Bangkaew

All posts tagged Bangkaew

Title: หวังเล็ก ๆ / Wung Lek Lek (A Little Wish)
Artist: Bangkaew
Album: พันธ์ไทย / Pun Thai (United Thai)
Year: 2002

ไม่รู้ว่าเธอชอบใคร แต่รู้ใครๆชอบเธอ
Mai roo wah tur chaup krai dtae roo krai krai chaup tur
I don’t know who you like, but I know everyone likes you
ฉันคนหนึ่งแหละเธอ ที่รักเธอจนหมดใจ
Chun kon neung lae tur tee ruk tur jon mot jai
There’s me who loves you with all of my heart

แค่เห็นเธอเดินข้างใคร หวั่นไหวในใจทุกครั้ง
Kae hen tur dern kahng krai wun wai nai jai took krung
Just seeing you walking beside someone else makes my heart tremble every time
แต่ฉันก็ยัง ยังคิดเสมอ ว่ารู้ใจเธอ
Dtae chun gor yung yung kit samur wah roo jai tur
But I still, still always think that I understand you

(*) หวังเล็กๆในใจ ว่าเธอรัก
Wung lek lek nai jai wah tur ruk
A little wish in my heart is that you’ll love me
ได้แต่หวังว่าฉันมีโอกาส ที่เธอจะเลือกฉัน
Dai dtae wung wah chun mee ohgaht tee tur ja leuak chun
I can only hope that I’ll get the chance, that you’ll choose me

(**) ชอบคนอื่นแล้วกัน เก็บฉันไว้รักดีกว่า ช่วยหันมองมาที่ฉัน
Chaup kon eun laeo gun gep chunw ai ruk dee gwah chuay hun maung mah tee chun
Go ahead and like someone else, but it’s better to keep me and my love, please turn and look at me
เธอชอบใครไม่ว่าเธอ อย่าเผลอรักใครก็แล้วกัน เก็บรักไว้ให้ฉันได้ไหมเธอ
Tur chaup krai mai wah tur yah plur ruk krai gor laeo gun gep ruk wai hai chun dai mai tur
Regardless of who you like, don’t carelessly love anyone else, okay? Keep your love for me, okay?

ยอมรับว่าฉันคิดเอง อาจเคว้งถ้าเธอเลือกใคร
Yaum rup wah chun kit eng aht kweng tah tur leuak krai
I admit that I’m thinking one-sidedly, I might drift away if you choose someone else
แต่เหมือนอะไร บอกฉันข้างใน ว่ารู้ใจเธอ
Dtae meuan arai bauk chun kahng nai wah roo jai tur
But it’s like something’s telling me inside that I understand you

(*,**,**)

เธอชอบใครไม่ว่าเลย อย่าเผลอรักใครก็แล้วกัน เก็บรักไว้ให้ฉันได้ไหมเธอ
Tur chaup krai mai wah loey yah plur ruk krai gor laeo gun gep ruk wai hai chun dai mai tur
Regardless of who you like, don’t carelessly love anyone else, okay? Keep your love for me, okay?
แค่หวังเล็กๆในใจ เท่านั้นเอง
Kae wung lek lek nai jai tao nun eng
It’s just a little wish inside my heart

Title: น้ำเน่า..เงาจันทร์ / Num Nao…Ngao jun (Dirty Water…Reflecting the Moon)
Artist: Bang Kaew
Album: โรงเรียนผู้ชาย / Rohng Rian Poo Chai (Boys School)
Year: 2004

รู้มั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อ
Roo mai tur suay ja maung gee krung gor yung mai beua
Do you know you’re so pretty, however many times I look at you, I’m still not tired of you?
ฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้ใคร
Chun nun mai leua sai dtai hai krai
I don’t have any vision left for anyone else
รู้มั้ยว่าฉันแอบเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจ
Roo mai wah chun aep gep tur nun wai nai hua jai
Do you know that I have a soft spot for you in my heart?
เธอเป็นดอกไม้ของคนข้างทาง
Tur bpen dauk mai kaung kon kahng tahng
You’re the flower of a person on the side of the road

เหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกล
Meuan duang jun yoo bon fah glai
It’s like the moon up in the sky
เอื้อมมือไปคว้าไม่ได้
Euam meu bpai kwah mai dai
Stretching out my arm, I can’t reach it
แค่เพียงมองให้ชื่นหัวใจได้เพียงเท่านี้
Kae piang maung hai cheun hua jai dai piang tao nee
I can only look and can only please my heart
หลายๆคราวอยากจะทักทาย
Lai lai krao yahk ja tuk tai
I’ve wanted to say hello many times
ต้องคอยห้ามใจทุกที
Dtaung koy hahm jai took tee
But I must hold myself back every time
รู้ตัวดีว่าเราห่างกันแค่ไหน
Roo dtua dee wah rao hahng gun kae nai
I’m well aware of how far apart we are

