Ben Chalatit

All posts tagged Ben Chalatit

Title: ยังรอ / Yung Ror (Still Waiting)
Artist: Ben Chalatit
Album: [Single]
Year: 2017

กี่คืนจะกี่วัน ใจของฉันไม่เปลี่ยน
Gee keun ja gee wun jai kaung chun mai bplian
However many nights and however many days, my heart hasn’t changed
ความคิดถึงมันยังวนเวียน เหมือนมันมีแต่เธอ
Kwahm kit teung mun yung won wian meuan mun mee dtae tur
My longing still circulates, it’s like I have only you

(*) กี่คนจะผ่านมา แต่สมองไม่จำ
Gee kon ja pahn mah dtae samaung mai jum
However many people pass by, my brain doesn’t remember them
ยังนึกถึงคนเดียวซ้ำๆ เหมือนมันจำเพียงเธอ
Yung neuk teung kon diao sum sum meuan mun jum piang tur
I still think about one person over and over, it’s like I only remember you

(**) ถึงเธอจะบอก ไม่เคยจะหลอก
Teung tur ja bauk mai koey ja lauk
Even though you told me you’d never deceive me
ไม่บอกให้หวัง ไม่มีสักครั้งที่เธอทำอย่างนั้น
Mai bauk hai wung mai mee suk krung tee tur tum yahng nun
You didn’t tell me to give me hope that there would never be a time that you’d do that
ฉันยังจะรอ ฉันทำอย่างนั้น ยังหลอกตัวเองต่อไปไม่จบสิ้นสักที
Chun yung ja ror chun tum yahng nun yung lauk dtua eng dtor bpai mai jop sin suk tee
I’m still waiting, I’m doing that, still continuing to deceive myself nonstop

(***) สักวันที่มันคงไม่มี ไม่มาถึงสักที
Suk wun tee mun kong mai mee mai mah teung suk tee
We’ll probably never have that day, it never arrived
สิ่งที่ใจฉันมี เพียงความเคว้งคว้างว่างเปล่า
Sing tee jai chun mee piang kwahm kweng kwahng wahng bplao
The only thing my heart has is empty drifting
ฝันได้เพียงชั่วคราว แต่ความปวดร้าวทำไมกัดกินหัวใจฉันไปยาวนาน
Fun dai piang chua krao dtae kwahm bpuat rao tummai gut gin hua jai chunbpai yao nahn
The dream is only temporary, but why does the pain gnaw away at my heart for so long?

(*,**,***)

   

เนื้อเพลง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง: จั๊ก ชวิน
เรียบเรียง: จั๊ก ชวิน

   

What an emotional release! As if Ben’s lovely singing voice wasn’t expressive enough, I like the risk they took with the controversial video depicting a gay couple adopting a child, and one of them passing away. Beautifully illustrated~ ^^

Title: ฉันจะรักษามันอย่างดี / Chun Ja Ruk Sah Mun Yahng Dee (I’ll Take Good Care of It)
Artist: Ben Chalatit (เบน ชลาทิศ – Written by Boyd Kosiyapong บอย โกสิยพงษ์)
Album: Songs From Different Scenes #2
Year: 2003

ร้อนหรือหนาวเท่าไหร่ ทุกข์หรือสุขแค่ไหน
Raun reu nao tao rai took reu sook kae na
However hot or cold, however happy or sad
อยากจะขอบอกเธอไว้
Yahk ja kor bauk tur wai
I want to tell you

ทุกทุกครั้งที่ได้พบ ก็รู้สึกได้ทันที
Took took krung tee dai pob gor roo seuk dai tun tee
Every time that we meet, I immediately feel
ความลึกซึ้งและ ผูกพัน เกิดขึ้นจากบ้านหลังนี้
Kwahm leuk seung lae pook pun gert keun jahk bahn lung nee
The depth and the connection that was created from this home
และไม่ว่าจะมองไปทางไหน ทั้งดวงใจก็รับรู้ได้เสมอ
Lae mai wah ja maung bpai tahng nai tung duang jai gor rup roo dai samur
And no matter where I look, my heart always knows
บ้านที่ฉันและเธอร่วมกันสร้างขึ้นมาอย่างดี
Bahn tee chun lae tur ruam gun sahng keun mah yahng dee
The home you and I created is good

