August Band

All posts tagged August Band

Title: คนธรรมดา / Kon Tummadah (Average Person)
Artist: August Band
Album: Thanx
Year: 2007

วันเวลาที่แสนสวยงามของเรา อาจจบเท่านั้น
Wun welah tee saen suay ngahm kaung roa aht jop tao nun
Our beautiful time might just be over
เป็นเพียงเพราะเราใช้มันทำให้กันและกัน ต้องเสียใจ
Bpen piang pror rao chai mun tum hai gun lae gun dtaung sia jai
It’s only because we spent it together that we have to be sad
เมื่อความเป็นจริงวันวานเมื่อวานนั้นผ่านไป
Meua kwahm bpen jing wun wahn meua wahn nun pahn bpai
When in reality, those days of yesterday have passed
แต่เรายังหวัง ให้รักที่เหลือเจือจางเป็นดั่งเดิมทุกอย่าง
Dtae rao yung wung hai ruk tee leua juea jahng bpen dung derm took yahng
But we still have hope that the fading love that’s remaining will completely remain the same

(*) เราใฝ่ไปเกินฝัน จนเป็นความไม่เข้าใจ
Rao fai bpai gern fun jon bpen kwahm mai kao jai
We expected more than we dreamed of until it became something we couldn’t understand
เวลาจะแปรอะไรจากที่เป็น ไม่เว้นแม้รัก
Welah ja bprae arai jahk tee bpen mai wen mae ruk
Time changes everything from what it once was, not sparing even love
ที่ผูกพันและเสียดาย
Tee pook pun lae sia dai
That’s binding and regretful
จนวันหนึ่งมันเปลี่ยนเราไปคล้ายใคร ไม่รู้จัก
Jon wun neung mun bplain rao bpai klai krai mai roo juk
Until one day it changed us into people who didn’t know each other

(**) บางทีเราเป็นเพียงคนโง่ บางทีเราเป็นเพียงคนเหงา
Bahng tee rao bpen piang kon ngoh bahng tee rao bpen piang kon ngao
Sometimes we’re just stupid people, sometimes we’re just lonely
บางทีเราอาจเพียงต้องการแค่เรา ที่หายไป
Bahng tee rao aht piang dtaung gahn kae rao tee hai bpai
Sometimes we might only need ourselves that disappeared
บางทีเราเป็นเพียงคนหนึ่งธรรมดา ที่ไม่เข้าใจ
Bahng tee rao bpen piang kon neung tummadah tee mai kao jai
Sometimes we’re only an average person who doesn’t understand
ในความหมายรักลึกซึ้ง และแสนยิ่งใหญ่
Nai kwahm mai ruk leuk seung lae saen ying yai
The deep meaning of love and it’s greatness
กว่าใครครอบครอง
Gwah krai kraup kraung
More than anyone can possess

เราเคยคิดว่า เราสองเราก็ต่าง เข้าใจในรัก
Rao koey kit wah rao saung rao gor dtahng kao jai nai ruk
We once thought that the two of us both understood love
และพยายามทำเหมือนว่าเรารู้จัก ความไว้ใจ
Lae payayahm tum meuan wah rao roo juk kwahm wai jai
And we tried to act like we knew trust
ก็เคยสัญญาว่าไม่ครอบครอง เราแค่ประคองกันไว้
Gor koey sunyah wah mai kraup kraung rao kae bprakaung gun wai
We once promised that we wouldn’t possess each other, that we’d just support each other
แต่ความรักนั้นทำให้ทุกอย่างมันไม่ง่าย
Dtae kwahm ruk nun tum hai took yahng mun mai ngai
But that love made everything difficult

(*,**)

แล้วมันจะผ่านพ้นไปหรือเปล่า แล้วเราจะลืมได้เมื่อไร
Laeo mun ja pahn pon bpai reu bplao laeo rao ja leum dai meua rai
And will it pass? And when will we be able to forget?
แล้วใจที่พังยับเยินใครจะเอาไว้
Laeo jai tee pung yup yern krai ja ao wai
And who will want a heart that’s been completely destroyed?

รัก คือที่มาของความสุข แต่รักก็เอามันคืนไป
Ruk keu tee mah kaung kwahm sook dtae ruk gor ao mun keun bpai
Love is the origin of happiness, but love takes it back
ไม่รู้ ใครบอกฉันซักทีว่า ความรัก…มันคืออะไร มันคืออะไร ใครบอกฉัน
Mai roo krai bauk chun suk tee wah kwahm ruk mun keu arai mun keu arai krai bauk chun
I don’t know, someone finally tell me what love is, what is it? Someone tell me

Title: ฉันรักเธอ / Chun Ruk Tur (I Love You)
Artist: August Band
Album: ??
Year: ??

มันไม่เคยง่าย เลยสำหรับฉัน
Mun mai koey ngai loey sumrup chun
It’s never easy for me
ที่จะหาถ้อยคำมาเติมเต็มในบทเพลงไหน
Tee ja hah toy kum mah dterm dtem nai bot pleng nai
To find the words to fill the lyrics of a song
หากไม่ใช่เธอฉันคงทำไม่ได้
Hahk mai chai tur chun kong tum mai dai
If it wasn’t for you, I probably couldn’t do it
เพราะข้างในใจ
Pror kahng nai jai
Because inside my heart
มีข้อความมากมายที่ยังพร่ำพรอ
Mee kor kwahm mahk mai tee yung prum pror
There’s many messages that are still nonsense
ว่านี่คือเธอใช่ไหมที่ฉันให้เธอได้เลยหมดทั้งใจ
Wah nee keu tur chai mai tee chun hai tur dai loey mot tung jai
This is you, right? Whom I can give my entire heart to?
ในเพลง ๆ นั้น ฉันจะเขียนบันทึก
Nai pleng pleng nun chun ja kian bun teuk
In that song, I’ll write the notes
เรื่องราวที่ต้องการให้มี
Reuang rao tee dtaung gahn hai mee
The memories that I want you to have
ในทุกคืนวัน ให้เราได้พบกัน
Nai took keun wun hai rao dai pob gun
Of every day that we met
ให้เรามีเราอยู่ตรงนี้
Hai rao mee rao yoo dtrong nee
That let us have each other right here