(*) เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้าที่ชั้นเฝ้ามองทุกวัน
Meuan jun yoo bon fah tee chun fao maung took wun
It’s like the moon up in the sky that I star at every night
ได้เก็บเอามาฝันแค่นั้นก็สุขแล้วเรา
Dai gep ao mah fun kae nun gor sook laeo rao
Just secretly dreaming makes me happy
ฉันรู้ดีว่าเธอคือจันทร์
Chun roo dee wah tur keu jun
I know full well that you’re the moon
ส่วนตัวฉันแค่เพียงน้ำเน่า
Suan dtua chun kae piang num nao
As for me, I’m just dirty water
ได้มีเพียงเงาจากจันทร์ไกลๆก็พอ
Dai mee piang ngao jahk jun glai glai gor por
Just having the reflection of the moon from far off is enough

เช้าๆก็เห็นตกเย็นแอบคอยหน้าซอยที่เก่า
Chao chao gor hen dtok yen aep koy nah soy tee gao
In the morning, I see you, in the afternoon, I secretly wait in front of the old street
เจอเพียงแค่เงาปลื้มไปทั้งวัน
Jur piang kae ngao bpleum bpai tung wun
Just seeing your reflection makes me happy all day
เธอคงไม่รู้ไม่มองไม่เห็นไม่เคยสำคัญ
Tur kong mai roo mai maung mai hen mai koey sumkun
You probably will never know, never look, never see, but it’s not important
ขอแค่ให้ฉันสุขเท่าที่มี
Kor kae hai chun sook tao tee mee
Just let me be as happy as I am

(*,*)

ได้มีเพียงเงาจากแสงจันทร์ส่องหัวใจ
Dai mee piang ngao jahk saeng jun saung hua jai
I just have the reflection of the light of the moon shining on my heart

Title: รักครั้งแรก / Ruk Krung Raek (First Love)
Artist: Bangkaew (บางแก้ว)
Album: พันธุไทย / Pun-too Thai (Genetically Thai)
Year: 2002

ถึงไม่เกลียด แต่เธอก็ไม่เคยรัก
Teung mai gliat dtae tur gor mai koey ruk
Though you don’t hate me, you never loved me
ได้แค่รู้จักและเธอก็มองข้ามไป
Dai kae roo juk lae tur gor maung kahm pai
I could only get to know you, and you looked past me
ทำทุกอย่างเพื่อเธอ ให้เธอพอใจ
Tum took yahng peua tur hai tur por jai
I did everything for you to make you satisfied
แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอรัก
Dtae mun gor mai dai tum hai tur ruk
But it didn’t get you to love me

(*) ทั้งที่ไม่เคยยอมใคร ทั้งที่ไม่เคยใจอ่อน
Tung tee mai koey yaum krai tung tee mai koey jai aun
Even though I’ve never given in to anyone, even though I’ve never been weak
แต่วันนี้กลับต้องนอนช้ำใจ
Dtae wun nee glup dtaung naun chum jai
In return, today I have to sleep heartbroken
ฉันต้องทำอย่างไร เมื่อใจมันไม่รักดี
Chun dtaung tum yahng rai meua jai mun mai ruk dee
What should I do when my heart isn’t persevering?
อยากไปมีใจให้กับคนที่ไม่รักกัน
Yahk pai mee jai hai gup kon tee mai ruk gun
I want to give my heart to someone who doesn’t love me

(**) รักครั้งแรก หัวใจก็แตกสลาย
Ruk krung raek hua jai gor dtaek salai
My first love and my heart was shattered
เร็วเกินไปไหม กับความผิดหวัง
Rew gern pai mai gup kwahm pit wung
Was it too fast with disappointment?
รักเธอคนแรก แต่ฟ้าไม่ยุติธรรม
Ruk tur kon raek dtae fah mai yoodti tum
You were my first love, but heaven wasn’t fair
ทำไมไม่ทำให้เรารักกัน
Tummai mai tum hai rao ruk gun
Why couldn’t it make us fall in love?

ฉันรักเธอ แต่เธอไม่ต้องสงสาร
Chun ruk tur dtae tur mai dtaugn song sahn
I love you, but you don’t have to pity me
ขอให้ทุกอย่างจบลงที่ใจฉันเอง
Kor hai took yahng job long tee jai chun eng
I want everything to be finished in my heart
คงไม่อาจจะลืม ครั้งแรกคือเธอ
Kong mai aht ja leum krung raeuk keu tur
I probably won’t forget that my first love was you
ที่ใจฉันมันรู้จักกับความรัก
Tee jai chun mun roo juk gup kwahm ruk
With whom my heart got to know love

(*,**,**)
กับคนที่ยังไม่เคยรักใคร
Gup kon tee yung mai koey ruk krai
With someone who still has never loved anyone else
ให้เธอรู้ไว้ฉันยังรักเธอ
Hai tur roo wai chun yung ruk tur
Keep in mind that I still love you