Ben Bizzy

All posts tagged Ben Bizzy

Title: ยิ่งรักยิ่งเจ็บ / Ying Ruk Ying Jep (The More I Love, the More I Hurt)
Artist: Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2019

พยายามทำใจ ท่องเอาไว้เลย
Payayahm tum jai taung ao wai loey
I’ve tried to come to terms with it, I’ve memorized it;
เธอไม่รัก เธอไม่รัก
Tur mai ruk tur mai ruk
You don’t love me, you don’t love me
เธอมีใครในใจ บอกมาได้เลย
Tur mee krai nai jai bauk mah dai loey
You have someone else in your heart, you can tell me
ดีกว่าเฉย ไม่มองไม่มาสนใจ
Dee gwah choey mai maung mai mah son jai
It’s better than being indifferent, not looking or paying attention to me

เธอบอกว่าเรานั้นควรจะจบลง
Tur bauk wah rao nun kuan ja lop long
You told me we should break up
แม้ว่าเธอยังมีกัน คำพูดบอกรัก
Mae wah tur yung mee gun kum poot bauk ruk
Even though you still have me, your loving words
มันกลายเป็นปืนกล
Mun glai bpen bpeun gon
Became a bullet
ชัดว่าเราถึงทางตัน
Chun wah rao teung tahng dtun
It’s clear we’ve reached a dead end
ยิ่งฝืนยิ่งเจ็บในใจในความคิด
Ying feun ying jep nai jai nai kwahm kit
The more I resist, the more it breaks my heart in my thoughts
โดนป้ายยาพึ่งเริ่มจะออกฤทธิ์
Dohn bpai yah peung rerm ja auk rit
The drugs are just starting to take effect
เรื่องราวสองเรามันทำให้ใจเฉา
Reuang rao saung rao mun tum hai jai chao
Our story has made my heart wither
เฝ้าตอกย้ำหัวใจในความคิด
Fao dtok yum hua jai nai kwahm kit
Emphasizing it to my heart in my thoughts
อาจมีบางทีที่ฉันเพ้อ
Aht mee bahng tee tee chun pur
There might be come times that I’m crazy
อาจมีบางที่ทีคิดถึงเธอ
Aht mee bahng tee tee kit teung tur
There might be some times that I miss you
อาจเป็นเพราะใครคนนั้นที่เข้ามา
Aht bpen pror krai kon nun tee kaomah
It might have been because that guy showed up
ทำเธอต้องบอกลาและออกไปไกลเกิน
Tum tur dtaung bauk lah lae auk bpai glai gern
And made you say good-bye and leave me far behind
GOD D*MN จากเคยที่คิดว่ามันดี
God d*mn jahk koey tee kit wah mun dee
God d*mn, I thought what we had was good
แต่กลายเป็นเธอมาบอกลาด้วย การบอกฉันให้โชคดี
Dtae glai bpen tur mah bauk lah duay gahn bauk chun hai chohk dee
But you ended up telling me good-bye by wishing me good luck

(*) บอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบ
Bauk gup chun wah tur mai ruk gor jop
You told me that you didn’t love me and that we were over
เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
Tur mai yahk ja pob ja pook ja pun
That you didn’t want to see me and didn’t want any lingering connection
ไม่ต้องสงสารแค่นั้นฉันก็เข้าใจ
Mai dtaung song sahn ake nun chun gor kao jai
There’s no need to pity me, I understand
บอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอ
Bauk gup chun wah tur mai ruk gor por
Telling me you don’t love me is enough
ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
Mai dai kor hai tur mah bplian jai
I won’t ask you to change your mind
ฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจ
Chun eng gor tor lae jep bpuat jai
I’m discouraged and hurting
ยิ่งรักเท่าไรยิ่งเจ็บ
Ying ruk tao rai ying jep
The more I love you, the more I hurt