(*) ถ้าเธอเป็นดั่งท้องฟ้าบนนั้น
Tah tur bpen dung taung fah bon nun
If you were like the sky above
ฉันคงจะเป็นดวงดาวส่องแสงให้เธออุ่นใจ
Chun kong ja bpen duang dao saung saeng hai tur oon jai
I would be a star shining to make you warm
ไม่ว่าที่ใดจะคอยดูแล จะก้าวไปพร้อมเธอ
Mai wah tee dai ja koy doo lae ja gao bpai praum tur
Regardless of anything, I’ll keep taking care of you, I’ll move forward with you
ชีวิตที่เหลือฉันขอใช้ไปกับคนนี้
Cheewit tee leua chun kor chai bpai gup kon nee
I want to spend the life I have left with this person
คนที่ฉันค้นเจอ ฉันรักเธอ
Kon tee chun kon jur chun ruk tur
The person I’ve found, I love you

หรือว่าเพราะสายตาที่สบกัน
Reu wah pror sai dtah tee sob gun
Or is it because of your eyes meeting mine
และวินาทีนั้นฉันได้พบและตอบคำถาม
Lae winahtee nun chun dai pob lae dtaup kumtahm
And in that moment, I found and answered the question
ว่าเฝ้ารออะไรมาแสนนาน
Wah fao ror arai mah saen nahn
Of what I’ve been waiting for for so long
ในเพลง ๆ นั้น ฉันขอเรียกเธอว่าความโชคดี
Nai pleng pleng nun chun kor riak tur wah kwahm chohk dee
In that song, I want to call you my good fortune
ขอพาเธอพ้นผ่าน คืนวันทั้งร้ายดี
Kor pah tur pon pahn keun wun tung rai dee
I want to help you through both the good and bad days
จะมีเราประคองไปจากตรงนี้…
Ja mee rao bprakaung bpai jahk dtrong nee
We’ll have each other’s support from now on

(*)
ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

Title: ไกล / Glai (Far)
Artist: August Band
Album: Light in the Dark
Year: 2011

มองดูดวงดาวบนฟ้าที่พร่างพราว ความฝันคนเราก็คงเป็นอย่างนั้น
Maung doo duang dao bon fah tee prahng prao kwahm fun kon rao gor kong pen yahng nun
Looking up at the stars in the sky that twinkle, our dreams are like that
ถ้ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของมัน จะมีคุณค่าอะไรถ้าไร้คนชื่นชม
Tah mee oh gaht dai pen jao kaung mun ja mee koon kah arai tah rai kon cheun chom
If we get the chance to own them, is it worth it if there’s no one to admire it?
ปลายทางระหว่างความหวังที่เส้นชัย จุดหมายยิ่งใหญ่เท่าไรไม่สำคัญไปกว่า
Plai tahng rawahng kwahm wung tee sen chai joot mai ying yai tao rai mai sum kun pai gwah
The destination between our hope is the finish line, however great our goal is isn’t any more important
ถ้ามีแค่ใครสักคนร่วมทางเดินฝ่าไปจนถึงด้วยกัน
Tah mee kae krai suk kon ruam tahng dern fah pai jon teung duay gun
If I just had someone to share the journey together with

ใครจะยิ้มให้ฉันวันที่ถึงเส้นชัย ใครจะร่วมดีใจในตอนนั้น
Krai ja yim hai chun wun tee teung sen chai krai ja ruam dee jai nai dtaun nun
Someone who would smile at me when I reach the finish line, someone who would share my happiness at that moment
วันที่เราแพ้ทางใครบอกว่าไม่เป็นไร ยังมีวันที่เลวร้ายกว่านี้
Wun tee rao pae tahng krai baukw ah mai pen rai yung mee wun tee leo rai gwah nee
When I’m feeling weak, someone to tell me it’s all right, that there have been worse days than this

(*) ที่มันจะมา แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ จะกลัวทำไมเพื่อนยังอยู่
Tee mun ja mah dtae mai roo meua rai ja glua tummai peuan yung yoo
Something will come, but I don’t know when, but why be afraid when my friends are still here?
วันใหม่อาจมา กับปัญหามากมาย กอดคอกันไว้ให้พร้อมจะสู้
Wun mai aht mah gup punhah mahk mai gaut kor gun wai hai praum ja soo
A new day will come with many problems, so we’ll hug each other and get ready to fight
เพราะแม้บางทีอาจไม่เป็นดั่งฝัน ฉันรู้ว่ายังมีเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเหมือนเก่า
Pror mae bahng tee aht mai pen dung fun chun roo wah yung mee peuan tee yoo dtrong nun meuan gao
Because even though some times might not be like my dreams, I know I still have my friends there as before
จะดีจะร้ายยังไงก็เพื่อนเรา ไม่เคยเปลี่ยน
Ja dee ja rai yung ngai gor peuan rao mai koey plian
Be it good or bad, no matter what, my friends will never change
ความฝันยังเก่า จุดหมายไม่เคยเปลี่ยน แต่เพื่อนไม่เคยเก่า
Kwahm fun yung gao joot mai mai koey plian dtae meuan mai koey gao
My dreams are still old, my goals have never changed, but my friends have never aged

(*)