(*) วันและเวลาจะผ่านพ้น ทุกแห่งหนไม่ว่ายากเย็นสักเท่าไหร่
Wun lae welah ja pahn pon took haeng hon mai wah yahk yen suk tao rai
The time will pass by, in every place, no matter how difficult it’ll be
เราจะมีกันและกันเป็นเหมือนดั่งกำลังใจ
Rao ja mee gun lae gun bpen meuan dung gumlungjai
We’ll have each other as each other’s support
ให้ชีวิตนี้พร้อมที่จะก้าวไป
Hai cheewit nee praum tee ja gao bpai
And make this life ready to move forward

(**) ไม่มีเธอในวันนั้น ฉันคงไม่มีวันนี้
Mai mee tur nai wun nun chun kong mai mee wun nee
If I didn’t have you that day, I wouldn’t be here today
ไม่เป็นเพราะรักแท้ๆเราคงไม่ไปด้วยกันได้ทุกที่
Mai bpen pror ruk tae tae rao kong mai bpai duay gun dai took tee
If it wasn’t for true love, we wouldn’t be able to do this together all the time
ร้อนหรือหนาวเท่าไหร่ ทุกข์หรือสุขแค่ไหน
Raun reu nao tao rai took reu sook kae nai
However hot or cold, however happy or sad
อยากจะขอบอกเธอไว้ ว่าฉันจะรักษามันอย่างดี
Yahk ja kor bauk tur wai wah chun ja ruk sah mun yahng dee
I want to tell you that I’ll take good care of it

ช่วงชีวิตที่เหนื่อยล้า เธอก็เข้ามาปลอบโยน
Chuang cheewit tee neuay lah tur gor kao mah bplaup yohn
You soothed my exhausted life
ช่วงชีวิตที่สุขล้น เธอก็เป็นเหมือนแรงใจ
Chuang cheewit tee sook lon tur gor bpen meuan raeng jai
You’re the inner strength of my life that’s overflowing with happiness

(*,**)

ให้เพลงนี้เป็นสัญญา
Hai pleng nee bpen sunyah
Let this song be a promise
แทนความรักอันมีค่า
Taen kwahm ruk un mee kah
Representing our valuable love
จะสุขดีหรือสิ้น เราจะผูกพันกันไม่ทิ้ง
Ja sook dee reu sin rao ja pook pun gun mai ting
Through the good times or the bad, we’ll be connected, not abandoning each other
ไม่ว่าวันจะเปลี่ยนไปไหน
Mai wah wun ja bplian bpai nai
No matter how the days change

ร้อนหรือหนาวเท่าไร ทุกข์หรือสุขแค่ไหน
Raun reu nao tao rai took reu sook kae na
However hot or cold, however happy or sad
อยากจะขอบอกเธอไว้
Yahk ja kor bauk tur wai
I want to tell you

(**)

ร้อนหรือหนาวเท่าไหร่ ทุกข์หรือสุขแค่ไหน
Raun reu nao tao rai took reu sook kae nai
However hot or cold, however happy or sad
อยากจะขอบอกเธอไว้ ว่าฉันจะรักษามันอย่างดี
Yahk ja kor bauk tur wai wah chun ja ruk sah mun yahng dee
I want to tell you that I’ll take good care of it
ร้อนหรือหนาวเท่าไหร่ ทุกข์หรือสุขแค่ไหน
Raun reu nao tao rai took reu sook kae nai
However hot or cold, however happy or sad
อยากจะขอบอกเธอไว้ ว่าฉันจะรักษามันอย่างดี
Yahk ja kor bauk tur wai wah chun ja ruk sah mun yahng dee
I want to tell you that I’ll take good care of it
ร้อนหรือหนาวเท่าไหร่ ทุกข์หรือสุขแค่ไหน
Raun reu nao tao rai took reu sook kae nai
However hot or cold, however happy or sad
อยากจะขอบอกเธอไว้ ว่าฉันจะรักษามันอย่างดี
Yahk ja kor bauk tur wai wah chun ja ruk sah mun yahng dee
I want to tell you that I’ll take good care of it

Title: รักคำโตโต / Ruk Kum Dtoh Dtoh (The Big Word Love)
Artist: Lula and Ben Chalatit
Album: [Single]
Year: 2015

