตาใสๆได้แต่มอง
Doo dtah sai sai dai dtae mong
Seeing the expression in his eyes, I can only look
ไม่อาจป่าวร้องว่าอิจฉา
Mai aht pbao rong wah itcha
I might not reveal that I’m jealous
หมั่นไส้นิดนึง เพราะว่าหึงเค้าควงมา
Mun sai nit neung pror wah heung kao kuang mah
I’m a little angry because I’ve gotten so possessive of him
ต้องทำหน้าทำตา เหมือนว่าไม่มีอะไร
Dtong tum nah tum dtah meuan wah mai mee arai
I have to look and act like nothing’s wrong

* มันอิจฉารู้ไหม อิจฉาทุกที
Mun itcha roo mai itcha took tee
I’m jealous, do you know? Jealous every time
อิจฉาที่พี่รักเค้าไม่รักใคร
Itcha tee pee ruk kao mai ruk krai
Jealous that he loves her and no one else
แอบตาร้อนซ่อนเร้นอยากเป็นบ้างได้ไหม
Aep dtah rong son ren yahk pben mahng dai mai
I secretly conceal my glares, I want to be her, can I?
อยากเป็นคนที่พี่ชาย รักคนเดียว
Yahk pben kon tee pee chai ruk kon diao
I want to be the only one he loves

ดูอย่างเหงาๆ สาวนั่งรอ
Doo yahng ngao ngao sao nung ror
It seems lonely sitting and waiting
วันหนึ่งแค่ขอให้แลเหลียว
Wun neung kae kor hai laeo liao
One day I just ask him to look my way
ก็รู้แก่ใจว่าแค่ได้เพ้อฝ่ายเดียว
Gor roo gae jai wah kae dai pur fai diao
I know inside I’m just thinking crazily and one-sidedly
ส่งปลายแขนให้เคียว เฉือนตัวไม่กลัวตาย
Song pblai kaen hai diao cheuan dtua mai glua dtai
Send me to the guillotine, behead me, I’m not afraid to die

(*,*)

ไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ขึ้นสวรรค์ / Mai Chai Nahng Fah Dtae Yahk Pah Pee Keun Sawun (I’m No Angel, But I Want to Take You to Heaven)
อิจฉา / Itcha (Jealous)
คิดถึงคนต้นทาง / Kit Teung Kon Dton Tahng (I Miss the Person of my Origins)
ลูกของพ่อ / Look Kaung Por (Daddy’s Girl)
ง่ายเกินไป / Ngai Gern Pai (Too Easy)
นกไร้ปีก / Nok Rai Peek (A Bird Without Wings)
เพียงสองเรา / Piang Saung Rao (Just the Two of Us)
พอแล้ว / Por Laeo (Enough)
อย่างน้อย / Yahng Noy (At Least)

   
All songs of Bew Kalayanee