Title: Ticket
Artist: August Band
Album: Thank
Year: 2007

เคยได้ยินใช่ไหม ว่าที่หนึ่ง ถ้าไปถึงเราจะมีทุกอย่าง
Koey dai yin chai mai wah tee neung tah pai teung rao ja mee took yahng
Surely you’ve heard of the one place; if we get to it, we’ll have everything
ความสุข ความฝัน อะไรที่เฝ้ารอ จะรอเราอยู่ที่ปลายทาง
Kwahm sook kwahm fun arai tee fao rar ja ror rao yoo tee plai tahng
Happiness, dreams, everything is waiting, waiting for us at the destination
และต้องใช้ เพียงตั๋วเดินทางแค่ใบเดียว และมันก็ไปกลับกลายเป็นหลายครั้ง
Lae dtaung chai piang dtuae dern tahng kae bai diao lae mun gor pai glup glai pen lai krung
And we must only use one ticket, and it’ll take us back and forth many times
แต่ไม่เคยจะมีผู้ใดที่เคยไป จะกลับมาเล่าอะไรให้ฉันฟัง
Dtae mai koey ja mee poo dai tee koey pai ja glup mah lao arai hai chun fung
But there has never been anyone who has gone and come back to tell me anything

ก็เลยสงสัยว่าจริง หรือไม่จริง อยากไปเจอกับตัวสักครั้งหนึ่ง
Gor loey song sai wah jing reu mai jing yahk pai jur gup dtua suk krung neung
So I wonder if it’s real or not, I want to go find out for myself for once
จะต้องเดินทางไกล ด้วยเท้าฉันก็ยอม หากมันจะมีอะไรเมื่อไปถึง
Ja dtaung dern tahng glai duay tao chun gor yaum hahk mun ja mee arai meua pai teung
I’ll take a journey, I’ll walk if I have to, if there’ll be something when I get there
ต่อให้ตั๋วเดินทางจะแพงสักเท่าไร ต้องจ่ายด้วยอะไรจะไปหามา
Dtor hai dtua dern tahng ja paeng suk tao rai dtaung jai duay arai ja pai hah mah
No matter how expensive the ticket is, I’ll pay with whatever I have and go
และฉันจึง จ่ายหมดเท่าชีวิตที่ฉันมี เพื่อให้ใครบางคนมาส่งคืน และบอกว่า
Lae chun jeung jai mot tao cheewit tee chun mee peua hai krai bahng kon mah song keun lae bauk wah
And I’ll pay with all the life I have for someone to send back word and tell me

(*) ตั๋วใบนี้ไม่ได้มีสำหรับฉัน แม้เขาจะขายให้ทุกคนได้เท่ากัน
Dtua bai nee mai dai mee sumrup chun mae kao ja kai hai took kon dai tao gun
This ticket doesn’t exist for me, though they’re selling it to everyone
เพียงแต่ว่า รถขบวนนี้ไม่มีที่ให้กับฉัน จึงไม่มีสิทธิ์เดินทาง
Piang dtae wah rot kabuan nee mai mee tee hai gup chun jeung mai mee sit dern tahng
It’s just that this train has no space for me, so I don’t have the right to travel

(*)

อย่างที่เคยบอกไปฉันทุ่มเท และออกเดินไปบนทางที่เขาไป
Yahng tee koey bauk pai chun toom tay lae auk dern pai bon tahng tee kao pai
Like I said before, I’m dedicated, and I’ll journey anywhere it goes
จะเหนื่อย จะร้อน จะหนาว ฉันไม่กลัว ถ้าใจทรนงจะทนไหว
Ja neuay ja raun ja nao chun mai glua tah jai toranong ja ton wai
However tiring, hot, or cold it’ll be, I’m not afraid, if my heart is confident, I’ll endure it
และในไม่ช้า ไม่นานก็มองเจอ ว่ามีปลายทางอยู่ไม่ไกล
Lae nai mai chah mai nahn gor maung jur wah mee plai tahng yoo mai glai
And soon I’ll find that my destination isn’t far off
ก็เลยตะเกียกตะกายเพื่อไปเจอ สุดท้ายปลายทางที่หายไป
Gor loey dta giak dtagai peua pai jur soot tai plai tahng tee hai pai
And so I’ll struggle on to find the destination that disappeared

มันคงไม่มีจริงแท้และแน่นอน ไม่มีทางให้คนอย่างฉัน
Mun kong mai mee jing tae lae nae naun mai mee tahng hai kon yahng chun
It might not be real and for certain, there’s no way for a person like me
เพียงแต่ตั๋วเดินทางที่ใครๆ ก็มี ก็ไม่ได้มีให้คนอย่างฉันเหมือนกัน
Piang dtae dtua dern tahng tee krai krai gor mee gor mai dai mee hai kon yahng chun meuan gun
There’s only the ticket everyone has, but there’s none for a person like me
จึงหวนคืนไปยังทางที่เดินมา ก็มีใครมองอยู่ตรงนั้น
Jeung huan keun pai yung tahng tee dern mah gor mee krai maung yoo dtrong nun
So I turn back in the direction I came to have someone looking right there
พอเดินกลับไปก็เจอคนเดิม ที่บอกกับฉัน ย้ำๆ ซ้ำๆ ว่า
Por dern glup pai gor jur kon derm tee bauk gup chun yum yum sum sum wah
As soon as I walk back, I find the same person, telling me over and over, repeating that…

(*,*)

Title: เพียงเธอ / Piang Tur (Only You)
Artist: August Band
Album: Thank
Year: 2007

อยากจะขอบคุณ ที่รู้ใจเข้าใจ สิ่งดีดีที่ให้มา
Yahk ja kaup koon tee roo jai kao jai sing dee dee tee hai mah
I want to thank you for understanding me and for the good things you’ve given me
อยากจะขอบคุณ ที่สัญญาว่าใจ ไม่มีวันห่างเหิน
Yahk ja kaup koon tee sunyuh wah jai mai mee wun hahng hern
I want to thank you for promising that our hearts will never be far apart

กับคนหนึ่งคน ที่ไร้วันเวลา หมดกำลังจะก้าวเดิน
Gup kon neung kon tee rai wun welah mot gumlung ja gao dern
With one person who was without time and out of strength to carry on
จากคนที่เคย เจ็บเหลือเกินที่ใจ กลับกลายเป็นเบิกบาน
Jahk kon tee koey jep leua gernt ee jai glup glai pen berk bahn
From one person who once hurt so much to becoming happy