นับตั้งแต่วันนั้น วันที่เราได้พบกัน
Nup dtung dtae wun nun wun tee rao dai pob gun
Since that day, the day we met
ที่ว่างในหัวใจ ก็มีเธอมาอยู่ในนั้น
Tee wahng nai hua jai gor mee tur mah yoo nai nun
The empty space in my heart has had you in it
ฉันมีหนึ่งคำนี้ ในทุกนาทีที่เลยผ่าน
Chun mee neung kum nee nai took nahtee tee loey pahn
I have this one word in every minute that passes by
หากไม่พูดไป คงล้นหัวใจพอดี
Hahk mai poot bpai kong lon hau jai por dee
If I don’t say it, it’ll probably overflow from my heart

(*) อยากจะพูดไป ให้เธอได้ยิน
Yahk ja poot bpai hai tur dai yin
I want to say it for you to hear
และหวังว่ามันคงกินในหัวใจ
Lae wung wah mun kong gin nai hua jai
And hope that it eats away inside your heart
คำๆ นี้ที่จะบอก ฉันไม่เคยมอบไว้ให้กับใคร
Kum kum nee tee ja bauk chun mai koey maup wai hai gup krai
I’ve never given this word that I’ll tell you to anyone else

(**) คำว่าฉันรักเธอ รักเธอ
Kum wah chun ruk tur ruk tur
The word “I love you, I love you”
คงจะทำให้เธอได้เข้าใจ
Kong ja tum hai tur dai kao jai
Will probably make you understand
คำที่รวมในทุกความสุข ทุกอย่าง
Kum tee ruam nai took kwahm sook took yahng
The word that encompasses all my happiness
จากวันดีๆ มากมาย
Jahk wun dee dee mahk mai
From the many good days

(***) รวมเป็นคำว่าฉันรักเธอ รักเธอ
Ruam bpen kum wah chun ruk tur ruk tur
It adds up to be the words “I love you, I love you”
มันค่อยๆ เติบโตขึ้นในใจ
Mun koy koy dterp dtoh keun nai jai
It gradually grows in my heart
คำที่รวมในทุกความสุข ทุกอย่าง
Kum tee ruam nai took kwahm sook took yahng
The word that encompasses all my happiness
เธอคนเดียวที่จะได้ไป
Tur kon diao tee ja dai bpai
You’re the only person who will receive it
ได้ยินไหมรักคำโตๆ
Dai yin mai ruk kum dtoh dtoh
Do you hear it? The big word “love”

แทนความห่วงใยนั้น ในเวลาที่ได้ใกล้กัน
Taen kwahm huang yai nun nai welah tee dai glai gun
In response to the concern when we’re near
ฉันอาจยังเขินอาย แต่วันนี้ขอทำตามใจ
Chun aht yung kern ai dtae wun nee kor tumd tahm jai
I might still be shy, but today I want to follow my heart

(*,**,***,**,***)

   
คำร้อง/ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ
ร้องกับ เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ

Title: หมดดวงใจ / Mot Duang Jai (All My Heart)
Artist: Ben Chalatit (เบน ชลาทิศ)
Album: OST ข้าบดินทร์ / Chahp Din
Year: 2015

เมื่อวันที่ใจเจอกับปัญหา ไม่มีใครให้ใจพึ่งพา มีแต่แค่เธอ
Meua wun tee jai jur gup bpunhah mai mee krai hai jai peung pah mee dtae kae tur
When my heart faces problems, no one else gives me their heart to depend on, there’s only you
กี่ครั้งก็มองไปเห็นเธออยู่เสมอ ไม่รักเธอคนนี้แล้วจะรักใคร
Gee krung gor maung bpai hen tur yoo samur mai ruk tur kon nee laeo ja ruk krai
However many times I look, I always see you, if I didn’t love you, who would I love?