เธอบอกฉันที ว่าเธอยังมีกัน
Tur bauk chun tee wah tur yung mee gun
You told me you still had me
แม้ว่าเธอจะมีมัน อ้อมกอดคนดี ที่ยังคิดถึงมัน
Mae wah tur ja mee mun aum gaut kon dee tee yung kit teung mun
Even though you had him, I embraced my darling who was still thinking of him
ใจฉันยังนั่งนับวัน ช่วยบอกฉันทีว่าไม่ มันยังเพ้อ
Jai chun yung nung nup wun chuay bauk chun tee wah mai mun yung pur
My heart is still counting the days, please tell me it’s not true, I’m still crazy
ภาพหลับตามันยังมีแค่เธอ
Pahp lup dtah mun yung mee kae tur
There’s still only you in my vision when I close my eyes
อยากจะลืมแม้ใจจะอยากเจอ
Yahk ja leum mae jai ja yahk jur
I want to forget you, even though my heart wants to see you
คงต้องทิ้งมันไปให้กลายเป็นส่วนเกิน
Kong dtaung ting mun bpai hai glai bpen suan gern
You must throw me away as an extra piece
ก็เพราะยิ่งฝืนมันทำให้ยิ่งเจ็บ
Gor pror ying feun mun tum hai ying jep
Because the more we force things, the more it hurts
ยิ่งลืมไปยังไงก็ไม่เข็ด
Ying leum bpai yung ngai gor mai ket
The more I forget, no matter what, I’m not scared
ยิ่งอยากจะลบก็อยากจะยิ่งเสร็จ
Ying yahk ja lop gor yahk ja ying set
The more I want to erase, the more I want things to be over
ยิ่งดื่มเข้าไปหัวใจมันยิ่งเจ็บ
Ying deum kao bpai hua jai mun ying jep
The more I drink, the more my heart aches
เพราะถ้าหัวใจข้างในไม่รักดี
Pror tah hua jai kahng nai mai ruk dee
Because if your heart doesn’t really love me
ทำไรเท่าไหร่ยังไงไม่ภักดี
Tum rai tao rai yung ngai mai puk dee
However much I do, no matter what, you won’t be faithful
วอนเธอบอกอีกครั้งชัดๆที
Waun tur bauk eek krung chut chut tee
I’m begging you to tell me clearly one more time
วันนี้ขอได้ไหม อีกสัก 5 นาที
Wun nee kor dai mai eek suk hah nahtee
Can I ask you today for just five more minutes?

(*)

   

คำร้อง : สีฟ้า/ Ben Bizzy
ทำนอง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร/ Ben Bizzy
เรียบเรียง : Aris Sairattanyu

Title: Status
Artist: Lula ft. Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึก และรู้ว่าเธอจริงใจ
Chun roo wah tur gor roo seuk laeo roo wah tur jing jai
I know you feel it, and I know you’re sincere
คล้ายๆว่าเรานั้นคบกัน เพียงไม่รู้ว่ามันคือแบบไหน
Klai klai wah rao nun kop gun piang mai roo wah mun keu baep nai
It’s like we’re dating, but I don’t know in what way
ก็รู้มันดีที่เป็นอยู่ และไม่ต้องคิดอะไร
Gor roo mun dee tee bpen yoo lae mai dtaung kit arai
I know it’s good to be like this, and there’s no need to think anything
แค่พบเจอกันในบางวัน เหมือนที่มันเป็นไป
Kae pob jur gun nai bahng wun meuan tee mun bpen bpai
Just meeting each other some days, it’s like it is possible

แต่ใจไม่อยากยอมรับมัน และยังสงสัย
Dtae jai mai yahk yaup rup mun lae yung song sai
But my heart doesn’t want to accept it, and I still wonder
ได้ไหม ถ้าวันนี้จะถามเธอ ช่วยตอบให้ชัดสักคำว่าเธอคิดเช่นไร
Dai mai tah wun nee ja tahm tur chuay dtaup hai chut suk kum wah tur kit chen rai
Please? If I asked you today, please answer clearly how you feel

(*) บอกหน่อยได้ไหม ว่าจะให้เป็นอะไรของเธอ ช่วยตอบได้ไหม
Bauk noy dai mai wah ja hai bpen arai kaung tur chuay dtaup dai mai
Please tell me what I am to you, please answer
ว่าคนๆนี้ที่เธอพบเจอ และยืนข้างกาย อยู่ในสถานะใด
Wah kon kon nee tee tur pob jur lae yeun kahng gai yoo nai satahna dai
What’s the status of this person whom you’re meeting and standing beside?
ให้เป็นคนรัก ที่เธอจะคอยดูแลเรื่อยไป หรือว่าแบบไหน
Hai bpen kon ruk tee tur ja koy doo lae reuay bpai reu wah baep nai
Am I your lover whom you’ll always take care of or what?
ไม่อยากเป็นคนที่เธอพบกัน แค่ตอนเหงาใจ
Mai yahk bpen kon tee tur pob gun kae dtaun ngao jai
I don’t want to be someone whom you only see when you’re lonely
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What will you allow me to be? Please, make it clear