(*) ผ่านคืนวันโหดร้าย นานเหมือนชั่วกาล
Pahn keun wun hoht rai nahn meuan chua gahn
Making it through the cruel long and endless nights
กลับมีคนห่วงใยกัน สุขใจทุกวัน มีเธออยู่ข้างกาย
Glup mee kon huang yai gun sook jai took wun mee tur yoo kahng gai
And ending up with someone who cares about me, I’m happy every day that I have you at my side
เริ่มรู้จักความหวานกับรักลึกซึ้งหมดใจ
Rerm roo juk kwahm wahn gup ruk leuk seung mot jai
I’m beginning to know sweetness with the deep love in my heart
เริ่มรู้จักความหมายของคืนวัน
Rerm roo juk kwahm mai kaung keun wun
I’m beginning to know the meaning of the days and nights

แค่คนหนึ่งคนกับหัวใจ ให้เธอ หมดไปเลยที่ฉันมี
Kae kon neung kon gup hua jai hai tur mot pai loey tee chun mee
I’m just one person with a heart for you, I’m out of everything else I have
จะเป็นจะตายจะร้ายดี ไม่แคร์ ไม่เคยจะหวั่นไหว
Ja pen ja dtai ja rai dee mai care mai koey ja wun wai
If I live or die, if things are good or bad, I don’t care, I’ll never be nervous
จะมีแต่เธอที่แสนดี ร่วมทาง ตราบจนวันที่สิ้นใจ
Ja mee dtae tur tee saen dee ruam tahng drahp jon wun tee sin jai
I’ll have only the wonderful you with me until the day I die
หนึ่งวันจะนาน สักเท่าไร ถ้าไกล ห่างเธอไปสักวัน
neun wun ja nahn suk tao rai tah glai hahng tur pai suk wun
However long one day is if I’m far away from you some day

(*)

ให้เธอได้ยิน เสียงจากใจฉัน
Hai tur dai yin siang jahk jai chun
I want you to hear the voice from my heart
ที่จะคอยบอกทุกคืนวัน ว่ารักเธอ
Tee ja koy bauk took keun wun wah ruk tur
I’ll keep telling you every day that I love you

(*)

เสียงใจฉันเอง ร้องเพลงให้เธอ
Siang jai chun eng raung pleng hai tur
The voice of my heart is singing this song for you
ฟังอยู่คือเสียง ดังจากใจ
Fung yoo keu siang dung jahk jai
Listen, it’s the loud voice from my heart
ร้องเพลงที่ใคร ไม่อาจฟังเสียง ใจฉันเอง
Raung pleng tee krai mai aht fung siang jai chun eng
Singing a song that no one might listen to the voice of my heart
ร้องเพลงให้เธอ ฟังอยู่คือเสียง ดังจากใจ
Raung pleng hai tur fung yoo keu siang dung jahk jai
Singing a song for you, listen, it’s the loud voice from my heart
ร้องเพลงที่ฟัง เข้าใจเพียงเรา
Raung pleng tee fung kao jai piang rao
Singing a song for you to hear, understand it’s only us

Title: อาจจะเป็น / Aht Ja Ben (It Might Be)
Artist: August Band
Album: Radiodrome
Year: 2008

เมื่อใดหัวใจเราต่างโหยหา รักจะมาเมื่อไหร่
Meua dai hua jai rao dtahng hoy hah ruk ja mah meua rai
When our hearts have different desires, when will love come?
ถามตัวเองไม่เจอคำตอบคำไหน เหมือนดั่งใจเราต้องการ
Tahm dtua eng mai jur kum dtaup kum nai meuan dung jai rao dtaung gahn
I ask myself but never find an answer, it’s like our hearts want it
ฉันจึงลองค้นหาในสิ่งที่ไม่รู้ เพื่อจะดูให้เข้าใจ
Chun jeung laung kon hah nai sing tee mai roo peua ja doo hai kao jai
So I try searching for the things I don’t know to see and understand
แล้วผ่านไปหลายปีไม่มีทางไหน เป็นดั่งใจเรามองหา
Laeo pahn pai lai pee mai mee tahng nai pen dung jai rao maung hah
And spend many years without direction, it’s like our hearts are looking

เหมือนบางทีเดินหลงทางกลางคน
Meuan bahng tee dern long tahng glahng kon
Sometimes it’s like we’re lost in a crowd
ปะปนในฝูงชนไม่รู้ตัว กลัวใจกลัวบางทีสายไป
Pa pon nai foong chon mai roo dtua glua jai glua bahng tee sai pai
Unknowingly mixed up in the groups, sometimes afraid that it’s too late

อาจจะเป็นสายลมที่เพียงพัดมา
Aht ja pen sai lom tee piang put mah
It might just be the wind blowing
อาจจะเป็นเมฆลอยอยู่บนฟ้า
Aht ja pen mek loy yoo bon fah
It might be the clouds floating in the sky
แต่จะเป็นเช่นไรยังไงฉัน
Dtae ja pen chen rai yung ngai chun
But whatever it is, no matter what, I
เฝ้าคอยตั้งตาว่าวันนึงรัก
Fao koy dtung dtah wah chun neung ruk
Am looking forward to a day of love
จะมาให้เจอจริงหรือเปล่า
Ja mah hai jur jing reu plao
Will I really find it?

เหมือนได้ยินหลายคนเคยบอกกับฉัน ว่าสักวันเราต้องเจอ
Meuan dai yin lai kon koey bauk gup chun wah suk wun rao dtaung jur
It’s like I’ve heard many people tell me that some day we’ll find it
เพราะผู้คนค้นหากันเองอยู่เสมอ ฉันต้องเจอในซักวัน
Pror poo kon kon hah gun eng yoo samur chun dtaung jur nai suk wun
Because people are always searching for it, some day I must find it
แต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจ ในคำนั้น เพราะไม่รู้ว่าวันไหน
Dtae chun gor yung mai nae jai nai kum nun pror mai roo wah wun nai
But I’m still not sure of those words, because I don’t know which day it’ll be
และถ้าวันนึงเขามาแล้วไป มีอีกไหมที่เค้าจะกลับมาอีกครั้ง
Lae tah wun neung kao mah laeo pai mee eek mai tee kao ja glup mah eek krung
And if that day does come, will I ever have another? Will it ever come back again?