(*) หมดดวงใจของฉัน พลีให้เธอคนเดียวเท่านั้น
Mot duang jai kaung chun plee hai tur kon diao tao nun
All of my heart is an offering for only you alone
แม้ต้องตายจากกัน รักยังคงอยู่กับเธอเรื่อยไป
Mae dtaung dtai jahk gun ruk yung kong yoo gup tur reuay bpai
Though we must die and separate, my love will still continuously stay with you
ต่อให้ดาวหมดแสง หรือฟ้าดินมันจะสลาย
Dtor hai kwahm mot saeng reu fah din mun ja salai
Though the sun and the earth will collapse
รักที่มีต่อเธอนั้นยังอยู่ อยู่เป็นรักของเธอตลอดไป
Ruk tee mee dtor tur nun yung yoo yoo bpen ruk kaung tur dtalaut bpai
The love that I have for you remains as your love forever

เพราะเธอคนเดียวทำให้วันนี้ ยังมีฉันที่ยังหายใจ ยืนต่อหน้าเธอ
Pror tur kon diao tum hai wun nee yung mee chun tee yung hai jai yeun dtor nah tur
Because only you make me still exist today, still breathing, standing in front of you
กี่ครั้งที่อ่อนแรงก็มีเธอเสมอ ไม่ว่าเธอจะล้าและเหนื่อยเท่าไร
Gee krung tee aun raeng gor mee tur samur mai wah tur ja lah lae neuay tao rai
However many times I’m weak, I always have you, regardless of how weary and exhausted you are

(*,*)

Title: เหวรัก / Heo Ruk (Love’s Abyss)
Artist: Ben Chalatit (เบน ชลาทิศ)
Album: [Single]
Year:

Even though I know that in the end
My heart must crumble
The more I drag it out
The more sad I’ll be
And destroyed

(*) Even though I know there’s a chasm in front of me
The more I resist, the more my body is crushed
The story has ended with a collapse
Into the abyss

(**) But I still move on without thinking of turning back
Hoping only to touch the ability to be near you for once

(***) When I reach the mouth of the chasm
I’ll lean down
And jump high
Near to the clouds up in the sky
So I can see your face
With my own two eyes, like I’ve dreamed of
I’ll shout that I love you
Beside your ear
To let you know just how much
And after that
However I’ll have to be
I’ll consent

(*,**,***)

Title: ยื้อ / Yeu (Hold Back)
Artist: Ben Chalatit
Album: OST ทรายสีเพลิง / Sai See Plerng
Year: 2014

ก็มันยังไม่พร้อม ที่จะเสียเธอไปอีกคน
Gor mun yung mai praum tee ja sia tur bpai eek kon
I’m still not ready to lose you to someone else
เพราะว่าใจฉันคงจะทน ต่อไปไม่ไหว
Pror wah jai chun kong ja ton dtor bpai mai wai
Because my heart can’t continue to endure it

ก็เธอคือชีวิต ไม่มีเธอจะทำอย่างไร
Gor tur keu cheewit mai mee tur ja tum yahng rai
You’re my life, what will I do without you?
ฉันจะเดินก้าวไปยังไง หากไม่มีเธอจริงๆ
Chun ja dern gao bpai yung ngai hahk mai mee tur jing jing
How will I move on if I really don’t have you?

(*) อย่าไปจากฉัน สัญญาได้หรือเปล่า
Yah bpai jahk chun sunyah dai reu bplao
Don’t leave me, can you promise?
ให้โอกาสฉัน รักเธออีกต่อไป
Hai ohgaht chun ruk tur eek dtor bpai
Give me a chance to continue loving you
เธอก็รู้ว่าฉันนั้นไม่มีใคร ขาดเธอไปสักคน
Tur gor roo wah chun nun mai mee krai kaht tur bpai suk kon
You know I don’t have anyone else, to be without you
ฉันคงจะตาย จะหายใจอย่างไร โดยที่ไม่มีเธอ
Chun kong ja dtai ja hai jai yahng rai doy tee mai mee tur
I would die, how would I breathe without you?

(**) แค่เพียงได้ซื้อเวลา ได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จากไปไหน
Kae piang dai seu welah dai yeu welah peua hai tur mai jahk bpai nai
If only I could buy time, could hold back time and not let you leave
จะให้ฉันทำอะไร ฉันก็จะยอมทั้งนั้น
Ja hai chun tum arai chun gor ja yaum tung nun
Whatever you want me to do, I’ll agree to do it
แค่เพียงให้เธอคืนมา ได้ยื้อเวลา
Kae piang hai tur keun mah dai yeu welah
I just want you to come back, to hold back time
สักนาทีก็มีค่ากับฉัน ขอร้องเธอได้ไหม
Suk nahtee gor mee kah gup chun kor raung tur dai mai
Just a moment would be worth it to me, I’m begging you, please
อย่าให้ฉันต้องทนต้องอยู่คนเดียว
Yah hai chun dtaung ton dtaung yoo kon diao
Don’t make me have to endure being alone