Baby เธอก็รู้ว่าเธอต้องไป รู้ว่าเธอไม่เคยคิดมีใจ
Baby tur gor roo wah tur dtaung bpai roo wah tur mai koey kit mee jai
Baby, you know that you must go, you know that you never considered having feelings for me
พูดว่าเธอจะมีกัน พูดว่าเธอจะมีฉัน Oh เธอจะพูดทำไม
Poot wah tur ja mee gun poot wah tur ja mee chun oh tur ja poot tummai
You said that we’d have each other, you said that you’d have me, oh, why would you say that?
อะ อะ อะ อาย เพราะภาพของเรามันยังคงเฝ้าละตอกย้ำ
A a a ai pror pahp kaung rao mun yun gkong fao la dtauk yum
I’m sh-sh-shy because our picture is still reminding me
ไม่อยากดูน่ารำคาญ เหมือนคนที่คอยจะถามย้ำ
Mai yahk doo nahrumkahn meuan kon tee koy ja tahm yum
I don’t want to seem annoying like someone who keeps asking something repeatedly
ก็เพราะทุกคำที่พูดที่เธอได้เคยจะบอกฉัน
Gor pror took kum tee poot tee tur dai koey ja bauk chun
Because every word that you said, that you ever told me
มันทำทุกอย่างให้ rewind ก่อนร้ายแล้วก็ฉายเป็นภาพซ้ำ
Mun tum took yahng hai rewind gaun rai laeo gor chai bpen pahp sum
Makes everything rewind to before it was bad and projects it over and over
ไม่อยากจะพบเจอ ไม่อยากจะวุ่นวาย ไม่อยากจะก้าวก่าย
Mai yahk ja pob jur mai yahk ja woon wai mai yahk ja gao gai
I don’t want to see you, I don’t want to trouble you, I don’t want to intrude
แต่พอมานึกคิดถึงเรื่องเธอกลับทำให้ยิ้มได้
Dtae por mah neuk kit teung reuang tur glup tum hai yim dai
But as soon as I think about you, it ends up making me smile
So วอนเธอหากก่อนจะลาช่วยบอกให้ชัดเจน
So waun tur hahk gaun ja lah chuay bauk hai chut jen
So I’m begging you, before you say good-bye, please tell me and make it clear
ไม่อยากจะคิดไปไกลถ้าหากหัวใจเธอมองเป็นเรื่องเล่น
Mai yahk ja kit bpai glai tah hahk hua jai tur maung bpen reuang len
I don’t want to think too far if your heart sees this as a game

(*)

บอกหน่อยได้ไหม … ช่วยตอบได้ไหม …
Bauk noy dai mai chuay dtaup dai mai
Please tell me, please answer me
ว่าอยู่ในสถานะใด ให้เป็นคนรัก …
Wah yoo nai satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
อยู่สถานะใด ให้เป็นคนรัก
Yoo satahna dai hai bpen kon ruk
What status do I have? Let me be your lover
ให้เป็นแบบไหน ช่วยที ให้มันชัดเจน
Hai bpen baep nai chuay tee hai mun chut jen
What am I to you? Please make it clear

ให้ฉันเป็นคนนั้นให้ฉันเป็นคนนี้
Hai chun bpen kon nun hai chun bpen kon nee
Let me be that person, let me be this person
ให้ฉันเป็น the one คนในฝันเธออยู่ทุกนาที
Hai chun bpen the one kon nai fun tur yoo took nahtee
Let me be the one, the person in your dreams at every moment
ให้ฉันลองได้รักตัวเธอดูสักที
Hai chun laung dai ruk dtua tur doo suk tee
Let me try loving you and see
ให้ฉันมีแค่เธออยู่ทุกคืนมันก็คงจะดี
Hai chun mee kae tur yoo took keun mun gor kong ja dee
Let me have just you every night, I bet it would be nice