(*) หรือคนที่เขารักเราทั้งหัวใจ
Reu kon tee kao ruk rao tung hua jai
Or the person who loves me with all their heart
อาจเดินผ่านไปนาทีที่ผ่านมา
Aht dern pahn pai nahtee tee pahn mah
Might walk by, the moment they pass
ใครบางคนที่สบสายตา
Krai bahng kon tee sob sai dtah
They make eye contact with me
ไม่รู้ว่าวันข้างหน้า อาจเป็นเขาดูแลตลอดไป
Mai roo wah wun kahng nah aht pen kao doo lae dtalaut pai
I don’t know if in the days ahead it might be them forever taking care of me

(**) อาจจะเป็นสายลมที่เพียงพัดมา
Aht ja pen sai lom tee piang put mah
It might just be the wind blowing
อาจจะเป็นเมฆลอยอยู่บนฟ้า
Aht ja pen mek loy yoo bonf ah
It might be the clouds floating in the sky
แต่จะเป็นเช่นไรยังไงฉันเฝ้าคอยตั้งตา
Dtae ja pen chen rai yung ngai chun fao koy dtung dtah
But whatever it is, no matter what, I’ll look forward to it
ว่าวันนึงรักจะมาให้เจอจริงหรือเปล่า
Wah wun neung ruk ja mah hai jur jing reu plao
Will one day love really come and find me?
วันนึงรักจะมาให้เจอจริงหรือเปล่า
Wun neung ruk ja mah hai jur jing reu plao
Will one day love really come and find me?

(*,**)

วันนึงรักจะมาให้เจอจริงหรือเปล่า
Wun neung ruk ja mah hai jur jing reu plao
Will one day love really come and find me?
วันนึงรักจะมาให้เจอจริงหรือเปล่า
Wun neung ruk ja mah hai jur jing reu plao
Will one day love really come and find me?

Title: เพลงหนึ่ง / Pleng Neung (One Song)
Artist: August Band
Album: Radiodrome
Year: 2008

ก็รู้บางครั้งคงยากที่จะเข้าใจ
Gor roo bahng krung kong yahk tee ja kao jai
I know sometimes it’s hard to understand
เมื่อเสียงของโลกดังก้องคอยบอกให้ยอมแพ้
Meua siang kaung lohk dung gaung koy bauk hai yaum pae
When the voice of the world loudly keeps telling you to give up
แต่หากเราลองตั้งใจฟัง ยังมีเสียงเล็กๆ ที่ดัง
Dtae hahk rao laung dtung jai fung yung mee siang lek lek tee dung
But if we try to consciously listen, there’s still a small voice that’s loud
คือทำนองแผ่วของเพลงหนึ่งในใจ
Keu tahmnong paeo kaung pleng neung nai jai
It’s the melody of the one song of my heart

ฟังสิฟัง ใบไม้พลิ้วไหวต้องลม
Fung si fung bai mai pliew wai dtaung lom
Listen, the leaves are rustling, there must be wind
ก้อนหินกลมยังมีอีก แต่ยังส่งเสียงแม้แผ่วเบา
Gaun hin glom yung mee eek dtae yung song siang mae paeo bao
There are still more round stones, but they still cry out, though it’s soft
สะท้อนออกเป็นแค่เพียง
Sataun auk pen kae piang
The reflex is only
สำเนียงแผ่วของเพลงหนึ่งในใจ
Sum niang paeo kaung pleng neung nai jai
The soft tone of the one song in my heart

(*) ใครน่ะใครบอกยามที่ลมโบกโชยพัดไปที่ใด
Krai na krai bauk yahm tee lom bohk choy put pai tee dai
Who, who’s telling you whenever the wind blows?
ใครให้เพลงหนึ่งดังข้างใน ใครน่ะใครจะรู้
Krai hai pleng neung dung kahng nai krai na krai ja roo
Who’s turning up the one song inside? Who? Who knows?

หนทางเดียวต้นข้าวต้องตื่นขึ้นมา
Hon tahng diao dton kao dtaung dteun keun mah
The only way is to wake up
วันนั้นจะพาให้เธอได้พ้นคำสาปนี้
Wun nun ja pah hai tur dai pon kum sahp nee
That day will lead you past this curse
อีกไม่นานหนทางความฝันของน้องคนนี้จะเปิด
Eek mai nahn hon tahng kwahm fun kaung naung kon nee ja pert
Soon the path of your dreams will open up
จงเดินสู่หนทางหนึ่งเดียวกัน
Jong dern soo hon tahng neung diao gun
And we’ll be walking in one direction together

ไม่รู้ เพราะส่งใครไปแล้วไม่มีใครกลับมา
Mai roo pror song krai pai laeo mai mee krai glup mah
We don’t know, because everyone gets sent and no one comes back
แวนเปิดหนทางไปความฝันของน้องคนนี้สิ นั่นแหละ
Waen pert hon tahng pai kwahm fun kaung naung kon nee si nun lae
Open the path of your dreams, yes
อ๋องขอดาบกูหน่อยเอ้ย
Aung kaung dahp goo noy oey
Gimmie my sword
กูเอาไปเก็บตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะ หาก่อนได้เปล่า
Goo ao pai gep dtrong nai gor mai roo a hahk gaun dai plao
I don’t know where it’s being kept, I couldn’t find it before
งั้นตอนน้องเข้ามา เข้ามาจากทางไหน
Ngun dtaun naung kao mah kao mah jahk tahng nai
When you came, where did you come from?