อยากเป็นอยู่อย่างนี้ ที่มีเธอให้รักต่อไป
Yahk bpen yoo yahng nee tee mee tur hai ruk dtor bpai
I want things to be like this, where I have you to continue loving
เพราะว่ามันรวดเร็วเกินไป ที่จะทำใจ
Pror wah mun ruat rew gern bpai tee ja tum jai
Because this is happening too fast for me to come to terms with

(*, **)

จะทำอย่างไร ให้ฉันยังมีเธอต่อไป ฉันไม่รู้จริงๆ
Ja tum yahng rai hai chun yung mee tur dtor bpai chun mai roo jing jing
I really don’t know what I should do to let me continue having you
ฉันไม่รู้จะทำไง จะมีทางสักทางบ้างไหม ที่จะรั้งใจเธอ
Chun mai roo ja tum ngai ja mee tahng suk tahng bahng mai tee ja rung jai tur
I don’t know what to do, is there any way to restrain your heart?

(**)

Title: เปิด / Bpert (Open)
Artist: Ben Chalatit (written by Boyd Kosiapong)
Album: Songs From Different Scenes #3
Year: 2004

หากเธอเหนื่อยล้าผิดหวัง ชีวิตไม่เป็นเหมือนที่ตั้งใจ
Hahk tur neuay lah pit wung cheewit mai bpen meuan tee dtung jai
If you’re exhausted, disappointed, and life isn’t as you intended it to be
ทุกๆสิ่ง และทุกๆอย่าง นั้นไม่เป็นเหมือนเคยฝันไว้
Took took sing lae took took yahng nun mai bpen meuan koey fun wai
Nothing is as you once dreamed it

หากปล่อยชีวิตที่ผิดหวัง ให้นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไป
Hahk bploy cheewit tee pit wung hai nung yoo dtrong nun dtalaut bpai
If you let go of the life you’re disappointed with and sit there forever
วันที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจ นั้นคงจะไม่มาสักที
Wun tee tur fao ror koy duay hua jai nun kong ja mai mah suk tee
The day you’ve been waiting for with your heart will never come

(*) (อยู่ที่/แค่เพียง)เธอนั้นจะกล้าเปิด เปิดตาและเปิดหูและเปิดใจ
(Yoo tee / kae piang) tur nun ja glah bpert bpert dtah lae bpert hoo lae bpert jai
Just be brave and open, open your eyes, open your ears, and open your heart
มองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่ ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี
Maung lohk duay moom maung dahn mai mai wah ja rai reu ja dee
Look at the world from a different angle, no matter how good or bad it is

หากว่าวันนี้สับสน วุ่นวายและวกวนไปทุกที่
Hahk wah wun nee sup son woon wai lae wok won bpai took tee
If today everything is mixed up, scattered, and a mess
ลองมองลองเปลี่ยนมุมจากที่ยืนอยู่ตรงนี้ เปลี่ยนจนเจอที่ที่ถูกใจ
Laung maung laung bplian moon jahk tee yeun yoo dtrong nee bplian jon jur tee tee took jai
Try looking, try changing the angle from which you’re standing, change it until you find a place that makes you happy

(*,*)

หากเธอเหนื่อยล้าผิดหวัง ชีวิตไม่เป็นเหมือนดังฝันใฝ่
Hahk tur neuay lah pit wung cheewit mai bpen meuan dung fun fai
If you’re exhausted, disappointed, and life isn’t as you dreamed of
จะมีสุขหรือทุกข์เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับใจก็เท่านี้
Ja mee sook reu took tao rai keun yoo gup jai gor tao nee
However happy or sad you are, just depend on your heart
จำไว้สุขทุกข์สักแค่ไหน ขึ้นอยู่กับใจ ของเรานี้
Jum wai sook took suk kae nai keun yoo gup jai kaung rao nee
Remember, however happy or sad you are, we can depend on our hearts

Title: คนข้างล่าง / Kon Kahng Lahng (The Person Underneath)
Artist: Ben Chalatit
Album: ??
Year: 2005