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
Producer : มุรธา ร่วมรักษ์ / อัครชนช์ ราชปันติ

   
Lula’s voice made me cringe in that first verse, but it got better by the chorus~

Title: Late Nite Talk
Artist: Ben Bizzy ft. Packxday
Album: [Single]
Year: 2017

(*) I don’t wanna talk on this late nite
I don’t want to talk on this late night
I just wanna touch เธอที่กลางใจ
I just wanna touch tur tee glahng jai
I just want to touch you in the middle of your heart
I don’t wanna มองเธอเพื่อจากไป
I don’t wanna maung tur peua jahk bpai
I don’t want to watch you leave
I just wanna f*ck baby all nite
I just want to f*ck, baby, all night

(*)

i just wanna f*ck baby all night
when you tell me that you didn’t want me
I was all right
but then I thought about the days when I was not right
yea I wanna take you to the bed, if you mind

girl i wanna take this to another level
take you on a another wrestle
break the pedal bad but like I’m gentle

yea u so f*ck*ng special
and I want you in my bed
every day, every night
but when you tell me that I’m ugly
and my looks are f*ck*ng bad
when I’m standing in the corner
writing letters got me sad
when you tell me that you
have another man
I just wanna go and tell him
that you are mine
tell him bad, but now all of that

yea,. I just f*ck*ng wanna f*ck with you
I don’t like you or love you, but you want me to do you?
maybe not, maybe not don’t give a f*ck about it
Imma go home, take a couple xanax, write about it

(*,*)

So baby tell me what you think of me
So, baby, tell me what you think of me
ต้องการจะ show you how to ใช้ชีวิตที่ดี yea
Dtaung gahn ja show you haow to chai cheewit tee dee yeah
I want to show you how to live the best life, yeah
ต้องการจะรักเธอ wanna f*ck with you on high key
Dtaung gahn ja ruk tur wanna f*ck with you on high key
I want to love you, want to f*ck with you on high key
we could love like in movies, หากเธอ need somebody just tell me
We could love like in movies hahk tur need somebody just tell me
We could love like in movies, if you need somebody, just tell me

eh baby เธอเองก็คงรู้
Eh baby tur eng gor kong roo
Eh, baby, you probably know
ชอบตอบที่เธอ call me boo
Chaup dtaup tee tur call me boo
I like your answer when you call me boo
girl i could make you go oou
Girl, I could make you go “ooh”
so อย่าทำเสียเวลา better take off your shoes
So yah tum sia welah better take off your shoes
So don’t waste time, better take off your shoes

finna go เมา on some drinks
Finna go mao on some drinks
Finna go get drunk on some drinks
baby you know what i think
Baby you know what I think
Baby, you know what I think
finna go skrt round the town
Finna go skirt round the town
เรื่องที่บอกเธอเมื่อเช้าเธอก็รู้ว่ามันจริง
Reuang tee bauk tur meua chao tur gor roo wah mun jing
The things I told you in the morning, you know they’re true

(*,*)

Title: Stay
Artist: Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2017

(*) Oh baby don’t you go away
Can you tell me that you’re gonna stay?

(*)

Oh girl just tell me lies, oh girl just tell me lies
Oh, girl, just tell me lies, oh, girl, just tell me lies
หัวใจต้องการแต่เธอ ขอร้องให้เธออย่าไป
Hua jai dtaung gahn dtae tur kor raung hai tur yah bpai
My heart only wants you, I’m begging you not to go
i know you gotta go but can u spend the night
I know you’ve got to go, but can you spend the night?
just turn off all our phones and we can make this right..
Just turn off all our phones, and we can make this right

Oh baby can you tell me even tho its fake love
Oh, baby, can you tell me even though it’s fake love?
ก็ want u by my side ไม่รู้ทำไมมันต้องเป็นเธอ
Gor want you by my side mai roo tummai mun dtaung bpen tur
I want you by my side, I don’t know why it must be you
Ya body on my mind ก็เธอเท่านั้นที่ทำให้เพ้อ
Your body on my mind gor tur tao nun tee tum hai pur
Your body is on my mind, it’s only you who drives me crazy
Just ring up on the phone oh shawty u just know the number
Just ring up on the phone, oh, shawty, you just know the number