(*)

ฟังสิฟัง บางคนร้องเพลงบอกเธอ
Fung si fung bahng kon raung pleng bauk tur
Listen, someones singing a song to tell you
หากค้นจะเจอ ในเมื่อเธอยังมีเสียงร้องเรียกให้เธอ
Hahk kon ja jur nai meua tur yung mee siang raung riak hai tur
If you search, you’ll find it when you still have a voice crying out to you
เปิดใจออกร้องจะลองทำนองแผ่วของเพลงหนึ่งในใจ
Pert jai auk raung ja laung tahmnong paeo kaung pleng neung nai jai
Open your heart and cry out and try the melody of the one song in your heart

และอย่ายอมให้ใครถูกเขาจับจอง
Lae yah yaum hai krai took kao jup jaung
And don’t let anyone else claim it
ทำนองแผ่วของเพลงหนึ่ง
Tahmnong paeo kaung pleng neung
The melody of the one song
เสียงเพลงปลุกให้เธอตื่น
Siang pleng plook hai tur dteun
The music awakens you
สำเนียงแผ่วของเพลงหนึ่งในใจ
Sum niang paeo kaung pleng neung nai jai
The soft tone of the one song in your heart

ขอให้พาไปใกล้ความฝันน้องคนนี้
Kor hai pah pai glai kwahm fun naung kon nee
I want it to lead you closer to your dreams
ช่วยไปให้ใกล้ที่สุด ที่เพลงปลุกให้เธอตื่น
Chuay pai hai glai tee soot tee pleng plook hai tur dteun
Please get as close as you can to the song that wakes you
หนทางสู่ฝันคงอยู่ไม่ไกล
Hon tahng soo fun kong yoo mai glai
The path to your dreams isn’t far

Title: ฉันและเธอ / Chun Lae Tur (You and I)
Artist: August Band
Album: Radiodrome
Year: 2008

นานแล้วหรือยัง ตั้งแต่วันที่เราต้องจากกัน
Nahn laeo reu yung dtung dtae wun tee rao dtaung jahk gun
Has it been a long time yet since the day we left each other?
เธอว่านานแล้วหรือยัง ที่ฉันไม่พบเธอ
Tur wah nahn laeo reu yung tee chun mai pob tur
Do you think it’s been a long time since I’ve seen you?
อยากบอกว่าคิดถึงทุกวัน มีแต่ความคำนึงส่งถึงเธอ
Yahk bauk wah kit teung took wun mee dtae wkahm kum neung song teung tur
I want to tell you I miss you every day, there’s only one thing I want to say to you
แต่ว่าคนที่คิดถึงเสมอจะคิดถึงกันบ้างรึเปล่า
Dtae wah kon tee kit teung samur ja kit teung gun bahng reu plao
But does the person I always miss ever miss me?

ที่เฝ้าโทรไปหา เธอทำอะไรที่ไหน
Tee fao toh pai hah tee tum arai tee nai
I called you, what were you doing? Where were you?
ฉันถามด้วนความเป็นไป
Chun tahm teung kwahm pen pai
I ask for the possibility
เพราะไม่รู้ว่าเธอยังปลอดภัยดีหรือเปล่า (รู้หรือเปล่า)
Pror mai roo wah tur yung plaut pai dee reu plao (roo reu plao)
Because I don’t knowi f you’re still safe or not (Do you know?)
แล้วในวันคืนอันแสนเหงา ให้เธอรับรู้เรื่องราวฉันเขียนข้อความ
Laeo nai wun keun un saen ngao hai tur rup roo reuang rao chun kian kor kwahm
So during the super lonely nights, so you’ll realize the matter at hand, I write you a text message
และส่งไปแสนไกล ให้เธอมั่นใจว่า
Lae song pai saen glai hai tur mun jai wah
And send it far off so you’ll be certain that

(*) ฉันและเธอ เราจะมีกันเสมอ
Chun lae tur rao ja mee gun samur
You and I will always have each other
อย่าห่วงเลยฉันคิดถึงเธอตลอดเวลา
Yah huang loey chun kit teung tur dtalaut welah
Don’t worry, I’m always missing you
กับคำว่าฉันและเธอ ยิ่งไกลยิ่งรู้คุณค่า
Gup kum wah chun lae tur ying glai ying roo koon kah
With the words you and I, the further apart we are, the more I realize their value
ยิ่งผ่านเวลายิ่งทำให้มันมีความหมาย
Ying pahn welah ying tum hai mun mee kwahm mai
The more time goes by, the more it increases their meaning

มันคงจะนานเกินไป เพราะอยู่กับคนมากมายก็ยังเหงา
Mun kong ja nahn gern pai pror yoo gup kon mahk mai gor yung ngao
It’s probably been too long, because being here with so many people is still lonely
ก็เพราะวันแล้ววันเล่าที่ฉันต้องทรมาน
Gor pror wun laeo wun lao chun dtaung toramahn
Because day in and day out I’m tortured
ยิ่งนานยิ่งคิดถึงมากมาย ยิ่งห่างไกลเท่าไรยิ่งห่วงกัน
Ying nahn ying kit teung mahk mai ying hahng glai tao rai ying huang gun
The longer it is, the more I miss everything, the further apart we are, the more I worry
ก็ไม่รู้ว่าคนดีของฉัน จะมีใครดูแลหรือเปล่า
Gor mai roo wah kon dee kaung chun ja mee krai doo lae reu plao
I don’t know if my sweetheart has anyone to take care of her or not

ถ้ากลับไปอีกครั้ง เธอจะโอบกอดฉันไหม
Tah glup pai eek krung tur ja ohp gaut chun mai
If we come back again, will you give me a hug?
ฉันคิดถึงมันแทบตาย
Chun kit teung mun taep dtai
I miss you to death
อ้อมแขนของเธอนั้นอุ่นกว่าใครอื่น (เธอรู้หรือเปล่า)
Aum kaen kaung tur nun oon gwah krai eun (tur roo reu plao)
Your embrace is warmer than anyone elses (Do you know?)
แล้ว ถ้อยคำจากวันเหงาๆ ฉันจะกระซิบเบาๆ
Laeo toy kum jahk wun ngao ngao chun ja grasip bao bao
And the words from the lonely days, I’ll gently whisper them to you
ว่าทุกข้อความที่ส่งไปนั้นคือ ความจริงที่ย้ำว่า
Wah took kor kwahm tee song pai nun keu kwahm jing tee yum wah
Every message I send to you is the truth repeating that…