นั่งปลดปล่อยความคิด ไปกับลมกับฟ้า
Nung bplot bploy kwahm kit bpai gup lom gup fah
Sitting and releasing my thoughts with the wind and the sky
ให้ใจที่มันอ่อนไหว จากความรัก ได้พักผ่อนคลายเสียบ้าง
Hai jai tee mun aun wai jahk kwahm ruk dai puk paun klai sia bahng
Letting my heart that has been weakened from love rest a bit
จะได้ไตร่ตรองดูให้ดี สิ่งที่อยู่ในใจคั่งค้าง
Ja dai dtrai dtraung doo hai dee sing tee yoo nai jai kung kahng
Thinking over carefully the things that are piled up in my heart
ฉันควรทำอย่างไร กับรักที่ไม่มีทาง
Chun kuan tum yahng rai gup ruk tee mai mee tahng
What should I do with an impossible love?

(*) อยากรู้ว่าจะมีใครไหม ที่มีความรักแล้วต้องเก็บเอาไว้
Yahk roo wah ja mee krai mai tee mee kwahm ruk laeo dtaung gep ao wai
I want to know if anyone has ever been in love, but had to keep it in
และเมื่อได้พบทีไร ถึงแม้ดีใจ ก็ต้องฝืนทำตัวเหินห่าง
Lae meua dai pob tee rai teung mae dee jai gor dtaung feun tum dtua hern hahng
And when you found it, though you were happy, you had to force yourself to act indifferent to it
ทั้งที่หัวใจอยากบอก แต่ก็ดูเหมือนมีอะไรมาขวาง
Tung tee hua jai yahk bauk dtae gor doo meuan mee arai mah kwahng
Even though my heart wants to tell, but it seems like there’s something blocking it
จะต้องทำอย่างไร กับรักที่(ไม่มีหนทาง/ทรมาน)
Ja dtaung tum yahng rai gup ruk tee (mai mee hon tahng / toramahn)
What must I do with a love that is (impossible / torturous)?

(**) แม้จะรักเธอเท่าไหร่ ฉันก็ต้องคอยบังคับใจฉันให้เหินห่าง
Mae ja ruk tur tao rai chun gor dtaung koy bung kup jai chun hai hern hahng
Though I love you so much, I must keep forcing my heart away
ทั้งที่ใจตัวเอง อยากระบายให้เธอรู้บ้าง
Tung tee jai dtua eng yahk rabai hai tur roo bahng
Though my heart wants to let it all out to you and make you realize
และเธอสูงเกินจะใฝ่ เธอคงจะไม่สนใจในคนข้างล่าง
Lae tur soong gern ja fai tur kong ja mai son jai nai kon kahng lahng
And you’re too high to aim for, you probably wouldn’t be interested in someone beneath you
ที่เขาเฝ้ามองอยู่ ถึงแม้ไม่มีความหวัง
Tee kao fao maung yoo teung mae mai mee kwahm wung
Who stares at you, even though it’s hopeless

(*,**)

จะต้องทำอย่างไร กับรักที่ไม่มีหนทาง
Ja dtaung tum yahng rai gup ruk tee mai mee hon tahng
What must I do with a love that is impossible?

(**)

และเธอสูงเกินจะใฝ่ เธอคงจะไม่สนใจในคนข้างล่าง
Lae tur soong gern ja fai tur kong ja mai son jai nai kon kahng lahng
And you’re too high to aim for, you probably wouldn’t be interested in someone beneath you
ที่เขาเฝ้ามองอยู่ ถึงแม้ไม่มีความหวัง
Tee kao fao maung yoo teung mae mai mee kwahm wung
Who stares at you, even though it’s hopeless
ก็ได้แค่มองดู เพราะเขาทำได้เท่านั้น
Gor dai kae maung doo pror kao tum dai tao nun
But he can only look, because that’s the only thing he can do

ฉันจะรักษามันอย่างดี / Chun Ja Ruk Sah Mun Yahng Dee (I’ll Take Good Care of It)
เหวรัก / Heo Ruk (Love’s Abyss)
คนข้างล่าง / Kon Kahng Lahng (The Person Underneath)
หมดดวงใจ / Mot Duang Jai (All My Heart)
โอ๊ย…โอ๊ย (Oy Oy)
เปิด / Bpert (Open)
รักคำโตโต / Ruk Kum Dtoh Dtoh (The Big Word Love) [With Lula]
ยื้อ / Yeu (Hold Back)
ยังรอ / Yung Ror (Still Waiting)

   
All songs tagged Ben Chalatit