(*,*,*,*)

กลางคืนไม่ค่อยได้นอน cuz I’ve been thinking bout u
Glahng keun mai koy dai naun cause I’ve been thinking about you
In the middle of the night, I don’t really sleep because I’ve been thinking about you
ขอร้องอย่าเป็นของใครถ้าหากคนนั้นไม่ใช่กู
Kor raung yah bpen kaung krai tah hahk kon nun mai chai goo
I’m begging you, don’t belong to anyone if that person isn’t me
Right now แม่งโคดจะเมา I’ve been sipping soju
Right now maeng koht ja mao I’ve been sipping soju
Right now, d@mn, I’m f*ck*ng drunk, I’ve been sipping soju
So can u be my chichi Imma be ya goku..
So can you be my Chichi, I’mma be your Goku

oh bae u gotta know
Oh, bae, you gotta know
that I’mma love for sure
That I’mma love for sure
เธอเองก็ควรจะรู้
Tur eng gor kuan ja roo
You should know
มากกว่ารักเพียง on the low..
Mahk gwah ruk piang on the low
This is more than love only on the low

   

Produced by : SOL
Mixed/Mastering : Ben Bizzy

Title: $ailor Moon
Artist: Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยากรู้เธอคิดถึงใคร ให้มันเป็นฉันได้ไหม
Yahk roo tur kit teung krai hai mun bpen chun dai mai
I want to know who you’re thinking of, can it be me?
อยากรู้ต้องทำยังไง ให้ตัวฉันเข้าไปในใจ
Yahk roo dtaung tum yung ngai hai dtua chun kao bpai nai jai
I want to know what I have to do to get me into your heart

(*)

(**) Taking Pills and I’m gone
Taking pills and I’m gone
เธอก็รู้ what I’m on
Tur gor roo what I’m on
You know what I’m on
คิดถึงเธอไม่มีนอน
Kit teung tur mai mee naun
I miss you, I can’t sleep
มีแต่เธอที่ยังรอ
Mee dtae tur tee yung ror
I have only you whom I’m still waiting for

(**)

Oh เธอทำไมเธอต้องไปคุยอย่างงั้น
Oh tur tummai tur dtaung bpai kooey yahng ngun
Oh, why do you have to go talking like that?
แค่มองที่ตาก็ทำพวกแม่งนาะเก็บไปฝัน
Kae maung tee dtah gor tum puak maeng nah gep bpai fun
Just looking into your eyes makes everyone fucking keep on dreaming
Just let them know ว่าใจของเธอน่ะมันมีชัน
Just let them know wah jai kaung tur na mun mee chun
Just let them know that your heart has me
Oh baby ใจเธอเองก็รู้ว่าเรามีกัน
Oh baby jai tur eng gor roo wah rao mee gun
Oh, baby, your heart knows that we have each other

ก็รู้ว่าเธอไม่รักแล้วอีกสักพักเธอคงบะหาย
Gor roo wah tur mai ruk laeo eek suk puk tur kong ba hai
I know that you don’t love me, and in a moment, you’ll probably disappear
ก็รู้ว่าคนนิสัยแบบเธอน่ะมันโคดจะร้าย
Gor roo wah kon nisai baep tur na mun koht ja rai
I know that someone with your personality is fucking cruel
แต่ตาชั้นเดียวของเธอมันทำหัวใจจะบ้าตาย
Dtae dtah chun diao kaung tur mun tum hua jai ja bah dtai
But making eye contact with you makes my heart go crazy
หัวใจจะบ้าตาย baby u the one ให้เธอเป็นคนสุดท้าย
Ha jai ja bah dtai baby you the one hai tur bpen kon soot tai
My heart’s going crazy, baby, you’re the one, I want you to be the last

อยากที่จะพูดมันออกไป
Yahk tee ja poot mun auk bpai
I want to say it out loud
แต่ว่าหัวใจยังต้องเก็บมันเอาไว้
Dtae wah hua jai yung dtaung gep mun ao wai
But my heart must keep it in
ได้เพียงแค่คิดและต้องเก็บมันในใจ
Dai piang kae kit lae dtaung gep mun nai jai
I can only think and keep it in my heart
ถ้าเธอฟังดูที่เพลงเธอก็รู้ว่าคือใคร
Tah tur fung doo tee pleng tur gor roo wah keu krai
If you try listening to this song, you’ll know who it is