(*,*)

ฉันและเธอ ฉันและเธอ ก็เพราะฉันคิดถึงเธอตลอดเวลา
Chun lae tur chun lae tur gor pror chun kit teung tur dtalaut welah
You and I, you and I, because I miss you all the time
กับคำว่าฉันและเธอ ฉันและเธอ ฉันคิดถึงเธอเสมอมา
Gup kum wah chun lae tur chun lae tur chun kit teung tur samur mah
With the words you and I, you and I, I always miss you

Title: ยังหายใจ / Yung Hai Jai (Still Breathing)
Artist: August Band
Album: Radiodrome
Year: 2008

มีอะไรดี ๆ แล้วมันก็มีอันเป็นไป
Mee arai dee dee laeo mun gor mee un pen pai
When things are good, things will go bad
อะไรไม่ดี ไม่ต้องการมี แล้วมันก็มีกันทันใด
Arai mai dee mai dtaung mee laeo mung or mee gun tun dai
Bad things we don’t want come all at once
อะไรก็ตาม ที่ต้องการ ไม่เคยไม่เลยดังใจปอง
Arai gor dtahm tee dtaung gahn mai koey mai loey dung jai paung
Everything you want is never intended
หรือมันจะเป็นทางชีวิต ลิขิตให้ไปตามครรลอง
Reu mun ja pen tahng cheewit likit hai pai dtahm kun laung
It’s the way of life, following the course of fate

ว่ามันจะซ้าย หรือจะขวา ถ้ามองไม่เห็นจงระวัง
Wah mun ja sai reu ja kwah tah maung mai hen jong rawung
Be it to the left or the right, if you can’t see it, beware
ว่ามันจะเล็ก หรือจะน้อย อย่างไรก็ควรจะจริงจัง
Wah mun ja lek reu ja noy yahng rai gor kuan ja jing jung
Be it small or little, no matter, we should be serious
ชีวิตไม่เคยมีอะไรแน่นอนและตรงไปตรงมา
Cheewit mai koey mee arai nae naun lae dtrong pai dtrong mah
Nothing in life is certain and strightforward
ก็คงเข้าใจว่าไม่ใช่แค่เราที่เจอกับปัญหา
Gor kong kao jai wah mai chai kae rao tee jur gup punhah
You probably understand that it isn’t just us who face problems

(*) และถ้าต้องเสีย เสียใจ ก็เสียใจให้สุด
Lae tah dtaung sia sia jai gor sia jai hai soot
And if you must be sad, be extremely sad
ถ้ามันทำเสียเวลาเปล่าเราก็คงต้องหยุดไป
Tah mun tum sia welah plao rao gor kong dtaung yoot pai
If it causes us to waste time, we must stop
เสียน้ำตา เสียเวลาร้องไห้
Sia num dtah sia welah raung hai
Wasting tears, wasting time crying
ถ้าดีขึ้นแล้วก็บอกตัวเองไม่เป็นไร
Tah dee keun laeo gor bauk dtua eng mai pen rai
If things get better, tell yourself it’s okay
ไม่มีอะไรอยู่เลยในตอนนี้ ยังดีว่ายังหายใจ
Mai mee arai yoo loey nai dtaun nee yung dee wah yung hai jai
If you have nothing right now, it’s still good to still be breathing

มองที่เรามาในมือไม่เห็นมีอะไร
Maung tee rao mah nai meu mai hen mee arai
Look at what we have in our hands, it might not seem like anything
และในตอนนี้แล้วมันจะไม่มีแล้วมันจะเป็นอะไรไป
Lae nai dtaun nee laeo mun ja mai mee laeo mun ja pen arai pai
And now, if we didn’t have it, something would be wrong
ชีวิตแม้พังทะลายก็ยังสร้างไหวด้วยมือเปล่า
Cheewit mae pung talai gor yung sahng wai duay meu plao
Even if life collapses, it still can be built with an empty hand
หากใจยังดี แรงยังมี สักวันจะมีวันของเรา
Hahk jai yung dee raeng yung mee suk wun ja mee wun kaung rao
If our hearts are still good, if we still have strength, some day we’ll have a day of our own

ไม่ใช่วันนี้ ต้องเป็นวันนั้น สักวันที่มันกำลังมา
Mai chai wun nee dtaung pen wun nun suk wun tee mun gumlung mah
If not today, it must be another day, some day that’s coming
วันที่เรายิ้ม ให้กับวันที่เราแลกมันด้วยน้ำตา
Wun tee rao yim hai gup wun tee rao laek mun duay num dtah
The days we smile and the days we excahnge it for tears
จะนานแค่ไหน บอกกับใจให้อดให้ทนเอาไว้ก่อน
Ja nahn kae nai bauk gup jai hai aut hai ton ao wai gaun
However long it is, tell your heart to endure it
ตราบใดที่นาฬิกายังเดิน มันจะผ่านไปอย่างแน่นอน
Dtrahp dai tee naligah yung dern mun ja pahn pai yahng nae naun
As long as the clock still turns, everything will pass by for sure

(*)

ชีวิตไม่มีเวลามากมายจะเอาไว้รีรอ
Cheewit mai mee welah mahk mai ja ao wai ree ror
Life doesn’t have enough time to hesitate
หากเพลงขึ้นแล้วจะยืนเดียวดาย หรือจะดิ้นตายไปบนฟลอร์
Hahk pleng keun laeo ja yeun diao dai reu ja din dtai pai bon floor
If the song comes on, will you stand alone or dance to death on the floor?