Baby u know what i’m thinking tonite
Baby, you know what I’m thinking tonight
มีแค่เพียงยูอยู่ในใจ
Mee kae piang yoo yoo nai jai
I have only you in my heart
ก็มันไม่รู้ว่าทำไม
Gor mun mai roo wah tummai
I don’t know why
รอเธอตอบไลน์ er nite yea
Ror tur dtaup line er night yeah
I wait for you to answer on Line every night, yeah

(*,*,**,**)

Title: Soda
Artist: Ben Bizzy
Album: [Single]
Year: 2017

(*) Cuz when I’m sipping on this soda
Cause when I’m sipping on this soda
Thinking about แค่เพียงเธอ
Thinking about kae piang tur
Thinking only about you
หวังเอาไว้ว่าเธอจะรู้
Wung ao wai wah tur ja roo
I hope that you’ll know
Cuz when I’m sipping on this soda
Cause when I’m sipping on this soda
ใจมันคิดถึงแค่เธอ
Jai mun kit teung kae tur
My heart thinks only of you
อยากให้ใจของเธอได้รู้
Yahk hai jai kaung tur dai roo
I want your heart to know

I dont play no games yea
I dont play no games yea
U aint gotta say no
I hope u feel the same, i want you be with me

และเธอเองก็คงรู้ว่า u just my type
Lae tur eng gor kong roo wah you just my type
And you probably know that you’re just my type
ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แค่มีเพือนเยอะไป
Mai dai bpen kon jao choo kae mee peuan yur bpai
I’m not a flirt, I just have too many friends
และใจมันยังคงเพ้อแม้ว่าเธอจะอยู่ไกล
Lae jai mun yung kong pur mae wah tur ja yoo glai
And my heart still fantasizes, even though you’re far away
ถ้าคนนั้นไม่ใช่กูเธออย่าไปชอบใคร
Tah kon nun mai chai goo tur yah bpai chaup krai
If it’s not me, don’t you dare go liking anyone else

และเธอไม่ต้องดูสวย yea
Lae tur mai dtaung doo suay yeah
And you don’t have to look pretty, yeah
I love it ภ้าเธอหมวย yea
I love it tah tur muay yeah
I love it if you’re ethnically Chinese, yeah
ต้องการให้เธอมาช่วย yea
Dtaung gahn hai tur mah chuay yeah
I need you to help me, yeah
และกุแม่งโคดจะรวย yea
Lae goo maeng koht ja ruay yeah
And I’m really fucking rich, yeah

(*)

Baby เธอก็รู้ what i think ใช่ไหม
Baby tur gor roo what I think chai mai
Baby, you know what I think, right?
ว่าต้องการแค่เธออยู่คนเดียวในใจ
Wah dtaung gahn kae tur yoo kon diao nai jai
That I need only you in my heart
i should take it slow แต่มันห้ามไม่ไหว
I should take it slow dtae mun hahm mai wai
I should take it slow, but I can’t stop myself
เพราะความรู้สึกที่มีมันตะล้นออกไป
Pror kwahm roo seuk tee mee mun dtalon auk bpai
Because the feelings that I have are overflowing

Cuz i just wanna love u than just one night
Cause I just want to love you more than just one night
เพราะ imma need u girl อยู่ right by my side
Pror I’mma need you girl yoo right by my side
Because I’m going to need you, girl, to be right by my side
And we gon fucking skrt อยู่ทั้งคืน all night
And we gon fucking skirt yoo tung keun all night
And we’re going to fucking skirt all night, all night
So baby เธอก็รู้ lemme be on your side
So baby tur gor roo lemme be on your side
So, baby, you know, let me be on your side

lemme be on your side
lemme be on your side

i just want แค่เพียงเธอ
I just want kae piang tur
I just want you
i just want แค่เพียงเธอ
I just want kae piang tur
I just want you

(*,*)