(*,*)

Title: รักไม่ใช่ทุกอย่าง / Ruk Mai Chai Took Yahng (Love Isn’t Everything)
Artist: August Band
Album: Light in the Dark
Year: 2011

วันหนึ่งที่รักทำเราให้เจ็บ ต้องจากกัน
Wun neung tee ruk tum rao hai jep dtaung jahk gun
One day love hurt us and made us separate
สุดท้ายต้องกลายเป็นฉัน ที่เสียใจ
Soot tai dtaung glai pen chun tee sia jai
In the end, it ends up being me who’s sad
เฝ้าคิดทบทวนทุกอย่าง ที่ผ่านมา
Fao kit top tuan took yahng tee pahn mah
I keep rethinking everything of the past
ไม่เหลืออะไรให้คว้า เก็บมาไว้ในใจ
Mai leua arai hai kwah gep mah wai nai jai
There’s nothing left to cling on to in my heart
ที่เคยคิดว่ารักเท่านั้น ได้พาเราไปถึงฝัน
Tee koey kit wah ruk tao nun dai pah rao pai teung fun
What I once considered to only be love lead us to our dreams
ในวันนี้เมื่อฉันได้รู้ จึงยอมเเละพร้อมทำใจ
Nai wun nee meua chun dai roo jeung yaum lae praum tum jai
Today, now that I’ve realized it, I must give in and accept it

(*) ว่ารักไม่ใช่ทุกอย่าง เสมอ
Wah ruk mai chai took yahng samur
That love isn’t always everything
รักมันไม่ใช่เธอ ฉันหรือว่าใคร
Ruk mun mai chai tur chun reu wah krai
Love isn’t you, me, or anyone else
รักไม่ใช่ความสุข ในบางครั้ง
Ruk mai chai kwahm sook nai bahng krung
Love isn’t being happy sometimes
รักไม่ใช่ความหวัง วันที่ฉันเเละเธอต้องจากไป
RUk mai chai kwahm wung wun tee chun lae tur dtaung jahk pai
Love isn’t hope when you and I must separate
รักไม่เคยพาเราไปไกล
Ruk mai koey pah rao pai glai
Love never leads us far
ยังคงรั้งยังดึงเราไว้ อยู่อย่างนั้น
Yung kong rung yung deung rao wai yoo yahng nun
Still holding us back and pulling us like that

ชีวิตฉันมีความสุข ก็เพราะรัก
Cheewit chun mee kwahm sook gor pror ruk
My life is happy because of love
บางครั้งไม่ยอมหยุดพัก เมื่อรักไม่เคยรอใคร
Bahng krung mai yaum yoot puk meua ruk mai koey ror krai
Sometimes I refuse to rest when love never waits for anyone
ค่ำคืนที่ฉันว้าเหว่ ร่ำเรียกหา
Kum keun tee chun wah way rum riak hah
Nights that I’m feeling lonely, I call out for your scent
ว่ารักทำไมไม่มา กลับเดินหนีฉันไป
Wah ruk tummai mai mah glup dern nee chun pai
Why doesn’t love come, instead running away from me?
ที่เคยคิดว่ารักเท่านั้น ที่จะพาเราไปถึงฝัน
Tee koey kit wah ruk tao nun tee ja pah rao pai teung fun
What I once thought was only love, that led us to our dreams
ในวันนี้เมื่อฉันได้รู้ จึงยอมเเละพร้อมทำใจ
Nai wun nee meua chun dai roo jeung yaum lae praum tum jai
Today, now that I’ve realized it, I must give in and accept it

(*)

เคยวาดฝันพรุ่งนี้ ว่าคงจะดีถ้ามีรักมา
Koey waht fun proong nee wah kong ja dee tah mee ruk mah
I once imagined tomorrow would be fine if I just had love
แต่วันนี้เมื่อมีน้ำตา จึงรู้ว่ามันไม่ใช่
Dtae wun nee meua mee num dtah jeung roo wah mun mai chai
But today when I’m crying, I know that’s not the case
คำว่ารักที่หวังได้เห็น แล้วทำไมไม่เป็นเช่นนั้น
Kum wah ruk tee wung dai hen laeo tummai mai pen chen nun
The love I hoped I’d see, why isn’t it like that?
ต่อจากนี้ชีวิตของฉันจะเป็นเช่นไร
Dtor jahk nee cheewit kaung chun ja pen chen rai
How will my life be from now on?

เมื่อรักไม่ใช่ทุกอย่าง เสมอ
Meua ruk mai chai took yahng samur
When love isn’t always everything
รักมันไม่ใช่เธอ ไม่ใช่ฉันหรือว่าใคร
Ruk mun mai chai tur chun reu wah krai
Love isn’t you, me, or anyone else
รักไม่ใช่ความสุข ในบางครั้ง
Ruk mai chai kwahm sook nai bahng krung
Love isn’t being happy sometimes
แล้วรักไม่ใช่ความหวัง ในวันที่ฉันเเละเธอต้องจากกันไป
Laeo ruk mai chai kwahm wung nai wun tee chun lae tur dtaung jahk pai
And love isn’t hope when you and I must separate
รักไม่เคยพาเราไปไกล
Ruk mai koey pah rao pai glai
Love never leads us far
ยังคงรั้งยังดึงเราไว้
Yung kong rung yung deung rao wai
Still holding us back and pulling us

รักให้เรามาตั้งเท่าไร
Ruk hai rao mah dtung tao rai
However much our love has established
เเต่ตอนสุดท้ายก็เอากลับไป
Dtae dtaun soot tai gor ao glup pai
But in the end, it takes it all back
รักไม่เคยพาเราไปไกล
Ruk mai koey pah rao pai glai
Love enver leads us far
ยังคงรั้งยังดึงเราไว้ อยู่อย่างนั้น
Yung kong rung yung deung rao wai yoo yahng nun
It still holds us back and pulls us like that
อยู่อย่างนั้น อยู่อย่างนั้น
Yoo yahng nun yoo yahng nun
like that, like that