Title: Luv Me
Artist: Ben Bizzy ft. G.Nine
Album: [Single]
Year: 2017

(*) Oh shawty u gon love me ตอน i get that money
Oh shawty you gone love me dtaun I get that money
Oh, shawty, you gonna love me when I get that money
Oh shawty u gon love me when ไปหาตอนตีสี่
Oh shawty you gone love me when bpai hah dtaun dtee see
Oh, shawty, you gonna love me when I go to see you at 4am
Oh shawty u gon love me ตอน i get that body
Oh shawty you gone love me dtaun I get that body
Oh, shawty, you gonna love me when I get that body
Oh shawty u gon love me ตอน i call u baby
Oh shawty you gone love me dtaun I call you baby
Oh, shawty, you gonna love me when I call you baby

(*)

I know she got a แฟน baby I dont give a damn
I know she got a faen baby I don’t give a damn
I know she’s got a boyfriend, baby, I don’t give a damn
บอกเธอถ้าคิดจะมา we gon spend that เงินเป็นแสน
Bauk tur tah kit ja mah we gone spend that ngern bpen saen
I’m telling you, if you consider coming, we’re going to spend that money in the hundreds of thousands
Baby we don’t need a plan yea u can pop a xan
Baby, we don’t need a plan, yeah, you can pop a xan
เธอชอบทำเป็นไม่รู้แต่ we know เธอโคดจะแรง
Tur chaup tum bpen mai roo dtae we know tur koht ja raeng
You like pretending like you don’t know, but we know you’re fucking hot
Just Let me be that fucking man
Just let me be that fucking man
ไม่มีใครมาแทน
Mai mee krai mah taen
No one can replace me
ดูแลเธอแบบโคดจะแพง Alexander Wang
Doo lae tur baep koht ja paeng alexander wang
I’ll take fucking expensive care of you, Alexander Wang
บอก these hoes ถ้าจะคิดตาม
Bauk these hoes tah ja kit dtahm
Tell these hoes that if they’re thinking of following
อย่าให้เสียเวลา
Yah hai sia welah
Don’t waste their time
We gon do this shit จนเช้า
We gone do this shit jon chao
We’re gonna do this shit until morning
ให้มันมีแค่เรา
Hai mun mee kae rao
Let there be only us
so baby ใจเธอเองก็รู้ว่า feeling right
So baby jai tur eng gor roo wah feeling right
So, baby, your heart knows you’re feeling right
ถ้าไม่ใช่กุ so baby อย่าไปเป็นของใคร
Tah mai chai goo so baby yah bpai bpen kaung krai
If it’s not me, so, baby, don’t you go being with anyone else
ผู้หญิงมาทักเธอเองก็รู้ that i dont fuck that
Poo ying mah tuk tur eng gor roo that I don’t fuck that
Women come and say hi to me, but you know that I don’t fuck that
Just for tonite baby i just want แค่เธอ เธอ เธอ เธอ
Just for tonight baby I just want kae tur tur tur tur
Just for tonight, baby, I just want you, you, you, you

(*,*)

Ay shawty spend some time with me yah yah
Ay, shawty, spend some time with me, yeah, yeah
I promise 나한텐 다있지 yah yah
I promise na hanten daitji yeah yeah
I promise, I’ve got it all, yeah, yeah
Girl we can do anything baby yah yah
Girl, we can do anything, baby, yeah, yeah
나만 믿고 따라오면되 ay
Na mahn mitgo ttaramyeondoe ay
C’mon and trust me, ay
난 너랑 하고싶어 아주 많이
Nan neorang hagoshipeo aju mani
I want to do it with you so badly
I can do it till the morning
I can do it till the morning
I know you’re gonna love me 내가 죽을때까지
I know you’re gonna love me naega jukeulttaekkaji
I know you’re going to love me till I die
I’ll get a lot of money 내가 죽을때까지
I’ll get a lot of money naega jukeulttaekkaji
I’ll get a lot of money till I die
So baby 내곁으로 와줘 by my side
So baby naegeoteuro wajuo by my side
So, baby, come with me, be by my side
You know that I can fuckin love you till I die
You know that I can fucking love you till I die
You know that I can fucking love you till I die
다 필요없고 그냥 몸만 오면돼 yah
Da pilyoeopgo geunyang omman omyeondwae yeah
I don’t need anything else, just bring your body over, yeah
시간이 아까워 Lets stay up up all night
Shigani akkaweo let’s stay up all night
Time is running out, let’s stay up all night

(*,*)